22 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

22 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e Aman ep 22 HAZİRAN 1934 CUMA i Gaip ARMA Ave ruhlar adası Türkçe sözlü bir şaheser, Ankara askerlik şubesi riyasetinden: çi — Şubemiz ihtiyat zabitan defterinde kayıtlı ihtiyat HAKİMİYETİ MİLLİYE A Ankara Belediye Reis » Biği ilânları. üm: abita deal hazranın birinci gününden otuzuna kadar (otuz da- hil) yoklamaları yapılacağından alâkadarlarm bu müddet e e e aatla yoklamalarımı yaptırmaları. ma tatiline tesadüf iğde yokla- a tır, e in siyle edecek zevatın atide yazılı ma kiside baslı mi şubeye mi tları A)3/4 Hifadında. ii Gesika fotoğrafı. (Mümkün olur- sa askeri üniforma ile B) Şahsi dosyaları için iki adet boş musannif. C) İlim ve fen me: maili rmın ihtısas vesikaları. D) 2 bilgis vesikas! 3) — ka şubelerde ileiyet olupta herhangi bir su- cetle e iri Ankara'da bulunanların mensup olduk- ları şubelere sarih adresleri gösterilmek şartiyle ari mektupla mevcudiyetlerini Bilekler lüzumu ilan olu- nur. (1039) 987 Ziraat Vekâleti Merkez Lâbora- tuvarları Müdürlüğünden: Müessese baktariyoloji rat vaalie için şeraiti ağ > il ka lem konulmu iu li rin; e e müessese ürl EB a Vekâlette layla Umum Müdürlüğü ikinci şul e li üz ve ği ai istirak edecekleri rin de 9 temmuz 934 pazai t 1510 âlet mübayaat komisyonuna müracaat ermek ei 7—2141 nü * onu ukta Belediye Sy ne müracaatları. ve İLAN Yenişehirde 1161 inci li Hilmi Beye ait arsa Halk satış salonu PN pazarı Işıklar caddesi: Telefon: 2037) r çeşit karyola güzel ve sağlam oda takımı, gar- an komodin ya ve ci ev Le bulunur, Piyasadan daha z mal istiyenler herhalde alna tercih Elemek e vi teş ii 'k eti- ketleri tetkik etmek kâfidir. ye Encümenine müracaatla- 7—2144 1. (1205) İLAN a sularını dük- ranlar ul larını dolduramıyacak ve Istanbul ba sula; a dolduranlar şehir mı su- nr ufek şişelere aynı dük da dolduramıyacaklardır. alnız da nalarla - bileceklerdir. Aksi takdirde sahipleri (o cezalandırılacağı luna: pi suları dâimha 7— 2 1300) TURKIYE BiRİK TİREN RAHAT EDER Ankara Valiliğinden: 1 — Onuncu yıl yatı eğici talebesi için muktazi erzak ai keyi alınacaktı: 2 — Erzi men bedeli (6333) lira (30) kuruş- tur. Hamclin iricekikfin muhammen bedelin Şe 7,5 unu Paza a önce muhasebeci hususiye veznesine ilik lâ bi aliplerin şartnameyi görmek ü her gün Vila- yet Mari Müdürlü; güne ve 16-7-934 tarihine kadar her haf- | pü, ta pazartesi ve perşembe günleri vilayet 4) imi encümenine ak (1294 5 Yolculara mühim Tenzilat Devlet emil mem şından Eylül 1934 sonuna kadar Devlet D. re ği kilometreden fa mesafede gidiş «- ii ş seyahati yapacaklara, tenzilâta, 100 kilometreden baş- arak 600 kilo: varacak nisbetlerde, tenzi- Ni ed avdet kıs İçilen Ekmek. Bizler gibi gıdasının esası kam bira ar BL R A yı seymelidir ile ekmekte aynı vr in b e > Kn ilen ekmektir. BİR BİR ma; ikmal basi lar van. sa Zi mi ve üm arpadan yapılır. hububattır. ei tas ve ni eme vi ta re ilini i kia .BİRA biye e e samimi hakikaten vü udu besliyen ve aynı zamanda ferah- Tik veren SOLUN EKMEKTİR mi ve aki vücude getiriyor © 5—1628 i Ankara Posta ve Telğraf ve Te-|” lefon Baş Müdürlüğünden: Meselâ; bu tarife ile (nakliye vergisi, el ve Haydarpa- şa liman ücretleri dhail); I u ii (Haydarpaşa 2607 1896 1217 Ankara ( (Samsun. 2729 2708 © 1732 (Malatya 6376 3900 2489 Haydarpaşa e 4211 o 3057 — 1954 sun 545. 2524 3956 kuruş, gidiş - dönüş Ka alınır. Biletlerin döni e e tin alındı tarihten müte: kip ayın aynı tarihli bir ay için mutebe: dir, izamen yarım ücrete tâbi tiki bu ücretlerin ya- Bu tari! mifeye göre b a e katarların hare- ketinden ira bedeli muhammenli Şavrole kamyoneti ile 150 Kira bedi muhammenli Dölahi kamyonu müzayede ile sa- tılac: Ti ie erin yüzde Meni le Şi teminat Ke 28.6. 1934 ari perşembe güni n beşte P.T.T. Başmüdür Jük komisyonuna ia 1190) Harita Umum Blidürlüğ ünden: — Evelce yel edilen matbaa dizel motörü için hava 1 W Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğ evrakı matbua 24 haziran saat 13 buçukta al olunacağından taliplerin o gün Levazım müdürlüğüne müra caatlarr, (1292) 7—2253 gü için e BEN bale iie teklif edilen fiat fazla görüldüğün. eniden pazarlığa konmuştur. 2 — Paza ve e ihalesi 30-0-934 cumartesi gü (10) dadır. Mersin Belediyesinden: e dairesinde münhal bulunan Doksan lira ücretli uneyi görmek üzere her ide nuna Mi (1296 Fen memürlu; uğuna diplotnalı e Fen memuru tayin. edilecektir. İsteklilerin 30 Haziran: 934 't. ine Kadar zarihi iss İ Mersin Belediye riyasetine mir b Ee olunur. (1295) 7— EÇ dar Ea gün dahil değildir) en aşağı üç S. m bilet gişelerine: göndererek ir almalar (1287) lie ve Kadastro lüğü mum Mü idür rlüğünden:. Tokat Valiliğinden; atta yapılmak Mi ket hastahanesinin kas er ve asansör erse ciii ve vali,evinin dahi yalnız ka- i esaplarnın ile inşası salı gününe kadar bizzat veya mektupla vilayet encü“ meni daimisine müracaatlar riları olunur. (3341) o 7—226 .. . . ; Tü rkiye iş Bankasından: le 24 Haziran 1934, paz: günü ankami z gselerin in neyi bulunacağı muhterem i ledler ilan olunu 7—2263 Milli Bayı m dolayısiy Lüle Burğaz belediye riyasetinden: trik inşası z ben 934 tarihinden itibaren sap ir üye e yirmi gi üddetle münâkas konmuş olup 24 hazira! 934 s. 1 7 de lesi icra kılınacağından talip siemirn Ye 7.5 depozito akçelerini veya teminat mektuplarını hami» dirde arzu edenlere irisi ilan olunur. (1116) 7 001 Denizyolları işletmesi müdürlüğünden : İskenderiye hattında fev - kalâde tenzilâtlı deniz enezzühleri İstirahat mii güzel bir deniz-havası almak istiyenlere aylık olarak İSKENDERİYE hattında Fevka iâde tenzilatlı gidip gelme taner biletleri tri Kayi erleri intiza! kemmeliytie ile öle bulan E Yaparlar Mİ hafta SALI günleri 11 de meklerinin nefaseti, İZMİR alata rıb-

Bu sayıdan diğer sayfalar: