29 Nisan 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 2

29 Nisan 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 —KURUN 29 NISAN 1337 Avrupanın mihveri “etrafında Harp mı, sulh mu? Avusturğâ taarruzi bir harbe vasıta olamıyacağını Mussoliniye anlattı vrupa işleri wi harbe A: mi süfüklüğy ksa sulha mı? Hemen vii ekleri te halk tabakalarını 1 ere Faşistler ve döhok- ratlar e ikiye'a yrılan Avtupa'dev. k mi ik yasta taraftan da sulh sesleri eksi ; KBI nin sulh şarkısı söylemesine Bişi, e giliz artisi reisi ig ye Hitlerin b ihtiyac etniesi ve beyfelmilel bir c'hai tısad konferansi toplanmasma levam ettiremedi. ü İngi- liz Başvekili Baldvin böyle bir bey. 7 ilel iktısad könferanışından kati etice çıkacağma derin bir a ile balı at getirmedikçe İng ildirdi, ibi mabhafili de böyle bir ibi aşin eri di © için o herşey- den vd Avrüp m deierinin si- lâhları la karai meleri üzme ipi sürdü. Vaziyetin mantıki ifadesi şudür ğer Avrupada harb için il bain ii cesaret edebilmiş olsaydı bi- e kadar çoktan dünya har! aması besi elirdi. Bilhas dahili bir Çİ mi harbe pek kolay inkılâb edebilir- di. silâhları azalt- Fakat senelerce rudan ere Biz e korkması neticesi deği I midir? Diğer tara BEN da aç gün evvel Venediğe giderek Mussolini ile könuşan ve B kili Şuşnig'in diki adami larmdan biri bir Fransız eee ne, yakm bir harbten ağ d izim siyasetin miz te n — Roma mihverinin taarru- zi'bir harb işareti gibi > v den korktuğunu, yanm bu mihver üzerinde taarruzi bir harbe Vasıta olamıyacağını Mussoliniye anlatmak iğin gitmiştir. Times gazetesinin eski başyazr- SI Wic ham Steed veri bir kantan Arkana sulhun' Sie için 3 2? E 3 m ma $ yor! piri re de İngilterenin bini gi cihana ilân 2 — Harb hı e Moi uğ. rıyan milletlere fiilen yardım etmek için sl vin teşkilât, da ör rilmesi, asi rengi ne olursa ol. Gi her me halktan aza kaydedi. ai rin de iştirak etmesi. Cenevrede elli bu kadar devle. tin içtiraki ile toplanmış olan Mil. Pe Feel harb 2 eteği abeş balk lara sonra düny devletleri kadrölari kâricinde Hik yapılacak bu — beynelmilel teş- ler herbâhgi' bir memleket aleyhine taarruza mi yermiş mem. leketleri hareketlerinden eri al mıyacağı açık bir-hal kikat Ve terenin tb halin miyacağını ilân etmesi lik. silâhlanma progr. bi e evvel Sel 0 ii Eg için — vakit olduğu gibi MR şi yarım da; Hazır bibl isen ai Düsturu dünya süemetinie bül münü Ya ASIM us eevetlebdi en tevk Kkif edilenler Stalinin Rus gizli mi temiz. leme hareketi sür'atle wi ll Şimdiye ca a den fazal mühim SE VA ahfil haricindeki ika, dalarlar. e çoğu tevkif edilmiştir. gizli polis şefi Yagodadan baş- in bilhassa üç mühim memur daha tev- kif edilmiştir. ki bunların üçü de Yago- da gibi yahudidir. Bunlar ia iskân dairesi şefi Yürye; disiplin şefi Feld - man; polis maliye dairesi şefi Ostrovs- ki'dir. (Daily T. leğen) Ayyy ypg gg yy göğüslerinizi Türk“Maarif Ce- iyeti etlerile leyiniz. Ayyy yy Romen talebelerinden bir gurup -şehrimizde i - ! Dün gölen Römen talebesinden bir gurup öğleden sonra Bükreş sitesine aid 33 kişilik bir talebe grupu Dün rs m gelmiş ve İstanbul Kız lisesine misafir edilmiştir. Romen talebeler martesi gününe kadar şehrimizde kalacaklardır, ayy 7 ül 3 İ Gide | GÜNÜN AKİYLERİ! Çanakkale harbinde ızla- gözlerdiği — cen m alam 1917 de Ça- m plan Seddülbahire çıkma. arının yıldönümü idi. Bu münasebet. . Pariste Meçhul Asker şe ya ü- ri lduğu si yük ve eski muharipler bir merasim yaptı © “ Bu merasimde, ea nl Paris büyük el ataşemizle iz de bulun. du. Bu, böyle bir ölene ilk defa vaki 4 Bu itibarla, Fransız ef. kârı umumiyesi bu hâdiseyi çok büyük heyecanla karşıladı, Paris - Soir bahseden B. Jean a gazetesinde bundan danberi SE eden hissiyatı harb bi. le silememişir. “Arkadaşım Jean Leune ban; nakkale ekin dair ir bazı şeyler anlatti an ağır surette. yaralan- ve kendisi iyi olamıyarak ölüyor “Başka bir iple, bir erzak pa sunun yanıbasında seyya ii a. hane varmıs. Türkler Fransızlara di. yorlar ki: man edeceğiz a- ma, hastahanede yaralı bulunmıyaca- ğI bir.anı bekliyoruz. “Daha' bunun ibi » binlerde vak'a rettir ve karşılıklı saygıyı azaltamaz. Belgrad intibaları EM Türklerle Sırplar Niçin biribirlerini anlıyorlar? Oplanas Corç z 5 Muhiddin zi adeta Salik; lenecek surette Türkce bir şarkı ile mukabeleye sevketti: oda: Üsküdara gider iken aldıda bir yağmur Şarkısı yüksek sesle söyleme- ğe başladı. - O vakit şu hakikat pek açık. olarak görüldü ki . sözleri iki rı dilden'alan bu şarkılarm melo- hete et eder görününce Yugos- lav szleri ret ediyorsunuz? Türklerle lr tam beş asır bir yaşadılar.,, Sonra eme eşi ilâ- ve etti; — Garibtir ki biz Sırblar EN ziyade Türkleri uz! Hır. anlıyo- Sı rb ve Yugoslav musikileri e lradm bir manzara Gerdan undan Sırbça | sındaki bü yakınlığa Sırb dilindeki aslı Türkçe ola: limeler de ilâ edilirse iki millet ida ruhi aşi nalığın derecesi kolayca anlaşılabi lir. * Yugoslavyaya giden bir Türk burada h bahtan akşama kadar Sırplarm dilinden birçok Türkçe sözler işitir. ürkçe Sırbça Celeb Celeb Cübbe Cube rdaj Cerdan Gözlük Cozlük ivit Divi Canbaz Canbaz Götürü Cuture Köse Case Kaşık Kaşıka Çorab abe ık Çıkrık Çekr Bir dilden diğer bir dile gecen e ayni zamanda bir ni bir hissin, muayyen bir mefhumun da bilği ei geçmesi odemek “olak. ile Türkçe arasında- g ene baha de iki mille. i hayatında tabii birer lie aşi ağ iştir. Onun > İnör ilm görüştüğü- müz Yugos verleri bize birçok er kültür abi elemindeki pabeeiel Yugoslavyadan Türki: mekteblerine Si gönderilme- büna' * mukabil © Yugoslavya aa alel de kabul edilmesi- ni ie Bu Fikirlerini takviye etmel li du tere bile her sene Yugos- İmandan ag talebe alıyor. Ma- ziden adar yakınlık ve inni “ii itifak, göz önüne ge- tirilirse Türkiye ile Yugoslavya ara- sında bi Ni daha tabii değil midi dediler. Şiiph k ki bu mevzu her ik saetileketik münasebetleri selkiğken. dan mühimdir ve Kültür an p> alâka uyandıracak “mal İspanyada Blasco Ibar' oğulları ve: İspanyol harbi iğ deş mul rim ir: rini kırm k benzetilebilir. Fakat zi manada değil, hakiki kardeşler vardır ki P' İ Fakat ri didi bile birçok, z Meselâ, meşhur İSPİ rafında Kuvvetleri ii de e sel hükümetcçilerli Bugün ihti | Blasco İlk) e sını teessürle seyrede" e evinde ni ” Bütün dün! casusll merk€ olduğu zannedil0” bulun Kudüsten Daily w R Kader vi ila Gl teşki ip duğu zannedilen bir © indedir. a Bügün bulunarı, gi ii gizli mai yolları, a telefonlar olan bir hin# Bu nın meyda ö Alman op m ie rinde yapılan e ge Evde bulunan ei ©izraflar vardır. ye Belçikadan, Norveçt” gönderilmiştir. , kil rek cinayet, g£'* ASIM US kt kler hakkında tahfi tedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: