17 Ağustos 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

17 Ağustos 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Anadoluda sıcaklar şid- detini artırdı. Diyarıbe- kirde 44 dereceye kadar çıktı, Çinde haydudların dağa kaldırdıkları zeteci Ingiliz ga- ölü olarak bu- Sene 17 — No, 6045 — Fiati her yerde 5 kuruş CUMARTESİ — 17 Ağustos 1935 Habeşistanda harp başlarsa çok çabuk büyüyecekmiş Üçler konferansı konuşmaya başladı, fakat durum çok gergindir « Paris 16 (Akşam) — Üçler kon- . “ransının konuşmalara başladı- #1 şu sırada durum çek gergindir. Gazeteler anlaşmadan pek ümidli #örünmüyorlar. Pariste ilk top- lantıdan evvel iki gün yapılan ko- Muşmalarda bir anlaşma esası bulunacağı umuluyordu. Halbuki a imlzân hasıl olmamıştır. Ge- Tek İngiltere, gerek İtalya düşün- <elerinde ısrar etmişlerdir. İtalya kendisi için Habeşistan- da genişlemek esaslı bir lüzum olduğu kanaatındadır. Bunun için icap ederse kuvvete baş vuraca- ğini söylüyor. İngiltere ise Mik ler Cemiyeti âzasından bir dev- İn siyasi istiklâline dokunula- Müiyacağı esasını müdafaa ediyor. Gazeteler durumu çok gergin Sörmekle beraber henüz büsbü- | tün ümidlerini kesmemiştir. Ha- | #şistan razı olduğu imtiyazları biraz daha genişletir, İtalya 'da unları kâfi görürse anlaşma ola- ilecektir. Fransız gazeteleri Ha- beşistanda harp başlarsa bunun Sâbuk büyüyeceğini ve tahmin *dilmiyecek sonuçlar vereceğini *öylüyorlar, İtalyan delegesi M. Aloizi ltalyada bir milyon asker Roma 16 (A.A.) — İtalyada şimdi bir milyon kişinin silâh ak tında bulunduğu resmen bildiril. mektedir, Amsterdam 15 — İtalya, Geb- da vapurunu satın almıştır, Vapur hastane gemisi olacaktır. Harp başlarsa Londra 15 — Liberal fırkasi lideri M. King söylediği bir Arkadaş karısı “Yeni romanımızın kahramanı Salih Teksoy anlatıyor Kadınlara yüksek sesle yasak ettiklerimizi onlardan usulca isteriz... Yeni romanımız bagün 7 inci sahifede başladı. Re | manımızı okumağa başlama dan evvel arkadaşımız Selâ- mi İzzet size romanının kah- ramanını takdim ediyor. Bu | yazıyı okumadan romana baş- | lamayıniz. “i İstanbula gideceği gündü.. Ma- | tâsinın başına oturmuş, gözlerini | arşısındaki aynaya dikmiş, ken- ini seyrederek konuşuyordu: — Erkek her hususta, bilhias- *8 kadın ve aşk hususunda çok *eoisttir. Ele geçirdiği her ş€- Yin , bilhassa kadının tek sahibi yesek ister. Biz kuvvetliydik, ,ahunları biz yaptık, kadın her Sinin boyunduruğunda ezildi, b Bazı insanlar nasıl konuşur gi- | Yazarlarsa, o gün Salih Tek. ani da yazar gibi konuşuyordu. Zünü kesmedim, devam etti. , Ama kadınlar arasında is- te bayrağını açanlar vardır. On- a ne olurlar? Nerede ve nasıl asarlar? Onların yegâne sığınak» z Yalan, tek silâhları iki yüz- bülüktür, Yalar söylemeleri elzem- $ince neden söylemesinler?, Ayatın birçok zevklerini on- | Vara y > asak ederiz, sonra bu yasak | Yeni romanımızın kahramanı Salih Teksoy ettiklerimizi usulca, kulaklarına mırıldanarak isteriz. Onlar da tabiidir, ki bize yalan söylerler. İ Güldüm: e — Tam çapkın adam fikirleri, | Bunları neşredelim , | — Sakın ha. — Neden? — Çünkü hepsi yanlış fikir. (Devamı 4 üncü sahifede) söylevde «Habeşistanda harp baş” larsa bu, büyük dünya harbinin başlangıcı olacaktır» diyor. Habeşistanda harp için “büyük hazırlık vardır. Harar yakıninda 100 bin asker toplanmiştır. Fransanın tedbirleri Londra 16 (A.A.) — Daily Tele- grafın özel aytarı B. Percival Philips, gazetesine yazdığı bir mektupta diyor ki: «Somalilerin Habeşlilere kar- şi besledikleri büyük sempati, Ci- butideki Fransız makamlarını İtak yan - Habeş harbi başladığı tak- dirde düzeni korumak için cid- di ve özel tedbirler almağa sev- ketmektedir.» Aytar, pazar günü Cibutiye bir kruvazör ile 10 uçağın gelmesi beklendiğini ilâve etmektedir. Limana ve sahile hâkim olan Heron adasındaki bataryalars alti İ rin ismindeki 13,868 tonluk Holan- | Pusluk 4 top konulacağı gibi, çöl tarafında şehrin arkasında bü- lunan yerli kuvvetler de bin Se- negalli ilâvesile takviye edilecektir, Fransızlar, limandan geçen bü- tün yabancıları siki bir nezaret altinda bulundurmaktadırlar, Demir sanayii Izabe ocakları Safran- boluda kurulacak Ankara 16 (Telefon) — Kuru. lacak olan demir senayii hakkin. dâ yapılan tetkikat yakında neti. celeneceğinden ekonomi bakanlı- ğınca Sümer banka direktifler ve. rilecekti, İzabe ocaklarının Saf- ranboluda kurulması muvafık gö- rülmüştür. Bu takdirde Kastamo- nu civarındaki demir madenlerin. den daha kolay istifade edilecek. tir, DÜŞÜNCELER Çocukluğumuzda bizi yalniz gulyaba. ni, hortlak, cin ve çeşit çeşit «İyi saalte olsunlarıla değil, salı günüyle, yere tuz ve ekmek kırıntısı dökmenin deki cezasiyle de korkuturlardı, Fakat bütün bu gulyabanilerden, uğursuz gün- lerden duyduğum korku, bir iki çeşit şa- yı karşısında içime dolan ürpertilerin yanında gerçekten de çocukça kalırdı, Bana ürpertiler veren bu sayılar: Üçler, yediler, kırklardı. karanlıkta bahçeye çıkmaktan, çöplüğe su dökmekten ölümden sakınır gibi çe- Çocukluğumdan sıyrılır sıyrılmaz, Tan. rı korkusuyla beraber gulyabani, hortlak, uğursuz günler korkusu da içimden si- İindi gitti, Ne yedilere, ne kırklara al- dırdığım var, Yalnız, simdi” gazetelere de: «Habeş işini konuşmak için üçler toplandılar» gibi bir baber okuyunca, içimde, eski çocukluğumun korkusuna benzer demeyeyim, fakat eski çocuklu» lime tiksintileri çeşidinden bir acılık uyuyorum Orhan Selim, Telefon: 24240 (idare) » 24249(Tahrir) » 24248 (Matbaa) - 20113 (Klişe) Okuyucularımıza soruyoruz.. Dinarlı mı, yoksa Çoban Mehmed mi kazanacak? En doğru cevab verene 50, ikinciye 30, üçüncüye : ; 20 lira mükâfat vereceğiz iyisi Dinarlı Mehmed ve Çoban Mehmed pehlivanlar Dinarli Mehmedin, Türkiye amatör ağır sıklet şampiyonu Ço- ban Mehmedle hava kurumu men- faatine şehrimizde yapacağı maç memleketin her tarafında çok de- rin bir alâka uyandırmıştır. ilk defa şehrimizde yapılacak olan bu mühim serbes güreş mü- sabakasında bu iki pehlivandan acaba hangisi galib gelecek? Di- narlı mı, Çoban Mehmedin yoksa Çoban Mehmed mi Dinar- İının sırtını yere getirecek? Büyük küçük her #porcunun hattâ diyebiliriz ki herkesin biri- birine sorduğu bu sual, bugünün meselesi şeklini almıştır. y Yakında karşılaşacak olan bu iki güçlü, kuvvetli pehlivanın bi- yarn ribirine meydan okumaları, Ço- mamiş) —Gazeteler— ban Mehmedin: «Dinarlı fazl atıp durmasın, sırtını yere getir diğim zamanları unutmasın» de mesine karşı Dinarlınm da: «İki. mizden hangisinin daha kuvvetli olduğu yakında er meydanında anlaşılacaktır» mukabelesinde bu lunması; bu karşılaşmanın ne kadar zorlu ve heyecanlı olaca: ğını göstermektedir. Esasen bu iki güreşçimiz, bu mühim maçı kazanabilmek için ciddi surette hazırlanıyorlar ve her gün muhtelif pehlivanlarla an- trenemanlar yapıyorlar. Dinarlı - Çoban Mehmed karşılaşmasının halk arasında uyandırdığı bw de- rin ilgiyi göz önünde tutarak oku- yucularımız arasında mükâfatlı bir (Devatai 4 üncü sahifedel çin ilâç“kak ISivrisinekle müe Mücadele heyetinin bulduğu ilâg!,.:

Bu sayıdan diğer sayfalar: