29 Temmuz 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

29 Temmuz 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— PAZARTESİ 29 TEMMUZ 1929 Fenerbahçe biyetile netice Dün Taksim Stadyomunda Galatasaray - zmacı esnafı cemiyeti yeni idaresint etmiştir hey'eti intihaj muhtelitile Mısırlılar arasında yapılan ve muh Jenen maçtan bir intibu | Fort otomobil ameliyet bir haylı edilen tamirhanesindeki ilerlemiştir Tophanede tesis Seiberling iç ve dış lâstikleri en sağlam ve en çok sürülen Amerika mamulatıdır. Türkiye acentası: Fazlı kardeşler Bozkurt Han, Galala SEİBERLİNG ALLTREADS Yazlık son simin siparişler vürat etmiş ve gümrükten çıkarılınıştır. Mev- olması hasebile hanımlara mahsus kostümlük ve mantoluk sefi yün ve hakikf ingiliz kumaşlarından gayet mü tahap bir parti esasen tenzilâtli olan üzerindeki flatlardan ayrı olarak yüzde 10 tenzilâela mevkü furuhte — vazedilmiştir. Bu her — vakıt ele geçmez fırsatı kaçırmayınız. ve menfaatiniz Galatada ilerilemiş herhalde Topçular caddesii 53 numarada W TAYINMAN ingi le Bebek tramvayları durak mahallinı GELMİŞ- TİR HSSS DE Telelon Tetanbul 3940 Metogom Maaden ve Kauçuk luık anonim şirketinin Si7 Eşlül 1 önbirde şirketin merkezi olan Galatadı T hanında Üçüncü katta 7I —numaradıa zi a dahil mesafli tetkik Ve Mmüzakere etmek ranın yavm mezkürda ve müayyen tarihine Gümrük $ ruz içtirma saatte hazır bulun- maları rica olunut. rak toplanacak hey'eti umumiyeye t eylemesine ve fesih ve sfiyesi lüzumuna Adlıve V le'lı(.tl levazım mudurıvmnden ceridesin nelik tab si veçhile nden tarihi yevmi adliye ilânpan — itibaren bir' hafta daha tem ihale ölan 6 ağustos 920 -salı günü vekâleri Tevazım mübayaat edilmiştir. talip saat önbeşe kadar komsiyonuna — müracaatları Erzak münakasası Baytar mçktcbı Rı_k[orluf'und.m Mevkü ada P talibi zuhur mebni rekülatı tmemesi ü ihalesi icra- kılı her Metogom Maaden ve Kauçuk Türk Anonim şirketinden Senelik adi hissedaran bey'eti umumiyesi 20 ağostos 1929 tarihine mu- sadif perşembe günü saat ön birde şirketin merkezi olan Galatada Gümrük caddesinde Hüdavendizür hanında üçüncü 1 numeroda zirdeki ruznamei müzakerata dahil mesalli tetkik ve müzakere etmek üne İçtima edeceğinden hissadaranın yevm mezkürda ve muayyen saötte hazır bulun maları reca olun 'namci —müzakerat umiyeye le meclisi İdare raporunun EMERİKO ŞTAYNER HİLMİ Beyin intihabının azasından Mösyö imişolan — avvkat fateden meelisi kkaten intihap € Meclisi idan Murakın ( Tralızuıı İ lı Trabzon Er Bayburt arası bi 4 itibare muvalık ıııuılırıyelıııdeıı sene ikiye ayrılın münakasaya muncu € Trat konulmuştur. zdn Bedel cümartesi gümü ihale caktır Pa GO OA Galata ithalat gümrüğü müdüriyetinden: Cins Elvan barirli adet şemelik 1 treposu € &e kilo 48 halde müdüyedeye Vvaz'ı iktiza eden mensucat 4/(8/29 Pazar günü mahallinde satıla nevi sandık olup evelee ilân edildi uklu d Kuru çeşme a iyasından bazı &: kanuniyeden dolayı tekr. harirli döşemelik caktır. Istanbul Tramvay Şirketi Otobüs Servisi , Reşiktaşı Maçka tarikile Beyoğlun: tesis edildiğini — mühterem ahaliye eder, Bu servis vapur iskelesi vasıtâsile — Beyöğlü ile- Üşküdar - ve Boğazici en seri muvasalayı temla edecektir. HAREKET VAKİTLERİ Beşiktaşta Müdiriy servisi rapteden bir Oro- Ihlamur caddesinin köşesi ( Şirketihayriye sinden 150 metro mesafededir ) Harbiye meydanı p hareket her 10 dakikada bir defa iskele- Beyoğlunda : SERVİS günlerinden mada saat ? dakika 30/ dün Cuma ve ttil günleri saar 7 d: Cuma ve tatil saat 91 re kadar dan sabahin birine kadar. ti hareketler her ? dakikada bir defa vaki olacaktır. Istanbul, 24 Te z 1929 | BİN SÖZ BİR RESİM Antrepo buhranıma karşı tedbir ittihaz eylemek üzere teşekkül eden komisyon dün ilk içtimaını aktetmiştir Mükabelei — bilmisil tatbik takdirde vaziyet edilecek oli emlâkinden Haçoplu İl Her evde bankamızın tasarruf kutuları mutlak bulunmalıdır. Türkiye İş Bankası için bankamıza müracaat Cibali tütün fabrikaları mudırıveıındoıı' Tahminen 1500 ko, kömür tozu, 55 ko- - tönbeki b(ıı 5000 ko- çivi, 8000 ko tahta parçası, çelik tel, 35 fıçı, 1500 kola tenekesi, 4 eski muşamba; 5Ö çeki tonoz tağ, #fustosun 3 ve dördüncü günleri alenen müza edileceğinden, alacaklıların yüz lira pey akçalariyle sast ondan on altıya kadar fabrikada bulonmaları, nümunelerin het gün fabrikyda görüle- bileceği. Ernlak ve eylam bankası İslanbul şubesinden Pazarlıkla kiralık emlâk : Esas No si Mevkit ve Cinsi Bedeli icar Lira 27 — Dolmabahçe caddesinde 9711 Nolu — 901 kok kömürü imalathanesi arşası Tophanede Bogazkesende kışla 4 numaralı dükk: Balada muharrer emlâk pazarlıkla kiraya verileceğinden talip- lerin 31/7/929 tarihine müsadif çarşamba günü saat on altıda şu- bemize müracaat eylemcleri Darüilünuu mübayaat komisyonundan; Tıp fakült 929 senci maliyesine ait bir senelik süt ve yo- gurta ait tekliflerin şeraite muvafık görülemediğinden dolayı thti yacatı. mezküre bu kere yine 14 Ağüstos 929 Çarşamba günü saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile tekrar münaka- saya vazedilmiştir. Talip olanlar mevcut şartname ve İistesine göre 85 altında 204 bu bapta malumat almak komisyonu - kitabetine akçesi alınamayacağına izere her gün öğleden müb, müracaat etmeleri ve komisyonca teminat binaen teminatların behemehal bir gün ev- yatırılması ve alınacak makbuz! birlikte ihale için tayin edilen müddetten bir muza ilân olun vel muhascbe veznesine namelerle komisyont Derlel demiryolları ve İimanlaarı vnumi arıstılar : Ankara deposunda kömü 0s-929 Cumar müracıat ve tevdi etmeleri tahmil ve tahliye Ameliyesi münaka: sat 15,30 da Ankarada Dev- ilları e yapılacaktır. ve muvakkat müdürlük — kale teminatla: umumi mine vermeleri kasa şartnamelerini bir lira mukabiline -Ankarada İtanbulda Talipler m Maizeme di edebilirler, esinde, Haydarpaşa —mağazasından tedarik İLAN yeti muhasebe erinden; vilâyeti edilecek olan ali konağı tarihten itibaren Kün müddetlke ve k zari üsülile münakasaya vaz etilmiştir. Taliplerin şarenameyi gür- e teklif ve te'minat da'mii ıstanbul sıhhi müesseseler mübayaat komisyonu riya- setinden: 800 kat erkek hasta elbisesi 500 adet etkek hasta paltösü I21 kat erkek-hademe elbisesi 300 adet kadın hasta ceketi 538700 mctro muhtelif cins yerli amerikan be 1291 çift muhtelif cins ayakkabı Bakırköyde kâin emrazı akliye biye hastanesi için | olan - yukarıda mülredatı | smühtelif ihtiyacat tanzim olunan le ve 13 Ağus I5 te Cebelibereket hususiye müdi: eket zinde lira bedeli keşi yirmi €< ve ani gö larını vermek üzre encümeni vilâyete muracaatları. ve a: lâzim yazılı jandarma imalâtha nesi Md. ilânı : 90) kilo Kompcime münakasa usuli - ile satın alınaca Münakâza 18/8/29 pazar g 14 &- İstanbulda Gedikpı şartnameleri veçi günü — saat üzre kapalı konm 920 Salı kinin hale edilmek & munakasıya Bu artnameleri g imalâti isteyenlerin me Şartname İmaltshaneden. verilir. fni olan 5000 Hi Maaril vekilefir San'at mekteplerimiz Ç| dürlerle atölye şeflerine yardır. Şefler her amell 8 hemde teknoloji ve derslerinde — ihulsar olacaklardır. Taliplerin türk san'at 1 leri şahadetnamesinin yahi rupa mekteplerinde — ( tekfi veya Enjeniyör ) vesikasıni olmalari şarttır. Talipler ve fazla tafsilat isteyenler yüksek tedrisat sine müracaat etmelidir. sim Sanayi birliginden : 1 — yerli mallar serfi Ağustos 09929 - tarihinde saray lisesinde açılacaktır. 2 — Sergiye eşya kal başlanmıştır. 4 Ağustos 9i rihinde eşya kabulüne verilecektir. 3 — Trikoraj, deri, fabrikalarının istical etmeli olunur. Sınat — müesseseler & 928 Mali senesinde kıv wıuıhl an istil € veyisik mükdll müesseselere Prim tevzi cektir. Müessese vekâletnameyi sahiplerinin vekil Istanbul mil sanal — müdüriyetine derlif racaatlla dörder ni beyannamesini almaları VE kör * beyannamelerin — yf Ağustos 929 tarihine ; mehal mal idarelerine tev” mesi ilân. olunu (Göğü miüte ılıhıll-: © tahibi ağacında 32 © Emrazi mide hasta! Beyoğlunda sakr Maliye kırtasiye depolll murluğundan : Vekâleti celile hesabıma tarihine kadar Avrup.dı" : vilâyata sevk olunacak İevAf| tasiyenin civar. iskelelerde? bahçe ve Sarayburnundaki / nakliyesi mahfuz şartnam' bince ve yirmi gün müddet münakasaya konulmuş olUP yat haddı Hiyik gonndu:“c, 14/8/929 tarihine müsadif © gunu zevali saat ondörtti ra olunacağ ü senelik nakliyat ın bedeli P iranın yüzde İ nisbetinde teminati ıl akçesini defterdarlık vezinti teslim makbuzunu bamilef merküre zarfında Dolma B&

Bu sayıdan diğer sayfalar: