4 Nisan 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 6

4 Nisan 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hatırınızda kalsın diliğinden Köprü bazan insanların eserleri- © ni öyle taklit ediyor ki, şaşıp kalma- ği mak kabil de; eğil. ! Meselâ, köprü, İnsanların resi h Fakat, Hediyeli bilmece EN yü açan deredir: £ eden bu z çam da, bu damla köprüye ai , Yazilesini görmüştü çakçı Hileleri Bir ana bir memlekete an yanlarındaki bazı ei met- ” ai wi gümrük Me ça- esini a rTları i ie Öyle 5 eoliatik e » başvururlar Meselâ, birinin 1 kar körmüş. O gözünü Gi e son derece kıymetli bir ee çe A geçirmiş. ri de ile e a birinin n kovuğuna koym bir ine Üzerine, bir dişçiye, li Hole ve bü suretle gümrükten inciyi geçir. i Artık, gümrük memurları yolcula- . Ffın gözlerini oyup dişlerini sökecek iler ya! i, Fena Mi! altı inek va! Fakat bunların hepsi kendi bölme- lerinde değil. Meselâ, 1 numaralı i- nek 1 numaralı bölmede, 2 numaran iken2n rada ama, diğerleri ta- Şıdıkları derili bir bölmede beli or. Şimdi bizim Femme e Kami leri, emeli eki re, ayni maine Mp elli lere geçirmektir. Bunun vi inek- ei birini muvakkaten böl- eye e ve iklim böl meden bölmi akta ederek, derdi eş li Tâzım- dır. Bu nasıl yapılacak? Bakınız, ha Ernie olsun, bir bölmede ii inek hiç yanyana e imeyeci * Bu müsabakamız hediyelidir. Doğ- ru yapanlara güzel ve diğerli hedi- yeler verilecek; ÜREME şekli bir aki adrese bm URUN” e Sayfası) İSTANBUL Zarflarınızı açık bırakır ve üzeri- | Bir çiftlikte iki Karli me ma otuz, kırk atı varmış. EE « Zabeyisi atların birini Da zayıf Tüyor, işe yaramaz buluyor v Tüp le 100 lira kadar bir para- ya ea i hafta kasabada paz; salağa yn e, yo r ku- küçük eli gidi. irat görüyor ve 200 lira İtarteşil aldığı at, ağabeyisinin fena, diye sattığı at değil u sefer ayni atı 100 Mra fazlasına iliği oluyorlar! Büyük Macera Filmi : “ İ nöbetçiler ve Yiğit Aslan; & » Merihi im . tarafa doğru koştular. Yiğit Aslan ne “GOZETB” diye yazarsınız, posta 30 paraya kabul eder. Bilmecenin doğru şekli ve kaza- nanlarm isimlerini bir ay sonra ba- sacağız. Bilmeceyi gönderirken bir de res- minizi yollayın. Doğru yapanların hepsinin Ekmel basacağız. ii ii Tokat! ri ra İ Türkâna N - bi ii hiç düşünmeden cevap ver- — Ne kalacak! ei Annemden bir tokat yemek ka ikâ Zi ye Ö 6 bir gün, iğre çocukl: lamak birinden bir mektu ördüğünüz şeyi evvelâ — Burada geldi, Sınıfta hesap dersinden en Za- | yir ri ii zannedeceksiniz, yıt çocuklardan birinin bna olan eğil mi? Hakikaten ne kadar da im adam şöyle yazıyordu benziyor! Fakat, öyle sanırşanız, al- EA Öğretmen danıyorsunüz. Çünkü bunlar boksör Rica ederim; bir daha oğluma| cidiveni değil, kii garip bir şekil böyle zor meseleler vermeyin. Geçen almış bir patatı gün, bir adam, saatte 5,5 kilometre Bu patates elle bir boksörün Mi Jâyıktır! Ja zel iy b birçok şeyde gö- yürümek gürtile 30 Kilometrelik © lu kaç saatte alır? diye bir — mes Hesap edeyim diye yo- yürüdüm, yürüdüm, yarı yolda yorgun düşüp kaldım. Bu mek tubu size yarı yoldan (yazıyorum. Saygılarımı sunarım.,, Cevizin yarısı 8 a iü: uzamış olduğunu görüyorsu- nuz. Hizmetçi, küçük Fakat, bu ağaç bu şekli kendi ken Demir'e sordu: dine almış değildir. Ağaçların, yük- Lan sana seleceği yerde, sağa, sola, ufki, vazi- vizleri o kardeşinle | yet alması Japonların daha fazla ho- beraber ye diye ver. | Şuna gider: Bu suretle ağaçların al- sai Di hepsini | tında oturacak daha fazla gölgelik sen yedin olacaktır. uk, “ yet yağ tavırla: Onun için, Japonlar ağaçlara bu — Neye? de ir lim ya! Her co- | kelilleri verirler. Fidan (oküçükken vizin yarısını, pa e buğunu ona) onu, bu şekilde bükerler. Sonra, a- verdim, içini ben yedim... ğaç büyüyünce, yere yıkılmasın diye, rlar. da ns? Bu- Tamimi VAR! dallarını desteklere daya! vin bayanı hizmetçiye soruyor: 3 — Bu garip hayvan ne bir Zooloği kitabında tesadüf vi ili oluyor da tavan hep örüm- cek içinde duryor böyle? edebilirsiniz. Ne de bir coğrafya ki- Hizmetçi, gayet sakin cevap veri. | tabinda! Çünkü ne am b yor: 7 nın bir eşi daha yoktu! Halbuki, bu aslen, ibi zin bil. r halde örümcek vardır da onun için, efendim... diği pek sevimli bir hayvandan ii ii tün nişanirlar birer birer kasabanif önlerin e Aârmonik: bir âdettir. eni bu âdetin sebebi de yok değil: O kasabalar böl kr, mi dal mİ Bütün #8 ne hemi ün erkeler bi” Jrktadır. mn uzun müddet dur m son ve martın iİ$ tle sert gİ kopara, denize çıkık genele o bip içim e liler n için, e yeka irler, bir haft n ke gi Kalşlar, düğünlerin zaya alığa çıkarla; adığı için, acaba anfi süratle gittiğini nasıl Baar a bir şey değildir. Yalnız, İğneler, yandaki! Bunun bir ke: z resimde gö; sek bilmem inanır ınız? Fakat, gibi #aplanırsa (bu- ikaten bu bir (o kedidir. Yalnız, aya çı tt nun için, beşinei rada çizgilerin biri: | kuyruğu yoktur ve gözleri şaşıdır! müsabakamızın müddeti bu hafta birini kestiği . nyada bir eşi daha olmayan bu bitmiş bulunuyor. Kazananları gele- e iğnelerin Sâj a kuyruksuz kedi Amerikada cek hafta il dece dığı noktalar si-! bir Alimdedir. O bunu, aşka bir Bil yaha DEME Sağdan sola Yı emlekette bulmuş ve alarak büyüt- Fs aşağı her çizgi üzerine SE müşti Şi i ondan, ayi ilde, esim Va rmi nla kii basaca; 7 Resimlerini göndermeyi ii a tme Dördüncü lee) halli; Çocuk ye di hediyeli mü. sabakalardan dördüncüsünün halli hemen sadırlardan fırlayıp, sesle- diyordu. “Çabuk Koşa- Bo i . Yeğit Aslan Merihte iğne tesadüf eder, lere olam çizgilerde de bulunur. köşelerden köşe. ikişer iğne Doğru halleden ve he- DİKKAT! nir. Bu “evlenm e kazalanların isimlerini yarınki ceğiz. şubat son günleri ile a başlnzıcında gelir. O hafta zarfında köydeki b sayımızda ilân & İlk rastladıkları yaralı, yerde sir! ei yi ei ordu. Demir amca yere adamı Bu sırada tekrar imdat sesleri i- şittiler ve Yiğit Aslanla ği Merihli, o tarafa doğru koştular... zavallı muayene yari” makas vuruşta öyle da bir büğür üç kısmı Bu Bu kâğıda iki üç parç çaları bir araya geti rdiğiniz zama ra başını teşkil etmek kabil yok ei Canavarların Goriller bir ağaca e ie yumruklayorlardı. damın bağırmaktan artık sesi E€9 mişti. Belki ölmek Seeserdiş ga al

Bu sayıdan diğer sayfalar: