22 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

22 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-—. BA w 22 HAZIRAN 1934 CUMA mmm ee enizlere sahil olmak noktasından | i Sevr ye faik Pa Fakat silsilelerin sahile muv: uzanma - sı, sahillerin az rt ve Seka in mahdut bulunması bu mü: Ticaret bakımından İyran tedenmi gösterir. Fakat umumiyetle ihracat ihalattan fazladır. cat maddeleri arasmda: Petrol, halı, afyon, meyva, ia pirinç, si menşucat, şek İstanbul ama şirketile müzakere ühim safhada. Timanlarm a istifadeyi İyran'ın cenuptan Hindistan ile müna- sebeti Bender Al bbas, Bender Buşir üzerin - dedir. Hazar denizini Besra körfezine bağ- üyük demiryolu yapıldığı ar mevkinin. bu va- çay başta m in ret va ğii 23 harbinde Başı 1 inci sayıfada Vekâlet yukarda iyzah ettiğimiz bu iki halledilmesi lü: dı ür. E (Başı 1. ini mayan Dahiliye Vel kili ika e in 6 g 3 SAYIPA > ürkiye Büyük Millet Meclisinde. ü Miz ve ni diğer maddele istirahat , binbaşı gibi her zaman a ve esi 1 edildiği takdirde her memlekette yüzlerce olacağı tahil olan rütbeler olduğu, öskiden re zamanda halledilmediği takdirde vekâ e, İse ğa 2 kallanılari ve e cümhuriyet esaslariyle tezat teşkil lerin kullanılmasında mahzur bn olursak şu meticeyi elde ederiz: 1924 - 25 43,5 Ip zet Yani m mnhelerinden sonra isimleri âlet Mi berabet tarihteki etmeğe de müsaade edilmiyeceği ve wp | mukavelesine ln etmek şimdiye ki dar haksız ve yoz e Ke si 1926 mi üzeyyel Mağa feshetme - - İlsimsenin hakkı olmadığını, gölünç ve senç isimleri in de siz ılmasma inal edilmiyeceğini söyledi. Ahm ee ağlar “tabirinin camiayı (Ordu) — Soy a N let Meclisini ziyareti milletinin hissiyat ve muhabbet Meclisine bildirmek üzere çekil isinden en tel iyran mecli: gelen cevap alkışlar a- iy - İranda okunduktan sonra ruznameye ge- çilmiştir. Ankara şebri iymar müdürlüğü 1934 sı lâzım geli le Vekil Bey, eğer bu oğullar tabiri bir soyu), - inde ederse tabi olarak kullanılacağını, arı aylıkisişmim dvi ve Sel EEE pa hiliye Vekâletine ait olan inin değişik in zam | vabını ön ire oi gr ğı Eskiden osmanlı devrinde saltanat sür - lik yapılmasma dair, Muş vilâyeti dahilin- de Bingöl ve bu kazaya La olmak üzere 1 883. 000 Tiran yeni il dil, imlâkle: re sarfolunmak tü iğ — - 126 agi ismi yazlı pat see İzm rim haki müzakere esnasında böyle bir rip göste- ete zurum vilayeti dahilinde — teşkiline, S: Ogmut atlı bir nahiye teşkili hakkında, Er- t atlı bir kaza , Samsun vilayetine bağlı Kavak nahiyesinin kaza haline ger Bolu vilayeti dahilinde dört nahiyenin kaldırıl - ren Şükrü Kaya Bey; biz baldan dede - en küçül 3 earifenin yeni esaslar, dahilinde) den yalan adlarla iftihar edemeyiz. Kendi -| masına ve Akçaşehir adiyle bir kaza kurul- mal tanzimi. Şöyle ki hali hazırda” İstanbul'da | miz o gerefi ihraz etmeliyiz. Bu. milletin) asma ve Giresuna bağlı Bulancak nahi - nabi | : > ZE i İİ > örkellsi Hlelmddğ Seyi Payel ele bekesi bu yeni anlaşmada iki ka ola- | lar da kimsenin değil ancak bu milletin Km zin ili lak e yi bir takım tesisat vücuda getirmesi bu hat - Ihracat... 3 e 56,5 Jo | rak kabul olu nci ramtaka i lıdır demişti | ad ilmiştiri | im reel lila 2: ni ad; lee rini mevki bie ri yedi kuruş 0 eme a Mİ alaka an ya hali pa Karadeniz'le irtibatı biri Tür-| © işhalat.. a iel iğrenç isimle - - kiye, diğeri iğ arsin 5 Az > sa 7 Kame Te pi bi ki bi takdirinde müşküller olacağı hak - | dan idare edilecek m: iyonları hak > ” se İhracat... 4040 386 e i samtaka için birinci mevki bi | kanda edilen iytirazlara da a gerek encümen daki kana baz madenin değişti. suretiyle iki yol takip et « Trab - İet ai 11 kuruş, rim dzir ihi, . namına ve gerek Ve! kil | - esine zon yolu tarihi, a ram Her ne kadar petrol rca deliye) kara olrak tsi edilmiş düncü madd geçilmiştir i Karadeniz'e bağlıyan en tabii yoldur. k Ski giren — bir kısmı da- Zabit, mektep talebeler iz bi iş | çilmiştir. İtamonu m Bey © takrir e Takriben 9 950 mi ie — bilde ei da hakiki el görebilmek ii fe telli Bu maddede muayyen bazı ahvalde ar e l'daki e m n bu yolun 670 kilom ürkiye |için petrolu ayrıca nazarı ve si. çul, | dmın da soy adı seçeceği hal e İzmir ra elliden, ve li dahilindedir. Tarkan ve e hü | faydalıdır. m e iytiraz edilmiş ve encümen a iyü- 33 sek yirmi liradan yukari olma kümetleri bu yolun ıslahma çalı dır.) © Son sen ihracatın kıymet itibariy | | taka adediyle make oct olmakazn bi bir t tekli e.pn ek bir kal geli e ii pm akl: iel Mesel ba kaydı. yerinde | ında run boylu müzakere creyan etmiş 4 Vr — rincide 5 kuruş, ikincide 2 “ karuş, de olduğı ri ile k kadının soy adı seçe- | ir. ği takdirde bundan daha elverişli, S zuhla göstermektedir. Şayanı dikkat olan da ikinci akide 2,5 kuruş vermek sure - | bil ya kocasının akıl astığı e Birçı Da pansiyon ücretlerinin — bir yol ai ol ve “2 - nokta ithalatm tedrici surette azalmasıdır. | çi. ve gene mamtaka ade di le mukayyet | li a çllayanlaği yecek flar. elisi yesi ili 3 İSenele lebalat © acet © Jolmaksızm seyahat edebileceklerdir. Amele dsi kk sahibi bulunmsar | e naazran sk nemi olmasma Dün olduğundan deha Sail la eze 3 dey öy “İİ tür defayamikdiz izm Tar çi Kim e il slm ağn nakliyat lir âli di - , 299, ,90, akkı Tarık iresun) beşinci mai > ak ve pe ir, Ea e a A 16,189,300 “ 22.716,0 si Kn m n yala mi © ede mümeyyiz olan. reşiin soy adı seçmek şikâyet inkelir. yk yeli bu itiraz- . e Çuf Batum demi e e e “icki. hi ü üre > te serbest olduğu hakkındaki kayda temas|lara ceyap vererek, bu hususa bu sene ve. yolları işlemiye başladıktan sonra bizdeki | 1928-29 17,069,861 31,596,960 İş, köprü ykatta ve önümüz liyeti kısmen şi | et.| 1929-30 15,859,534 27,152,363 | cak bu biletler yazım ta vi s5 Bree ayn ? İdeki sene mümkün olduğu takdirde indirli- y ” e sal isin ölenler ve bh ie al iğ çer lenin kabulü miştir. Uzun ve dolaşık bir tren seyahatin- | 1930-31 12,784,363 23,088,863 |sadar kışın da yediye kadar, akşamları ise ande edilmesi iycabettiğini söylemiştir.) * Si ünü en sonra Karadeniz'e vasıl olan bu yol |1931:32 © © 7,867102 20459,320 | 16 2 ye kadar meler ar a ye; biye Bir b İner e bugün için eşya ve yolcu nakliyatma bi Başlı sret merkezleri dahilde: ramvay arabaları büyük kardaşların. toplanıp bir soy adı se smele Gi Si ii ini Ea iki Eğ derece hâkim yeli Fakat Tibriz Tebriz, — abran, Hemedan, Meşhed ve e balim ütirakeii li ili eğ in maddede mukayyet nis yolun km ley kemi ekibi edece- Hye di yn Pehlevi hi İyran'ın idir. Rusya ile ticari ya zerinde ha- rici ticaretinin yarısından fazlası bu Ve isabet eder. İyran'ı orta Asya'ya bağlıyan yollar arasmda yer Meşhet Bacgiran yolu ehemmiyetlisidir. o Aşkabat “izrinden Türkistan emiyeliiniiz birleşir. - Şarkta a yolları arasmda - Naşki yolunun Bülücistan de- - | isfahan'dır. nup Mühim limanlar da Basra körfezinde: i ammere, EE der azer sahillerin: end Meşbedikine ve Benderi gaz Timanlarıdır. 25 şubat 1931 den itibaren hükümet, it, harici ticareti bir sistem re tesis etmiştir. O zamandanberi harici ti- et bir e in dir. Abbas, rir min inşa sile min — ke üzerinde seyrüsefer eden irini — Şirketin kullanacağı ecnebi müs- bik vi Za ve medeni ez da karı ve ik re- cak koc: alar olduğuna göre bu b sre ll ği, tahdemler l k “el al, > larda istatistiki malâmat verecektir. İstanbul telefon şirketi Nafın Vekâleti İstanbul telefon şirketi > mübayanya karar vermiş. ve ba iye Veli işa ve i Kaya Bey: e ilk hüceyre ailedir. Bunı — um bir vi meydana kabi lir. Doğru değildir, demi Lay me altnct ri inde kir maal başin gelir. Bunları Almanya, İtalya takip eder. Irak ve Birleşik derle. lerle < ticari münasebet Dn la yan Te ye çek mel al eder. Fec Bununla zırlanmış olan bir raporu başvekâlete be dim etmiştir. Şebekenin bir an evel le veya kövde aynı soydan yelmivenler bir > EB İl E p 5 3 R ç â m ligat yapılması ki eriği beraber İyran ithalatı meyannda ta- kım transit eşyasmın da bulunduğunu unut ir mamak Yüzme, Dahili; ni (23. VI. 1934) cu- nü tabaka saat sir Toplanacak: Tahran'da Hidayet meydanı. lâyihanm bir > İvergi tenzili ad da ran ancal duğu, ancak gene bu layibanın bir tesis İa- |” bi ocadan p b miyetiz bir imki ili hk ilin göre ve bil rinin de edeni > | ekseriyet almadığından pe gün ü b lerde bir ailenin geçinmekte olduğunu, bu 1. dahilinde çocuk babalarınm ne kadar üşkül mevkide bulunduklarmı iyzah et « Em ir. Vekil Hikmet Beyin ve encümenin ver diği cevapta alman paranm yaln talebenin eklemi klar iyemcn zn dağı bn 1 tevlit ei ve bu suretle yeleiğerinden alim ücreti, tenvir, teshin masr: ve hat baberdar olmıyarak aynı adı alanlardan |!â, 'ceccanen okuyan talebelerin bile mas- irisinin an e lâzmm piksel ii oldağa Sanan ime Bai ia alnın terkedeceğinin töğini has ye ğ "- | kaşa büyümüş ve lâyi en tarafım 2 olanağa bakla mk açi almas iin ancak tkr. vere 'kaşalardan ei eli tayyı hakkın iycap edeceği ve bundan sonra tak daki teklif kabul edilerek madde bini -İririle birlikte geri Miili ileri siri şar ü$ ve da mi yi sesi cereyan 'k takririn reye mize renmiş ise di 1 olmadığı gibi ak bu verilmiştir. . Diyanet işleri Riyasetinden Mevlü t kandili. : önümüzdeki cumartesi mı (pazar) ari mevla Pey: kanunda gösterilen muafiyetler kabul edil- gamberi olduğu ilan olun; 24 Haziran 934 Pazar günü Hakimiyeti Milliyenin ilânı ve Türk Maarif Cemiyetinin Rozet tevzi günüdür. Mektepli yavrular taralındar dağıtılacak olan bu rozetleri göğsünüze takmakla Cemiyetin işlerini ve maksatlarını kolaylaştırmış olursunuz. mağ eriyiği mal > giy Z

Bu sayıdan diğer sayfalar: