19 Ağustos 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 8

19 Ağustos 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ABONE ŞARTLARI: Yık Geyik (oBaylık Aylık Memleket 760 420 285 10 Yabancı yerlere 1300 125 400 150 Posta birliğine 1800 850 500 180 girmiyen yerlere! UN | istanbul Belediyesi ilânları | Senel Muhammen Muvakkat Kirası Teminatı EREN Ahmetpaşa medresesinin 12 No, lu 225 a Gi sleyamla caddesinde 209 No. lu ük önün 04 M. 2 murab arsı 10 0,75 karı miş semti ai hi ve muvakkat teminatı ER İTE ma gi maya girmek için de gp eri muvak- kat teminat makbuz veya mektu bu ile 29 —8 —935 Perşem- be günü saat 15 de Daimi Encümende bölelim bilgi (1) (4764) Bir metre murabbaına 2 lira — ğer biçilen Fatih yangın yerinde Hırkaişerif mahallesinde 136 cı adada 3401— metre 85 santimetre yüzlü 3237 metre murabbaı arsa satılmak ü- zere açık arttırmaya konulmuşutr. İstekli olanlar şeraiti anlamak ü idir, harita N. da er 29 —8 —935 Perşembe günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B) (4788) | Devlet Temiryoları ve iranlı ilime (mum ideresi narı |) İlk eksiltmesi Feshedilen ve muhammen bedeli 19742 lira sa Tesellüm ve Sevk e e Ankarada Malzeme Daire- sinde Dağıtılmaktadı (4730) Muhammen min 3,000 eni 4 an a demiryolları Ankara U mumi idare bin perşej sa tı kalori ta S— günü ” at 15 de kaba Pi usuliye e Eğ umum müdürlük binasında ihale edilecektir ek isbayşrlerin 225 liralık muvakkat teminat ile kanu. nun ele ettiği yl ei kanunu n 4 üncü maddesi ucibince işe girm anileri bulunma dığına dair Mika ve teklifle- rini işa il saat Si de kadar Cer dairesi komisyon reisliğine ver - meleri lâz e GE e ba İp Dokumahane şubesine işletme şefi alınacak iie Ziraat Bankasından: a mensucat mekteplerinin birinden mezun ve en a$âi muntazaman amimi dokuma işlerinde çalışmış 2 girilir. Talipler arasında Almanca bilenler, fabrikalarda başlı ba$' na işletme mühendisliği EN ve iplikçiliği de tahsil etmiş olanl8' tercih olunur. İsteklilerin Ankara ve İstanbu! Ziraat Bankalarında mevcut hi? hsil det tep şehadet esi, şimdiye kadar hi: ettikleri yerlerden aldıkları bon visler ve nüfus kâğıtları suretlerini ve tercümei hallerile birlikt& nihayet 9. ihine kadar Adana Ziraat Bankası mens cat fabri sı müdürlüğüne taahhütlü bir mektupla göndermeleri vey# bizzat getirmeleri, (4732) 3 — KURUN — Gaze ii gönderilen yazılar, gazete- ye girmi Ise, zarfmın köşesine (ga- | Zete) ii yazılı aldin Karşılık Istiyen okurlar, Pei 10 kuruşluk pul koymalıdırlar, dermekten, kıymetsiz yol iğ İsemilimie içine | konulan paralarm kayi mdan, Hân | olarak çıkan ln yarka ii irektör - | tük, üstüne soru sorgu almaz. l İGünü geçmiş sayılar 5 kuruştur | Adresini değiştiren sboneler 25 kuruş | öderler. | | Gazetemizde çıkan yazılarla resimlerin ber hakkı salt kendisi içindir. 671 Ton Mazot Askeri Fabrikalar U. Müdür lüğünden in edilen bedeli 46970 lira olan yukarda miktarı ve cinfi ra (75) kuruşu havi teklif mektuplarını mezkür günde saat 14 e k#" dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunu 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkür gün ve saatte (komisyon? müracaatları. (4694) ik — Bu hafta pebaşı Bekdiye Tiyatrosu: hranbut Belediyesi ŞehirTiyafrosu lee çal tr TESİ, Paz gü İstanbul Kültür direktörlüğünden: Ystanbu'da bulunan bütün Jisc v uküllas mali Ankara ve Haydarpaşa veznerinden pa - rasız olarak alınabilir. (4815) | 10757 lira 46 kuruş anka eiirimetii takriben “100,, ton loko- motif ve otomotris ocaklarına mah sus müşekkel ateş tuğlası gümrük- | lenmiş olarak teslimi şartile 30— Eylül —935 Pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada İdare binasında kapalı zarf usuli ile satın mi caktır. Bu işe girmek isteyenierin 806 lira 81 kuruşluk muvakat teminat maddesi muci- kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon liği ver we lâzımdır. işe ait şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire- Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünden dağıtılmak- tadır. (4805) Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden: Sivil liselerin olgunluk imtihan larında muvaffak olarak yüksek mekteplere girmek hakkını kazan mış olanlardan Gümrük Muhafa. za teşkilâtı e subay yetiştirilmek üzere bu sene Harbiye mektebine 8 ol tır. Bunlardan istekli olanların istida ile Harbiye mektebi kbeeikiknkiğie hensen müracaatları ilân olunur. (4874) . Denizyolları iŞLETMESİ Acenteleri: Karaköy — Köprübaşı 'keci Mühürdar zade EREM Han telefon: 22740 prp ai yolu vapuru 20 Ağustos SAL ) günü saat 11 de İskende. riye'ye kadar. (4849) Şüphesiz m e e burada hava, 5 manzaralar em - salsizdir. in e tra kai da ucuzlamıştır. Şu halas Kısıklı tram. vay istasyonun: yi ve en Ş€ efli bir mevkide ve eski nahiye kezi yanında kâin ve birer ikişer dö” nümlük parçalara ılmiş o lemdağı caddesindeki arsalardan vi er e acele alınız. İfraz sı tafsilâtr Kısıklıdaki kahv. yindedir. Toprak, temiz ve pipe mün- bit ve eee (AK) EE Posta Telgraf ve Telefon Başmüdürlüğünden: İstanbul paket postahanesi çatısı nın tamiri açık eksiltmeye konul- muştur. Keşif bedeli 1819 lira 78 kuruştur. Eksiltmeye iştirak ede- ceklerin 935 perşembe günü saat onda 137 liralık muvak- kat teminatları ile en az 1500 lira lık bina işi yaptığına dair Nafıa Baş mühendisliğinden tastik edilmiş ehliyet vesikası ile birlikte Ga- latasarayda Posta T. T. Baş Müdürlüğü alım satım komisyonuna gelmeleri. ve şartnamesi her gün Baş müdürlük yazı işleri kalemin- maaşa | Fırsatı “ kaçırmayınız Peşin ve Veresiye Ucuz giyinmek iste eşi de görülebilir. (4573) mar” elbiseler, ltolar, par. desi. --, şocuk elbiseler 0 ve v giliz kumas'ar. Bir de” mürai kâfidir. ii m gp vi rında Ağustosun 20 nci Salı günü sabahından Lİ e ni ope | itibaren namzet talebe kaydolunacak ve Ağus- TM we alimi e) tosun 31 nci Cumartesi günü saat 13 de kayde liyen Cemal Reşit. | kabi olarak son verilecektir. (4810) Dün ve Yarın Tercüme Külliyatı: No. 36 ARE BERE ELEME A İDAM e SAYFİ- hileli ik Dİ liği Dinlerin Tarihi Hilmi Omer Budda | A. u Kiyatı 125 kuruş — Tevzi mahalli “VA KIT,, kütüphanesi İstanbul Türk Hava Kurumu Büyük Piyangosu Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 79.cu tertip 5.ci keşide 77 Eylüldedir Büyük Ikramiye : 35.000 Liradır an a) He e 1 10. ye Ela ikramiy€ ükâfat Z lr MALAR ll nr Selânik Bankası Tesis tarihi: Bildare merkezi: IST ANBUL (Galata) Türkiyedeki (Şubeleri: Istanbul, ( Galata-Yeni Cami ) mir, Mersin Yunanistandaki Şubeleri : e Atina. eki evi Banka muamelâ GREN ii in KK nn dl melanie diğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: