6 Ocak 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

6 Ocak 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Behey gafil Gezide Görüyorum kendini hulyaya kaptıran var, Sinemada, barlarda, kayaya çarptıran var, İskanbil kâğadından saraylar yaptıran var, Geçim yolu arayın behey gafil çocuklar! Nenize gerek sizin yıldız olup parlamak, Fayer Banksı, Pikfordu rüyada kovalamak, Manasız bir film için saatlerce ağlamak, Geçim yolu arayın behev gafil çocuklar! Favori uzun ama akıllar biraz kısa, Eğer mide bomboşsa nasıl girilir boksa, Gösterin siz de bir şey, marifetiniz çoksa, Geçin yolu arayın behey gafil çocuklar! Dünya kimine cennet, kimine de indir hal Yaldızına aldanma, cifedir, irindir hal Ziraki ipi uzun, kuyusu derindir ha! Geçim yolu arayın behey gafil çocuklar!,, iğ arzu edilen bir i) hesap karıştırılır. eesesesossapaş ass. Maktul düşmüş... Kabadayılık iddiasın-| da bulunan üç yunanh, Atipada bir kahvede oturmuşlar , şimdiye kadar yaptıkları sözde kahramanlıklarından bahsediyorlar: Filanca muharebe- de sekiz kişi doğradım! — Ben, tam on iki kişi kestim. Kaçan kaç- tı, kaçamıyanlara at- tım satırı!.. İçlerinden birinin hiç sesi çıkmayınca: — Canım, sen de bir şey sövlesene.. —Ne söyl n demiş, ben o muharebede maktul düşmüştüni yal, demişler , İncileri de Karısına Düşüyor. Meşhur bir Cerrahın karısı bir akşam takip takıştırarak baloya gelmişti. Kendisini çeke-! miyenlerden bir hanım! M.S. seesiktkşşane. 2200000005 Akıllıca hareket. İki iş adamı konuşu- Yordu. Birisi dedi ki : Zavallı İbrahim Bey, o kadar çok para | kaybetti ki, nihayet delirdi... Vah, vah... Bari açığını kapatabildi mi zavallı? - Ne gibi? —Yâni borçlarını ver- di mi? demek isterim... — Yok, vakıa delirdi ama, bu işte akıllıca | hareket etti, doğrusu. İYüksek mevkii varl. Baba — Bugün bize görücüler gelmiş öyle mi? Anne — Evet geldiler. Kızımızı iyi bir yere istiyorlar... Baba — Kimmiş bu isteyen adam? Anne — Yüksek bir mevkii varmış, dediler. Baba— Bankada, fi- yanındakinin kulağına lân müdür mü yoksa.. eğilerek fısıldadı: — Ne olacak dedi, is- tiridyeleri kocası açı- yor, incileri de karısının de bir beygir gizlidir! Bakalım bulacakmısnız? Anne — Hayır, Baya- Zit kulesinde elli kçi imiş..! Sırbistandaki kavga gittikçe kızışıyor NİŞMİLER *Bir adama: «Ni- çin. -evlenmiyorsun» diye sormuşlar «Şu- nun içinki, demiş, ortalıkta babası ol- mak istiyeceğim? pek az adam, kocası olmak : istiyeceğim pek az kadın *Birisi de vişki: Mk nasız bir f.. lanıp kalmış on adam bulun, Ben bu on kişi ile aynı manasızlığ; müdafaa edecek iki milyon kişi bulayım *Dünyz ada faş el bütün sırlar, kendisi- İ b i ; : i <r& sap r açılan adamın değil sırrını ele vere- nin yüzünden olmuştur. *Hiç bir fikri ölme yanlar (o yeniliklere kolay -alışırlar. *Mutlaka yapılması, ye şayi neticede kaybedecek olan hesaptır. *Para iyi bir hiz- meiçi , fakat çok fena bir Efendidir. *İyi bir kalp, göze görünmiyen duşman: lara bile galip. gelir. Ağzınız açıkmı idi? idi? Hicabi B. Tayyare piyanko gişesine yak- laşarak sordu: — Sizde (55)numrolu bilet var mı? Byai mütahayir: yanik 1 görmüş, ya- nakalarımda birer «» rakamı varmış. Bayi, mevcut biletle- rine bir göz attıktan sonra sordu: —Osırada ağzınız a- çıkmı idi acaba? — Açıktı ya.. — Ohalde işiniz oldu demektir. Ve Hicabi efendiye 505 numrolu bir bilet uzattı, Namık Kemal (BUZU Namık Kemal türk | vatanınıen çok sevmiş | veonun için büyük felâ- ketlere katlanmış, pek |! çok ateşli yazılar yaz- bir insandır. Ara-| 259 senesine tesadüf İn (1840) senesinde « mim » 36— Aşın kuyusun- da, işin kıyısında 37— Ağlar gözden, sahte sözden kendini vr Ağaca çıkan ini “dala bakan oğlağı olur. 39— Ağırkızan, geç kaynar. 40— Ağır otur bat- man kalk. M— Ağır taşı el kaldırır, yekli taşı * yel k: aldırır. Ağızdan o bu- run yakın, kardeşten karın yakın. 42 doğmuştur. Kençliğinde arapça ve acemce öğrenm bir az aklı ermeğe b: layınca istibdat dev nin zulmüne dayana- | mamış Avrupaya kaç»! mıştır. Orada fransız- | ça tahsil etmiş ve hep | edebiyata tır. oğraşımş | Avrupadan büsbütün| inkılapçı olarak dön- müştür. (Watan yahut Silisti- re) ismiyle yazdığı iti- yatro parçası İstanbn- lun o zamana kadar görmediği bir heyecan içinde oynanmıştır. Bu hal tabi Aptülha- midin hiç te hoşuna gitmemişti. Onun için Kıbrıs) a- dasına sürülmüş, orada (Mağosa) zindanında 38 ay mahpus kalmış- tır. Fakat çok korkak o- lan Aptülhamit buhun halk üzerine fena tesir edeceğini düşünerek Namık Kemali affet- miş ve (Gelibolu) mu- tasarrılı yapmıştır. Bu büyük vatan sven (1888) senesi kânuneve- linde (Sakığ da iken ölmüştür. o Merhum memlekete (hizmeti dokunmuş ediplerimiz | dendir. i i #— Ağalık © ver- mekle, yiğitlik vur- makla, - Ağanın alnı İ Miimeyince Ar; 'gadın İ burnu Kanamaz: 45— Ağaya söz an- latmak, dağı yerin- i#den atmak gibidir. | eymamemamener e sramamezımer | Ötekini Yedim | iariereeee Yeni Hebrit adaları sakinlerinden insan eti yiyen bir kabile reisi bir gün, misyonerlikle orada bulunan o bir protestan memuruna iki karısile kendi ara- sında nikâh kıydır- mak için müracaat etmiş. Misyoner : — Fakat, demiş bi- zim dinimizde taaddü- dü zevecat yasaktır, bu müracaatınızı kabul edemem ! Yamyam — çekilip gitmiş, fakat bir kaç gün sonra tekrar gel- Miş : — Nikâhımizı kıydır- mağa geldim, şimdi - i e Kış baba bu sene pek nazlı gelecek diye se- viniyorduk. Mübarek, şimdiden başka mem- leketlere gelmiş bile. Baksanıza, her taraf-! ta kar fırtınaları var. Hatta sekiz on senede bir kere kar yağma- yan İtalyaya bile lapa lapa kar düşmüş. Ha- sılı öyle görünüyor, bu sene kılıç gibi kış ola- cak ve galiba bizi de piliç gibi bulacak. Sa- rılıp sarmalanmadan çıkmayın. Ken-| dinizi üşütürseniz ok- | kanın altına gidersiniz “(Günün haberleri arasında KIŞ GELDİ KILIÇ GİBİ | i Oh.. | FINDIK Ri Ko. Vapurlarda fındık fis- tık yemek yasak!.. bu habere pek sevindim. Neydi, o ke- pazelik canım... Karşı- na biri geçer, yahudi ineği gibi çiynenir durur. Zaten bu işi yapanlarınçoğu -Hak selamet versin yahudi doslarımızdı ya, ney- se...- Demek bundan sonra böcek kabuğu çiyner gibi çıtır çıtır kabukların Oüstüne basmaktan o kurtula- cağız. Ah, ne olurdu, şu sokakta pilav filan satanlarıda bir yasak etseler.. İnsanın mi- hal.. desi bulanıyor yahul.. ali eee ş Millet mektepleri için Millet Alfabesi bir tek karım var.. — Nasıl, sizin iki ka- rınız yokmu idi? Zenci o müsterihane cevap vermiş: — Evet ama, ötekini az z Kartal avını yakalamış fakat tetikte eyen avcı da kartalı | güzetliyoracaba nerde? Ağalar, Efendiler (L) yukarı doğru uzanmış kâz boynu de kılıç gibidir, bumu hatırınızda iyi tutun! (Her hakkı makfuzdur |

Bu sayıdan diğer sayfalar: