22 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

22 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e TR “ Km NN AND ET PN v © 22 HAZİRAN 1934 CUMA e ler. Tren on dakiyka tevakkuftan sonra balkım coşkun tezahüratı arasında Afyona doğru yoluna devam etmiştir. Alâhazreti a eyan ei n'da. nmışlar Şal eli Hazretleri Kendi lerini selâm. lıyan askeri ve mülki erkânın ayrı ayrı elle- rini sıkmak suretiyle ilti ve Gazi Hazretleriyle birlikte kıtaatı buyurmt uşlardır. İstasiyon 00 Gari Hazel halle al eli arama ezfaci kaleleri nt teşrif buyurmuşlardır. Iyran millet meclisinde le ml tezahürler. Tahı Türkiye Büyül AAKİMİYETL MY MİLLİYE ŞEHİR ve TAŞRA. “ İsine karar ve Ra Istanbul sinema- ları kapandı. ep ini davayı sini vü Afyon'da zelzele İki ö e yıkıldı. Evelki gün e civarmda bir zelzele ol mg fyonun oDeper ve NN çi Dicle yıkmıştır. Hüdise- Muhafız Gücü Bisikletçileri. Bisikletçiler Dirik'e vardılar. Der EE — Mahafış Gücü bisikletçi- ei ai SAYIFA 3 Paeanş öĞ) Görüşler. Olması gerekleşen oldurulacaktır! olacaktır. Şimdiye kadar ret, böyle olan şinde milletin aydan el e sey, oldurulacaktır. ize dara karşı direnmek mi gerek? Kİ e afamıza a yeni bilgiler, iie a 21 (Telef: belediye ikinci hukukta irtaç edilmiştir. Mahkeme davanm diğer olm dava ile birleşme - ar verdi. bugünkü vaziyeti değiştirecek ölakiyee” değildir, Sinemalar lıdır. Amerikalı iktisat Me ae İstanbul, 21 (Telefon) — e yi larm alı li açlığı bugün | umı iy wmisi gece yarısı olmasına rağmen Af - yn çadır ve sıhhi malzeme sevketmiştir. ün sabah da a ilk yardım olmak üzere 500 lira göndermiştir. Adana'da şiddetli bir yağmur. Adana, 21 — Dün sabah sat üçte şeh- erine köle tarafndan Me ke Ene rülen bir yağmur yağmıştır. İki saat f: li eden e ipi bilhassa bağl olmuş ve bağ Vala eşin “nel vE ve di ket etmiştir. A oni gibi ale 7 - ii erdir. Keli kaymakam, şube re- isi, ile jandarma kumandanı. ve kalabalı bir halk kütlesi era Kasaba ufak baj yraklarla süslenmiştir. Harp malu'lerine verile - cek ikaramiyeler . İKRAMİYE MİKDARI ASKERLİK ŞUBELERİNE BİLDİİİLDİ. ri Müdafaa Vekâletinden tebliğ o - Ta ei mallleriyle şehit yetimle - verilecek ikramiyelerin bavalelerinin 1 (AA) — Millet ei tarafından çekilen telgr: İran en ii hazii ın tarihli e 'de muaz: rat nda reis tara fından seki ve ii biR in Mi alkışlarla mütemadiye, m kesi çok nutuklar iyrat edilmiştir. Sab:k nazır ve in ın mühim şahsiyet lerinden olan İsfendiyari Han şu beyanatta | bulunmuştur: ii ve son seyahat leriyl emellerini tetviç si yakaya ar türk iş ve türk hükümetinin Şahinşahımıza karşı türk to; raklarına ilk e par gösterdiği fevkalâde samimi ve kar-İsi ol deşlik RE nde İyra ü kabulden lu, Büyük millet e telgrafı La rp vesileyi bahşetmi undan olayı ARE iz saadet ve için kelime bulmaktan âciziz. Türkiye'de yapılan bu parlak hüsnü kabulün eseri « | sirketi ha rkzlir hakkında da ii Ne Sm meşriyatta cürü in ekispresle Amerika'ya dönmek üze- re Paris'e hareket etmiştir. Yeni ebeler. İstnabul, 21 (Telefon) — za iy esi > ei inden bu sene 32 Hanım İsi ploma aldı. Birlik davası meselesi. ye i, 21 (Telefon) — elk kkımda neşriyat ya itha, pi ta bulunmaktan suçlu Birlik mecmuası kkındaki dava bugün intaç edilmi: m kastı ire r. Alâkadarlarm yenin karar ver- — Kaçakçılık vakaları. lu ayın üçüncü haftası e cenüp hu | dudunda dört müsamedeli 2: 9 kaçakçı vaka em a yaar biri ölü 50 ka- ele kacakcı hayvanı, 41 e |2006 kin “gm po 1182 kilo inhi- sar kaçağı, iki silah ve 19 mermi yakalan- mıştır. Orta orman mekt ki layiha ebi. Orta orman iri teşkilatı hakkında | satirak e Lia Tahran her muzafferiyet üze- 3 yecektir.,, Müteakiben İyran gazetesi sahibi olan Dor da bu | lalardaki hububat destelerini sürüklemiş - tr. Yağmur umumiyetle dolusuz ve zarar- sız olmuştur. Esasen haman halinde bulu - nan hububata faydası olmamakla beraber amuklarımız için çok faydalıdır. Ea SELİN ve dolu. luğla, — Dü ğmurla bera- 5 ber ma Mz mıtakalarma dolu da » Dolu merkezin Dogrek z zarar yapmışsa di mur tütünlerin heyeti ike için çok faydalı peni ve yağmurla sında mevl ve bir is ici em iki köylü- “ |50,05, neferlere 12, Şe irrdunda dağıtılması askerlik şubelerine blm — Birinci dereceden malâl olan za - bile 125,10, neferlere 62,55 İkinci dereceden malül olan zabitlere 112,10, meferlere 50,05, Üçüncü dereceden malül olan zabitlere 87,50, meferlere 37,50 Dördüncü de ie malül olan zabit - lere 78,50, fe rler: Beşinci dereze. il a olan zabitlere ” 162,55, neferlere 12,45. Alimcı dereceden malül olan- zabitlere | 45. hit yetimlerine de 14,60 verilecektir. başka 930, 931 932,933 dan sederinder ikrimyelersi almıyn mall | etimize yeni yapımevileri, ni iler mi gerek? sokacağız. Öz di. kaynakları, by ili etmek mi gerek? edece- anunlarımızın dilini kuş dilinden ve çekilen iL l e ei ir şi rini vermek “Kanun lügat kitab ra ye var, Tektük ve çarpık bir bakımdan doğ- rudur bi ıma bir de gerçek ve yeni ilim bakı- a. bakarsak ii e e ie ve an işi veya bir tanesi et kitabı o ama kanunlar dizili koygularm toptan adına da hukuk derler, Ve hukukun bir iügat kitabı değil; her medeni millette hukukun kamusları ia Lügati, kamusu, tarifi, şerhi ol le kuka ortaçağda Za Hukuk demezlerdi. Hukukun vardır. Felsefenin ui vardır. Doktorluğu: e usu vardır. Kiycl kamusu vardır. İlim ve fen denilen her şeyin ve ması, bilinmesi ve ilericmesi için kamu:la rı vardır E RE â ömürlerini kanunlara karşı gel- Je eşim insanların be b (kanımsuz ş kanunları) için iş, basılmış bi irer e ale kamusları A argo lü- gali gi Bizde meye bir öz ürkçe | Çk bar ve kanunlarımızı göre n birini ağır, diğerini hafif surette yara- şar. Se Bodrum'da detli apar e e ll Mar lm bir bir dev iki sığırı denize o (AA İzmir'de maarif gecesi. İzmir, 21 — Gece Halkevinin aile bah- sinde maarif mesleğinde 25 sene hizmet BE muallimler şerefine bir maarif gecesi eğlentisi tertip | edilmiştir. Köylülerin de sesi olarak dokuz. asırdanberi, aralarında lerine verilen nispet dahilinde veri'ecktir. Maç tehiri. Ankara Futbol heyetinden : 22.6.1934 tarihinde icra edilecek olan nkara Gücü — Gençler Birliği şt maçı 29.2.1934 de tehir edilmiştir. Hilaliahmere yardım edin. En küçük e bims bile masiyle eğlentiye başlanmıştır. Birçok mu.) - Sabık Ta vi ve isi merhum Hüseyin takar söylenmiş, ili oyunlar oynanmış Hasip Bey veflıda servetindei bir kam mi5 ekti 1 a tehcil ola mazi sia ka- arasında aşağıdaki beyanatta bulunmuş - tur: de, nız ecnebiler sinde etmiştir. ii masında her sınıf türk halkı tarafından gösterilen hüsnü kabala sr iy van ba Tk lerdir. Şi yah Hazretlerinin “cüluslarından- dostluğu |); iş inin kıy- Lg e 5 Yeis öle eğlentiye a edilmiştir. (A.A.) aa çi eylenmeler, Bir sne zarfında şeh | meş gra ve çiftin. evlenmesi yapıl - | mıştır. ölüm yla ğ 3 ir, Efkârı bu meri in wi iöülleine kalptün töyekkümeei teşekkürlerimiz hükümdarımıza Si gös buyurmuş- lardır.,, Diğer mebuslardan sonra Başvekil Fu- gi Han, Hi leri allkısl, ö uştur. Belediye bir sene zarfınd». 4 hasta me etmiş ve yüzünün ila e belediyece verilmiştir. Yeni Bursa valisi. ve bu para - nm getireceği kârın Anadolu vakları sarfedilmesini vasiyet e! imdi Hilaliahmer ai bu paranm nümasiyle Anadolu ve Rumeli Kavakları İE mzlialarada obiyan 46'otağın meki tep kitapları ve ei temin etmekte ve ber sene onlar: ü elbise, çamaşır, kundura aldığı gili gündüz öğle vakti sr) | cak yemek de vermektedir. Bu klarm | çocul bu sene giyinip kusandıktan sonra sk ve Rumeli ka- | m; mekt: yek al çocuklara e la ruşma)nın ne olduğunu bir | kanun dizinde zi bilmezsek, kita- bina zi Kanı wii © a azli Tarifi, lügeti, seki içinde bulunamazmış. Bu lâfı eskiden derlermiş. İK sırlaştırmak ve las- tikleştirmek için. ir de Ha > gıcırlı, lastikli avukatın çekle o tarafa a Bu da antil bir düşünüştür, ir kanunda yeni bir işin yeni bir bie veya mefhumu orta; > a çıktı > bunun ne demek ve ne sanılmak gerek ol duğu pekâlâ yazılabilir. Ve İsi defa yz dı mı, ondan sonra geleceklere yazılmasa da gi Bul; kanunları vardır. Birinci maddesi av nedir ir? lazretlerinin mâ- sl vir Keli bu yokmuş, uç birim mi? üç yıl kafa patlat ilyanbği ile Hıyarışarta akıl erdirem dim. im birinci asra koşan yirminci asrın ünkü türk genci son turfandaya kalmış, le dilind. İzem kalbinde bir yer tutmakta olan |iardır: İekinder. Evolen iki)” söz) Parsa, 21 — Bursa valiliğine tayin © | va koyuyoruz. Faziletli bir. devlet Mi ne de hökim'olan 4 a ei jim, iki millet: ye ES i rimize li ve işe başlamıştır. çok güzel bir al ve güçlükleri larında etmeğe imkân Pi R sizi 2 z vermiyordu. Bu zulmet, iki yüksek şahsi- > şi gok evel Sila zail olmuştur. Her iki enli dal eki ye yeni iki rejimin arasındaki fark, mekle bahtiyarım. e elinin senli ve ili büy veli iyası e yatla kabili müşahadedir. Biz Tl lar Türkiye'ye karşı daima samimi yat besledi. Tü in de İyran Şahinşahi Hazretlerinin seyahatleri esnasmda bize karşı duydular derin kardeşlik eserini göstermi: iz faka ei gazetesi müdürü mebus | Daşti Havralkışlar arasında bilhassa gu de mesut b Verecektir. Ben buna keniim. Mele Reisi celseyi kapatırken şunları öylemi; Türkiye hakkındaki arlıkları- İS lke; hilmi ilme için da- a bir çok mebus söz almıştır. Türk mil SE karşı gösterdiği k “— Ben 1928 de İstanbul'da türk gazete bul ve ii ği > ae rasında bir duvar » kurmuş olduklarını i Hazretle le Türkiye'nin dostluğunu çoktan be een ri rilen takdir ediyor ahinşak HE rduk, Bunun en eyi ilk seyaha -| sök see len 2 anlasın? onu orlamı e hakkımız var? Kanınlar mademki hal iki için yapılır ve ji tarihten sonra herkesin onu umur. Ve o bilmi kök tutularak hükümler ver AR yse kanunların yazı İlışı da öz dille Epi Ki ist a yavaş yavaşa yer vin YE iie kallanı > saygın mütehassıslarımı7 Mü Mi inünde durup türkçe karşılıklar Balabilrler ve bu Bü zi ister akademi kurulursa lemiye, is- er dil heyetine hazırlıyabilirlerdi. Bunun böyle yapılmayışmı e a rinden daha çok v: yüklemek ar ali iğ İgaristan'da bile böyledir. Bir avcı.

Bu sayıdan diğer sayfalar: