20 Ağustos 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 3

20 Ağustos 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

iy — — j işaretler j (Krizden kurtulan dünya > hafifledi. İşsizlerin sayısı geçen yıllara m daha az. afikler Bir deve hörgücü > iyor. Bunu görenlerin Eg az | *eylan feneri AMR sönen tüpheli bir vi “ v mi, ar- tik dünya eski halini bulacak!.. «Ki; ir yangından, bir #elzeleden, Okyanosta bir gemi kazasın an kurtulur gibi yor; Szaklaş, lar, çökmüş bir banka duvarlarının, yıkılmış bir fabri - hab ın arasından sekerek Seçen bugünün ü böyle bir # R EŞ $ iğ R rsa, her şehrin kapısından gir- diği zaman kendisine söylenecek iudı dur; erede o ideal dünya... Biz mesut A delilik. Belki biraz Ötemizdekiler bahtiyarlığı tat - lardır. | erçe, ektir . Avrupanın danzig- İş Triyeste pi Triyeste ile Pei üstünde yaşıyan insan. ler s3 ir ye da maaşa yoruz — ye 494 len önceki vel es RM 1914 İn önceki dünya aya su katılma - Ma ve in standardına en gun bir âlemi Krizi na erer gibi bir hal iması ge ger ee dünyanın eski eline Me eğine delâlet ediyor Mu? Buna kim inanır. Ve nasıl i- lee b Bir kere krizin bitişi normal ir ein dönüşü değildir. ae Selânik panayırına gönderilecek eşyalar tamamile opel ye kında sergiy: e üzere am hafta e Selâniğe hareket ede - İs i ümet resmen iştirak ili olduğundan günle eşya - lar, geçen yıl ş bulunan pa viyonda teşhir Hürleğekie Bu Gala zirai maddeler, orman (mahsulleri, madenler, sanayi e ei iba- rettir. gi, 8 eylülde açılacak ve 30 e; lüle ak açık racaktır. Resmi viyonunâ mel in muh - inde bütün yerli maddelerin teşhirine önem veril mektedir. Sel reiye ie firmalara, en ürk, yabancı taşıma vasıtaları - ali elleri tedir ve Yanan “ - ti b parasız vize yapmaktadır. Fransız doktorları ittiler doktorlarını getiren “Dö a İsi ii Fransız vapuru k m Karadenize çıkmıştır. Köstence - usyanın Yalta una geçecek, tekrar geri dönerek İstanbuldan dur- madan MN e yakm Fransız doktorları ında nınmış şahsiyetlere pr sn bay Kamerer selâm göndermi şe ve Fikretin ölümü- önümü Fikretin ölümünün 20 nci yıldönümünü anmak izere dün Eyüpteki mezarı başında bir tören ipe ştır, ende merhumu seven bir e arkadaşları ve e bazıları bulunmuşlardır. e şair Florinalı Nâzım Fikretin hayatımı an- latmış ve memlekete yaptığı şerden im iştir. Bundan sonra kızı ba - an Melih Tevfik Fikretin en, cok be- denilen şiirlerinden bazı parçalar o- kumuştur. yükselme seyrini hafifletmi Xa sebebini şöyle bir ararsanız Mi Yetin normalden ne derece uzak duğunu görürsünüz. İşsizlere iş yeniden başlıyan Bişr ma yarışıdır, bu yüzden Gi normal olma: diği silâklanma, dünyanın bek. N İĞİ cenneti geri getiremiyecek- r. 1974 önceki silâhlanma g eki kıyameti kopardı, e İ bir kıyametten bir yeniden d. Baş beklenemez. ha de a dünyada gördüğümüz devri bir krizin sürü; gitmesi İeğildir. Dünya sosyetelerinin bünyesinde olan değişmedir. ünyanın ham madde çıka - ran, endüstri atelyeleri için zalı - , bütün kudretini ona müşteri eli için harcayan memleket hai artık ayaktadır. udur: 914 ten önceki dünyada yaşıyan ham madde memleketleri ruh ve inan bakımından > ye memnun — insanlar. Endüstri dünyasının yaptığı istismafın şid- detini, o dehşetini anlı; zdı. halbuki bugün kolonilerde bile bu acı duyulmuştur. Hem ne de rinden. Bunun için sun'i tedbirler-| İe önüne geçilen kriz dünyayı es- ki e kavuşturmaktan u - zaktır. Mi bu im ee çalışan DEN ZENCİ Ni GERÇEK. Sadri Ertem ratellini dün konuşuldu Talebe imtihanda Kültür bakanlığının il kültür di- sktrlüklerie yolladığı bir yayım ü- orta okullarda ri ta na bugünd. den itibaren ba ir. Dün bi n başka m okul varsa talebeyi oraya önder cektir. Bi retle talebenin uzak yerler - ie okula gelmesinin önü alınmış o - caktır. rlük her gile alabil eceği Sale sayısını tesbit Talebe yazımı b bu başladı z Selânik panayırı Yazılma şekilleri Afiş > Afişa e yas iri tarafın- dan idaresi ei uğraşmak üzere Beyoğ- kilât yapılmıştır. Beş ve on para uray pulu ile resme tâbi olan ilânlara yalnız bu li mağ Metrı ve murabbar tâbi olan panlar ve asanlar cezalandırılacak - tır, ——————— Tür kotis direktörü mıştır. Bay Mecdet, bugü saat on rde İzmir sergisine (gitmek üzere şehrimizden ayrılacaktı! —u ve çıkatımız mesinde ilk altı ayma ait is el Dam seiiişir yaptığımız Pa- muk çıkatım atımız 10 misli festival ha - Asım lanmıştır, ğ kafile halinde Ri yadan yüz on kadın ve eri mi bm hım ilk in olarak geleceği bildi - ir, 3 — KURUN gülen sayıya göre ilk okullardan çi» #alöBenin-yerleştiriimdsi DER ye- yen çiğ alm il iy * ei a bt Ki da diğeri de Ortaköyde olmak e iki tane orta okul daha açılacaktır, Bu açılan orta okullarla ihtiyaç temin e- “ Mn zılmı anı 30 ağustos cumar- ik güni öüleye Dn devam edecek- tir. ii imi a baş vüranlar kat'iyyen kabul ve eceklerdir. PARASIZ YATILI 'arasız ye olarak e ve orta okullara girmek için lâzım olan şart- e dünkü sayımızda vel ıştık. Kül £ bakanlığı bu talebenin yam iş- FE m © 8 > 4 R E we a z b » g S 8 8 6 S acaktır. Bi ya smacın yapılacağı okul olacak - Ar, Şimdi ilik baş vuranlar kültür di - rektörlüğü tarafından kabul edilmek- tedir. Bakanlık hiç bir talebenin okul - uz kalmamasını temin için bütün ted birleri almıştır. İLK OKULLAR 30 EYLÜLDE LACAKLAR kulların bu yıla mahsus olm yıl ilk oki kabul m dir. Küllür direktör meni Mp ai gelen KONAN malarını temin için nü ni lal lm, diz dairelerinilen bu yıl okuma çağı - yele Ee (Fratellini kardeşler) Avustralyada b ulun: Kü İYERİNDE i DENE CESARET HERKÜLON İZ > na e çocukların sayısını istemiş - tir, ee ıya güre, her semtte açı - Mak okul ve sınıf mikdarı tesbit e- dilmiş lola İlk okullar yeni .: eylülden itibarı talebe yazımına en başlıyacaklar - » Yazılma 25 eylüle kadar süre - LE lik okulların ikmal sınaçları da 1 eylülden 25 eylüle kadar yapı - lacaktır, İLK OKUL KİTAPLARI yakında basılmaya verilecektir. GEZİYE e EE ÇAĞ Okulların tatili münasebetile g! ziye çıka © öğretmenler bir eylen itibaren okullarda bulunmak zorun - dadırlar. dırlar. Bunun. için geziye vikaz öğ- retmenler çağırılacaktır. OüvensireDE Mn TALEBE ln yeni talebe yazımına tibar ir teşrinievvele kadar de- vam edecektir. n meyhur komiklerinin seya hatini takip edeceksiniz. Bu macerayı si me ee için bu resimle ri keserek toplamak ve bir kolleksiyon yapmak | lâzımdır. 20 AĞUSTOS 1935 .—— İ Gezintiler | Yurtta gurbet! ! U: sürgünlerin, giden dön- mez ar Tan ardında ağlıya gali i ister uğra" sanız, dudakları balla tit- iyen nineler görürsünüzt Türk ğunu doğduğu yere yapıştıran, taşrayı korkunç bir büy gösteren şeylerin başın - TU o vardı. Bu kötü duygu daha ii büsbütün silinmiş değildir. üksek. okullardan çıkanlara doğu illerinde ödev verecek olan yasayı okurken, böyle düşündüm. Baştakiler, aramızda alttan alta yaşıyan bu bozukluğu sezdikleri için yasayı ire İngilizler, sızlar sömür « gelerinde bile çi öz yurt havası gençlerine o ufukların seler bile, ayakları altında yerin ttrediğine inanarak (yürürler. Binleri birler elinde tutan de işte bu inan gücüdür. Fas, Cezayir, 'unus, Mısır > güzel iklimli yanında, Suda: sval, ort. günlük bir sahiplik, ei gönlünü hormalıklara â - k el lm it”, Oskar Vaylt,, en çok sevilen izerlerini oralardan . aldılar. ““ “İzl la,, ye yaratırken öi da “Si- hinin ro, ,, ile sömürgeye erdir. İngili leştiren deniz, İngiliz ruhuna da enginlerin uğultusunu verdi. İn - giliz denizi sevdi. Çünkü su, o nunyolu idi. Dünyanın yarısına o yoldan geçerek kavuştu. Dili, dini, türesi, rengi, her © yi ayrı olan uluslar arasında, ya bancı topraklar m sal ganimet yığınlarına basa basa i» Jerlerken, bizim kendi toprakla » ee gurbet içliliği görmemi » Ez e d. ir MEİ... Belki biri çıkar da: oğru söyliyorsun amı Hinii Mısır, Somalı, Transvalda bir İngiliz, bir Fransız eksiksiz (Lütfen sayfayı çeviriniz) ZiNGAL PARKELERİ Kurudulmuş ve fırınlanmıştır. Bütün memlekette takdir edilmiştir. olunda:18 i direktörü tara fından e Üç kardeş yola çıkıyorlar. Aşağıdaki resimlerle dün *

Bu sayıdan diğer sayfalar: