1 Ağustos 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

1 Ağustos 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

am , SAYIFA 6 ali Milli Müdafaa Vekâleti Satın Alma Komisyonu İylanları İLAN ünakasa gününde gali lüp reddine karar veri- takım üç sandık- m omisyonuna müracaatları. (1766) 3034 7.24 İLAN. işe eğ Ço 000) metre sargılık n alr- nacaktır. İh: leşi 21034 sa- Üs günü saat 14 te icra si GR Talipler şartnamesi görmek ü üzere her gün özle Si edeceklerin o gün ve vi evel semineri. le e . satım en nuna kan > Tl (1765) 7—3 S nda için 75,000 kilo sığır eli ye ır zarfla münakasaya > - muştur. İhalesi 1 14.8.1934 si günü saat 4 e Talipler şartnamesini örmek üzere hergün ve sapi a işti - rak edeceklerin vakti muay yeninde 2 'e teminatla - riyle Samsunda askeri satın alma ina müt atları (1776) 7. İLAN Hava ihtiyacı i için ei ton vakum yağı pazarlıkla alına - caktır. Şa; esini ce a istiyenlerin hergün pazarlığa mk a ekler 12.8.1934 aat 14 de temi - hatlar birlikte M.M.V. sa - ma komisyonuna müra- air (1775) 7—3041 İLAN 'ekirdağında bulunan “1- İLAN Ozdu ihtiyacı için (60,000) metre idrofil gaz kapalı zarf usuliyle satm almacaktır. esi 25-8-934 cumartesi Saat 14 te icra edilec: ek- ane Teden ve ML iye istirak © eşikli o > ve aatinden evel teklif v. minat ig emie bizle e M.M. V. satınalma ko- anla e n 033 b kl ğı 14320 koyun eti 12650 kilo şeker 12800 kilo sabun 5050 kilo zeytin vi 4700 kilo zeytin 28500 kilo -Ankara Levazım Amirli- &i Satın Alma Komis e i,000) le mıntakalarını ve şeraitini anla - Miki kara'da M. ola 258.034 si eş i sü N Merk, her gün Ankara'da nü saat 15 te m komisyonuna ve ın alımı mğnakişya inik için. le tayin ra kılmacaktır. le Van artnameyi askeri (o satm alma See er gün ve mü, müracaatları. (1 “e k d —2886 misyonuna müracaatları. . 00) adet yz pili mu- ( 763) 7—3031 rl kıtaları ihtiyacı için nübaya, edilmek üzere al ih E ünakasaya konmustur tiyacı için Eskise-| #hatesi 158-034 carsamba hir iğ nü saat 11 gleden tur. Şartnamı li Simi işti- istiyenlerin her gün öğl A sele deri ak Ee yeciklerir ie akin ve müi bektaşi teminatlariyle M. VE Baya ls tmalma kamyona müra- KE caaatları. (1682) 7—2044 aat 10,5 da ii M.M.V.S riyle birli ikte i ii Üre ilamda” Ankara Belediye Reis - 7—2803 Wei liği ilânları, İLAN mi e için Haklşehie tay: yında şı boş len Temiz- Se ie muhafaza edilen Se z yağı 504009 kile odun 184 kilo Kl zenne İLAN, 5220 bile beyaz peynir 225000İ © Otnz dokuz bin kilo pirinç A lerle ve k aleni münakasa ile satın | ka; apalı ri ik leri kapalı azrfla alınacak olan Mei Minakimları 2, S 5,1 18 ağusto: rtesi Bursa'daki kıtaat için ğı ih r ir. Şa > (540,000) kasan teslim mahalleriy. | Hamlesini görmek b setine vermeleri. (1692) mürü ka lesi 22 ağu: 934 mi sila n ktepte yeni yapılan bir dershani ğraı e çi eri ü saa örttedir. Şart- e k ir Se Bu işe girmek isti sie ağ nata, BAYIŞENI a e lariyle ve ehliyetlerini gösterir seal e bike halel gün ve pazarlığa iştirak için| günü e” 2 ağustos 934 tarihinde a, de vakti muayyeninden evel | şartnameyi görmek istiyenler de m step müdür ud teminat ve teklif mektupları salak am. (1752) 7— k An- 1— er diğer bei m k |Gaipten bir sesi s. Ls. ve Orta Mektepler talebesine: s. Liselerinin 11, sınıfları 1 ağustos 934 de sy orta mektepler 1 eylül 1934 de derse baş — ekteplerde lisenin 9 ve 1 da ağlktöğ 1934 de başlıyacak sınıflarının il ii Talebenin ond imtihanları zi Rİ göre mekteplerine iltihakları lüzumu ilan olunur. (1758) ya- 7—3016 /Mektepler alım satım komisyonu reişliğinden ara Levazım Amirliği satm alma komisyonuna vermele- ri. (1737) 7—3019 Kiralık daire Haki ti Milliye Mey- dallari halat, | yağan u, Banyo ia sirali İse bir daire ralıktır. Taliplerin Haki- nie Milliye meydanı Zade Vehbi şi ti ise banal mürai 73017 Afyon Vil ayetinden: ihalesi 22 ti Z 934 tarihine mukarrer iken müs iinaliğ zuhur etmediğinden müna“ mü: ne mecburiyet hasıl olan 2415 lira 60 kuruş bedeli. EE b ii abidesi di uvar ve merdivenleri inşaata ait mi inakas detii inin © ağusto; s. 934 tarihine üzere on e gün Ziddetle: temdit edilmiş olduğundan ke« şi ifname e fe: nn? şarnameyi tetkil ik etmek istiyenlerin Nafıa dairesi ihale günü muayyen saatte vilayet daimi encümenine müracaat ları ilan olunur. (4250) 7—3014 Si 28 de posa an ka- keçinin sahij merki ep, leri üç güne lr Eni tmedikleri takdirde satrla- ilini (1772 3039 LAR günü R i teminatlariyle birlikte M. M. n 7-8-934 salı saat . na müraca- < bagla bg öncüme- keme (1590) 7—2804 | ninde pazarlıkla satılacağı dan taliplerin liradan” (1768) o7—3028 Hava kıtaatı ihtiyacı için i D.D. Yol Si ları U. Md. Sa. Al. Ko- misyonu ilanları, e elbiselik kumaş lari satın e Şartna ğle- İLAN, Derince Limanı tahmil ve kapalı Ze Kiralıl Yenişehir'de Po 2) rü hai o antresi var- dır. İçindekilere müracaat. 7—301 bir hol ve bir Müteahhit ve inşaat sahiplerinin nazarı dikkatlerine Çift Kurt marka Marsilya kiremidi ehven fiatla va vi Eskişehir oteline ei Telefon: 3272 ni Bu Mektepler alım satım komisyonu reisliğinden : İnşaat ir e aşağıdaki işler ayrı aat 15 tedir. Ele o a, şartnameleri görmek is müracat a o.lu İş: 2 95 metre Tul Si dibi tiyenler de mektep müdü: ürlüğünd tnekeci işi ” 10 adet iin 5 30 etre 10 adet Hazne tami ” 2 No. lu İş: Kalorifer kazan dairesi işçiliği. 7—3010 Ankara Nümrne hastanesi e bee artesi günü saat 10,5 ta te İ nat ası 22 ağusto: nenin İsmetpaşa pavyonunda me na ilâ A — birlikte M. M. ea günü kapmaya Anl e el ve e diğer pavyonlara konacak altı adet dahili ve 0 isime karada, e re merkezinde yi ii müteallik tesisatı ve mevcut santralm 30 telefonluk « larr, (1698) 7—2952 > pılacal Çankırı caddesine rk telefonluğa çıkarılması ve İsmetpaşa pavyonundas İLAN Tafsilat Ankara ve Hay-| kın ve e yolun ii ii telefona ilavesi şartnamesine göre pazarlık. suretiy le tas arpaşa Re beşer. ünü olan | Van hastahanesiyle Baş kale, | liraya satılan melerde Ankara t 11 de hastanede müteşek Gevar, Kâzımpaşa, Çaldıran'da bulu! yazılıdır. (174: yi 2021 racaat. 72992 vü mm EA ilan Kolizdsi (1726) : 7—2997 > AŞ vi ünü sh

Bu sayıdan diğer sayfalar: