29 Nisan 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4

29 Nisan 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© 4 — KURUN 25 NİSAN 1987 Tarihte misli görülme- miş bombardıman Bütün bir şehir harap edildi. Asiler b şehri Ml aldılar i tayyarele- um. Seki m ir görülmemiş iz yüz sali ti ei di ve linde Gece, bii bolddlamanz bir — Ne tayyarelere ne de hava hü arma karşı topları vardı. Ayakta — beş evden başka birşey kalmamış. tır. 10 bin nüfuslu bir şehir, tüten bir Yollar ankaz KD Hik gelmiştir. geçilmek bir haldedir. BASKLILAR HEZİM Salamanca, (A.A) — ie resmi bir e ezcümle e denil mektedir? Echarrı , Arrazola ve tame elimize “dü binli. — hareketimi vi 20, uzunlu uğu 1 Irak Hariciye Veziri şerefine ll aşvekli ve Hariciye Ankara, 28 (A.A.) — Dahili. ye Vekili ve ni Genel Sekreteri B. harici; ün Irak veziri Eksi Dekiar Naci Asi! şerefine Mam köşkünde bir öğ- İe yi ti vermi Öğlede a Baş vekil İsmet İnönü de ARAR rnk köşk- İerinde e Ziyafeti vermişlerdir. NAZIR SERGİYİ GEZDİ Irak İm nazırı Bugün saat e e Vİ et. Kendisin ne Hariciye Vekili- iz Doktor Rüştü Aras Fİkda d Ve- i yar, Tik orta el- çisi B. Naci ve mihmandarları refa- kat etmekte idi. İktısad Vekili Sn hazıra ia zat gezdirmiş ve ii sif olunmaktadır. nın Bilbaoda yağa ettikt riyor: zahat dra, 28 (A.A.) — Guernia şeh- 5 kil Mini. Bu ziyaret bir rinin tahribi burada tarihts emsali inde 5.000 si fazla sü üşür A > le bir diye tav yi ik milislerinin zayiatı mu-| teri iş harebe haris bırakılan . 10.000 kişidir. ü en intibalarmı soran azebeilere Bilbao, 28 (A.A) — Reuter ajansı. Bütün cephede yüzlerce Bask milisi tes- şunları söylemi miştir: bulunan ve Güernicayı| tim siten rgi, bütü tün tekni en sonra tekrar Bilbaoya | MOD BOMBARDIMAN | haiz pe l bi lam ni dönen hususi muhabiri telgrafla bildi. Madrid, 28 (A.A.) — Hükü: | huriyet hükümetin ii işlerine met merkezinin bom! mi dün | bakan organınm, re Celâl Ba- yapmakla re, in gece devam sr Birçok zın bihakkın i ebileceği bir katlı esme Alman Bayiileri le olunmakta dır. Reüterin muhabiri diyor ki: “Patlamamış bir yangın bombası kişi ölmüştür. Hasa! Di Meri eee; Madride teş edi Kayi yerlerini bila elek Başvekilimizin izaha (Üstyanı 1 incide, tahya)'ile Nafia Vekili Ali Seir Dın yapmış oldukları beyanatı neşret- ik. Ayni mesele hakkında beyanatta bulunan iğ İsmet İnönü eski ve yeni Nafia vel imizi: arşı şerait altında istihsali kabil olan âza- neticedir. Bu ve gpelmi ği de v tediye kaytan daha ik neticesine vara. IŞİ, si şerait altımda | Şat de aksta ii ie Meclis bühü A uk: lis- çalışmış lacaklardı ve fikir söyliyebilecek mü. Ali inde idi. zarfinda elik sie için öibeele e Sekke bulmuş- asan Ferid Dp la ii âzadır. Şu kadı ne Sak ener hukuk in Şavirliği yaptıktan an ie üzerinde EN Vâ- ziyette idi. Mithat (Aydın) e en- cümeninde mazbata muharriri idi. Sa, muka- velesinde şirketin hükümet tarafından saim aimması hakkında sarih bir ka- yıt bulunmaması meselesine geçmiş ve Fiğ demistir; B. Receb bei ere çi e zaman frank m la ediz i zerinden hesab ederiz demişiz, da'altm eme yil Onir de. i siz bu Sağı kili biz yönle en imti- müddeti şu zamanda bitecektir, Biz iris satın alabiliriz. Her iki taraf arı kabul etmemiştir. Fa Sonic Ayrılırken hiç bahsetme- mi " onların teklifinin reddi mi mahiyetinde telâk- i mermi noktai nazarımız o demektir satın alma hal yarın muvaf kiye Ingiliz- - Türk-lra ürk-İrak muahedesi yanı I incide) Bu temdit Albi Bağdatta ve > muz Irak hükümeti i sile K dağa kit, temdit notaları orada kendi elçimiz- le ümmeti Bugün iki oraştı Maine, âee pi mükterayi . den ilerlemekti ten bir Mile olarak Irak-ha- mızda 'muhteretri bir mi- sonra bu e dei ilerde işi ai; niz eğ onu ile ane a lâyihası müzakere ve a hust n onda altın esası kabul emmi ai. Mısır slk Kazandı ikaz Ni mir e NK) Paris 28 (A.A) — B. Delbos'un ER Mame Fransız delege heyeti baş - kuk müşavirleri anl Simdi dr eği udun mü - diya edir, yi bahseden Le Journal gazetesi BUGÜN ŞİRKET PAHALIYA MI | Moniröden gelen (haberlerin davanın IR? şimdiden kazanılmış olduğunu göster diğini ve alâkadar bütün devletlerin Mr dip mkavellrin imzası €s- kendisini $a edilebileceğini işaret etmiş ve göyle demiştir: Size 937 mukavelesinde, bizi ilerde nasıl tenkid lame» görmüyor ol madığimı ayrı irsetiek 18 isterim. sk Bun tikbal bize söyliyecektir. 937 mu Nk lesini, g. nca senelik tecrübemi. e paten hatlara nisbetle mukayese edecek müstak- surette m ii hesapçı bu hattı bizim pahalı aldı- m. ge er wi böyle olmakla beraber, devletin sike biran övvel almak inde sene daha beklemekten hat - olacağız vardık. Çünkü şirket glzeğim” ire . buraya fazla para sarfetmemiştir ve et- miyecektir. Bu beşeri ve ali bir hâdi- kre eline geçecek Da in malı iel biran evv n daha ziyade tahrip olı için deydi dır. D bunun satın alınmasında emek ki n mali noktainazardan da faydamız var - dır. ŞİMENDİFER SİYASETİMİZİN an sonra Avrupalıla- Başvekil bun: rm memleketteki demiryolların elimize malarına mağa çalışmaları lâzım geleceğini kay - dediy: miyetini tebarüz ettirmişi amı et İnönü sözlerini gözle bitirmiş. Bütün bu ip bir m getirildik- yl ri Haye e, sıtk ile nasıl 929 mı in çıkmasını Bü yük Meclise ei İN 937 mukavelesinin tas - (Ankaradan | Kaçakçılığa kar$ Mağara ziyafet verdiler! “Kanunda mühim değişiklik yö Ankara 28 (Telefonla) — Güm. rük ve İnhisarlar Vekâleti kaçak ğın men ve takibi hakkındaki kanı nu esaslı surette keki yeni bir ex projesi tanzimi için tetkikle- tır, ” “Vekâlet yi dari Mim n bazı ma: e bazi pozi: yanlara me gümrük resimle rini değiştiren diğer bir n pro: jesi daha zail Zirai kombinalar Bir heyet makine tetkikine gidiyor Ankara, 28 (Teletanlağ Zi: Taat Vekâleti, yıl kurulmasını e vE desi ziral e inalar için az makineleri ü üze- © Bulühmek yaya Bir he- cak tı inde te ekle ye yet göni lace Heyet, Zi zama hususi kalem müdürü B. Servet Şefik'i in başkanlığında an ziraat müdü- rü B. Hamdi v. Re alya B. Necatiden smürekki keb Ankarada yeni Zabıta talimatnamesi e İğ usak? Je yü 8 Pa e ei oplanan meclisi bu rin üzerinde Vm başlamı Yeni tlimatnamenin başlıca hu- susiyetleri şun' iy belediyesi gbi ve kümes yaptırılm: hayvanatı belleri. Hik maşır yıkanılmasını “4 sokak üstü yerlere SX) sını yasak etmektedi til adar yapılacak si bir mücadele icri eyyideli e ko Muhittin Üste Ankalâ e Rei ee Vekâletlerle miş si B. Muhiddin Üstü izde ne kader, 4 ; rel B. Nadir de opr İidilmişti.. Elektrik eke da (Dokuzuncudan devam) soruldu. A sorulan Suallere şu cevapları verd. — Yeni ei projesi mühendis hazırlanarak Vekâletin tas e levazım öniresine ce temin edil — —— Klee yer :mâ- lüm olunca bu eşyanı mrüklü mü, sie mü bi anlaşılır mı? et... —o aa eşyanm gümrüklü mü Bu: ileri, Silâhtarağaya ME ke o epi eline EY i bu ketin aatine mi iy ci olacaktır. Bunu ip IYurmanızt ri - ca ederim arka Ümit e derim. : ün Ni münakaşa- lar enin. etraflı e olunari B. x e hüzür- kaşadan eğlen t ği sesleri, şi gr ve vesürekli alkış- ar). e KANUN KABUL EDİLDİ .nkara, 28 (Hususi) — Büyük Mil. let Meclisinin bugünkü eşlsesinde Şark Demiryollarının hükümet tarafından alınmasınm tasdikine dair olan kanun lâyihasınm ikinci müzakeresi yapılmış ve kabul edilmiştir. niz EMERME DARE ERASAREZAIRNIRI Artistik bir hâdisei iç TACININ İNCİLE| (S.M, Vİ nci Jorja bir nişanci hür- met) Bu ti film, Li mayıs ve tac ek € haftası esnasında İSTAN- BU bile gösterilecektir. ü mma ee ha radan laşt lan dört irt parçanın ne rin oraya e tirilmiş Di KORMAE du. Jül GiL leri, ini Gesi esi müzKDİN yaptı. Te- zi e Vekâletinin ses tasdik- n-sonra yapılmıştı. güm. çeki olduğunu oklar Sonra. di! sonra öğrendim. Levazım evraklarını sma ai buradan da yanlışlıkla çıkarılmıştır. Hâkim; sorguya devamla: İSA! AZYA Sinem — Depozito vermeli rük resmi verilmiş Başmühendis: — Hayır, dedi. * resmi verilmiş telâkki malların gümrül yi md a 1 erdi, Memurlar b a manti kullandı? — istanbul tarafı atile çıkardılar. Gümrük avukat Nuri, “Silâhtrağada olacak. Ben mukabelesinde bulund Gümrük vekilleri! 2 ve ötekilerin is mek üzere, duruş di in saat on Ve Heyecanlı bir film: DENİZDE isy? Meşhur bir muharrir: JAK LONDON'un ei Oymalı JEAN MURAT, ANDRE BE M3 WİNFREİD Eker bie. sa ezin

Bu sayıdan diğer sayfalar: