17 Ağustos 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

17 Ağustos 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BALKIN»,GÜZÜ HALRIN> RULAĞI HALKRIN DİLİ Sene 6 — No. 1810 Yazı işleri telefonu: Harp Musolininin Başına Felâketler Habeş Buhranı BirDün- ya HarbıMıDoguracak? Açabilir $on Pösta — CUMARTESİ — 17 AĞUSTOS İdare işleri tolefonu: 20203 Fiatı $ kuruş F ; Üçler — Konferansı Barış Yollarını Dün De Bulamadı Paris 16(A.A.) — Üçler görüşmesi saat 19,30 da tekrar başlamiştır. Leval, yanında Aloisi ve Eden olduğu halde, basın erkânını kabul ınk ıu diyevde bulunmuştur. m-yaptığımız toplantılarda Üçümomleketin Habeşistanla olan müne- ııbıd hıhkındıki muhtelif belgelerini tetkik ve tahli! ettik. Bundan sonraki toplantılarda İtalyan-Habeş anlaşmazlığını — barış — yöliyle çözecek ara3 (vanıta) İatı arayacağız. Zengin Eserler Bekleniyor Sultanahmette Bizans eserleri için yapılan hafriyat çok ilerile- memiştir. Bize verilen malümata göre, bu hafriyat, çok zengin eser- lerin meydana çıkmasile neticele- necektir. Ve bu eserler, Bizans tarihinin bugüne kadar karanlık kalan çok önemli cihetlerinin es- rar perdesini açmış olacaktır, Hafriyata önemle devam edi- liyor. Trabzonda 12 Kişi Zehirlendi Trabzon, 16 (A.A.) — Trab- zonda bir sant mesafede tarlada z kapta yemek yediklerin: den zehirlenmişlerdir. Içlerinden bir çocuk ölmüş ikisi hastaneye yatırılmıştır. Habeş Ordusu Gün Geçtikçe Kuvvetleniyor Italya Bütün Habeşistanın Nüfuzu Altına Girmesini Istiyor Landra, 17 (Özel) — Ingiliz gazeteleri, Iİtalyan - Habeş işile en Önemli şekilde uğraşıyorlar. Deyli Herald gazetesi, İtalyanın, Habeşe karşı harp açtığı takdirde üyük ve sonu çok kötü bir felâ- te Aatılmış olacağını yazarak diyor ki: * Italyanın açacağı bir harp fasişt rejimini tehlikeye sürükliye- bilir. ve Musolininin başına çok acıklı felâketler açabilir. Italyanın Habeşistanı ele geçirmek için g- riştiği fedakârlık boştur. Eğer musolini akıllıca bir iş görmek latiyorsa Habeş - Italya gerğinli- ginin barış yollarında halledilme- sine muvafakat göstermelidir. ,, “Taymis,, gazetesinin Hebe- şistann mubabiri de, garetesine Adi- sababadan şu telgrafı çekiyor: " Her nekadar buradaki res- mi makamlar ihtiyat gösteriyor- sa da, Şarkta Habeşistan lehine artmakta olan hayırhah duyğular ve sempati burada şükranla kar- şılanmaktadır. Bilhasa Mısırdaki dostça hisler çok büylük sevinçle anılıyor. Habeşistan ile Mısır ara- sında eski bir bağ vardır. Fransanın korkusu Deyl Telgraf gazetesinin mu- habiri de şunları yazızor: “İtalya müstemlekesi ( Devamı 6 1ncı yüzde ) olan Filorya Yolunda Bir Hâdise İki Kafadar Bir Oto- mobile Fakat Foyaları Çabuk Meydana Çıktı — Gerl dönelim! — Buraya kadar geldikten sonra dönülür mü ? Şurada ne kaldı ki? Orada nasıl olsa - bizi plâja bedava sokacak bir ahbap buluruz! Bu konuşma, Filorya yolu Üzerinde, yanlarında bir kadın bulunan ikl erkeğin arasında geç mektedir. Bu iki erkekten birisi, bol sabikalı Adildir. Kaldırıma düşmüş kadınları oraya buraya yerleştirerek geçindiği için olacakı “ Artiat idarehanesi — şefl ,, gibi #atafatlı bir sıfat taşımaktadır. ( Devamı 12 iaci yüzde ) Saldırdılar İi y ÖOtomobilin camı Bir yumrukta böyle olmuştu Durmadan talim yapıp müdafaaya hazırlanan Habeş süvarilerinden kalabalık bir müfrese Eski Paralarınızı Yırtmayınız ! Battal Damgalılar Tek- rrar Gözden Geçirilecek Merkez Bankasına Müracaat Ediniz Size Yenileri Verilecek Eskimiş ve yıpranmış kâğıt paralar, eldeki nizamname muci- bince Cümhuriyet Merkez Bankası tarafından tetkik edilmekte, yeni- lerile — değiştirilmektedi Fakat yine bu nizamnameye göre, eski paraların yerine yeni para verile- bilmesi için bu eskimiş veya yır- tılmış kâğıt paralarin eksik o'ma- ması lâzımdır.|Bu değiştirme usulü epey bir müddettenberi tatbik edilmektedir. Değiştirilme esna- sında da, eksik ve çok yırtık olan kâğıt paraların üzerine battal damgası vurulmuştur. ki - bunlar Dün tetkik gerizine çıkan öğretmenler (Yazın 13 üncü sayfada) Yamanmış ! Seksen Kere Evlenen Delikanlı Genç Kadınların Dıraho- malarını Dolandıran Bir Adam Yakalandı Bükreş, 16 (Öze') — Romen milyonerlerinden Konstantin Ma! â 28 yaşında olmasına rağmen, 80 defa resmen evlendiği meydana çıkarılmıştır. Bu, 1930 — yılında umumi kadınlarla bütün servetini genç kadınların yemekle — yaşamıştır. 80 incl —defâki — evlenmecinde tevkif edilmiştir. Bir Otobüs Kazası Atina, 19 (Özel) — Dün akşam Elevsina yolunda bir otobüsle oto- mobil çarpıştı. Otobüs yolcuların dan dördü öldü, diğerleri yara- landı. Arna'uutlukla İsyan Çıktı Başinci ve Altıncı Sayfaları- mızda Okuyunuz artık tedavül kıymetini kaybetmiş demektir. Fakat son zamanlarda nizam- namede değişmeler yapıldığı için Cümhuriyet Merkez Bankası, bu battal damgalı kâğıt paraları tekrar gözden geçirmeye karar vermiştir. Yeni nizamname daha müsait olduğu içla bu battal dam- galı paralardan bir kısmına teda- vül müsaadesi verilmesi muhte- meldir. Bu sebeple elinizde battal damgalı para varsa bunları ban- kaya götürünz. Muhtemeldir. ki bu sefer size yenileri verilsin. ( Hâdiseler Karşısında ’ Yazısız hikâye |

Bu sayıdan diğer sayfalar: