1 Ağustos 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

1 Ağustos 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AAManreek bette ki e da işlemek - ten kalmı — zim yi ln Allah-Baba hat - â, k vb ei sia ii ke sağl ri şi dö iv er (Ti zu yapmış ve demişti ki: Je- ban horozunun azcik inden kop- rin bu bolluğu ve güzelliği üzerine, miş raks hep Tirol dağları - ız Allahı nn ei dür. i hududuna geçer yi bir- a edilmi va oyunu Yapıya) iy stat Avus yeri devrettiler. . yeni ee çünkü Fransa'nın hiç bir ni tasında ne bu kadar bol İmbiss'ler e de bukadar lezzetli Yause'ler vardır!,, » ... Tirol deyince, b gin otlaklar, İİ çetin dai bol orman, bol su, bol hava dü ğ biribirinden zen - İngiltere'de hava müdafa- ası günün mevzuudur. silmeyi za- man, ri Duvres iler değil, fakat i hududumı bugün o mevcudumuz Bundan sonra M. Baldvin, sivil halkın muhafazasını temin için al almacak yeni ted- birlerden bahsetmiştir. amd M. Şurşil, AL ler . Dini vak 3 çe inkişaf ettirdiğini bildirmiştir. $ eciliğe lam, ex tayyar iz od tayyare b line İmak üzere istiyerek ve fenni bir şekilde mi edilmiştir Muhafazakârlardan M . Guest, e kli , alman lar, şüneceksiniz. Çoci ii en çikolata resimlerindeki anaş inek - ri ü sağıyan nur si gibi mi m da hakiykate tamami- le mutabık ve “Tiror ün A İnnsbruck A - | en eski ve en güzel ka- a aim biridir. Onun da yanı başındaki Patscher - Kopel ismin - deki bir dağa, asma tramvayla çı - Tirol kıyafeti. kılmaktadır. Bu tramvayın hattı a > > Zugspitze'ninki i dünyanınen lerle ör hk Ve, yağlı çimen - yükseği alm ba pir Von düne ai ai en uzunudur. Seyahat, ti i bi sürmektedir. Ve yarı yolda, eri ediy ordu. e mi Tektar, apeye e binbaşı Fey ki: benim -— il man, kan dökülmesine meydan verm. Sonra yarasını agzi bizlere dön- e aim dola- ve Tirol dağlarında bir Geyik. GAR “ir aktarma istasiyonu vardir. Da - Siya binbaşı Fey'e hitaben seke ğın tepesine doğru en sem > ili karımla çocuklarıma se atlama yerleş biri dağın tepe- lam ve ye serilerini bildiriniz.,, Dal a gerildi, inledi ve kendisi- sinde de mükellef bir Kisin var - ni bepbiiz zi saat 3,45 te öldü. dır. trup r. Bu EE bize tirollü bir truj duğunu söylemiş, bilhassa sivil tayyar gin inkişafı üze: rinde durm şçi mM etinin silahlanma politika- inni “tekrar hlk olarak tavsif ahriri 60 reye karşı 404 rey ile ret ii Simo: z iransız Fi fabrikası e sa ra sn biri 135 beygir i motörle mü iştir, Sen vilayeti meclisi umursisi Hava iz ME e eğri tehlikesinden korunma ının ilk arçası olarak 20 milyon franklık masraf yar a iz e enn Yer: ılmasma ve bu pa tikrazla temi- öödelileni, dir, yap, nine karar vermiştir. , Toplu bir avcı 400 kilometre A e? ramı ile uçtu. mü- Sakla on tecrübelerinde dörtbin metre ini 400 kilometre em atl uçmuştu ansız Niyöpor ir Jon on, bu tekliflerin başka ii yapılan are ticesind. rapılmı en söyle, u teklifler, maz tarafından hava meselesinin bütün cephelerinin tetkiki neti- cesinde yapılmıştı HAVA KABUL PROGRAMI DİLDİ. lerle bu süratin 400 e geçeceği ümit ediliy: Çok hızlı ağır bir bombardı- man tayyaresi 378 kilometre Onsekiz ton tam ağırlıkla tecrübesi ya: | e elime Mir, m anl ENİ, e Londra, Ek k hükümet tür li wdi edilmiş ve hava kuvvetlerinin artırılmasına müte allik bulunan olan r störlü 221 tipi bombardıman ve muha- rebe tayyaresi 300 b tre vela uç- reye ima #u'beyan edilmektedir. dünyanın en n güzel barilarii din - letti ve en güzel oyunları dı programı kabül etmiştir. e İtalya” da gi Ni İNGİLTERE VE LİYOTEY'İN hakka gimme ime tayyare dört| | Italya'da 1880 senesinde heniz askere 0. motöriyle 51 da ©, 27 |lik yaşına gelmemiş gençlerden 15 tayyar Londra, 31 (A.A.) — güder ingi- | dakikada miz metreye ve kl tadır. liz me ven hükümetine bir Motö birini durd i ir. | miyet gil sie için ban Alğişin ; düsmektedir İki | gün bu filonun sayısı 42 ye İm si eh iie mina > pe e ei çalıştırmak le 2000-25 Aeroklüplerde uçuş iltere hül a e yi Bez GEDİEYAR a larda uçuşuna devam. aid bu gençler, oymraları sekeri bir gisipin iz venin si İM iri ill! 60. ali Dört motöriyle v> bet ve teveccüh hisleriyle Sağl bulundu - > KE Filolardı z Meli yarasi; olarak teşhir edilmekiedir. Simi e Sessiz bir sö > lahlanma, güzel ve ucuz bir çalışma a Rakitle posta taşıma tecrübesi s5 — Ucuz iş tayyaresi - Binaltıyüz Türk lirasma satın alnan Bi olan bu umağa mi sus ie £ İnilerde eyes “Pon tayyare: Bir kişilik beygirlik hafif bir motörle ie bir posta paketi önde ir ei Sürati saatte 120 kilometredir. silmiş geldiği za- . D Ke gep vi re hep- i üz i gündü NU İ re inmiştir. k cek bir halde si tür. kadar . | kullanılabileceğini ispat etmiyor Bu tecrübeler tinde olduğu raketlerin posta hizme- askeri maksatlarla da ml 33 un gece olsun ancak afak | grup - e ei tanıdı. oteli, eşi ancak büyük met- poli bi verdi BURHAN ASAF yulunur “mükellef bir|,, İktısadi bir nakliyat tayyaresi retl Jpacakları masraf ee pac 60701 yn, düşmüş a or. Fransa'da Kodron tayyare fabrikası erbiri “210 beygir kuvvetinde iki motörle | Uçan > seyi iile :ehhez tek kanatlı bir tayyare yapmış- İtalya'da bu sene te ır, Bu tayyare on yolcu taşıdığı halde | lerindi len kalmadan ie milli 290 kilometre süratle uçabilmekte ve bir | pan gençlerin sayısı üçbini geçmiştir. Ge mezat 2000 klakbiiröye çildükmülillir: yek bele Me el 1 ive'nın Romanı: 3 Tefrika: 62 ın hali. Andre Malro Insanlığ Papas, alçak sesle: — Bu korkunç bir yalan, dedi. d ğ idm a “Yal uzaklaştı. Tanmış!,, diye yazi ER omuzlarını za Çen de, bütün vücudu ile dönüp koşarcasıi Jan Şi yacağı e Su ileriye yer- ii ir im eo ilenleitiki Esenli iin Biri-| lestirdi. Çen ötekilere a ia sonra ilk bombayı ata- ri ba ve ötekine el kutabafslair doldürulMuş çin caktı. Otomobil, bombadan essir olsun olmasın, talarını haklı göstermek için giyinmiş oldukları memur 1 durmıyacak olursa ötekilerde sıra ile bombalarını atacaklar. iseleri ve ortadan yassıtılmış şapkalariyle fazla gösteri dı. Oto urursa ona d koşup geleceklerdi: yol, a- idiler. Koç burunlu, kızıl la tipindeki Su gelecekti. Köşeyi dönmek ii ie yavaşlıyacaktı. e yavi örmek tı. otamebi köşeyi e biraz rabanmn geri gidebilmesi için pek dardı. Muhtemel müvaffa- Güsmebiln | dan çıkmasını bekliyecekt. Herhalde üçünden hiç olaki biri ve Çen muhakkak si e ölecekti. Biribiriyle konuşma ga cesaret mil 1 REM elini bile sıkmadan aj Jdılar. heykelcikler istedi. Dükkâncı bir çekmeden bir avuç mavi Saten kaplı küçücük kutular çıkarıp masanın üstüne a oydu. dönüp hız - Bu adam şanghaylı değildi, Şimali ys veya tan'dandı: bıyıkları, seyrek eğri ve zametli ağzı aşağı tabakadan dümdüz teke bu: etratma bakmıyordu: Pey ise.. Yüzünün bu ar genç gi ine Çen hiç dikkat imei eee kenarlı ürik - mani e pl as duran muhafızlar derhal si 1 k ki i el A hüsi juva dahi belki Şasi samiymi bir taraftarı idi. Çen'e sordu: enç gösteriyi r. İkicümhi huriyet ir vardılar: hepsi Gi yüzünün altında gene eski hakkak ki, ve iki arkadaşı biribirinden ayrılmak mecburiyetin- hafi de dip Çen'in hareketlerini eli ii Suen de m — Karız Şanghayda mısınız? acayip müşteri kim olabilirdi? Gine dünü, hali, gösterilen ez kaan sız kalışı heye düşürmi ürmüştü. ü. Belki bu genç av alışık değildi. g ora-

Bu sayıdan diğer sayfalar: