15 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

15 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYIFA 4 mn |İMemleket postasıl: Sıtma mücadelesinin iki büyük kazancı | sıtmasız vatandaş ve ekilecek toprak. LİN e ei e Çınarlı Rİ am evel, rim gm mel kabil «olan ba halı ii vr Ml büyümüş kapladıkları en başka diğer tarlalara da geçip ek: ele mani olmu; vi Bu azmak ve bakir yaşıyan, üre ğalan sivrisinekler ise türk yurdu - nun bu en feyizli sak sahasmı bir sıtma yatağı haline getirmiş, yaşanamıyacak bir hale sok mu, Eee karyelemmil yurttaş. Yarın sağlık ve sıhhatında arayan ve gören ve bunu eee başma alan Cümhari- hükümeti ilk iş olarak sıtma, diğer hı sivee z m “Zlakllanı Mr eritirken sıtma dımcı, bilenler iie ii Her türk orada kendininki gibi çarpan bir yürek bulur. Halkevi, bir türk birliği potasıdır. Ora- yar da bütün türk yürekleri kaynar, birikirle- viyle kaynaşır, ortaya som bir türk birliği çıkarır. Asıl birlik budur. Bunun dışında ayrı ayrı maksatlarla küçük küçük birlik lerin ne manası ne miz olabilir. Yurdun şurasında burasında bir genç birlikleri me ie anlıyoruz. Halkevi birliği varken bu türl birliklerin kin nihayet bize ve görünüyor. 5 t Kemal'in dediği gibi “On yılda o: zi genç yarattık,, ise, Küçük PE gençliklerin ve kendilerini he betli gil acmacak bir Fertler fanidir; ezelden ebede kadar yaşı yacak millettir. Millet de ancak, Halkevleri gi yürek ve kafa birleştiren müesseseler içinde yaşıyabilir. Bir milletin kültürü, ken- di başma bırakılırsa rükselmez; bu yürütmek, yükseltmek ii ni üzerine almış mi balanması ir mille- me| eraber, dü. ir uni malıyız. Çetin savaşlarla (geçirdiğimiz acı günler kafamızdan çıkmamalıdır. En eyi ve kendi birliğimizden, a kuv- ağa işünmeliyiz. Bu- e yn geze izi ko- zayn; bir hale sai iz bir kerteye yükseltmek mi . Biz halkev- lerini, böyle hizmetler için lala görüyo- rüz ve oraya va bakmaum, faaliyetine or- tak olma! türküm diyene, daha kaba bir söz çöp olmak için, yakışmadı- ğını söylüyoruz. Bununla beraber, Halkevleri yürüyor, yükseliyor. Orada çalışanlara ne ii KAZIM NAMİ ve i yığınından ayrı tutmaları şaşılacak de- | : etle ydir. rı da kurutarak dün çam in Gla bilakis ii ilkbahar ni tutarak a kurtulduğunu, dalağı | ui a ili gören, köylü muayene zamanını gelerek kendisini muayene ettiriyor. Bu da iz lame ve terbiye noktasından bir edir, "ümre ilk cn senesine — Sayma I Aydı ME HAKİMİYET MİLLİYE Yabancı postası. Hitler dirdiği delesinin ikinci on — ilk e ayma ait larmı da ken, vilayetimizdeki bataklıkların lella peni vilayet makamının ai e tatbiki de eği bir bor. kbahar ei — 1934 il kez almak yüzünden patlak ve sağa çark ediyormuş? 8 temmuz tarihli Sunday Times Bu hücüm kıtaların işsizler. tesi, Almanya'da vukua gelen hödiseler den, irçok lar vardır, kkında : mütaleayı ii izmeiyi Bunlar ftarı gö, de be- “Son o rfında a'da vu- | raber aralarında sosyalizm, komünizm gibi kun gelen diler İsi nie birçok cereyanlar da mevcuttu. Ba içten müttehit bir fikir besliyor; biz, i en hücüm ma çe yi Bethoven'in Kant'm memleketini böyle ii or- ta zamanlar ve Bizans usulü zalimane ic- raati dönmüş görmekte ıstırap oduyuyo- i | ru: pi tan ziyade bir sene müddet zarfında ted- n bu emi en yakm dostları bile öldürerik b ra 11828 gram tatlı kinin kompri- ii ve ağrıca da sıtmadan zayı ii düşenlere Rea komprimeleri verilmişti Geçen sene ile nisbet: — 1933 senesi bal iii birer tarla yapar ve türk Küylüsü -|30 onda kir sıtmalı nisbeti O; sapanma terke, ii nisbeti mücadele ilan po a bütçesinden b dar devlet bu suretle milli ser Dün bataklık bugün tarla oldu, sürüldü. vete eklediği arazi W kıymeti nispet edi « Tirse mücadelesin - len büyü kbir fark arzeder. Milli sıh - kim baş vurur. kendi - sulfato tavsi » edilir, ip > 021 onda)” o yedi ve para ile — iken bu sene dalaklı nispeti 9024 sıt - yy m » ee eee gi bir köşe. k suretiyle bir aczin iğğen şek - ei telakki etmek doğr: Fakat mesele ri e olmuyor. Geçen haftanın ve acaba Almanya- nın müstakbel siyaseti üzerinde ne gibi te- ri icra edecek? ve bu siyasetin pa ve sulh üzerinde tesiri neler olacak? oğrudan doğruya olma: Tâzm gelen lala birisi, Hitler'i hücüm kıtaları a yeni bir ağ kalkmıştı Süüğüler bilği, kumandanı Londra, 4 temmuz. Dün Sovyetler Birliği hava kumandan! ceneral Aluis İngiltere hava müna) lat mi Lord Londoni u şiddet ve ceberuti bir isyanı bastır- | olsı - İmak İns tatulmuş kudretli bir yol olmak- des Bu itibarla M. Bartu'nun mare Zi- bu Sa iyetle rc b cebri bir va: kınmışlardır. Bir darb vuruk ı, yoksa bu yalnız tasavvur vaziyetinde miydi? vaziyet her me olursa un, Hitler bü; ir ve şid- detle — Sie ir. Bu ünün dahili siyasete Mi anil ile ça Hitler'in n sol cenahlılarma (tevcih > olduğu için Nazi liderinin, sağa doğru çaı dı ektiği ala tadır. u, Münih'te DE İmei mz isleri i ys zah eder; fakat cer in Berlin- deki eni iyzah edem. i Fon vE da ke isicümhurun bir adamı da pese pi kuvvetleri Ingiltere'de. lendiğine göre Sovyetlerin ve yapacakları büyük askeri tayyare ralarında bazı lke rülbede EN dö lella ızhar deri'yi mü çime a pe linde iy arz özün diyeni sinir er buna muvafakat cevabı al nacak olursa, Me iii ba barla tin ingliz - sovyet münasebatmın “sak ei em ai öne ğine delalet etiği " e banan A bali se mevzu olan liter gönde, nk ile de alâkadar olduğu askeri emsan satım alma plân ile alâkadardır. söylenmiktedi Doyçe Algemayne Tsaytung. Be Kr öm pan bi kurutulacak büyük bataklıklar için ve - ai istenilen mühendis gelmiş ve işe başlamı KU! RUTULAN BATAKLIKLAR senesi kış ni- Tuk kısım bitirilmi, Ayd zel Çmarlı bataklığı ve Aydın ve hududu içindeki Pe ın lık sahasından ok fazla Mlağenli ez tulan erazi bu bakımdan iki misli hattâ da- BM güki Karapmarla Büyük Menderes arasında- ki Kadıbeyli azmağı denilen 300 dönümlük büyük bataklığın da tefci ameliyesine bap rek ve Akçakaya bataklıklarmın kurutulması - şlanacaktır. Nazilli şabesi: — Nazillinin em gi il Ey mnik Höyleriyle Karacasu li ii ak malı nisbeti şi ve parazitli nisbeti ve dığı sulfatoyu gelişi güzel yutar de yüzde 5 ondi düşmüştür. Mnt, kısmı geçen sene kurutulmuştu. lemi- fayda görmez. Gider , hocaya |ka çevresinin bu sene daha ismi dik) 1mas, yeli e de sini sabanı ii ir yen kısımları da bu sene tamamlanmış ve baş , eline iplik bağlatır, bana bit ulm 2 lâh ve şifa nis ğ bataklık k da kurutul i de türk köylüsünü > faydasını görmezdi. v. abes ©Vİ | yükseleceği tabiidir. ğı arazi k il edişi. ii < : : . Bu bataklık kere ül zen ve — muayene eden ve usulü nah si vii yi am bee ilm önü ezim Denizli şubesi: — Denizlide Başpmar mevkiinde st - ma noktainaz: ie mil açılmak su- retiyle"tslak' edilmiştir. Torbalı çebesi: — Teğtküyde Arapas- mağı 4700 metre uzunluğunda küçük ka - nallar açılmak suretiyle edilmiştir. Bunlardan başka bataklıklara 350 kilo ma» zot, 810 kil yari yeşili sisi süretiyle sürfeler imha edilmiş wi mücadele reisimiz Dr. iş > 21 8 Şş g : 8 EL lp g zi: LE di, BE zi > PER

Bu sayıdan diğer sayfalar: