19 Ağustos 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 2

19 Ağustos 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İE— 2— SORUN Arnavutlukta öldürülen General törenle gömüldü İ en, 18 (A.A.) — Arnavut- “luk basm bürosu general Gui- in azesi ilme İdi: rıldığını haber vi Cenaze büyük ra törenle IF, kral na bir mü» Alayın geçtiği yol iz bü- vak vE kalabalık toplanmıştır. sal müdafaa genel yek ru” ölümün iyiliklerini anlatan od söylemiştir , dü delegasyonunun ; mn Patrella şatosuna gömül- üştür. Amerika | © Harp edeniere yardım i adim Vaşington, A.) — Says lavlar kurulu diş eğe komisyo- nu başkanı Bay Mac aşmalı. a era —— üne “dair getiril» lamak üzere al bir ermiştir. je ie projede, bilhassa cumur baş : metini va 18 AĞUSTOS 1935 i değerlerinin birleşik oto mek satılmasını, erim ye arbeden uluslarm borsa Amerika — Bu uluslara cephane gön- a rika limanlarına ya- ad pim Man gir- mesini yasak etmi e Amerika m Barba albalaşi “ Bayrağı n gemilerle yel- culuk sağ in davet etmesi is- tenmektedir. iziyoloji kongresi! Si Gelecek defa Zürihte , toplanacak Moskova, 18 (A.A.) — Arsıu- Tusal on beşinci Ky mn kongre- si delegeleri dün e Chronile alaz bir ayta besi imparatoru ile işmede, Ni epin ir har -|lmparator, Uluslar Sosyetesi Italyan projelerine set çekebilir, diyor ! Italyaya paraca yardım edilecek fakat İngiltere siyasal tavizlere karşı duruyor - Habeşler Fransız Somalisinde hâdise mi çıkardılar ? - EN om sürüyor Paris, 18 (A.A.) — rin, İtalyan kaynaklarından dığını ve Londradan öğrenildiği ni yazdıkları bir telgrafa e Habeş aşiretleri dün Fransız malisi sınırını aşarak Adogal ya- kınımda bul geri reti adamlarına saldırmış Fransiz sömürgesi yerlilerinin bir çoğunun bu hücumda ölenler nda bulundukl. im ul arı söy Fransiz sömürge bakanlığı bu hâdi: haberi ge bildirmekte ve Adogalin F Gazetele- ( Musolin ni w em Yelarda çök iel e e im leklileri söyliyen ında söz - —. ça amm bei kalan ka —— yene yolu ge e ve ai muma kadar elerini pr ilâve a karalayar etmiştir. Bay Musolini yarın hava ala- nindaki kuvvetleri gözden geçi - Somalisinde değil, fakat taba recektir. sö; ee olduğunu yle SEVKİYAT SÜRÜYOR Napoli, 18 (A.A.) — Campi-| s dogliyo vapuru, siyah gönlekliler itlerini v. hamil olduğu halde hi işe sr vu AF kasına har rikası İİPARATOR E HİMAYEYI R ZAMAN HIÇ B Londra, 18 (A.A.) — Sunday a > e, — sün şu sözleri söy» lediğini yazı ük Bri emye dostlu- Tan memnuniyetle ka kabul ediyo- etmek | Tsüyeli Habeş İrini ko rüyaca- nızâ İnanöimiz vardır. Ben, ber a > Habeşistan a > uyacağına ağ eli ei büyük elân felâketin başımıza o gelmesi mu- kadder ise özgenliğimi izi müda- | faa (e re-| dar ö in son ferdimize ka- YIZ, nin sgn ol uhu yapmışlardır. m c himayesi hiç bir za- ; 16 mcr kongrenin 1938 de Zü:) man kabul etmiyeceğiz. Harbin ö- rihte toj . bir) nühe eee ili » sekreterlik kuru © mişlerdir. Bu en Tori “da bulunacaktır. . İskoçyalı Se sör Barger, ya bancı delegeler ee söylevde » bulunarak kongrenin çok güzel ar sosyetesi, İtalyanın mili ie rojelerine sed çekebilmek Roma, 18 — Duçe, ön- kudretin dedir İsernia Spk sonra Le Uluslar inn bir alyan gano, P aneltone Ci Lupo — Habeş harbi çıkacak ursa | lejivonlarını gözden gesirmiştir, bu kudretini göstermek dis di Pa ALOİZİ NELERİN “ aym sazfedeceğinden e- CEVABINI BEKLİYOR? 18 (A.A.) — Bay Ale- ” MUSOLINININ e MELER isi vasıtasile Bay Musoliniye s0- Beneveto, 18 (A.A. rulan ve henüz cevabı bekl k te sorular, önce Fran: - ve Kg itmek bul nike rs ITALYAN giye ROMA a miş AK LAYIr, BARON ALOİZİ TALİMAT Paris, 18 (A.A.) — Bay Aloi- si, Romadan ad talimatı müz a amı: Görüşmeler, Mi ye Yağ lı olduğu | için, yarın dev: ye bil va dir. gi y Eden ve Bay lele eli e piş sie GÖZDEN, GE Sa ola liflerine ikinci isteklerine ait bulunmaktadır. mlek- | te: erecede İngiliz dır, İtalya hükümetinin peni la sınır komşusu olan sömürge- 1 erleş- miş bulunan kendi tebaasının gü- | yirmi kd siyah göm- | venliği içi ği için ne gibi eker iş- tediği sorulmaktadı öylen- eği duyulan lerin yiyen tesiri üzerinde ısrar di Italyan delegasy. bugün Fam ve eği deleganyonları bu ziya işti GEÇEN HADISEL Adisababa, 18 iç — Ha- akaml nüdiseden sınır üzerinde geçen abersizdirler. DUÇE AİLESİNİN ÜÇÜNCÜ GÖNÜLLÜSÜ ın bu il ekte ve zatm duçe ailesinin gönüllü yazı- an üçüncü ZAN olduğunu kay» detmektedirl. AL ORDUSUNDA İŞ AL- İŞTIYEN JAPONLAR» «a yerleşmi; ii bulunan bir çok Japon- lar, Habeş ko nsolosluğuna mü - racaat ederek Ne legünsün ordusu- yüksek rütbeli bir çek aşi subayların lunduğu binler beşler için ie söşerdklr söyleni; rı) kanulozlğu bu tek- bitlerin İni Sinek isteğini HAKKINDA MALUMA' Paris, iş lin .) — Amerikan Marimer, bu sal m ark gide- göl işgü failtere büyük . ve İ- ği -H Pay ml olan konuşma- al; etra- İüşünceler Yeni Adam im işi, her şeyden önce ri çok yeni fikirler ortaya âtan kimiş müesseseler yerine ebiliği ir an ve yeni müesse- seler ettir. m yata her psi atılan fikir ve m' ESSESE, bütün canlı yaratılıklar pe bunlar değildir; ayni sosyetenin bir ürünü olan her ye- ni fikir de böyle çarpışır, ve kav- g r, yeni fi- kirler, toplu halde yeni sosyete- nin eği mi karşıl ze n Bu fikri; bir e ya- ratması için Yeni Mdr Da de Yeni fikir, çarpışmaya bot her canlı yaratılık gibi, ancak es- kiyi tasfiye etmek şartile yaşıya» bilirler, Fr, * | lardan haber almıştır. Ötedi enberi siyasal meseleler a Londra ve Vaşington hükümetleri biiirlerinden haber almayı adet e bulunmak- tadırlar. KONUŞMALAR... KONUŞMA» LAR Paris, 18 (A.A.) — Laval - A- kizi konuşmaları bu ş sabah er- amlar, Şen — surmuştur. Bay Aloizi, Romadan kendisi- ne gelen ie alar almak için Talya “m y E- Gi ış bakan im gelmiş ve ğini A elin ve girmiştir, BİR HABERE iğ TALİMAT ei 18 (A.A.) — Dün Paris- AKAT.. aris, 18 (A.A.) — 1925 İngi- , a ve ii İtalyan - Fran ız uyuşmalar kitmek enişletmek için yapılan ekono” mik önergelerden başka Etiyop- yada İtalyan ekonomisinin geliş- mesi için yi ve a ia > rafından İ gelme teklifinde Emme - ka İmar sal ım, ber üç devletin el fizyoloji agri eleği yere bile ya yerini yapmala- ir fine shy Siyasal GÖFÜŞİEr | Kuyunun bunda hükümet üyel iin ir — 3 dn e ri i k val sre ürbieme$ Uluslar Kurumunun kuvveti e raber, Büyü! © B otof, kısa bir söylevden nji Uluslar K 9 bir ieşekkildür. Ye F AA çep, i X iz Fransızca Jurnal de Mosku yazdığı bir baş ya" ar Pi eşi üş ğ i a Fransanın Habeş impa b aldi Stalin'in eğ bae j Salk bağli ca Şu sözleri söylüyor: şadığı içindir ki arad: takım rahatsızlıklar, 3 | Yatoru tarafından kabul edilmek Sovyet Rusyanın büyük şefini a- : Uluslar Kurumunun şimdi kapanan ve dört ağır | mia ilanı Di tehlikeli Vm nl İ lr Kar durmakla ymm dar © yakta bşr. Eylülde açılacak olan toplantısı arasında, bütün | 7iğtir simi idaresinin bir takım şu- * barış sevenler ellerinden gelen kuvvti harcay. X eyi teliey “ düşürecek bi ps > belerinde ve pi İtalyan mü- Amerika ve deniz rak İi Habeş gergi: i alıdır. | Olmuştur. Fakat barış için çalışan ve büyük bir Z| şavirlerinin bulunması bu cüm- I İ oniteransi lar. Bugün hazırlık için girdikleri yükün büyüklü devlet olan Rus eli şüralarının bu kuruma 8 | ledendir. tün memleketleri; orumak girmesi, o ona Barışı korumak, harbe engel olmak ETE için büyük bir kuvvet vermiştir. Habeş—İtalyan £ meselesi iterek vi rensel barış koruna- maz. Uluslar Kurumunun siyasasında ilgisi olan devletler barışı korumak kavgasına bütün vası- talarile ve bütün rin pk Sirmezlre bir iş yapmak v7 olamıyac. ğ Bunlar adığı halde, zafer — detlerini e Dea ulusal siy. bi vasıta KURUN ökurlarına HİZMET KUPONU yi denli i çin Cenevreye gözlerini dikdiklerini görürlerse il bu işden vazgeçmeleri lâzım gelir. rı almadığı teyit edilmiş- barışı kurtardığını önce Japon — Çin a yaptığı hatanın yahut daha E doğrusu fena pre ge ksi m he âkibetine Amerikanm Londra j ii İns dış işleri bakanı j n, konferat e rk et- ğı Eğer Mançuri mesele- sinde uluslar Pe Sütün le çiksinim © 5 lan barışı korumak işini tamamile üstüne vas ve bir bulmak itemi olsaydı, bunu bı dığı halde İni, kabili Kip | bir kotarma beklemediğini sözlüyem alanım etinin İm elerinin organize ms verme ya Jen üye, hükümete bildirme. i m am ema | bilirler. 4 kelime bir satır sayılmalıdır.)

Bu sayıdan diğer sayfalar: