29 Temmuz 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

29 Temmuz 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YELKENCİ | Kara deniz luks ve saral gosla İ VATAN | VAPURU 31 İlanı Çarşamba gönü akşamı Sirkeci nhüms dan hareketle doğru (Zongul dak, İnebolu, Samsun, Ordu. Gireson , Trabzon , Surme v Rİze ) ye gidecektir Tafsilât için Sirkecide yelken ci hanmda kâin acentasına mi racaat Tel İstanbul 1515 Yeni otomobilinizin tekerleklerinde: kullandı- gınız lâstikler her hangi marka olursa olsun İhtiyat olarak yalnız FORT DUNLOP lâstiğini bulundurup kullanarak tecrübe ve neticesini muka- yese ediniz. NAİM VAPURLARI İzmir postası Seri, lüks ve muntazam olan ADNAN vr Temmuz 29 inci PAZARTESİ günü 16 da Galata nbtumından hare- ketle ( İzmire) ve Çarşamba günü İzmirden İstanbula bareket eder. Galata Gümrük karşısında Site Fransez hanımda 12 numarada Umu- mi acantalığını müracat Telefon Beyoğlu: 1041 Deyri solala Merkez Acentası; Galeta köprü Maşimde . Beyoğlu 2062 Şebe #centesi: Mahmudive Ham alutda Btanbul 2745 Ayralk sürat pasla (Mersin) vapuru 30 Temmuz Sah 17de Sirkeci nhtmından hareketle Gelibolu, Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit niye, Ayvalığı gi dönüşte mezkür iskelele: Wkte Altunoluğa uğray: Gelibolu için yalnız alınır, yük. alınmaz. immir Mersin süreli yoslas CUNHURİYET Yeapuru 30 Temmuz sh 19de Galata rıhtımından bareketle Çarşam: ba sabahı İzmire ve akşamı İN İzmirden eketle Antalya , Alaiye, Mersine gidecek ve dönüşte Taşucu, Ansmor, Ala iye, Amtalyı, İzmire uğrayarak Vantilâtörleri Size veresiye takdim eder mi — Metre Han, Tünel meydanı Beyoğlu ÇE panama Fabrikasının umumi deposu: Istanbulda Yeni Postane arkasında BAKER Hanındadır. Posta kutusu: Istanbul 468 Elektirik evi - Beyazıt Istanbul b n e ERİL dağ ge, Ge edi, ve yok Tr an Şa y Me abm lin < til a 30 uncu Salı gönü Kuzguncuğu tağdiye eden efek- | Bahai ÜrÜMÜ ( safha ile bitaraf urasında ) 110 vol volca top ereği ktanbul Gaz. ve Fe e e Tük pa Bı ürketi SATGAZEL ) Kuzguncuk ne İlin olunur Rin b ir VE bir defaya mahsus olmak üzere mezkür hariye “oluk. ya, © tesisatındaki ampullerin ve elektrik eçhizesinin 220 Ven — VE eçhize İle meccanen tebdlileri tera edilecektir. & a ile cereyan itasma başlandıktan sonra aruk eski VE söireden hiç biri istimal edilmiyecek ve bundan 1“ Yazolun li — ğ Söküp cik bilcümle yeni elektrik malzemesi 220 voltluk OT VE SAMAN MÜTEAHHİTLERİNİN VE ÇİFTÇİLERİN NAZARI DİKKATİNE: Meşhur LANZ FABRİKASININ traktörle müteharrik ve yevmiye yirmi Tlâ otuz ton ot ve ya saman prese eden BALYE PRESELERİ ie zer HARMAN MAKİNELERİ SATIŞ MAHALLE: Istanbul Sirkeci Mithat Paşa Han Ahmet Rüştü zade Mehmet Hayri Verey, Hayy TN İPkitima setsebiyet vermemek çim balidaki hususacu big, ,, <elerini ve memurlarımıza vazifeleri icra hususunda tes. Hstermelerini muhterem ahaliden rica eyleriz. Kl anin, ga, benzin, san, hara Kurşun ve jilet mübayaası Tütün sz, DA “tün inhisarı #mum müdürlüğünden: İğ, “* için 900 çuval kola (amidon) 300 teneke benzin, 3500 Fistül ve sıracaları #meliyatir emefiyatsız. “lektrikle tedavi ve bilcümle van icra Devlet demiryolları ve limanları umumi idaresu : 636 adet meşe traversin kapalı zarila münakasası bi Ağustos 1929 Pazar günü sent 16'da An İle, 55 600 kilo sabum, 1,000 kilo hurda kurşun (0,000 adet karadı Devlet demiryolları binasında malzeme dairesinde yapılacakır. I Sie yx Ii ke di La Uz 4 * 200 kilo banka kalyı pazarhir soredile mübayar edilecek Münakasayat iştirak edeceklerim teklif mektupların ve muvaklat teminatlarım aynı günde saat 3 li Çı, ya ? günü sar 1030'da 15,30 a kadar umumi müdürlük kalemine vermeleri lâzıradır. z ! . e en Tatipler münakısr şartmamelerini ? lin mukabilinde Ankaradı Maliye dairesinde, Krnbulda Hay. Doktor A. kutiel aa komisyonunda bulunmaları. - Ketesiye ve malbaa edevalı mibayaası Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: Berg, İL İÇİM bazı kırtasiye ile matban edevan pazarlıkla alna VE şey YE talip olanların nümuneleri görmek özere müracaatları btşgy vi iliale olam 31-7.999 çarşamba günü sanr (030'de Ge Mübayaakomisyonunda bulunmaları, darpaşa mı sından tedarik edebilirler. Bektirik makineleriyle bekoğukkığı, idrar darlığı, prostat, ademiiktider, bel gevşek- Wii cik ve firengiyi ağrısız tedavi eder, Karakiyde Bürekçi brer svasında SA, Kendi keendin. traş olmak zevk- ŞA AA Ee ERİ LEKE ke ki Türkiye İşBankasının Hamiline ait hissesenetlerinin kayıt müddeti10 Ağustos 92 m tarihinde bitecektir. Hisse- Büyük ikramiye: darlar bu tarihe kadar hakkı r 7 30000 liradır üchanl dan istifade ed IN e Ş Ayrıca : rüçhanlarından Iısiliaâde cde İ paHçesi 18,000 .|e irahane ve lokantası 12:000 ir er © İMaastro B. Sternat idaresinde 10,000 MÜKEMMEL ORKESTRA 10,000 Viaalık ikramiyeler | ' si 10,000 ve ,, Bir mükâfat İİ özle tabildotu bahçede Keşidede öem'an * 3,900 ,, numar kazanacaktır. | , , .. . Ş i ilânat 7 bpm . ehremaneti ilânatı ye Z. i şa konsolatası Devle demiryuları ve imanları umum idaresinden ; (M Şelresene MA zen me eee On dokuz kalem kiğıt ve karton münakasası 9 Eylül 920 Pa | mahallesinin Vezneciler caddesinde) ii İn ' a ll ği 41-43 No dükkünlarm ankazr pazar.) nümernin P ve Hama El id Il li | il i İl 5 zartesi günü sent 16 da Ankarada Devlet demiryolları binası Mak | 41-45 No dülkkânlarm ankarı pazar.) kanı elbişele Le a v f enieyolları ve limanları umumi İdaresinden zeme düiresinde yapılacakır. münakamaya İşrak edeceklerin. tekli | geti çalacak, Almak iel) m , ek demir kı > — z mektuplarını ve muvakkat teminatlarıni aynı günde sest 15,304 |y. Fen kalemine müraacat ve ihale) numerolu : V z Mev k ya pen yeniden inşası ve eski köprünün sökül- kadar umumi müdürlük kalemine vermeleri İtzımdır. Talipler müna- | gün. 3 Ağustos 929 Cumartezi! yenilerini çıkartacağımdan eskiler Müngy © Zar sulile münaksaya Kommuştür. kasa şartnamelerin iki lira mukabilinde Ankarada Malzeme daire | gün 14 &6 Daire encümenine! hükmü olmadığını ilân eylerim ie, A8 7 eylül cumartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet sinden, Tatanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarik edebilirler. | müracaatları ilân olunur yy > olları binasında. yaşla : tr. Münakasaya iştirak edeceklerin M4 ç ektuplarını ve muvakkar teminatlarım aynı günde sent 15, Mr umumi müdürlük kalemine vermeleri lâzımdır. Talipler Bü öacümmelerini 10 hire mukabilinde Ankarada malzeme 5 aranbulda. Hözydaspaşı mağazasından. tearik edebilirler. YEDİNCİ BÜYÜK TAYYARE PIYANGOSI le teş Omabdr. Taklidlerinden sakınınız. V adedi atmış kuruş var, Umeni deposu İstanbulda “Tahta kalâde 10 numarada. AK DEKALO Vİ şehremanetinden : Mahi halin otuzuncu Salı gününden itibaren Bu akşam (İnk v Ekmeğe 17 kuruş ve fırancalaya | temsilleri şehir Gyacrosu ve sabık yirmi iki kuruş yirmi para azami | darülbedayi © sanatkârları birlikte fiat vazedildiği ilân olunur. İ (Üçüzler) vedvil 3 perde. a Mücellit presi aranıyor Biyük eb'atta bir mücellit presine iüzüm Vârdır satmak isteyenlerin Idâre müdiriyetine müracaatları,

Bu sayıdan diğer sayfalar: