17 Ağustos 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

17 Ağustos 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mm a “er. > 2. al SAYIFA 18-1 inci Yıl O Sayi - 6324-264 © Cumartesi 17 Ağustos (8 nci ây) 1935 Paris konuşmalarının dünkü neticesis Yüzme Birincilikleri Intıba tamamile menfi değildir ! Italya istediğini, In gilterede ne istemediğini biliyormuş.. italyada bir Boşnaklar ve Pomaklar (Utro) adındaki iii gazetesinin Seçenelerde Yugosla mi Yaya döndükten zetesine ha- sz irem r. Bu tanınmış Bul gar tecisi sözleri arasında diyor Pomaklar tertemiz Bulgar ye gidememişlerdi: bugün me Türk oldüllekn e mektedi, oslavya Pomakları ise Sırplaş” Ka Badön onlara Türksün de- nince güceniyorlar. O kadar ki bir Sırptan daha ziyade Sırp olduklarını söylüyorlar.,, Tanef'in B: lar hakkında ver- erini itiraf M2 bizim için dikkate değer bir hâdise: Gernincan Vnnelayya Pomakları" “Türksin |... ağ A a diğini bahsetm. bu a alen dür. Bunu kaydettikten sonra Tane fin bu sözler ile ne demek istediğini düşün, elim, Bize tro başyazıcısı Bulgar mu hiinei e için bir acı, * bir yanıklık, işmanlık telkin iye Dem İsteniyor ki Po, rın bir kısmı Bi i kaldı, bi ı Yugosla' Yada. Hele bir şu Yugoslavyadakile e mIZ; orada aptılar, cebrettiler, kahrettiler, Pomaklar; ıktı! e ki bunl imdi ne Türküm diy. rlar, ne Türksün diyene Matara Bul- Earistan Pomaklarına gelince: Bugün gene, bunlar biz Türküz iyebiilei. tedirler. Bunları biz niçin dün ie bıraktık; bugün niçin çen Bulgar gazetecisi böyle bir konu dan çıkar: lacak bir sonucu Türkiye şımızı böyle bir etmek için erit bu delil kıy- Metten düşebilir; ancak Bulgaris- tanda en geniş bir okuyucu bölgesi bulan bu La bu yazısını Bulga- Tistanda ren azlıkların b Ne münevveri i ben Bulgarım demelerine açıkça İli vererek yakın zamana dar asırlarca idare edenleri ilen ri gülünç veya nasıl acınacak hal- Muşi vi Kültü ve Sağlık Bakan- ları geliyorlar Ğ a, 16 (Kurun) — e nin Bay Saffet Arıkanla ağlık Bakanı Bay Refik bugün milyon kişi silâh altında , Habeşlilerin Önemli merkezlerinden birisi olan Hararda bir cami enli Habeş ei etrafında henüz bir ne- tanda genel bir siyasal erler temi- Pari inde topland & : ba ze pi IŞ e Mile ie e ME tezleri eti tezad tice gıkarılaca, Pl e ir. Çünkü dün 2 “re e ev- şi bir mevzudur. Gene velki günkü “ miki, iri eser yok-) bir inen göre İtalyada şimdiye ir, ei “intiba mile menfi) dara silâh altına almanların sayısı değildir!,, gibi garip 2 Elimi var-| tam bir milyon olmuşt dr, Gelen haberleri 10 uncu akya Italyan tezinin “Italyanm Hâbeşissi bulacaksınız. Arnavutlukta ihtilâl Asiler r Tiran üzeri- ne yürüyorlar (Ordu ispekteri general Gilardi öldü-| rüldü. Birçok ihtilâlcı yakalandı — Son haberler kısmımıza bakınız — Istanbul Basın Kurumu kurultayı Basın kurumu kurul tayınaan vir görünüş mesini Me idare hey eti bu para- nın ul Basın Kurumu Kur i verilip esleği ecip kongrenin birinci başkanlığına, y rhan it inci başkanlığına, Bay Hikmet Münip ve Mehmet Selimi|kişi müstenkif kalmış, on yedi kişi is- sekreterliklere seçilmiş, konuşmalara edi başlanılmıştı; lunda kurulmakta olan ga” bü B İstanbula gittiler, Beyoği zetecil er klü asın Kurumuna mü r acaatla kendisine beş bin lira veril'“Jaştırılmış, kongre dağılmıştır. mıntakaların adlarmı ve formaları. nın renklerini görüyorsunuz. Yi ni rs spor sütunlarımızda bula” Türkiye yüzme ve atlama birinci- likleri il Ki b Mod aki havuzda başlanıyor. e her yıldakinden fazla ila ka iştirak ediyor. Yukarıki resimde bu rn ettiği “Aanadolu gezisi dün Blm de 1 azla öğret men dün akşam Afyona doğ ii yi i “oy or en ln üzla sürecektir. o Yukarı daki 2 retmenlerimizi. tren de görüyorsunü Her gün bir edile. İl erme ear e re kala Halit Ziya'dır , Türk Bili tetkik Cemiyeti Sekrete- brahim Necmi Dilmen, yaz tatili Salak bilmiyen, gece gündüz çalışan ve dinlenme vakti bile pek az olan bir — Ben cevaplarını'yazıp size gön- derim! dedi. Bütün Li e ka imkân a b cağı şüpheli di. adan günler bu süphe karedir rahi Nec , muharririle karşı” mert e an ine — Lâdes! Denilecekmiş gibi: — Hatırımda... Diyordu. Nihayet bir — Benim bunlara ceva; zmağa galiba vaktim imei ei olar Eği ma, konü: uşalım ——— (Sonu Sa. 7 Sü, 2) iy Ibrahim Necmi Dilmen

Bu sayıdan diğer sayfalar: