20 Haziran 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

20 Haziran 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TEPEDELENLİ ALİ PAŞA w VASILIKİ” Gs, Varkıyas et altyanını O şimdi ne âsilik istiyordu ! Nede krallık. Hiliyetn tlriası : 39 “Zaten Rumlar bunu bekliyor-! AYHAN — Ya...neyse, bilmezsiniz, lardı. Artık rahat rahat isyan Yanya kalesinden yirmi bir par- edeceklerdi. Hem Ali Paşadan!ça topattırıp kudumunu selâm- korkuları kalmıyacaktı, hem de |lattım. İsyanı yatıştırmıya gelecek or- Nâme yazdım, hediyeler yol- du ikiye bölünmüş olacaktı. Ne- ladımi! ticede “Etniki Eterya” Cemiye-. tinin muvaffakiyei yüzde yü” zdü. — Oda top attırdı, ben bir “Fermanlı” olduğum halde ak- Netekim öyle de olmuştu, A-|ranca cevap yazdı, devleti mü- li Paşa kendini Rum isyanma başka çare a e lee . Hurşit Pa- bulamamıştı, Hemen Eflak Buğdan, Ak şa Efendimiz böyle şeyler yapar Deniz adalarma, Sırbistana, A-İbir Civanmert vezirdir. tina ve Mora Rumlarma beyan- nameler göndermişti. — Söylediklerim iyi dinle Pa şa kardaş, şu ağalarda hatırla- Kendi de Silâha sarılmış Ya-|mından e me era Halam rya” Cemiyetine oluk gibi altın! göndermişti. ama İki senedit şu Yanyada daya- Paşayı gönderdi: orduda olmadığını »ıp duruyordu, İsmâil Paşa bir-| anlamıştım, Allah selâmet ver- kaç ay evel Dimetokaya sürül- müştü, onun başmın “ |simyiyi can adamdır, hem Paşa- İlk, kalıbma kıyafetine de yara- de şimdi Hurşit Paşanın Elçisi pe köse Mehmet Paşa haber verip duruyordu. Tej nli kendisi için me- şüm kurtulduğuna £ pek seviniyordu, © «aptal» De- vrişin tılısmı ölümü ile, boğulmuş olaydi Allah vere. . Yaaa. .. azizim, işte böylece: Pormların oyuncağı olan bir; Hâlet Efendinin hursı yüzünden bem Ali Paşa fermanlr olmuştu, hem de Rumlar her iki tarafı Te flere koyarak çalıp çalıp oynat- mışlardı. Öte taraftan Yanyaya oğrı- yan, bir serseri Devrişin iki gift saçması koca T* akibetini hazırlamıya vesile ol- muştu: aslı nesli belirsiz bir ke- çe külah Derviş. . İsmâil Paşu adlı bir kethüda.. başı Mevlevi sikkeli Hâlet Efendi. . sonra da| Yunan istiklali? .. Bütün bunlar Mukadderat adı verilen ucu bucağı bulunmaz | İ karanlık yolu bir çıkara bağlıya- cak tesadüfleri hazırlıyan vasr- talar olmuşlardı!. .. Görürimez kazabelâ dehen şey böylece hiç umulmaz chemmiy- etsiz tesadüf makaraların çö- gülüp sökülerek boşanmasından gelirdi: Var kıyâset alt Yanmı. . . . AK Paşa derin uykulardan uyanır gibi olmuştu, eyvâh ey- vâh eyvâh!, .. hep bunlar dip- $iz kile boş anbar kabilinden şe- ylerdi. O şimdi ne âsilik istiyordu, ne de Arnavutluk kırallığı! Aziz başını kurtara biliyor muydu? Söyle bir sakin ve sessizce kö- şeye çekilerek ömrünün sonuna kadar rahat kalabiliyor muydu? Buna muvaffak ola bilirse çok büyük beşaretti, Bütün zekasinı toparlıyarak Hurşit Paşanın eski ket hüdası Mehmet Di dedi ki; me su döküp Leğenibrikle havlu peşkir tutan bir adama nasil tes) Timolurdum. Elbamdülillah o tuz ekmek! düşman: gidip yerine Hurşit Pa- şa hazretleri geldi. Ben bunları Moradan üzeri- me geldiğini işittiğim zaman ini Paşaya böylece yazmış- Ebil af istemiştim, Hurşit Paşa vasıta olacağı ha beriri yollamıştı. Hurşit Paşa geçen şubat sonunda Yanyaya geldi, siz ya. nında mıydınız? — Yok Paşam, kulunuz Ana-! Filme söylüyeceklerini | için kahveçu- yem, tazelenmesini emretti, Cennetlikler seksen seneden- beri biribirlerini gö ni buluşan kırk yıllık can Della gibi dertleşiyorlardı. hap bitleri öğre bilmeğe çok ihtiyâcı vardr. Tatlı dil - küp güler yüz göstererek vurdum duymazları âlâdan alâ. ya söyletmenin yolunu biliyordu ama gelgelelim sırası değildi: Bitmedi pimeyndm ... Protesto Leh sefiri müracaat etti Moskova, 18 (A.A) — (Tas ebliğ ediyor X: M. Pazek- hadisesi hakkında pro- testoda bulunmak için Leh hü. körnetinden aldığı talimat Üzeri- pe, Karahanı tekrar Ziyaret etti i resmen bildiriliyor. Karahan bü tebliği Kaydetiğini beyan yledikten* sonra, “bu “hadise kkında Lehistan prtestoda bü- lanmadan evel, teessüflerini be. yan etmiş olduğunu, bindenaleyh bu meseleye kapatılmış nazarile bakılabileceğini ilâve eylemiştir. Yelkenli tayyare şampiyonu Berlin, 18 (4.4) — Yelkenli tayyare şampiyonu, Ferdinand Sebulz — Marienburg o civarında düşerek ölmüştür. un uazamn enenalin Grevcilerle müssdeme Atina: 9 (AA) — Grev yapan amele hükümetin teklif eriği bal suretini reddetmiştir. Grevciler ile polis arasında bir çarpışma olmuş bir kaç kişi ya- ralanmıştır. Diğer Jiman #melesi sendikaları dâ bu gün grev dâ mma karar verecektir. Belçikada haza Brazelles, 19 (LA.) — Amele nakleden tren “Gramont, ta mü sademe etmiştir. 8 telef ve bir çok yaralı vardır. Almanya ve Lehistan «MİLLİYET PERŞEMBE 20 HAZİRAN ,1929 HARİÇTEN ALDI! /IMIZ HABERLER © Eransnada İstizah Tamirat meselesi sorulacak Paris, 18 (A.A.) - Meb'usan' meclisi hariciye (o encümeni M. Bergerynin tamirat (o mes'elesi hakkındaki raporunu dinledik- ten sonra bir takım sualler ter-| donalı tip etmiştir. M, Poincareye gön derilecek olan bu sualler bilhas- sa sıyanet maddesine müteallik bulunmakta ve Londra ve Was- hington itilâfnamelerinin tasdi- ki hususunun Yöung plânma iş- tirak etmiş olan devletlerin cüm arzusu izhar olunmaktadır. M. Poincare 20, 24, ve 25 Haziran- da istima edilecektir. İŞGAL MINTAKASINDA HADİSE Mayans, 18 (A, A.) - Havasi ajansı bildiriyor: Salâhiyettar mehafil bir kaç Fransız askeri- yle sivil Alman arasında vuku- bulan arbedeler esnasında bir- çok kimselerin yaralandığı ve 4 Fransız askerinin tevkif edildi- ği hakkımdaki haberi tamamile mubalâğalı bulmaktadır. Ma- yansta hakikaten bir kavga ol: İmuş, fakat bu niza muhafız as- ker bulunan şehirlerde vukuu Zaruri hadiseleri ehemmiyet iti barile geçmemiştir. Yafnız biri sivil Alman hafif surette yara- lanmıştır . Kabine kabul etti Berlin, 18 “A. Aç, — Pari ten bildiriliyor: Kabine, Young plâmını ittifak öle kabul etmiş ve plânın tasdikini temin için diğer alâkadar devletlerle hemen mü- zakerata girişmeğe karar ver. miştir. Amerikndn ve Sıcak dalgası Bu yüzden ölenler v. Növyork. 17 (AMY) 5 Newyork ile civarı 92 Fahrenheyt derecesinde bir sıcak dalgası alemda adeti piş- mektedir. 24 sum zarfında 10 kişi kadar ölmüştür. Suda boğulan 12 kişi bu hesaba dahil değildir. Maama- ib, günün ve hatta gecenin büyük hir kısmını sada geçiren erkek, ka- dın. çocuk yüz binlerce insan nazarı itibara alınırsa, bu miktar pek fazla bir şey değildir. Sıcaklar artacak Berlin, 18 (A.A) — Nevyorktan bildiriliyor: Sıcak dalgası, Atlas ok- yanosu sahilindeki bütün memlekçi- İeri istilâ etmiştir. Amerikada tahriri nüfus Washingtot, 18 “A.A, — Ayan ve mümessiller meçlisleri pin akdedecekleri içtimaların 23 Agustosa tehiri hakkında verilen takrirler kabul edilmiştir. Reisitümhur M. Hoover 10 senede bir yapılması mutat olan nüfus tabriri müamelesinin, gele- cek sene 30 Mayısta icrasına ve mümessiller meclisinde muhtelif bükümetlere tühsis edilmiş: olan azalıkların yeni bir teksime tabi tutulmasına git kanun Jâyıhasile plânı imza etmiştir. Bu plâna nazaran, bazı hükümeder yeni azalıklar Kazapacaklar, bazıları da haiz. bulundukları azelıklar dan bir kısmını kaybedeceklerdir. M. Hoover Kanada hududu boyunda müzemekkin bulunan cemaatlere İitaben neşrettiği bir beyannamede kendilerini beynel- milel mücrimlerin Amerika ka aautilarma karşı mürettep bir ci- dalde bulunmalarına mani olmak için Amerika maliye idaresine ve teşkilânna yardım etmeğe davet eylemiştir. Tamirat meselesi ve Amerika Londra, 18 ( A.A.) — Nev- yorktan Daily Maile bildiriliyor M. Hoover, tamirat hakkındaki itilâfnamenin heyeti mecmuası nın Âmerika tarafından imza Bu son zamanlarda Almanya | edilmiyeceğini ve binnetice kon- ile Lehistan müraseban iyileşi: | gray yor. Umümi Leh sergisi üns: tevdi olunmıyacağını bil r. Hükümet, itilâiname- dirmi betile Alman erbabı sansi ve Jain Rendeki Amerikan işgal kıta- ücaretinden bir çok kimse POZ | aunın musurifini kapatacak olun | man şehrine. gitmiştir. Bu gün Jerde büyük bir Alman hey'eti tediyata devam edileceğini natık bulünan Kısmını kongraya tevdi İngiterede Aimanyadn bmerika le dalak | Zare gezisi Başrekilin seyhalı. heniz beli değil Kravazör için tahsisat verildi Berlin, 18 (A; A.) - Rayhiş- tag meclisi milli müdafaa bütçe; sini bu gün kabul etmiştir; Mec- Tondra, (8 (AA) — MMag İlis kruvazör inşasına ait tahsi- donald, bir mülâkat esnasında A- | satm ikinci kısmının bütçeden merikaya icra etmesi muhtemel | çıkarılması hakkında komünist- buluna seyahatinin büyük mena fi tevlit edeceğini fakat mes'ele bu seyahatin ne vakit iöra edi- ler tarafından verilen ( takriri, 153 reye karşı 224, reyle reddet © YANGIN ÇIKTI leceğinin bilinmesi olduğunu sö-| Berlin, 18 (A.A.)- İhtiyatsız lemiştir. Mumülleyh demiştir ki: İik neticesi olarak zuhur eden Londra ile Washington ara | pir yangın, bir kimyevi istihsa- sında teartii efkâr edilmeden evvelilât fabrikasmı kismen tahrip et- bu tarihi tespit etmek mümkün | miştir. Beş mecruh vardır. Ha- değildir. Mısır Kralı Londrada Londra, IS(A.A) — Mısır Kra> lı, buraya gelmiştir. Müşarünileyh, bir kaç güne kadar Ökslorda gi- derek mezkür şehir darülfünunu- nun fahri doktoru diplomasını alacaktır. Troçkiye müsaade edilmiyor. Londra, 16CAA) — Gazete ler, METrotzki nin İngilterede Şerleşmek talebinin ö'af edilmi- yeceği muhakkak olduğunu yaz- maktadırlar. Yeni Zeland felâketi Wellington, (Yeni Zelend), 19 (AA) — Ahalisi 9000 kişiden ibart olan ve son zelzelede ciddi surette hasara Uğramış Dulunan “Lyeli,, kasabasından halâ hiç bir haber alınamamiştır. Mezkür ka sabanın harap Olmuş olduğu suretindeki şayiaya burada ebem miyet aetedilmektedir. Zelzele devam ediyor Londra, 10 (AA) — Well ngtondan bildiriliyor. Yeni Zelant-| tedir. da zelzeleler dövam' etmektedir. donald, Ezcümle” ln söyle- miştir: Geçen gün ye seliriyle yaptığım mülakitia, umumi sal ha müteallik olan fikir ve mü- talaalârımız arasında hemen he- men tam bir ayniyet mevcut olduğumu büyük bit. memnuniyete gördük. Biz, diğer milletleri teh dit elmek diğer akvima tahak- küm etmek, irülaklar vücude getirmek veya misaklar ak ş mek için bir birimize mulâki olmadık. Biz shiç biran, diğer milletleri bir emriyaki karşısında balundurmağı “ düşünmedik ve Biz, günün birinde “etrafinda bütün millederin doplanacağını karti surette fümiv etmekte olduğu- muz müzakere masasmı İazirla mak maksadile görüştük. Muhte- bf milletler, bu masanın etrafın. da “yer aldıkları zaman devamlı surette cihan sulhunu ve heryer- de mütlak-“bir “ sımimiyet hissi. nin hüküm sürmesini temin ede- cek en iyi yolları ve çareleri tam bir muhadenci ve tesanit zih- niyeti Me” araştracaklardır.. Bu gayenin tahakkuku da slâhlaris olmıyacak, bilakis her türlü si. lâhın yokluğu ile temin edile cektir. Bu hedefin isühsaline kadar bir çok manizları aşmak.bir çok muhtetif menfeaderi telif etmek, bazıları uzun tarihi bir mazide kökleşmiş olan bir çok bal fi. kirleri ortadan kaldırmak, bir takım miskin ve tehlikeli rekabet. lere nihayet vermek, bu veka betleri terakkıyatı beşeriye saha- sı olan hakiki sahaları , dahiline sokmak lâzım geleceği doğrudur. O rakabetler, bu sahalar dahi linde. necip ve yüksek “birer mü- subuket hetine #elecekür. Amerika sefirinin sözleri Londra, 18 “A.A, — Ccne- tal Dawes, pelerenlerin ziyale- winde heyeti süferanın ve İngiliz mühalif fırkaları liderlerinin hu- zuriyle irat etmiş olduğu nutukta, Amerikanın İpgiltere ile mümkün sarat mühimdir. ALNAN HARİCİYE NAZIRI Berlin, 18 (A.A.) - Barselon- dan telgrafla bildiriliyor: M. Stresemann Barselon sergisinin Alman şubesini ziyaret ettikten sonra Parise hareket etmiştir. Gazetelere nazaran, Mumaileyh | orada M. Briand ve Poincare ile| görüşecektir. Berlin, 18 (AA) — Zagrep ten bildiriliyor: Komünist tehri kâtına koyulmuş olmalarından şüphe edilen Ihrvar Tidefleri tevkif olunmuştar. — >eee— Tayyarenin gizli yolcusu Paris, 19 yaresine gizlice binmiş olan S reiber, Amerika sefirinin ; talebi üzerine buyün Amerikaya müte- veccihen vapura rakip olacaktır. Tayyareci marmiler Paris, 19 (AA) — Tayya- reci Marmler “öeşebbüsüne müsait şerait dahilinde ve santa 170 kilometre sürate devam etmek- Fasta askeri harekât Rahat, 19 (A.A.) — Şeneral Nigerin seyyar grupu Tangharifi işgal etmiş ve Ait Yakuba doğru bir “ileri hareketine girmiştir. Askert harekât sahnesinde” sükün hüküm sürmektedir. Ja tren kazası Brüksel, 19 (AA) — İşçi götüren iki tren, Grammont mev- ktinde çarpışmıştır. 8 kişinin te- Jef olduğu, bir çoklarının da yaralandığı söyleniliyor. İtalyan tayyarecile- rinin &vdeti Roma, 18 (AA) — hava filosu, Atina ile arasmdaki 650 kilometr merbeleyi de fevkalâde bir intizâm dahilinde ve havanın. yağmurlu olmasına rağmen (500 metreir- tiln Uzma muhafaza ederek 4 sant 15 dakikadı Kat etmiştir. Filonun Atinadan hareketi esma- smda AL Arlo velralyan sefiri sefaret, erkânı hazır bulunmuşlar. dir. Tarantoya mükemmel bir iniş yapılmış ve filo halk taralından alkışlanmıştır. M. Balbo tayyare He Romaya hareket etmiştir. Filo, yarın Taranto- Orbetello merha- lesini de katedip seyahatini bitir- miş olacaktır. İtalyan Ümmi gunu ve bu münasebetleri #hlül edebilecek sui tefehhümleri izale etmek için iki memleket arasında doğrudan doğruya müzakerata girişilmiş olduğunu beyan etmiş ve M. Mac Donald ile mumai- leyhin dulâf hususundaki arzüsu- sun methil sitayişinde bulen- muştur. Cenabi Afrika miüstem- likesinde Durban, (Cenubt Afrika) 18 (AA) — Dün zuhur etmiş olan kargaşalıklar, polisin inzibat ve asayişi temin için sarfetmekte olduğu messiye Tağmen devam etmektedir. Şimdiye kadar 6 kişi ölmüş ve yüzden fazla kimse mecruh olmuştur. İngilterede işsizler Londra, 18 (AAÂ.) — İngik terede mukayyet işsizlerin mik tarı 10 Haziranda 1 milyon 112 bin 800 idi. Bu yekön geçen - haftaya nazaran 12675 bir fazla, fakat geçen senenin aynı derecesine nispetle 37,143 raddesinde bir noksan gösler n hakkondaki Şurayı Devlet Kyk. e mi iktısat vekâletine baştan ıyraklarla dona- | «ir. Yakında tebligat il ulmuştır. Vekil bey bugün öğle- den evel rilesayı memurine, ku- Düyunu umumiy? İeme koleransında neee görüş ilçesi hı Mecruhlar hakkındaki İgsik edilecektir. Esirlere dair bir d&r proje hazırlanmıştır Ankara, 49 (Mliliyed) — edilmiştir. Devletterin bü Ji nevrede toplanacak konferansa | taki mulahazaları Hasan beyin (Trabzon) riyase- | gönderilmiş buliamaktadii tinde gidecek heyetimizde mu- Ayrica bir de uscra A rahhas olarak Şurayı Devlet | velesi projesi vardır. Bu e vali reisi Nusret, hilaliahmerden Akil) vele mysı kongrede ml? Muhtar, ordu namına doktor | edilecek ve her devletin ÖĞ... Aapdülkadır beyler bulunacaktır. | mazarı etrafında müzakere “ği, Konferansta 1906 tarihinde | yan edecekür. ehe mecruhin ve hastalar hakkında Kongrede bilhassa soh "Sİ Turu cenevrede imzalanan mukavele- | bin icabatına, tecrübel gisi sal nin tadili görüşülecektir. Bey- | zaran devletlerin emniyeti Eİlişma elmilel salibishmerin bu hususta) siyesini, hususiye ve a enin mesaisi vardır. Evvelce tasavvur | sini bir mukaveleye rapttiiğ (Bir edilen tadilat devletlere tebliğ İ meselesi mevzuu bahis olaiğ,. içi e em — Bursa mahkümları hakkındaki $ za i karar tekrar nakzedildi Eni Bursa, 19 Ç Milliyet ) — Gökbayrakcı ile arkadaşlari Meliğe,e?. daki karar mahkemel temyiz tarafıodan tekrar KZEĞ , Mubakemeye ne günü başlanacağı henüz tespit edilmemişti. SÂ Buzi Macar meclisi uzlaşme muahedesini tastik © <1 Büdabeşte, 18 (A.A) — Meelisi Türkiye İle aktedilen wlffğiser, £ hakem ve bitaraflık muahedesini tastik etmiştir. e Kadriye hanımın muhahi al mesine yakında başlanaçd!| ,. izmir, 19 CA,A,) — Kadriye H. ve rüfekasına alt evrak v Giüde yapılrınkta olan tetkikat hitam bulmuş ve dosya ix amumiliye gönderilmiştir. Muhakemenin önümüzdeki hafta Pa başlaması muhtemeldir. Mdasın, Dahiliye Vekili Atina sefiri ad Şükrü Kaya Bey De lez Til Sivasta nf deck e sl Sivas, 19 (A. A.) — Dahiliye İl vekii Şükrü Kaya bey'dün hü- Ticaret odalar! sağl kümet dairesinde memürların Ankara, 16 Grimiyeti — “ydi x b ve ahalinin ziyaretini kabul et. | ticaret odalarının lağvi si ve akşam vilâyet konağında | #izâmnamede yapılan h Saboci vet aliki ere memu- mandanlığa belediye ve Cum- huriyet halk fırkasına, Türk ocağına İndel ziyaret etmiş ve hükümet dairelerini teftiş eyle- | temas miştir. Dahiliye vekiline refakat v, etmekte olan mütetüşler, muh. | Galatasaraylılar İZ telif muzmelütı tetkik eimekte- İzmir, 19 (A.A.) — dirler. Öğleden sonra, vekili bey | saraylı futbolcular : mektepleri ve hastaneleri ziyaret | gelmişler ve idmancılarda 2 etmiştir. Bu gece vekili bey ta. | rekkep bir hey'et ti d Ol rafından şehir müesseseleri er. | istikbal edilmişlerdir. p kânma bir ziyafet verilmiştir. LL eee Sivastan hareket Türk - Macar muh A, BEİ A A A) e liye 1 Bülmeşin 10” kedi vekili Şökrü Kaya bey sant 12 de Zaraya hareket etmiş, halk ve memürlar tarafından teşyi Meb'usun meclisi Türkiy& rika, Fenlandiya ve Leh” edilmiştir. aktolunan uzlaşmaz VE ks Hafik, 19 (A.A) — Dahiliye | musherielerini gastik een”, vekili Şükrü Kaya bey Hafize Sırbistanda komüni ki gelmiş, hükümet dairesini teftiş p Belgrat, 18 ÇAAY Tİ - ettikten sonra zam ya hareket etmiştir, bazı kömünistler nezdinde, eğ Pia Odesa tacirlerimizin| viyana bulunmuştur. b bir telgrafı komünist propaganda €VE. Yünan « üç kişi tevkif ©ÖL Salamon Levy ismindeki By sn Zagrep ile Viyana komünistlerin Kurye Çinde yeni Nankin, 19 (AA) mintang merkezi icf sene “kadar devam Odesa, 19 — Sovyet htikü- meti cumhüriyesi ile akdetmiş olduğumuz tlcaret muahedesin- den buraya sevkettiğimiz mal- lardan muahede mucibince ka- zanç vergisi verilmemesi mu- karrer iken ve hattâ Sovyet hükümeti maliye vekaleM 3 Şubat 1928 tarihine kadar mu- ahedede hariçten gelecek mallar Için şarklılardan vergi alınma. e. li halde muahedemizin birinci | "Olun devre amli altıncı ayna kadar | edilecek olan progra” se pir mwwahedenin hükmünce riayet edi. | teşih etmiştir. terek hlç bir vergi alınmadığı halde | © Beyannameler ba avi manda binme olarak ait bütün eserlerin “O muahed: aktından sonra i il bililtizam çıkardıkları muvakkat ya 7 İN bir kararla fevkalâde kazanç > hi Ata Derili. pena Mine tadan kaldımı ae vergi miktarı dört wliyona ya- | hürriyet ve diğer ei ei > kın bir muahede ithalâtından | savatının temin A iki baçuk milyon liralık vergi | larının zaruri Ol! i dalebindedirler ve 12 haziran | yanmaktadır. 5 1929 tarihinden itibaren burada 'matiyedeki matlatamız ve güm- | CeAN0/ : iz rük ve banku anbarlarında ve | & Bogota, Kolomb” evlerimizdeki bilâmum eşya ve CAZ Br ar “ alda haciz altıma alınmış. | ice Hr gr ctimhu: getirmiş bus N Dali Me İr ve Seville şehrini © yy işbu miktarın vergi olmayıp | Mezkür şehirde DS kime e şeklinde bir yekün | kişi ölmüş, bir çoK i nazarı itibara yaralanmıştır. i bütüm teşebbüslerine rağmen 22 ek buradaki icraata devam etmek- ahiliye PO ae Ve Mi ye iliye nem GE MER emi pi Si “ emmez 19 (Milliyet) rek olmaları lağım Kö ai b intel ehil iacakdari ene: | HANİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: