20 Ağustos 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 8

20 Ağustos 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

we 5 — KURUN 20 AĞUSTOS 1935 Kadın san CÜsctyanı 1 incide) Ancak, istidadın, edebi muvaf- fakiyette rol oynayan tek âmil ol- madığını da unutmamalıyız. Sanat aşkı, bikmiyan bir li Le ihtirasr, ii bir p ün bu hassala, ika rım mü reka ide sahibidirler, Tabii, bu sözlerimle, edebi ha- vaf yali mu kıyeti kas: tediyorum Körü âmla, por- noğrafi ile, halkın hoşlandığı şey- leri aramakla da hiç bir sanat © kıymeti ol yi bir adam, bir müddet için, sahte bir ışıkla par- z © Jayabilir, Fakat onun, ergeç, mah- olduğu, sabun köpüğü gibi - sönmektir. — Edeb yatımızın 5 e yla aramalı? ürk edebiyati da, bütün e- Ri İakiyenlar gibi, hele roman vadi- sinde, ancak Yeğlizmil. A > krymet vermekle inkişaf edebi İecektir. Edebiyatta © metafizik : saa aramak devresi geğimiş- r. Ve an. şiir ferdin dar ben- : ğinde kapalı kalabilir. Esasen inkişafını Bugünün ve aa liye atı, Toman ve &se sahalatında ilerli- ; ver “Bila için » de, dediği gibi realizm, hayatla — sıkı bir ri şarttı debian © kında ne sözle ız hak- — Tiyatro ERER tiyat- i lanmadıkça, devlet himayesinde kuvvetli bir tiyatro hamlesi ya- — Pılmadıkça sahne eserlerinin tar gibi yerden kendi ken- ça > rülbedayi yi ne Reş Nuri, ne Vedat Nedim, ne Mile hip zade ve ne de Cevdet Kudret! tiyatro muharriri iğ bugün mevcut olmıyacaktıla; yerine, any ayşem: fatzedin, şim bir iki yüz eserlik güzel bir sl ir kütüphane-| miz a ehemmiyet verelim, in rçekleşmesi İm. j iyat, onunla meşgul o- lanfakı em gm bir mes- lek sayılır — Bada | KİŞ nüfus ve kül- ü yüksek memleketlerde evet. Pa Türkiyemizde d ini, gerek — göre, ileride yalnız edebiyat ae rindeki çalışmalarile hayatmı tes min eden sanatkârlar göreceğimi ze 2 inanir Bugün, hakiki sa- " ârr, çol edebiyatçı yalınız Hüseyin Rahmi'dir er gün bir ediple... erkeklerden aşağıdır! Bizde başka meslek sahibi olmıyan ij SALI | Çarşamba | 20 Ağustos (31 Ağustos , - Takvim 20 C. Evvel | 21 C. Evvel atkârlar Gün doğuşu 5.15 516 Gün batisi 19.01 19,01 Sabah namaz. 4.26 4.38 Öğle namazı 1217 1217 İkindi Bamazı 16.04 1804 Akşam namazı 1001 1901 Yatsı namazı 2043 40.41 İmsak 3,02 3194 Yılın geçeü günleri) 230 291 Yılın kalan gönleri 136 137 vakitlerini harcamaktan ancak b 30 i i Il M b. Mi bir devlet koruması, kurtarabi- inde de akar Aa “| lir, 12 kapanış e fiyatlarıdır. — Bugünkü kl Yo bir Nukut . ki a temayülü (İ| * Londra o öes.s0) * Viyana o 98, LEME * pp ie ai * Madrid iŞ » Paris #* Berlin di, — ki Bi ime İİ) * Milâno 198, —| « Varşovı 43, KO ç Pagünkü a gin“ İİ Gri a : Budapeş 54 80 diye kadar geçen devirlerinin hep » Atina Ma, — İ sinden fazla dağınıktır. Ne kadar ||| * Cenevre | «90 - : Be içn O sanatkârımız varsa o kadar da e ie « Takan Te bii ayrı sanatı anlayış tarzına rastli- (|| # Prag Mecidiye 53, — yoruz. Yalnız bizde değil, bütün /|| » Stokholm O 01, --| « Banknot 24 dünyada san'at bir aranış ve de- Çekler isis içindedir. Y vi l * Londra 622.50) # Stokhim 31143 Bişiş çindedir. farın için yalnız, Nero © Or9r0Ju Viyar 4.1868 realizmin geniş ölçüde taraftar-!|| « Paris i8.v6 | Madrid 5.8025 la; ihti ğ 4 Milâno 0.2686) # Berlin 140770 ar “rai sag ba v e Metini © GİMMD« Yayaya) kii zm de bir edebill| « Atm #84416) 4 Budapeşte 4,3325 sayılamıyacak kadar Cenevie sm : Bükreş 101,0975 ümullü bi 1 Lir « Sofya elgrad 8ö— N ü bir san'at telâk nie « Amsterdam am 4 Yoköhama &f0- ir, » Moskova (TOPA Bizde etli “kad. Kak M he İş Bankası © 9.49 9, — desi is iddiası eni ii elğ e öimiükte İs ans Reji 250) Üayön Değ —— — Edebiyat tarihi, hiç bir dev- ve halnln v “e. ii ve erke: MN —- ride, Dante, Şekspir, Balzak ve- Sim Gi ye Ya Döstoyevaki ayarında kadın bone Sİ Telefon Zi sanâtkârla; istir, Di. eikralar — tamuler.. | nl 21 ektrik ğer sanat şubelerinde de hal böy-(|” © (© “ooss e) a1r0 ledir, ii vi htm - A Dahili 1 94 12) Anadolai © 4880 Sosyalizm mektebi mensüpla- sl ietleraği .- w Anadoluli | 45,80 fından bâzıları bunun sebebini . m kadının eski devirlerde tam inki lie eb şafına imkân bulamamış olma- sında ararlar. Bu görüşte biraz hakikat payı olsa bile hiç şüphe- siz ki erkeğin kadına nazaran fis ziyolojik ve ruhi üstünlüğü de tol oynamaktadır. Nitekim, son devirlerde tam inkişafını aşağı yukarı bulmuş olan kadınlık ara- sımdân çikan edebiyatçılar da kemiyet ve keyfiyet bakımların- dan erkeklerden çok aşağıdırlar, Bizde ise, kadin o muharrirlerin kemiyet ve keyfiyet bakımların: an erkeklere bakarak nisbeti, başka memleketlerden daha aşa: Bıdır. Bunun sebebi, İslâm dün- pek az bulabilmesi olmuştur. Onun içindir ki aramızdan bir Halide Edibin bile çıkmış olma- sint hayretle karşılamamız ve üs- nomal bir hâdise saymamiız gere kir, Bugünkü ama (şartları, Türk kızlarının arasmda bulunan —. istidatların haz ğe daha la imkân hâzır — Başka mı ii kten olan ed Öğretmenlerimiz Izmirde İzmir, 19 (A.A.) — İstanbul öğretmenlerinden otuzu kadın ve otuzu erkek olmak üzere ar öğretmeni incelem apmak iç şehrimize öl talilğönle zmir öğretmenleri tafafından karşılanmışlardır. Bu hafta Te vr pebaşı | Belediye ehir iyalrosu Titilrosü: 2, TK 24, 25 Ağustos gün leri akşamları saat 21 de (DELİ DO LU) son tem” YAYA —— pAŞTANESİ KURUN'un Romani 74 Yazan. A. ismet Ulukut Arka otomobilde bizi takip eden resmi polisler var / HAK VE ADALET YOLNDA mişti, bir gün bah kahvaltısında doktor Binna* za dedi ki: — Artık herkese karşı sırları. mızı açmak sırası geliyor; sen de bilinmezlikten kurtulacaksın. pa Hai n Cevat ele geçecek. innaz a çaymı bıraktı; yerinden sıçradı: — Nerede, Bulgaristanda mı? eee istasyonda. sebet z kuruş luk iz ilmühaberle gelde Bin. nazdan hiç bir haber alamayınca meraktan çatlayacak bir hale gel di. Adını ve cinsini değiştirerek buraya gelmeğe karar verdi; Ta- tar Pazarcıktan Sofyaya geçti. Va" sil Todorof adına aldığı bir pata- portla trene bindi. olisin haberi var mı? — Bu sabah Cemilin evine te lefon ettim. — Sen nereden biliyorsun? —İşte, al oku. Binnaz kâğıdı ve Mini im- zayı okudu; hayretle sor —Peki amma, Hacı Ya aşar ağa burada mı, Tatar Pazarcıkta mi, Sofyada mı —Biraz düşün! Sen kütüpha” ede, ben lâboratuarda; yahut, sen odanda ben masamın başında lektrik dalgaları için Me gibi fikir için de mesafe — Ne kadar gzliiklere dürün- or b müş bir adamsın, doktor —Evet, herkes için il ey senin için değil! Bugüne r imseye söylemediğim e sana açıyorum z e Binnaz sevgi dolu gözlerile dok” kt. ri pa vil memur, Cemilden aldığı ahi üzerine daireden hızlı hızlı çim iy esmi e is berk ine :k en yakın gitmek için imei bir somabil atl Trendeki polise meseley' rak onun vazifesini üzerine ld Yol mağa baş kinci me miş, Yl on arka elli, elli yaşlarında bir adamdı. üznü, kayıtsız Gibi öteki yolculara geçti, Vasil Todorof istasyonda ei m la çağıran bir şoför omobiline bindi. Bir stomebil de Helekdini en Bir iki da- Todörof, bir Bul gar Türkçesile sordu: ir seye götürüyorsun? Şof Yermedi; otomobi- li büyük is ve yi ğe Bulgar, sorusunu tekrar etti, sikir yö, işte geldik. Şu ileride ki otel! dedi. Binayı görerek polis müdürlü- ğü olduğunu anlayan yolcu, elini arka cebine reaks şoför, gü lerek elle iş görmeyiniz; Bizi Sile bizi takip eden Tesmi a var! şi li Cemil Gi yeni oturt- mu$, sorguya ei işti. Telefo- nun zili Sili — Alo! — Ben, doktor Nezir; ne ha- er var? Gi ok meşgulüm, Bulgaristan dan gelmiş bizile yayi rü. ızıma selâm söyleyiniz. Vakit bulürsam, akşam size elirim. ak var) T 29 Ağüstestan itibaren (YALOVA TÜRKÜSÜ). A AŞ ZAYİ < (4153) Humaral N - öilik ehliyetnamesini za; - nisini raya şa s1 hük- 9 ok ei gnd iskelesine Mensup san - dâlei Salim oğlu Ferhat. 300 ton tasfiye edilmiş e * Avrupa pamuğu vı| Askeri Fabrikalar UÜ. Müdürlüğünden: hmin edilen bedeli (1000 00) lira olan yukarda miktari ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabri kalar Umum Müdürlüğü Satınal. ma Komisyonunca 10 * 1. Teşrin - 935 tarihinde Perşembe günü saat y te kapalı zarf ile ihale edilecek tir. Şartname (Beş) lira mukabi - inde komisyondan verilir, Taliplerin muvakkat teminat olan (6250) — havi teklif mektuplartnr mez kür günde saat 14 e adar komis- yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. biyatçılarımız için he düşünüyor sunuz — Memleketimizde başka mes- — m olmıyan edebiyatçı c yin e başka b İsim area ii, EŞ — Kâç eşi kaç öser yazdınız? — Yirmi yedi yaşındayım, İ- rili ufaklı çıkmış bütün kitapları- mı saymaya kalkarsam, bunlarm sayısı on biri, on ray bul mesi Fakat bunlardan bir kaç forma» - se gari ciltleri diy münak bir saymak bira lânç olur. — Eserleriniz ide en çok hangisini beğenirsiniz — Şimdiye kadar rem eni ğum eserlerin hiç biri min etmemiştir. va isimli eserimi Adem ve si a imi bi veni bulurum, Neden mi? Çünkü bütün edebi neviler arasında en fazla romana kıymet veririm ve bahsettiğim eser de tek romanım- dit, Mesleğinizden memnun mu: sunuz, edebiyatçı olmaktan zarar gördünüz mü? — reel edebiyatı 0g tediyorsamız, elbetteki meri num. Bir eser, dl ne kadar hayal barmen uğratsa da yazılırken Obizene heyecanlar ve zevkler tattırır, Hayatta heye- cana her şeyden fazla kiym. ları, vesaikle mezkür gün ve saatte komisyona ima , (488: zarar gördüğümü (hatırlamiyo- Istanbul Tahsil Müdür İüğünden; Eyüpsultan Kasımçavuş mahallesinde Hamamcı Ömerin Eyüp aliye şubesine 934 vi kazanç ei borçlu olduğu 362 li- kürede kaim mutasar- “İt olduğu üç ibiliv ve her katta üç oda kii ki bir sofa ve bir he- ei ve elektrik tertibatını havi 15 numarali ev 4.320 lira kıymeti yyedeli bir bap kâgir hanesinin ilân tarihinden itibaren 21 gün müddetle askıya çıkarıldığı cihetle taliplerin mezkürönin yüzde 7,5 nisbetteki pey akçeleriyle birlikte Fatih kazası İdare heye- ine müracaât öylemeleri ilân olunur. (4883 4883) Saray Belediye Başkanlığından : ; ay belediyesi tarafından keşif bedeli kuruş olan Habibi önündeki bahç gm < 1305 lira 60 e etrafına yapılacak tel parmak” 13 - 8. 935 den itibaren 21 gün müddetle açık eksiltmeğe çıkarı İF, İsteklilerin şartı öğrenmek e pey sürmek üzere yüzde 7,5 dip zito akçesi ile birlikte Saray belediyesine müracaat etmeleri ilân 0 iunı (4915).

Bu sayıdan diğer sayfalar: