17 Ağustos 1935 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

17 Ağustos 1935 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

am e ı Sahih ve ruharriri SIRRI. SANLI HAKKIN SESID H alkın Ses eyi eşriyat Âmiri SIRRI SANLI “ABONE SERAP Seneliği 7, Altı Aylığı 4 Liradır, Günü Geçmiş üshaların Beheri ştur, 15 Kuru! ( Halkın Sesi ) Matbaasında Basılmıştır ALTINCI SENE No: 2553 t. miştir AĞUSTOS 17 AĞUSTOS 1935 CU) CUMARTESİ HARBIN ARFESINDE MIYIZ KI ih SA VE AÇIK tal .. .. z km? Arnavut isyanı « Bir kolu senin; bir bacağı benim » fikri mi, Yoksa « ne saçak ne bacak, hepsi imamın bal 7 J iMalumat le olmakla bera- | erlere ve bunları olacak » iddiası mı Dünkü baş yazımızda bir çocuğunu parçalaya: ii a) ğını n pberleri anlatırken “bir ko- | seni r ğı in, | en oyunu canlandıra- Sak bir ta yapmağa mıştık. Yeni gelen taze tafsir gazetesine göre, ssolinin estahı Habeşistan Mu; ten çok uzak lunmakta ve z siyasieş- tah ve uburlukh gün bir © daha ral. 2 Ri Ystan işleri. € uğraşırken, üm di de ey bir kanton m 5 izl — ye İteğine karşı İs Mİ surette bitar; raklığı nı ÜZE- “ alan ve bu hususta İ — Bulgaristan hüküm sürecek ? kimseye birşey söyletmiyen Avrupa devletleri ne söyliye- cekler ve ne yapacaklardır? İtalya, dünkü yazımızda da i Habeş devletler anlaşarak (bu bacak banim şu kol senin,, gil de karnını se ma usulünü bul da digerlerine kabul abeşistanın iline şim- >. ağlamak lazım gele- | ektir. elm İtalyan ME “Ne saçak, ne bacak, hepsi kira olacak ,, Ml güle iş görme; vaya karın se kal karsa bir an -İ zımsız! yli s kın- Siyasal ufukta bir rüzgarın yığdığı yı lutların da ağılması v yeya büs- bütün KAN ME alması bir hafta ye iel ünkü Genel siyasal sı ne güçleş- | mektedir." İdi ŞIRRI SANLI | gs a Bize karşr tahkimat yap- | makta imiş!.. Hasköy ii etrafında yeni bir müsta ah- | | m mevki tesis etmişler ae de” di H Nevyork 'Taymis gazetesine Biliriliyor: “Kral Borisin başkanlığı BULGAR KRALI BORİS altında yn ve Bulgar Şehrinin nan daimi '— kuvvetli tahkim gapılması ve bu işe .— Bu karar, birkaç hafta ev- vel”Türkiye Sü Bakanlığının Kırklareli as tahkim etmek hususunda vermiş duğu a ei sayıl- maktadır. Kırklareli, 1912 Balkan harbında önemli bir tol oy- namıştı. ol- Türk! Kırklarelini, İsti- ranca at silsilesinin Fak- hi boğazına hâkim bulundu- ğundan ötürü tahkim etmek- tedi Başbakanımız Geliyor Özel) — Pazar- tesi günü yapılacak olan ba- kanlar toplantısında bulun- a, a ya Ahmet ve Asım em Feshane ve Karamürsel fabrikala; smarlama elbise yapılır. Yapılan elbiseyi müşteri Ki onmaii alınan kaparo tam a rının en zarif V zlıktan bir ha tıya uğrayacağı öphezizli | .. Ölçüler baş mülettişi Bay Le- | edilmekte ve Tü: ber oldukca mühimdir İstanbul 17 ( Özel ) —Ar navudluktan gelen. ayan Ma | berleri oldukça mi İmektedir. İsyanın kın mat yoktur. F Muhartem bayraktar hareke- tinin daha geniş bir şekli ol duğuna şüphe olunmamak- tadır. Tiran hükümeti isyanın bastırılması için ciddi ted- birlerler almıştır. AHMED ze 8 8 g8 8 & & 8s (8 Kantar PR Mi bir rica sı biz ler eri yi tır. Kantarlar, ölçüler kanunu cibince birer birer tepdil rkiyede kul- lanılmıyan ölçü kısımları kal- dırılmaktadır. Uzum Şarz ayarı “a mühim bir iş tekil etmekte ve müfettillik me- murları bütün gayretler İrağmen bu tüller diledik. leri kadar iş çıkaramamak- dırlar. Ölçü v - 8 e ayar işlerini ge gerek mem: rek kanuna ve Bu iş, oldukça uzun bir leketin ihtiyacına göre tan- | iştir; memleketteki kantarcı” zim hususunda büyük bir Çiğ heman hepsi de bu işle muvaffakiyet göstermekte o- oldi lan Bay Lemid hazırlan- Fat itiyaca göre kantar mış katarlar ayarı için biraz müş“ bir iki memur daha ilâvesini | kal olmaktadır. rica mi n sdışları ' Urayın yeni Brarlarına gö- İzmir gibi bahçe ve si ğı a e yeşil, kay- ları bol bir memlekette iy alınmış süt- süt bulmakta pek çok ii e mavi rı tiket ola çektiği malümdüur. cak bilâfında hareket eden- ütlerin bir Kali yi cezalandırılacaklardır. Kaymağı « alı a m —ow Ri kam Bir tütün mesi Caiz einani ei Tüccarımızın akbatı ile çok Li ve — Veridi al a Gİ dece inek sütü demek a muna ad bin lira ve anda bu vatan koyun sütü isimleri altındayda Te yirmi beş lira ver- müşteriye arzedilecektir. meği de taahhüd etmi. z yi Sütler üzerine siye rl örnek ol Dn etiketler o halibu Ohaminetli bie kırmızı, Mis kaynaiz yürekten kutluları Oniki İtalyanların fa: faaliyeti i devam etmek İstanbul, 17 eni — İtal- yanların On iki adada ilân i etmiş oldukları şiddetli ida- rei örfiye, en ziyade Rum tında kullanılmaktadırlar. | İ | | Yarın hususi bir trenle pi- kat arabala E iğörei valaite iğ erse tir. MN günü açı- vi yi piyasasının ne gibi bir yat Tslitiğn hak- s 8s 8s 8 şı yardımın | Mm. Diri ikin emri tebliğ edildi an ımız Kâzım Dirikin rakya Genel enspektörlü- in ve yerine Bursa İlbayı — ime edildiğine dair m İlbaylığımiza telg Bee a yapılmıştır. acaktır. Ge- neralımız örenle uğurlana- caktır. elek ne EE EM b SANAL ör ELBİSE FAKASI e el en ARA 15/7 TELEFO Ve gelin le üzerine > edilir. n dayanı! an 26 | Gn levhasına dikkat ediniz. Yeni Harb Vasıtaları: liraya kadar mükemmel TEL: 3503 ( 100 PARA ) adalar tedir Po iki vapur has- bir ni 5 hastalara dilmiştir. Abidin paşanın Surüsafa- : daki köşkü nekahethane itti haz olunmuğtur. ” & İncir piyasası Pazartesi günü törensiz ola- rak açılacaktır | kındaki tahminler bugünden ır. r P İncir mahsulü bu sene her malların nefaseti hiç bir zarar görme b İncirlerimiz için “ iyi piyassa ve e fiyat dileriz. s 8s 8 Tanklar seyyar kaleler haline ez gibi tayyareler de ye yavaş uçan ley haline giriy. is “e İçin alan bulundu Türk Hava Kurumu için aranılan alan: bulundu. Açı- lacak olan bu A.B. alanları ride Karabaği , Bay An ht ve arkadaş- lardı Ankaraya dönmüşlerdir. Telefon

Bu sayıdan diğer sayfalar: