22 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

22 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

> SAYIFA 6 /Ua AAKİMİYETİ MİLLİYE Zehirli gazlara karşı korunma çareleri ei da savaşa başladık- ları ar çarpışanların halal Ri ve çareleri biliyor. Orta zamanda kalkanlar, oklar, bön. ye ve ii e silahşorluk, manlık son zamanlarda ve ilim, sanat çarpışıyor. : Böcrenler kazanıyor. > Hlöminde va Edenler muhare- | rini kimya muharebesidir. bilenler idare edenler - perisi kanatlarını germiş bekliyor. Kimya ve fen rümuzlarınm ince sırları galebe ve zaferi hazırlıyan avamilin başm- dadır. Türk e bu fenni hakikati geregi etmiş, başta İsmet Pş. Hz. ile, Halil Hamdi Bey. Milyonlarca liraya malolacak korı rmcıya | kumaşlarından bizi koruyarak asgari ii ti ahra- se balastik, fen|,, Bu kabiliyetleri wüs) dum diye iddia eden Con. Ahmet Bey rım | mugalatasına ve ne de hi tecrübesi vee ile iy z li iştir ve raporun kli- Şurasını da bildirelim. kiz Bu isi mom içi Hilâliahmere ve ilki - İket dışında faydalarını çoluk uğuna tahsis edilmesini e Hamdi Bey dün İktisat Vekâleti- ne müracaat de ek ihtiratını istemiştir. l liahmer müessesesine karşı gösterdiği lkük vaziyetine de samimi eiekkü leri- mizi sunarız. Formülün vaziyetini, tecrübelerini gö- A Lemi e messilleri Hamdi Beye formülün kendileri. e maledilmesi için müracaat ve tekliflerde bulunmuşlardır. Hamdi Bey bu teklifleri reddetmiş ve ihtiramı Hilâliahmere verece- ğini bildirmiştir. Halil Hamdi Beyin RR görüştük, diyor ki: az kursuna devam bei © İdum. Zehirli abi korunma eli ie tedarik olene ye kümaşını Jedildiğini gördüm ve öğrendim, Bu baş ma elbise maskelerinin en yüksek fiatlarla tedarik dön »k fiatın tn karşısmda Tecrübesinden sonra formü- Tümü Nuri Refet Beye mi Tetkik içinde kumaş “İpe rik, tahribatı imdan hale ve bu tec- rübeler kalabalık fen ve sanat ehli huzu- runda -yapıldı. sik m tecelli m mili vic- vazifesini bilir). Mütevazi hizmetimle gön- füsiy: berbat ettiği gibi mayi halinde olarak te- mas eden insan vücudunu da yaralar, teler, içinde bırakıyor, feci bir surette öl- dürüyor. , be - den — karşı korunmalar. Için bütün ii eke an > ener ri meydani mesai ve emvali pi ai ei ve ae Kami Mele gaz mi iktisat sim bl vin etmek e daf geçmek çaresini bulmuştur. Asgari 120 li- raya alman ve 180 liraya kadar tedarik edilen bu elbiseleri Türk ham maddeleriy- dört buçuk di raya meydana gelir- meki crübelerini dün ikmal ettiğini ee vr e Sant makave: karşı (72) saal formülü bulmuştur. Bu formülü bulan Ulu- borlu'nun, e Bahaettin mahallesinde ço- an Aydın demiryolu Keçi- sü memuru Halil i Bey: dir, Kendisi Bursa Ziraat vee dan | zunlarındandır. Resmini bu nüshaya koyduğumuz Halil | Hamdi Beyin ihtirar ne daimi devvarı bul -| Tecrübe nihayet 24 olan Avrupa elbiselerine ilk temin eden El ezanundur efendim. a2 Mazaka Halil Hamdi Beyin iycadı hakkında ze kirli gaz kursu mim verdiği istila ile müdürlüğün buna dair derkena: Ankara Valiliğinden: 1 Me talebesi için muktazi erzak — Etimi yatı rsi saeişle hk akt E: uhammen b li (6333) lira (30) kuruştur. u pa“ Pazarlığa .girişeceklerin muhammen bedelin Yo 7,5 uni önce zarlıktan lâzımdır. 3 — Tal Hole ki görmek üzere h. yet Maarif Müdürlüğün! muhasebei hususiye veznesine yatırmaları er gün Vila e 19 temmuz 934 ne kadar her hira Pazartesi ve iirserli günleri yiye en- cüm 93) enine müracaatları. (12' Muallim -a'da Türk ra'da Türk. Maarif Cemiyet aarif iye aranıyor ile Hususi Bizim Mek- 'n türk maa: ti Umumi merkezine. mürac: 7—2094 - 22 HAZİRAN 1934 CUMA al mr m aram Kumbara; bütün bir - istikbaldir. Tokat salimen. t Memleket Hastahanesi için Aralar dizini : ri de 3016 lira k sur on altıda ihale & Gm üzere münakas. gün temdit edilmiştir. Bu işin “Ankara,, Sıhhat Müdürlüğünde bulu- an evelki şartni amesine 1 — Mezkür sekiz kal ein eşyadan her birisinin münaka- sasına ayrı ayrı iştirak edilebilir. 2 -— Bu eşya Tol ka tta teslim olunacaktır. Ancak bunların ve bu nümüneler muvafık görülm: yi üzere iade olunacı son ve kati fiat listelerinin gönderilmesi en bu şerait z 934 tarihine kadar Tokat vi ei e RAS ve e eme ile Maddeler a edildiğinde ların çesal eylemeleri ilan olunur. | emin komisyonu ei (MÜTEAHHİT N Yukardaki ele ar lık sea 9.7.1934 tat cihin- ed saat 14 te il mi icra ed lecektir. Tal rin teminat ile müacaaıları. (1268) 7— > vi 8 TON SARJÖR İN milk ÇELİK Yukardaki mal zeme aleni e e. li ie Süeda lari. 7—2140 ei e ZERODİS KÖM DÜR il 7-934 1000 TON T TÖR Mİ 117.934 60000 METRİ BA: IK 934 e saat muayyenine te- minat ve lir im alma komi u malzemeler icin Haki - ini Milliye gazetesinin OKSİJEN AMINA) | söylem t dahilinde talip > vilayeti daimi en- e ei nkara Levazım Amirli- ği Satm Alma Komis yonu iylanları LAN rnak numaralı Al E m e katır 26 haziran 034 salı günü saat altı buçukta Akköpr üde EL bik mü: üzayede tılacaktır. Ta mi tırı satın alana aittir. (1244) 7—2250 ZAYİ sa - in senesinde An . mektebinden aldığım iha nameyi zayi ettim yenisini alacağımdan SARE o yoktur. 7— Cabir Fethi 16-6-934 tarih ve 4632 numa- ralı nüshası e ilanım hük mü rr (127 —2252 KAPSÜL salı Bİ ŞASI. 'ukardaki inşaatın Pağar Tık EE Z 1934 hindi 1 Ri le temi » edilecektir. T nat (1266) ma t ile müracaatları, 7—2219 KAPSÜL HANĞARI Bİ - ii I İNŞASI. ardaki insaatm paz; m. er 23.6.1934 tari » rinde saat 14 de ihalesi icra edilecektir. Taliplerin nat ile müracaatları. (1267) 7—2225

Bu sayıdan diğer sayfalar: