20 Haziran 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

20 Haziran 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-Ekonomi ı Ankarada ziraisan'atlar | laboratuvarı Ümyanın ekonomi hayatı- mıza girmesine doğru | ilk adım.. —.. — Türk toprağının kimya ile - tahliline anmıştır. Bugün, bir D vılıyu::nıılı topraklarının Hı)ıv!.—v: hayati mahiyetl ma- dur. Tetkiksiz Iktısât devresinden bilgili Iktısat devresine geçdi. kudretle ilân eden bu bışlıı';nıç. Iktısadi tekâmülllmüzde ehemmiyetii bir adımdır. Türk toprağının kimya ile tahlili nedir? Bunu bize Ankara ! san'atlar Jaboratuvarının meşrettigi mislisiz kıymette bir yıllık fma raporu söylüyor. Laboratuvar şell Rıza bey salâhiyetli diyorki ü (Bir "ymn!:" konserve imaline, bir buğdaydaki unun ekmek lne, bir pancarım şeker İstihsaline. bir patateslu Ispirto tmaline Verişliliği, yetiştiren toprağın terkibine tabidir. Türk toprakları- terkibi tetkik edilmedikçe, o toprakların verdiği ham madde- yapılacak sanaylin tekemmülüuğruna sarf olunacak para Nbüdedir). Ç En möderm tekmik ve ekonomi hakikatini taşıyan bu sözlere Şey ilâve edemeyiz. Yalnız u deriz ki: Amerika ve Avru- Zzirai san'atlardan tut en mütekâmil sınal sanatlara “dar, tek istihsal sahası yoktur ki, kimyalaşmamış olsun. Bugün istihsâlin kimyalaşması süyselinde, ham madde zer- im terkibi insan İzâdesine göre değişebiliyor; ve yine bugün, O yaramiyan tabiat servetlerini ike yarar hâle koymak İçin Yer, tablata karşı en kuvvetli silâk olarak kimyayı kullamyor. Amerika ve Anrupa, bu silâhla milyarlar memleketi oldular Çoktun (klınya asrı) na girdiler, “Türkiye de bu silâhı kullanmağa başlamış, ve (kimya asrı) na iştir. Dr. Nizamettin “GÜNÜN -İKTİSADİ HABERLERİ ... *$ Peynir komisyonu — 'Tica- “hasındaki peynmir, yoğurt ve deri Hsyonlan dün - işlerini bitirmiştir. #lranla transit ticareti V zamunlarda — Naranımızda İrenla eti Çoğalmıştır. — Transit limanımızdan — geçmek Üzre 9 halılar (800,000) pançadır. Bu Klk işlerinden memleketimize giren bir miyon lra kadardır. * Bir ayda gelen buğday— 9* mı zarlında Romanya il e n ve Macaristandan — Türki- Betirilen tearet emtaası hakkın- tirct odatına gelen malümati vi Uacarıstandan İstanbula 590658 Buğday, Sırbistandan 1289320 ifda;, Romanyudan 22500 kilo K ) Macaristandan — 507470 kilo | Sr. İlindistandan. 5000 Hbre' çay Bombaydan — Istanbula 5 metre mik'abı kereste, İzmire 4157 metre mik'abı kereşte gelmiştir. 4 Borsada İngiliz Hrası — Dün Borsada İngiliz İlrası (10085) kürüştan açilmiş ve (1007) kuruş (30> parada kapanmıştır. İstikrazı dahili (92.75) ten; ahtin (872) den ve Ünifiye (182,75) ten Mmosmele görmüştür. * Maadin komiserliği Sabik' İstanbül Tücaret odası kâtibi vmumisi Vehbi bey dün “Türk maa- din girketi, komiserliğine tayin Olun- Muş ve yeni vazifesine başlamıştır. * T. odasında istihap Ticaret odası meclisi azasından Hay- dar Muhbiddin beyin vefatile Inhilâl eden azalık intihabatı bir hafcaya kadar yapılacaktır. *& & İSTİRRAZLAR Catili ÇAM Muvahhide yaz 15 ÜreN demir yola t v SENETLEİ ğ 12 40 demir yolu n 0 u $ n n ÇA Şirkesi sehe gç teti “ w N A 5, t . v 20 İltre $ vi ririe ça & S yi * - Z h Hcu $ * 78 K W #üde Dietiyal liriinde Şi diran içtinas yapıldı (F. Milliyet tahrir mü 8. müvakkat reis ve S. Ze sonra, SuatDerviş, Meb lürşit H. larm ve Vedat Etem İzzet, Mehmet N. Sırrı, Ahmet Hi- M. Zekeriya, SadriEtem » Fahri B. lerin huzurıyla, yleyetinin noktai nazarını Yen Peyami Safa B. din- Ve şu kararlar verilmi: p. a bir kere Fransızca bir ÇA neşredilecek ve Türk &- U tarihile bugünkü edebi hakkında Avrupaya malümat verilecek, edebiyatımızın beynel- kıymet alması temin e önbeş günde bir gü- 'at mecmuası neşro- » Bu heyetlerin edebi hami reisi Gazi Hz. hami aza MaarifV. Ce Gönü B.E. ye hükümetin dinin temini için Mmüra kararlaşmıştır. aaşenş — beyin cenazesi G gün vefat eden — Or- bi rektörü Neşet be- Mesi dün merasimle kal- Ç Ve Maçka kabristanına Büştür. Kübrine çelönk- VA H. kâtip intihap olun-| kudreti Kambto Borsası19/6/929 TAHVİLAT L1 42.— Anadolu a— DY h * 4.- Tünel girketi r.s0 Elektirik girketi 43740 Kıhtım Şirkesi, D H. FPaşa Ulman şirketi K ÇEKLER Newyork 0448 12,50 Atite d7 1200 K3 Rosmna 9 1900 Bükteş —H GAS0 Amsterdam —1 1450 Brüksel 8 4423 Solya 66 00.80 Prag 16 9000 — Berliz 2 01,50 Wivana 548200 Garibeler Küçük Mehmet Evlenebilir mi? Dr. " Abdülkadir Bân beyanatı Trabzondan getirilen 4 yaşın daki küçük Mehmedin tenasül yeri olmasına mebni evlendirileceğini bazı refikleri- miz yazmıştı. Mehmedi muaye- ne etmiş olan Gülhane muallim lerinden Abdülkadir B. bu me- lerinden Abdülkadır bu mesele sele hakkında âtideki beyanatta bulunmuştur: “— Küçük Mehmedin göster. diği gayrı tabit inkişaf, tıp ve fennin malâümu olan bir vak'a- dır. “sanuberiye” denilen tena- süli bir güddenin hastalığı sebe bi ile vücutta billuğ kılları vak- tinden cvel ve çabuk çıkar, Cin- siyet temayülleri çabuk uyanır. Küçük Mehmette de aynı hal vaki olmuştur. Çocuğun — cinst kabiliyeti inkğşaf göstermekle beraber dimağ ve şuur kabiliye- ti tamamen dört yaşındaki bir| çocuk dımağıdır. Bu vak'a çocu gun evlenmesine müsait değil- dir, Tıbben . izdivacına imkân yoktur ve çocuğun — evlenmesi manasız bir şeydir. Verem cemiyetinin rozetleri Dün sabah refiklerimizden biri Veremle mücadele cemiyetinin 28 Haziran / günü rozet — dağır- mayacağını yazmışsa da Cemi- yetin büyle bir. şeyden: haberi DĞ MİLLİYET PERŞEMBE 20 HYZİRAN, 1929 Emanette İslanbul suları Şehremaneti sular müdürüyeti Te- tanbul suları hakkında şu malümatı vermiştir. — Yeni cami, sularnın kesilmesi vefada bulunan galerideki — suyun beton boru içine alınmasındandır. Ameliyat bitmiştir. Yakında su ve- rilecektir. Nuru osmaniye ve Fatih suları akmaktadır. Sultan Selim ca- mii yanındaki çeşme yolunda ufak bir bozukluk vardır. Bir iki güne ka- dar oda akıtılacaktır. Istanbulun bir iki sene sonra susuz kalması varit değildir. Bu sene tahsis edilen mik- tarın üçte biri Bentlere hasredilmiş- tir. Bentler tamir olunacaktır. Akar çeşmelerin adedi günden güne teza- yüt etmektedir. Evkaf idaresi zama- nında sular lağamlardan akardı. Şim di ise demir borulardan akmaktadır. Terkosa Emanetin tebliğatı Son günlerde bir çok yerlerde terkos suları kesildiği için Emanete Şikâyetler yapılmıştır. Emanet sula- yın kesilmesi sebebini şirketten sör- zdüş ve suların muntazam akıtı)ması için tebliğatta bulunmuştur. ——— Edirne kapı tramvayı bu gün açılıyor Fatih—Edirnekapı tramvay hat- tının buğgün küşat resmi yapılacak- 'tır. Bundan sonra tramvay — şirketi Unkapanı— Şehzade, Maçka— Beşik- taş, hatlarile Bebek hattının Balta- Timanına temdidi ve Topkapı hattı- Ti tamamile çift olması için tetki. kata başlayacaktır. ——— Haliçte tetkikat Şehremaneti bundan evel de Ha- liçin tathiri için bir iki defa tetki- katta bulunmuş, lâkin — teşebbüsler akim kalmıştı. Halbuki Haliç gün- den güne dolmakta olduğundan bu iş ile ciddi surette meşgul olunmağa karar verilmiştir. Yeniden esaslı su- rette tetkikat yapılacaktır. —— Sokaklar sulanıyor Şehremaneti dünden itibaren so- kakları sulamağa başlamıştır. Bade- ma her gün caddeler sulanaçaktır. . — Sinemaları teftiş Şehremini muavini — Hamit bey dün gece Şehzade başı tarafındaki sinema ve tiyatroları teftiş etmiştir. Maarifte Deniz mektebi abamlazi Bu sene ıslah ve tensik olunacak Gelecek ders senesinde deniz ticaret mektebi islah edilecektir. Mektepteki talehe şimdiye ka- dar dersleri yalnız nazarf gör- mekte ve vasalt bulunmadığından Kâfi derece ameli ders güreme- mekte idiler. Gelecek seneye kadar bütce- deki tahsisatla lâzimgelen şeyler kabil olduğu kadar alınacaktır. Mektep için hem yelken ve hem de makine ile hareket eden bir kotra alınmak üzeredir. —- Muallimler birliği bu gün toplanıyor Muallimler — birliği hey'eti u- mümiyesi bugün fevkalade bir içtima yapacaktır. v Bu içtimada neler görüşülece- Bi malüm değilse de tatil dolayı- sile hey'eti idare tarafından ha- zatlanan faaliyet Taporunun oku- nacağı zannolunmaktadır. — Robert koleç mezunları Bu senc Robert köleçten” otuz altı mezün neşet etmiş, bu mü: nasebetle cvelki gün mektepte | merasim — yapılmıştır. Bu — sene mektebin altmış altincı senesidir. Yeni mezunlardun altısı ede- biyat, onikisi ulüm ve fünun, ultsr elektrik mühendisliği, alısı a mühendistiği, altısı da ma- kine mühendisliği şehademame- lerini almışlardır. Mezunlar. arasında Türk oja- rük yalmız dört gencin ismine tesadüf edilmektedir. Diğer mezun- Jararasında yalnız dört Türk bulun ması pazarı dikkati celbetmek- Mesai 8 saata inecek —eile Sivas, 19 (AA) — Telgraf memurlarımızı yıpratan, sıhhat ve hayatlarını yıprandıran — sakim ve muzir bir itiyat eseri Olarak yarım aşırdan fazla bir müddetten beri devam eden müstemirren ve mü- temadiyen 24 sant çalışmak ve 48 sant İstirahat etmek şeklindeki bu- naltıcı ve ezici çalışma tarzı bir çok kiymetli telgrafçılarımızın yal- vız İçtimal ve dimagi harabileri- ne değil vakitsiz, genç yaşta sön- melerine sebep oluyordu. dahiliye vekili Sükrü Kaya bey mütehas- sıslariyle tetkik ve münakaşadan SOnta imesai sastinin derhal 12 sante tenzil edileceği kararina var- miş ve Temmüzden itibaren tat- bikini buradan icabedenlere teb- Jiğ etmişlir. “Velgrafçılarn mesai saatlerinin haddi tabiisi olan & saate tenzili için de tedbirlere ve tecrübelere — tevessül Yakında onun da t malacağı Küvvetle v olunuyor. YAAĞUUZAMANUA 5 Tecrübe için Mezarlığa attığı hur- şun birini yaraladı Böleyman isminde biri dün Feriköy mezarlığında tecrübe İçin tabanca atmış ve çıkan kurşun © Sırada ora- da dölaşmakta olan 17 yaşlarında Yusufa isebet ederek göbeğinin altın- dan yaralamıştır. —— Beyaz Rusun marifeti Mzereke seneleri cenasında Tstan- bula gelen bayaz Ruslardan Gösman * ismitde Öbiri —sahte nüfus teskeresi kullandığı meydana çıkanl: miş Gösman, 'Türk tebasından Volf isminde bir aile ile tanışmış ve her naşılsa bu alleye zit bir nülus tes- keresini ele geçirmiş, bununla da pasaport almış ve Berline gidip gel miştir. Bu defa Gosmanın sahtekâr- bgı anlaşılmış ve yakalanarak mab- | kemeye verilmiştir. ——— Yangın başlangıcı ahmut Paşada terzi Todorinin dükkânından yangın çıkmışsada bastırılmışaır. Çengelköyünde Serbaşında —ma- dam Artanın evinde - oturan - Kuleli lisesi borazanı Mevlüdun odasından yangın çıkmışsada bastırılmıştır. ——- pencereden düşerek başından yaralandı Kuııpışıd: yağhane — yokuşunda dört numaralı evde oturan kom- siyoncu - Şevki beyin kaln — validesi Melek hanım beş metre — yüksekte pencereden düşerek — başındın ağır sürette yaralanmıştır. saanünün 219 Ürasını aşırdı dremit tücearlarından Hacı meh- met Efendi Galata nhtmında dolaşirken sabikali — Süirtli Aptullah taralından 919 Jirasi aşırılmıştır. ——— Bir çocuk çinendi kaüyündı Oturan TI yaşında Hasan eczaçı Mibritat Ba- ranjun - otomobili —altında kala- tak muhtelif yerlerinden - yara- Tahtmıştır. —— Motosiklet çarptı evahili mütecavire memurla- 'tından Camal El dün köprü üstünde tramvaydan inerken 52 nümarak polis motosikleti çarpa: rak başını yarmıştır. — Sarkınlılık yaparken Artdolu hartında- çalışan gar- düferen Hasan Mısırli cad- desinden geçen Necmettin Beyin ailesi efradına sarkıntılık ederken yakalanmıştı. —— Nuruhayat hanım intihara khalkıştı Üılüdııdı Sinan paşa mahallesinde 28 numaralı evde oturan Sadık Beyin 16 yaşında kım Nuruhayat hanım düçür — olduğu — ekzemadan müteessir olarak tendürdiyot — içerek intibar etmek istemişsede kurtarıl. Rusumatta elgrafçılara müjd Kaçakcılık kanunu Dünden itibaren mev- kiüi meriyete girdi Istanbulda inhisarlar müdürleri ve mütehassıslarımız iştirak ettiği bir komisyonda harırlanan yeni kaçakçalık kanunu mevkü meri- yete girmiştir. Bu kanundan evel Tüsumat idaresinin ayrı vo inbisar idare- lerinin de ayrı ayrı birer kaçak- çılık kanunu mevcuttur. Şimdi bütün idareler kaçakçılık işleri tek kanunla gürülecektir. Yeni kaçakçılık kanununun en mühim Faslı cezaların tahsi- line ait fasıldır. Evelce cezalar mahkeme - ka- rarile tahsil — edilebilmekte — idi. Halbuki kanun ceza tahsili hak- kını rüsumat ve inbisar idareleri memurlarına - vermektedir. Rüsumat müdürü Rüsumat “umum müdürü İhsan Rifat Bey, dün Tekirdağ gümrük işlerini teftiş için Trakyaya git- mişür. İbsan Rifat Bey yanın şehri- mize avdet edecek ve İstanbul gümrüklerine ait terkikatını bitir- dikten sonra Rus hudut gümrük. lerini teftişe gidecektir. Rüsumat umum müdiri Galata gümrük — memurlarının — cenup gümrüklerine gönderileceği hak- kındaki neşriyatı tekzip etmiş ve memurlar arasında hiç bir tebed- dül ve becayiş olmayacağını, an- trepo buhramı kalmadığını, tüccar eşyasının iyi ve seri surette an- barlara- çıkarılması için tedabir alındığını ilâve eylemiştir. ———rar..—— Spor Istanbul Fatbol Heyetinden: 21 Haziran 929 Cuma günü yapılacak resmi — futbol müsaba- kaları şunlârdir: Kadıköy - sahasında Sant 1345 Kasımpaşa - Eyüp hakem İzzet bey, Sast 15,30 Darüşşalaka - Top- kapı hakem İzzet bey, 28 Haziran 920 Cuma günü gene Kadıköy sahasında şu mü- sabakalar yapılacaktır: Sant 1345 Kasımpaşa - Fatih hakem İzzet bey. Saat 15,30 Darüşşafal kapı hakem İzzet bey. d Bi sinan Maliye mütseşarlığı Ankaraya 'giden düyünu umu- miye meclisi idare reisi M. Dek- loziyer yarın - Maliye - vekili ile remaslara başlıyacaktır. Bu müzakerattan — sonra M. Dekloziyer Parise avdet edecek ve düyunu umumiye meclisi top- lanacaktır. Türk dayinler vekâletine Ma- liye müsteşarı Ali Rıza beyin tayini muhakkak gibidir. Maliye müsteşarlığına umüm — rüsumat müdürü İhsan beyin tayin edile- ceği söyleniyor. Fehmi Kaya Bey İzimirde yakalandı İstanbulda bir çok tacirlerin imzalarını taklit ederek 20,000 lira kadar bir meblâğ delandır- dıktan sonra İzmire kaçan Fehmi Kaya Bey şehri mezkürde tev- kif edilmiştir. Bu gün tahtelhıfız Istanbula getirilecektir. ymee— Şoförler cemiyeti Şoförler cemiyeti yeni idare hey'eti intihabatı cumartesi günü yapılacaktır. hoyun getiştirilecek Şehrimizde bulunan ziraat müs- teşarı İhsan Abidin Bey, “Hal- kah, daki Merinös koyunlarırı tetkik etmiştir. İyâ koyun yetiştirmek için ge- tirilen bu hayvanatın bir kısmının iklimle Şimtizaç cdememek yü- zünden öldüğü nazarı itibara alınarak diğerlerinin Karacabey -Kum- Mahkemelerde Kütükte kayıtları yokmuş... Çocukları için diyor ki: “—Evvet efenzim, benden dolmadırlar!,, ——— Baba İle kız sandımdı. Meğer karı- koca imişler. Hem de kaç senelik, tam 20 senelik karı - koca... Kadın kendini içla yaşından yaşında iken 80 lik koca olarak kayıtları yokmuş. Reis ntıı:’ı rd yıpratmadığı rünüyor. Halbu ki erkek benüz 35 lik mıı ö daryor. Mahkemeye düştük. Buraya Demek bu hamım zevcenizdir ? — Allah bağışlar ise... cuğunuz filan... 'ar efendim, dört tane.. Eğer allah bağışlar ise... — Çocuklar sizden hasıl, hanımdan doğmadır değil mi? — Evvet efenzim, benden (mahsul).. — Mahsulü sormuyorum. Çocuklar senden olma, hanımdan doğma mıdır ? Evet efenzım, benden (dolma) . — Pek âlâ.. Simdi, demek oluyor kl karı - koca olduğumnuzun tesbitini İstiyorsun? - Siz nasıl bilirse... Kısa bir müşa' karı-koca ol Anıi arak geçecek. Anlaşıldı mı? Birbirlerinin gözleri içine sevinçle bakarak dışarı çıktılar. Ka- önünde siyah çarşaflı bir hanımm nine yüzlerine bakarak: Veni karı koca oldunuz. Allah dirlik düzenlik versin diye- pinin lim mi? diye soruyordu. vereden sonra karar tebliğ edildi: Rahmi efcndi, iyi dinle, bugünden İtibaren nilfusa kaydınız *”.* GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ —— .—.00 İşkence davası: Köy muhtarları muhakheme ediliyor Gebzenin Aydınlı karyesinde berber Aliyi bir. odaya tkıp hapsetmek ve işkence - yapmakla maznun — köy/ smuhtarı — Niyazi, İhtiyar heyeti azasından Ahmet, Fazıl efndiler ve korucu Ham- dinin mühakemesine dün Ağır- cezada başlanmıştır. Dinlenen 8 şahit jandarma karakolunun — bulunduğu — sırada mnezarethane olarak kullanılan ve şimdi içinde telefon telleri ve saire bulunan odadan filhakika bir feryat - işittiklerini Hade et- mişlerdir. Bazı şahitler maznunların ip ve yular tedatik ederek bu oda- ya girdiklerini, berber Ahmedi ozaya kapadıklarını ilâve etmişler- dir. Maznunlar bu şehadetlerin garaz eseri olduğunu, eski muhtarın ken di aleyhlerine tertip etmiş olduğu bir iş olduğunu söylemiş- ler ve Köy imamı Muharrem, kahyeci İlyas; Muhiddin, Ömerli sihhiye memürü - Rifat, Muallim Salahaddin, Adil efendileri şahit olarak göstermişlerdir. * Oda haricinde şahitler— Reis, odanın haricinde bulunan bu şahitlerin neye şehadet için ikame edildiklerini sorunca maznunlar- dan biri demiştirki: “— Berber Ali acaba - içtiği hallen keşline Karar vermiş muhakemeyi —10 Temmuz — çar- şamba gününe tehir etmirtir. * Yiktorya H. 1 vura: Viİktorya hanımı vuran, a: sile büyük annesini de üklül Nuzifin muhakemesine dün devam cdildi. 5 Maznunu muayene eden tabib adli yaşınt temamen tahmin ede- miyor ve bunun bir hey'et tara. — fından tayinini muvalık buluyordu. Mahkemeye gelen nufus me- mağa başi Mahkeme maznunun yaşının tayini için Tıbbı adliye gönde- rilmesine karar vermiştir. * Ahmet ef. Tevkifanede — Ağirceza — mahkemesi - velik — Beyi öldürmekle maznun kalyon- cukulluğu sabık muavini Ahmet — Efendinin mevkufen muhakeme- sine karar vermiştir. Bu karardan haberdar olan Ahmet E. dün öğleden sonra biz- zat Adliyeye gelmiş ve müddei etmiştir. Ahmet Ef. tevktlhareye gön- derilmiştir. * Otel cinayetinin mus — hakemesi— Londra oteli müs- — rakının tesirile mi (Aman yandımi)| tetirlerini vuran Kofakosun mu- — diye bağırmış, yoksa bizden ye- diğini söylediği dayağın tesirile mi, şahitlerimiz bunu söyliye- cekler., Müddei umuminin talebi veç- hile mahkeme bu şahirlerin cel- bine ve berber Alinin usul hilâ- i odanın ma- Balatta veba çıkan değirmen amelesine ve vebalıların — otur- dukları evler Givarma aşı tatbik edilmektedir. ğ — Ankara - Istanbul telefonu Ankara - İstanbul - telefonunun umuma küşadı hakkında Istanbul baş müdiriyetine henüz bir emir gelmemiştir. — Ramburg müskirat kongrası Müskirat müfettişlerinden Na- im Bey Hamburg müskirat kon- grasına iştirak etmek üzere dün ekspresle girmiştir. —— Bakım yurdu müdürlüğü Himayel etfalin kalender ço- cuk bakım yurdu müdiriyetine pedagoji mütehassıslarından mu- allim Zeki bey tayin edilmiştir. —— Hilalilahmerin mübayaalı Hilaliahmer cemiyeti dün zahire borsasından (100,000) kilo buğ- bakemesine dün — devam edildi. Maznunun vaktiyle taksiratlı il- Tâstan mahkum olduğuna — dair — evrak okundu. Dava evrakı mutalaa için — Müddet umumiliğe verilmiş — ve — muhakeme başka bir güne bıra- — kah e ” Türk ocağı balosu “Türk ocağının Tarabya Tokat- hyan oötelinde vereceği yazlık — balo komitesi dün Millet Meclisi — retsi Kâzım paşa hazretlerinin riyasetinde e T 4 İçtimada — ko azasın olan Hakkı Şinasf paşa ve - kaları, Vali Muhiddin bey, Avus- turya ve Bulgar sefirleri g bulunmuşlardır. İçlma gelecek petşembe nüne wlik edilmiştir. ——— da yeni bir kibrit fabrikası in, sına başlanacaktır. Bu fabrika için (800,000) lira tahsisat verilmiştir. ; Ayrıca bir çakmak Tabrikası- da yapılacaktır. ' — İhsan Rifat Bey Maliye müsteşarlığına — tayini mevzebahs olan İhsan Rifat Bey © bu. hüsüsta malümat olmadığinı

Bu sayıdan diğer sayfalar: