20 Ağustos 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 7

20 Ağustos 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yurdumuz için görüşler Atatürkün sözleri Kamâl Atatürk şarkın yeniden diril- mesinin bir şampiyonu oldu Eniransijan gazetesi Marsel Savaj'ın memleketimiz hakkında Ri yazılarına devam ediyor. Dü, k: Yeni cumurluğun başkanı bana dedi ki: —“ Bizim soyumuz, Türk so. Yu, eski ve onurlu (muhterem) öç eme yerde, Orta Asyada, tay dağlarmın yay yla me ya- ön alıştığı için, pek çabuk tal ie di edindi: Uzağı görmek, hızlı uçmak, kuvvetli bir beden, maddi ve fikri bütün en- gellere karşı kökten düşman ol- mak. Doğduğu memleketin o ka- dar yüksek yerlerde ve her ii den ayrı yakandı. Daha ilk m a kendi ülkesinin dı ıktı. Birden doğuya ve batıya doğru : yöre başladı. tatürkün, Birleşik Amerika at leri eski Ankara elçisi ge- neral Şerile Brimerel: gösterdiği, Türk soyun enin: he ecan verici ve açık olan sunu burada üzülüyorum. Yalnız, Atatürkün bu sözünü söylemek isterim, ki in r we aydmlattığı bu amin ei bir şeyde alin ii Bl değildi —“ Biz" Türkle er, her zaman doğu palasmn keskin tarafr ol- duk.,, tablo- gösteremediğime Bu cümlede, ister inanilsın is- İmasın hesaplanamıya son utkuyu eld bu- bü Yer yuvarlağı da ei adalarda, geri es- ki topraklarındaki siyasa adam- larmın (Japonlarm) söyledikleri emperyal Mm a yıldan yıla daha ostluğumuz, Asyalıları, Avrapalıların vurduğu boyunduruktan kurtar mak nu verebilir ve doğu - nun hangi harp alanında olursa ya karşı kıl ni li dünyaya anlatabi - “Bir Avrupa vie yenmiş o- lan Kamâl Atatür Japonları bundan yade ilgili- da bir m noktasıdır ki büyük h harpten gray erd Di memleket Türkiye ve menfaat elde etmişler, fakat ve şama gelişmesi göstermişlerdü İşte Böylece, Kamâl Atatürk, gilizlerin gözleri önünde şarkın yeniden dirilmesinin bir şampi yonu olmuştur. Bunu hesaba kat- malıdır, Daha Versay anlaşmasının im- zalanmasında, Türkiye cesaretle atıldığı ve utku kazandığı bir yol da, anlaşmaların ortaya koyduğu mandaları yalnız onaylamamak- la (tasdik etmemekle) kalma" tün mea mahküm ettiğini anlatmıştı Ayni sel öteki e birer büyük elçisi vardır. 1932 de İsmet İnönünün gü- ai birbirlerinin sınırlarını her han- gi bir tehd ide karşı korumaya ha- lunmuştur. Bunlar, Türk cumutluğunun tının uyanmasında ve kurtuluş hareketlerinde Türkiye cumur- erimi oynayacağı, oynamak is- tediği ve sırasile geldikçe oyna dığı rolleri göstermek için gelişi güzel alınmış bir iki noktadır. Ankaraya Asyadan Hindin yük sek salâhiyetli adamları, Pença- pm gizlilikle örtülü kimseleri, A- irleri, Mısır ihti Jâlei. ri, hattâ Fastan gizli heyetler gelmişlerdi eri iptida tered- Geldiler, saygı- irdi. pa ve ue aldılar, bütü bunlar anlamış- lardır ki mi karşı kendilerin mak için yol var- dır: Onların iel, Mi rmı ve silâhlarnı edinmek. severliğin uyanması için Sovyet lerin proj ası bir âmildir £ iye (o cumurluğunu; gösterdiği örnek daha alımlı olu- ve daha ziyade göze çarpı- ei un yardımını ve beraber- ei kabul etmiş olan işa memeleket içinde en komünistlik Mreksiine yer ver- miyor. Böyle olunca, Rusya Asyasm: da dağılmış olan yirmi beş otuz di leri kabil midir? Hele Türkiye doğunun piştarı olduktan sonra. Ankarada rdüğüm, ei her köşesinden gelmiş ve gittikçe sayıları bi bancı bir limon den m yl ile konuştum. Bana in sal bah, bundan az zamar öi bü; armaraya giriyordu. İngilizler fırsatlardan istifade etmesini ii ——ma 7 — KURUN 20 AĞUSTOS 1935 smmm SİNEMA bu 4 işte en ziyade ilgili bulunan İn- TEP LANDI Habeşlilere ait film çeken e labeşistan, siyasal dünya i- şin olduğu El sinema âlemi için de günün dedikodulu mevzu larından biri halinde yaşıyor. çekinmiyen rejisörler, Habeşis - tanı yeni bir av gibi ellerine ge- çirmişlerdir. Yeni gelen bütün A- merikan gazeteleri bir çok tanm- mış sinema kumpanyalarının Ha- istana akm ettiğini yazmak- süreli 1836 senesinin başmda gösterilecek olan Habeş manzara filmlerinin 1 çok eğlenceli ve meraklı tarafları olduğu da söy - ir lenmektedir. lirler. Bu ei Atatürkü se: lâmlamak için g. miti, Jin Harlov'un en çok sevdiği kimdir? Amerikalılarn “Plâtin Venüs,, ismini (verdikleri Jin Harlova bir gazeteci tarafmdan u sual sorulmuştur: — Hayatınızda en yakın arka- daşmız kimdir?. Jin Harlov, erkek ve kadm hiç birisini düşünmeden, derhal eski İngiltere başvekili Mac Do- naldın kızı olduğunu söylemiş yi Hakikaten Holivuta seyehat e- den Mis Mac Donald, doğrudan doğruya Jin Harlovun evinde kal- mış, ve Holivut sütüdyolarmı o- nun misafiri olarak gezmişti , £ Künlasmark Yeniden sesli filme ınıyor Evvelce Küzet Dolfüs tarafın- dan sessiz olarak çevrilen meş hur Königsmark filminin yenir — lınmasma karar verilmiş” Barin sütüdyolarında çevrilecek lan film için, “Romi Mami i sinde” de büzük ffakıyet- ler gösteren “Elisalandi, angaje edilmiş bulunuyor. yat âleminde iyi bir alâka ile seri Elisalandinin “Kiralık v,, romanının da Königsi Filminden sonra sinemaya alma- cağını işittik. Elisalandi, dört sene evvel Holk | seksapel kadını © larak ilân edilmişti. vir Kısa mi * Konşitemi arislilerin hayatı,, ismile göseliiz. filmi bi» tirmiştir. Yıldızın en V filmle- rinden biri olduğu söylenmekte- dir. * Fransız m yıldızlarm- dan Jaklin Daiks, son çevirdiği aşk şarkısı al si il rinin tamamile bir k kadm rolü Minel İlk defa sahneye çağırıldığı vakit kendisine verilen hüzünlü rolden daha ziyade böyle sahnelerde mu vaffak olduğunu reiisörler teyit Süyedlar, I İ se-se— — —

Bu sayıdan diğer sayfalar: