19 Ağustos 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 7

19 Ağustos 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

7 — KURUN 19 AĞUSTOS 1935 emer İ Pazi Çşrşaı 19 ii 20 de Takvim : e gi e Ya YASAN ASAZ l 19 C. Evvel | 20 C. Ev. ağa - . di k . sw | «| « | Vala Nürettin diyor ki: ün batısı j 901 HASTANESİ Sabah mama ka | as ç Oz iz ; “ > zi an Glen 2 Zam sl igili li b aman el On senedir her gün dört sülun yazı yazarım, her E . .ü m 1004 mol sütun 12 dakikada çıkar; hesabını siz yapın artık! vet, kızım! ben, seni Nezirin | büw» | «e | we ; Vi . Yılın geçen günler) | v9 330 (Ustyanı 1 inci sayıfada) — | fevvük etmişlerdir. Halide Nus- nimayesine veren babanı m Yılın kalan günleri 187 136 lr. O zaman Ziya Paşa insana bü- | rat ta nlardan biridir. Suat yük şair görünebilir. Zaman za- | Dervişin ve İffet Halimin de bazı — İşte Hacı Yaşar ağa bizimle | yaya oturdu. Gözlerini gümüş yu- RADYO : | man Fuzuliyi, Nedimi, Nâzım Hik | Yazı larını beğenirim. Meli a Av ko Yür haber Mei KR varlağa dikti. —-| meti, Abdülhak Hâmidi, Tevfik | ni, emsalsiz bir hatiptir; hitabe- dt koyi acağım, onun idare ida yazılar yazıla cak. Bir iki dakika sonra doktor, ma masile| meyletti. Başı omuzuna düştü. U- yumuştu. Binnaz korku ve heye- 2) Fikreti, Yahya Kemali büyük şa- ir saydığım olmuştur. tindeki heyecanı: yazarken de i- fade edebiliyor. — Türk edebiyatınn inkişafını ki di berler, 10,50 Romen balk| OoOHele bu büyük eril yaşıyanlar 1d in kâğıdı çıkarıp Binnaza yuyan doktorun dudakları) Semi. 00 BEL İz ig rami Ri lâz Selince hangi yolda aramalı? erdi; arasından, başka bir ses çıktı: ii eserler, rad, Ge -İ şahsi sempatiler de ini mam €- — Tercüme yolunda - — Oku — Binnaz senin senin şarkını| "* a son — , bol eri bakalım neler yazmış? Binnaz tereddütle okudu: in | diyor ve iş büsbütün şaşırtıcı ma- “| hiyet alıyor Aksi takdirde Amerikayı defa keşfetmek için uğraşmı: MR iyet z pH abanın ricasını harfi Ne titredi, bir adım geriye çe"| © viYANA — ı7i5 gramofon. 1820 ko -| — üyük sömanarmır İRİ lu Yani başka milletlerin Gi arfine yapan doktor benim, kü- | kildi Duşma, 18,80 konser, 20,20 e age 21,05 — Belki Halide Edip, : Yakup rübe ettikleri kolaylıkları almak i Viyana operetlerin, ei 3 ni dl pie N i bir tavsiyemi de yerine ge- wi — ah, li sesi >) ci kk in üne A e. Kadri. Bilim “sodoman dha ei beatz e 1 kle ne kadar büyüklük gös- iye fısıldadı. Ses tekrar etti:| devam, haberler: 23,15 viyolonsel kon | fazla bunlar uygun geliyor. Bi, | garp memleketlerir iş N tdi; ikiniz de mesut olun, Ba- — Evet kızım, babanın sesi!| seri yn grama 24,85 konuşma, 2450 €a7-| zin gibilerde defatımasiyon İner si kâfi değildir, bir kere de biz - Min ve annenin servetinden eli- vardır. Bunları Ma da ar Cevat bir haf > sonra Bulgaristai Ben seni Nezirin himayesine ve" ren babanım. Bir defa yalnızken, biz defa da Cemil ile beraber iken sana org çaldım. Şimdi de şa:kını BERLİN — 17,05 şarkılar, 17,85 fenni konuşma. 18,05 vali konseri ere konuş” ma, 19,45 ie ey 20,05 Hamburg .20,45 günün akisi: 1,05 haberler, 21,10 Layip- , 24,85 kon- fesyonel vardır. Biz muharrirler, içimizden ileri derecedekini seç me işinde aldanabiliriz; çünkü biz, muharririn romanı güzel yaz | 7€€€ keşfedelim, ia gbi oluruz. âsikler olunmalı. man Hüsnüye haber verece- | tekrar edeceğim, Senden de dok — NN tene MAS ley masından ziyade yazarken ne denebilir; ayi lisanın istikrarı Binnaz, Hanife Mollayı unut | tordan çok memnunum. İkiniz de ÜKREŞ — 1405 radyo orkestrası, 1920 | akropatlik (yaptığına (bakar; — da bu yoldan ol tun mu? Zavallı seni arıyor; fa- | mesut olun yavrularım. könser, 20,05 konferans, 20,25 gramofon, 20, e a an bizi daha — Kaç yaşımdasnz kat ben bulmasına engel oluyo- yuyan doktorun elleri: ozgun esi Gl ve k oley alâkadar Hal a bir Si — Otuz Yum. Cevat ele geçtikten sonra | tuşları üzerinde gezinmeğe başla” | çifte piyano ile konser, eyi haberler, 22,55 sliiğ dek veli sevi- | — Kaç eser adi inene gelecek; onu yanından | dı. Ağır ağır çıkan ses, yavaş ya- a e Ke ber -| lerek aktadır; vr de- — Bilmiyorum. azıla» Ayırma, EMA Bİ ii aş yükseldi Doktorun a zı şar VARŞOVA — 17.20 gramofon dans ha- recede ie ye seçme işinde | rım gazetelerde çıktı. En kaymet Binnazın sesi titriyordu. Gö-| kr söylemeğe başladı; Binnaz da| yalar. 1805 amma lr halkm reyini ak lâzımdır. rmediğim yazılarım kitap hal alin ünden iki damla yaş düştü. Dok-| yardım ediyordu. musikisi. 19,05 konferana. 19,20 Katoviçten,| — Genç ilmi bak kimle. | de basılmıştır, fakat kıymet verdi- torun ellerini tutarak yalvarıyor- Şarkı bitti. Binnazın babası) 755 ale ei zamani. | ri beğeniyorsunuz? se yazıları henüz ti du; oi esi didi 21.80 haberler, 2205 ei El —İMerlbek koldüiöğen dele zi » Bunun için ihtiyar olmak vi o — Beni üzme doktor, Alahaşkr —Seni Allaha eşe ” Dokto köşeye . boş vakit sahi- mâ söyle, beni bu kadar düşünen) ker kızım, Binnaz: e e ineği San r. Ben ei sene- bu zat kimdir? Nerededir? beni çağırırsa gene > yeri İriek e A dan evvelki muharrirler için- enberi günde vasati üç; dört sü- Makinede bir tıkırtı işitildi;| mazsan görünürüm, seni kucak Vapurcul uk de Kuğir Cin İyi mubarriidir. Ba- tun yazı yaz; rım. Nezire selâm söyle. doktor ali bir kâğı — Sus, dedi, Hacı Yaşar daha Yazmak or. Çıkarılan kâğıdda Binnaz, bu Sözleri okudu: “0 rar etme; doktor se- Bi sevdiği için gönlünü kırmak is- temez; fakat senin iyiliğin İçin benim kim ğumu söyli- Binnaz artık tahammül edeme di; dizlerinin bağı çözüldü; yere a doktorun dizlerine sarıl Nezir, Yl rafına baktı; Binnazın başını diz! üstünde gördü. Elile kızm saçlar: TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 Rg Moi AKSU vaj SALI günü Ml :20 4 İM kadar. riz, vekelii çarpıcı, büyük yıldızlar göremi; m, Otuz küsürlar ve daha ünde! lük made içi ise şahsiyetlerinin damgasını yi kılara, edebi anketlere, müna! şa ba: ximseler vari tile Faruk Nafiz, Orhan Seyfi, Necip Fazıl... Bunlar iyi şairdirler; şim di çer aklıma geliyor. hangilerini ki yüz kadar bikâyem var» dır e ki ei beğenir Kroniklerim üüücls da bes ğendiklerim vardır er dan hiç birisini ekim — Günün hangi tin el sınız, yazılarınızı ne kadar za- ? Yemez. Onu böyle müşkül (bir) | — Binnaz ne oldun? zekanın mmm nik lebiyatımızda'bir manda yazarsınız duruma s0 a ait olan iş- Dedi. Cevap alamüyınci Dj edebi lir em temayülü | — Günün her hangi bir saatin- Ne ni görüp tanıyacak'| şakaklarını oğmağa başladı. görüyor musun de, her hangi bir yerde ve vi bitince Sın. Yalnız şu kadarmı bil ki, ben, Binnaz kendine geldi. Ellerini Yeni çıktı e pi ga kolaylıkla yazarım. Bir si z şi en N koru. spa Me yi iç PA, zetecilik sahane dorlaudiı İK a di il ia yanımı anın candan dostuyum.,.| | — N VER eye dair olursa olsun. ak kür eye ei D ME Sr eğiimir. Tercüme külliyatı rupada da yle... En kübikler de Tale iade el TAMNPM A O Meyer eğri Sayı — 37 bile, meselâ pan kai ağn gaze- EN mi babamın candan ti, Bu uzanan ellerle ağırlaşan ba te raportörü dünya anlamak blind bu ölçüye gö- stane daima onun e taşısın, olmaz mı? av a birad mı Cnn şı, Binnazın ona iin çevrilmi: olan yüzüne dayi Gizli eri eu zaman Binnaz, manevi bir yorgunluk i- çinde idi. Babasının sesini işit mek, onunla konuşmak kendisin. de büyük etki bırakmıştı, Bir hem: şirenin getirdiği şerbeti içti. Dok- e SUUT KEMAL YETKİN FİLOZOFİ ve SAN'AT bu cereyanı ml e Gazeteler edebiyatçıları çekti, edebiyat pratiğe geldi, e er oldu. Edebi; artık katlanmi formalarda değil, açık li satılıyor. Zamanımızda kitap sa- tılmıyor, çünkü edebiyat büyük geçirilmesinden ibarettir. p tor gülerek sordu: ya öle y ştır, en Gİ eyni ti ir m lerd ) > iii Maraşta Hititler zamanın- — da er değil, böyle kal-| ne vardı? Babanın çalışını ilk de gazetelerde neşrediyor. Ması daha iyi öşedeki oj ve Kek doktor, ve ça Ör da çalsın, ne olur? “ni işittim; benimle fa mı işittin? —Hayır o değil; babamın sesi- Peki amma, bundan sevin > d— İSTANBUL — 1935 İstidatları imei makale » lerde, gazete hikâyelerinde ara- ebiyatm bö; dan m üç heykel Maraş, 8 (A.A,) — Bir evde yapı lan ar: bri sonucunda Hititlere a- meliydin. it bir toprakta taş ar gesi ği Peki, lâkin biraz beni din) O — On iki seneden beri kaybet) © Satış merkezi i, gelmiş yazı yazanlar | lunduğu anlaşılmıştır. wi — Ben orgun önüne oturup oto- tiğim bu ses, bana pek dokundu. IT Kütüphanesi yanyana geld enfü- Aşırılmış Hm giz ei tülestion me ğım. Ah doktor ben burada tabiattan uruş 40. silikten ayrılarak afaki olmağa heykel ee eği b ti Od oğru gidiyorlar ve mecburi ola- mi i Nİ ei Kendi. kendimi edip uyutacağım, Mn ekalinı öyle şey iste manyatize yol ne olduklarını bilinmemiş. Yalnız Dr. Hafız Cemal Dahiliye mütehassısı Pazardan başka güni rak realist oluyorlar; belediyenin işine karışacak kadar realist. Edebi eşkâl içinde ve kendile- rler araştırması yaptırılması karalaştırılmıştır. azı SONU a değerli bir çok e - serler bulunacağı umulmaktadır. sa | rile başbaşa kalanlar, istihza ile > hi, Pur, dinle. Bunda korkacak iğ Dick, : şan. Bizle ve kadar İtanbu amci uğruyorlar ve der | Mimar Sinan hamamı i İl sey yok! iç uyu; ya artık) Sörler mektebinde okurken, üç Pl aç ve A Ka ba sol şahat olmaktan. vezmepiz boşaltılacak kin Siler; dah doğrusu ze-| mukaddes şeye inanmak lâ il #rımi | yorlar. la- Ül nden eğ Onun yerine| geldiğini (o göstermişti: (o Peder, Bizde > i kadın mu: | rak kullanılan Sultanahmetteki i nın zekâsı geçer; artı e*| oğul, mukadd ruh. Bugi Muayenehane ve ev telefonu hazir is d2in şema doğru | Mimar Sinan hamamının boşal- lm onun demektir. Her) bunlara başka şekilde inanıyo-| 22396, yazlık telefonu Kandilli | mudur? rak malzemenin Fatihte Ha- Sini benimle yapar. Bak şu| rum. Peder, babamın dostu olan) 38. Beylerbeyi 48. değildir. Halide E- | liç idman klübünün bulunduğu ümüş yuvarlağı ğa, içü Nezir orgun önündeki sandal Hacı Yaşar âğa; oğul, doktor Ne- zir; mukaddes ruh babamın ruhur| ur. Babamı ruhunu senin vicu- yı da seninle tanıyorum. O halde İsâ gibi üçünün de sende tecelli dunda gördüm; Hacı Yasar ağa ettiğine inandım. (Arkası ner) dip » Şüküfe i ok kuvvetli öay A; erkek meslektaş - larından aşağı kalmak şöyle dur- sun. bir cok verlerdea nnlava #a. ve temiz bir surette korunacak- Bö

Bu sayıdan diğer sayfalar: