August 17, 1935 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

August 17, 1935 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AVRUPADA OKUMA F.R.ATAY Ne Avrupadaki mem_lek.ıılııî. he de Türkiye'deki dairenin ismi- ni söylemeksizin, bir hadiseden ahsetmek isterim: Bu daire © memleketteki eşine yıllardanberi Sitajiyer gönderir. Bürolar için ya ncı sitajiyerlerle çalışmak, #t ; kıntılı bir şeydir. Hatır için, ıcğeı için daire şefi bu sıkıntıy AklPll eder. Fakat bir gün der ki: _-d'ke-. key ama, buradan geri gönder Ş lerimizi denize mi atıyorsur” S ünkü boyuna ayanı iş için ? Çec:[i.;ordıyı. Çoğu dil _bılmfdl- ği için, tam söylenen şeyi u"l:f ) meğe başladığı vakit sitajını >! tirmiş oluyordu. : pez Acaba Avrupadaki ul:bz:; 5 zin hakikiğ durumu nedir? Kin e seyi kırmamak için hı.ı megd:!'n burada pek deşmek ı.ıı?ımyonl ._— Fakat bu işleri bilir bir irada 20>” mı olan Saffet Arıkan'dan ”H" Pada sitaj ve okuma dım;ı a uygun bir plân içinde sıkı bir a zen vermesini dilemekten kendi Mi alamıyacağım. Bizim talebelerimiz Almanya- da, Fransada, kendilerini kaç yî" de okutacaksak, oralarda, *os u, geceli bir okulda oldıııuh:ıı BEf toplu ve lfonırol ıln::ı "':nu İ mamlıyacakları $e va kesin ııîlırık ılplln!llık._ve heıı:ııe bara karaa y a a yeiler bancı konuklar değil, ::jîmlu bağlanmak hıı-dıl' B:-: yük şehirlerde talebelerimiz Hıç birer büyük yapı tutmalıyız. Hep- sinin ayrı ayrı vermekte oldukla- rı kiralar toplanarak, bu yapıla - rın kirasını | arşılayabilir. Tılı;b'e- lerimize bher türlü ığlenoel.er_ için verilecek gece ve gündüz izinleri kontrol edilmelidir. Çalışmayan genç, hiç acınmaksızın memlekete geri gönderilmelidir. Talebelerimiz toplu lîulıîn:lıuo-' rulursa, bir toplanma salonla! lursa, başlarındaki Kültür B_ıkın- lığı enspektörünün onların bir çok eksiklerini tamamlamalarına yar dıma etmesi imkânı da elde edile - bilir. vi Şunu söylemekten — çekinme- meliyiz ki Awupıdılı'i bir yaban- cı memleket inin, ııınk: ketine getirmiş olduğu elıırlıınzı mühürlü ve gösterişli kfııduı del; ğeri, bazı hallerde, hiç dcnn:el kadar azdır. Yabancı ulebe_le:— le yerli talebeler, gerek pro[nudr.er gerek okul ve üniversite yonflın!— leri tarafından birbirinden büsbü- tün ayrı görülür. Avrupada bılı- gencin iyi veya kölü bir sonuç ah ması, kendi hevesine, Yu:dınmn ve hissine bağlı bir şeydir. * Ancak sert bir disiplin ve k n trol, büdcemize oldukça ağıra ma olan Avrupada sitaj ve okumı da- vasını kökünden kounb;:ıı-. Bizden Avrupaya gelen genç- lerin, yerli ve yabancı diğer genç- lerden daha sıkı bir çalışma dıııo nine bağlanmasının başka bir ge- bebi de, orta ınokteblennııl_e _lı- selerimizdeki eksiklerdir. Bizim gençlerimiz, burada, uzun müdı belki günlerinin yarısını bu ek - sikleri tamamlamağza verecekler - dir. : Yalnız dil öğrenmek için iki yıl kadar kahve ve wkıklırıdı do- laştıktan sonra, herhıngğ l.ıır der- dini anlatmak - için ıillığ_ı zaybe den: — “Bir dilmaç ıeuı—ın.ıı!,. €evabını bir genç, şu son iki ay içinde almıştır. on- -—.n asufada) Adımız, andımızdir 17, AĞUSTOS 1985 CUMARTESİ Arnavutluk'ta bir azı hareketi çıkmış- tır. Arnavutlak haberalıma bürosunun bu xzarun bastırıldığırı bildirmesine karşı, Belgrad'dan, asıyanların Tiran üstüne yü- rüdükleri bildirilmekte ÜÇLER KONFERANSININ İKİNCİ GÜNÜ oA — İngiliz ve İtalyan tezlerirde göze çarpan büyük ayrılıklar var İtalyanım W geçtiler *sababa, 16 (A-A.) -— Hü kümlcıa':crkeıinin şı_rb_ıyl.g,_ - hirde bulunan bütün işsiz habeş - lerin şarbaylığa bildiriğ Y".""""; a karar vermiştir. Bu gibiler bir rn;fı'-n emri altına werilecek ve üc - t& alacaklardır. İmparator, oya ğıncı gazetecileri kabul etmiştir. Barış istiyenler Cenevre, 16 (AI-AJI Ak Barış larının — arsıulusa önseyi f:“N;vyork'lıki hıb:, dost - ları arsrulusal konseyi — ulus lar sosyetesi genel ıekreurlı'- gine gönderdiği bir andıçta Af_n— ka zenci devletleri arasında erkin- liklerini korumuş son memleket olan Habeşistan'ın ortadan kaldı #--—'r__-_ Trabzon bir yılda 4, 5 milyon liralık fındık sattı Trabzon, 16 (A-A.) — Yeni fındık ürünü törenle Tari vapuru- na yüklenmi H_ıvılıı ııı::eıîlı gittiğinden ürün iyi kurutulmak - hd'ön gündenberi fındık fabrika larında büyük bir çalışma vıırdır, Fabrikalar dış piyasalara gide cek iç fındıkları hazırlamaktadır. Bu yıl yabancı memdeketlere Tırı—» zon iskelesinden dört buç.uk mil ı yon İira değerinde 150 bin çuval fındık gönderilecel:i hıınlu:ıyur. Borsada, kabuklu fındık 23, içfın dık 46 kuruştan satış rılmasının Afrika ve iki Amerika zencileri üzerinde yapacağı fena etkiler konseyin dikka- tini çekmekte - dir. Andıçta, Ha- beşistana taraf - komis - üzerine sız bir yon gönderile - rek durumu in - celemesi ve — sınırlar anlaş mazlığı hakkında 4 eylülden önce bir ryapor hazırlanması istenmek- tedir. B. Eden Harrar - Habeşistanda -, 16 (A.A.) — Adisababa'dan Harrar n topladığı asker bir milyonu buldu - Dünya zencileri de harekete - Konuşmalar durgun bir hava içinde devam ediyor ve Diredavaya bir röyter özel aytarı hararetli süel hazırlıkları görmüştür. Harrar yö resinde 25 den fazla düzenli ve düzensiz askerden katınç bir gar nizon vardır. Harrar Jijiga ve Ger- logubi arasına yerleştirilen asker sayısı 100 bin tasınlanmaktadır. Jijiga, İtalya'nın somali cephesin den gelecek salıma karşı en önem- li habeş savga noktalarından biri olarak — görülmektedir. Burada önemali miktarda harp gereçi top- lanmıştır. Londra, 16 (A.A.) — Deyli tel- graf'ın özel aytarı Bay Percival Plllipo, yendtesine - yazdığı <bir ( Sonür * aoi sayfada) gezi yapan Arnavutlukta azı Haberler biribirini tutmuyor Tiran, 16 (A.A.) — Arnavut basın bürosunun verdiği bir habe- re göre, ordu ispekteri General Gi- lardi, şimdiye kadar anlaşılmıyan sebeblerden ötürü, muvakkaten bulunduğu Fietri kasabasında öl - dürülmüştür. Bu hâdise, şehirde (Sonu 2 inci sayıfada) Çinli haydutlar İngiliz gazetecisini öldürdüler Pekin, 16 (A.A.) — İngiliz ga- zetecisi Jones, kendisini kaldıran haydutlar tarafından öldürülmüp- tür. Üç kurşunla delinmiş olan ce- haydutları kovalamakta olan kuvvetler tarafından Paochang çevresinde bulunmuştur. Joanes'in 12 ağustosta öldürüldüğü —sanıl « maktadır. (Sonu 5. inci sayfada) Dokumacılık endüstrimiz için İyi ve daynıklı yapağı veren merinos koyunu yetiştireceğiz isinin, he- alarının en önemli ilk maddesi ince ve güzel yapağı örnekleridir. Bir zamanlar, makine endüstrisi daha ilk devre- sinde bulunduğundan fabrikalar - da her şeyden önce daha ince ka- litede bulunan çuha yapağıları - nın kullanılması yu'b’ılmuqlu. Fa- kat makine endüstrisinin büyük bir ilerleyiş göstermesi üzerine do- kuma fabrikalarında daha aşağı görmektedir. eee — .a. TMacılığı Yumurta satışımız alman gün geçtikçe Dış tecimimizde önemli bir yer tutan yumurta, Türkiye'nin dahili yoğalırm maddesi olmaktan çok. bir çıkat maddesidir. Ülkemiz - de 9/10 milyon tavuk vardır. Be - her tavuktan ortalama olarak yıl - da 60 yumurta ılmdığ! hesaplan- dığına göre bir yıldaki ğ yumurta üretimimizin tutarı aşağı yukarı 540 ile 600 milyon arasındadır. ! tedbirlerle geıişi_vor yaverlak bir hesapla yarı - ::::-"d. harcandığını, yarısı - 'e 1 ülkelere gönderil- diğini .öyliyebılınf. ? 1930 yılında Türkiye'den ya - ülkelere ihraç olunan yu - murta 25.000 tonu bulmuştu. O yıl bu çıkat teciminden yurda giren para 10 milyon 357 bin türk lirası- dır. ( Sonu 3. üncü sayfadat kalitede bulunan yapağdarla iyi kumaşların yapılması imkân içine girdiğinden, yavaş yavaş kaba ya- pağıların sürümü artmış, bu suret- hıld;ı tellerin çıkıntıdarı görülmek- tedir. Kamşgarn ipliklerinin yapılma- stiçin büyük enstallasyonlara, nak 928 yrlında Macaristandan getirilen —macar tarak yapağı koçlarından le merinos koyunlarının yetiştiril- mesinde büyük bir değişiklik ol - muştur. İlkönce Avrupada baş - lhıyan bu değişiklik Avusturalya, Kanada ve güney Amerikasında pek geniş bir yetiştirme alanı ka- zanmış, yüz milyonlarca — koyun bu yolda yetiştirilmekte bulunmuş- tur. Tarak yapağı yolu dediğimiz bu yetiştirme yönü bugün meri - nos yetiştirmesinde en önemli ve evrensel bir değerde bulunmakta- dır. Eskiden çuha yapağısı yo- lunda yetiştirilen koyunlar bugün çok azalmış ve verimleri çok geri kalmıştır. Şimdi merinos yetişti. ren, ve yahut merinos yetiştirme - sine yeni başlıyan uluslar bu yolu gütmekte ve tarak yapağı koyun larını yetiştirmektedirler. Dokumacılık endüstrisinin kul. landığı iplik örnekleri iki kuma ayrılmaktadır. 1 — Straygarn 2 — Kamgarn Straygarn iplikleri; kolay ya pılan ve yapılmasında külfet ol mıyan iplik örneklerinden olup bu ipliklerin üzerinde tüvlenmiş bir | çok dikkate ve'ayni zamanda uzun telli yapağıya ihtiyaç bulunmak- tadır. Bu ipliklerin yapılması için önemli kapitallerin yatırılması ge- reklidir. Ancak en iyi kumaşlar kamgarn i; ile yapıldığından bu gibi ipliklere çok geniş bir sü- (Sonu 5$. inci sayfada) Bu yıl Almanyadan getiriten e ve Şapağı merinos koçu

Bu sayıdan diğer sayfalar: