25 Ekim 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

25 Ekim 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Fo Briand'ın istifasile seneler- | €en beri Avrupa siyasetini ted- vâr eden üç mühim simanın 80- | nuncusu da sahneden çekilmiş oluyor. Chamberlain, — Strezmann, Briand - bu üç ahbap çavuş dip- lomasi tarihinde nadir tesadüf | edilen bir tesanüt ile beraberce çalışmışlar, umumtf harbin, da- ha doğrusu sulh muahedesinin bıraktığı karışık mirası tasfi- ye etmiye çalışmışlardı. Lokar- no, Daves ve Young plânları Kellogg misakı bunların müş- terek eseridir. K Bu itilâfları kuvveden - file i- sal edebilmek için bu üç hhk_üî met adamı bazan salâhiyetlerini bile tecavüz etmişlerdir. Cihan siyaseti her ne şeklalırsa al- sın Üüç haritiye nazırın müşte- rek mesai seneleri harp ferdasın daki cihan siyasetinde belli baş lı bir devir olarak hatırlanacak- tır. Sahneden ilk çekilen, Cham- lain olmuştur. Geçen ilk ba- da, fırkasının intihabatta mağlup olmasile İngiliz hari- ye nazırı sürüden ayrılmıştır. b eçen ay da Strezemann ölmüş| ir, Bu suretle Briand, müsel- es itilâğn son rüknü olarak geçen güne kadar iktidar mev- kiünde kalmıştır. Briand'ın istifası esbabımı a- raştırırken üç hükümet rica. li ezasındaki bu teşriki mesaivi hatırda tutmak lâzımdır. Bun- lar mukadderatlarını- o kadar yekdiğerine bağlamışlardı ki bi- Tinin sukutunun diğerini zaif- n sukutu ve Ame- an iktidar mevkiine geçmesile harici siyase- t Chamberlain'in takip ettiğin- den büsbütür. . istikamet takip etmeğe başladı. Her nok- tada İngiltere ile teşriki mesai esasma istinat eden Briand si- yaseti bu suretle açıkta kaldı. Birand'ın da vaziyeti tabiatile zaifladı. Son gelen telgraf haberlerine göre, istifanın ani sebebi ikinci derecede bir mesele yüzünden- dir. Meclis açılır açılmaz hükü- metten dahili ve harici bir ta- kım meseleler hakında istizahta bulunulmasına karar verilmiş. Bu istizahları Briand, esas iti- barile kabul etmiş; fakat yapıla cak tarih etrafında çıkan mü nakaşa yüzünden başvekil iti- mat meselesini ileri sürmüş. Arâya müracaatta hükümetin 277 veye karşı 288 reyle, yani en bir reyle akalliyette kaldığı anlaşılmış. Bunun üzerine Bri- and istifasını vermiştir. Hükü- met aleyhinde rey verenlerin kısmı küllisini sosyalistler, Re- dikaller teşkil ettiği anlaşıl- maktadır. Şimdi Fransa' da yeni hükü- metin kimin tarafından teşkil edileceği sorulmaktadır. Fran- sız hükümeti malüm olduğu üz- re bir koalisyona istinat etmek- te idi. Bu günkü vaziyette hiç bir fırka müstakillen hükümet teşkil edemez. Bu karışık şerait altında bile Briand, hâlâ en ku- vetli başvekil namzedidir. Filhakika Briand dünyanın en büyük politikacısı ve kombi- nezoncusudur.Bu itibarle tekrar mevkiine gelebilir. Briand'ın ta- kip ettiği siyasetler iflâs edebi- lir. Fakat Briand veluttur-onla- rın yerine yeni yeni siyasetler ikame etmesini bilir. Briand if- lâs etmez.. ...- Mağ Donald Amerika ziyare- tini bitirdikten sonra Kanada'- ya geçmiş ve Kanada başveki- Hne Amerika seyahati hakkında APTALIK (GMAL | » » * ris gazetelerinde Briand'a hita ben yazdığı açık bir mektup bu şüphenin derecesini gösterir. Mottu, İngiliz - dostluğundan şüphesini gizlememekte ve bu şüphenin izalesine İngiliz-Fran- sız rekabetinin bekayası olan A- üf |kdenizdeki İngiliz üssü bahrile- rinin İngijtere tarafından yıkıl- masının yardım edeceğini yaz- maktadır. Esbak bahriye nazır- larından Dumenil'de tahtelba- hirlerin ilga ve hatta tahdidine mümanaat için teşkilât yapaca- ganı ilân etmiştir. Diğer taraftan Londra konfe- ransında verilebilecek her hangi kararın derhal meriyete geçme- si, bunun Cenevrede toplanmak- ta olan tahdidi teslihât konfe- ransmın aksamından addedilme si ve berri bahri, havat tahdidi teslihat hakkında nihal bir ka- rar verildiği zaman heyeti tucu- miyesinin meriyete geçmesi hak kında da Fransada bir cerey: içtima gül yaklaştıkça Londra konferan- sırım etrafında yeni yeni müş- kilât belirmektedir. ...* Fransız kabinesinin sukutu tehiri mücip — olmazsa iki gün sonra Saar'ın da tahliyesi için Fransa ve İngiltere arasında müzakerat başlıyacaktır. Saar, Versay — muahedesinz göre, 1935 senesine kadar isgal altında kalacak ve mezkür ta rihte reyi ama müracaat edile- cekti. Öyle görünüyor ki r>yi amdan vazgeçiliyor. Çünkü bu- nun Almanya lehine netice ver- memesine imkân yoktur. Saar meselesinde yalnız kö- mür meseleleri müşkülât çı'a- rabilir. Çünkü kömür maden! ri kâti olarak Fransa'ya veril- miştir. Binaenâleyh Almanya' nın şimdi bu madenleri geri tın alması icapf' ediyor. DıZ taraftan bu madenler Lorraine' in sanayii için lâzımdır. Bu şe- rait altında Fransa kömür ©- aklarını satmakla beraber, kö-| mür mahsulünün tekrar Lor- raine'e satılmasını — temin için! bir kombinezon arıyor, Mes e| epeyce karışık olmakla beraber şimdilik seyasiden ziyade iktı- sadi bir manzara irae ediyor. ... eclis elinde olduğu malüm- dur. Azadan M. Buzduğan ge- çenlerde ölmüştü. Hükümet bu- nun yerine birisini intihap et- meyi düşünürken, Kraliçe Mari namzetliğini ileri sürdü. Fakat Manin hükümeti, Kraliçenin mu halif liberal fırkasına yâni Bra tianulara taraftar olduğunu dü- şünerek M, Saratzeanu'yu inti-| hap etti. Bunun üzerine Bra tianular kiyameti kopardılar. Hükümet bundan müteessir ol- madı. Fakat Kraliçe Mari mey- dana çıktı ve hükümetin bu ha- reketini şiddetle tenkit etti. Hü kümet bunun üzerine niyabet| meclisinde aza olan Prens Ni- kola istifa edecek olursa onun yerine Mari'nin intihap ed'le-| ceğini bildi: Mari hükümneti Niyabet meclisine, hükümaar| ailesi mensubinini sokmak iste-| memekle itham etti. Kraliçe| ile hükümet arasındaki bu pole - Mik, henüz neticesi kat'i surette) malüm olmiyan bir buhrana meydan verdi. ... Aiganistanda Nadir Han n Krâlliği kat'i surette teeyyüt| etmiştir. Kâbil'den bildirildiği-| ne göre, müzafferiyeti mütca- kip Nadir Han kabile reislerin- den ve eşraftan meclis toplamış bu meclise A-| malümat vermiştir. Kanada, İn| giliz İmparatorluğunun bir kıs- mından ziyade bu İngiliz-Ameri ka müzakeratı ile alâkadardır. Kânunusanide Londra'da topla- nacak olan tahdidi teslihat kon- gresinde Kanada ve diğer İngi- lıı_ Dominyonlarının da temsil edilecekleri anlaşılmıştır. Mac Donald bu bir kaç gün içinde İngiltere'ye avdet edecek tir. Şimdi Mac Donald'ın kar- şılaştığı mühim mesele Fransız efkârı Üzerinde bu seyahatın husüle getirdiği sui tesirleri i- seyahatin şümul ve manası hak-|da Afgan meselesinin başka şe-|avdet için daha pek kında detin şüph& altındadırlar.|kilde halline imkân yoktur.| seneler beklemişti. reisleri, “Seni isteriz” diye ba- gi grişmışlar. Nadir Han, bunun|reyan olduğu gibi, Afganistan-| & t Mı ni * ö 5i '=A'A' ur'“'.._. ı) Bülir ıuıA;NKm" ”_' dş“""'"_’ Ka çıkıcık mi ' Ki egi et eee et ÜD Ş M eee e L Kİ Tereneei | ci - -ral b Yar aa Hurat uaasi bunu Ka İFakat Amanullah daha çok|ihtimaline mebai Ktoydan tayyare ka| " 'MANİSA, 23 — Belemke bir - İnihayetina. işe Yağayacektle ” aa ae Ten sayabati D bul etmemişler ve Nadir Han'ı gençtir. İhtimal zaman geçtik-|rargâhında iâzım gelen — hazırlıklar.| yünden Hasan ktet Ümmühanı ayni | — TRABZON TAPU v Kral ilân etmekte 1srar eyle-| e ve son on iki ayın acı hatıra- #ul“!'mm çünem |A ae kişi -hw—hwh'—— MÜDÜRLÜĞÜ l—_ı vekili Mir. Tüişler.>Madir: Han Ga: larıhafızalardan silindikçe av-| " HOLLYVOOD, 24. A. A. — Con-| Üç val a eli ün dağde gez| — ANKARA, 23 (Telefonla) - Trab- | da görüşeceği 98 — Madam ki milletin arzusu| detine imkân hasıl olacakür.|solidated film industries ye ait labo| dirmişler ve nihayet jandarma tara-|"ON tapu müdürlüğüne Bursa ı_a.c: Alâkadar muhafil bu yoldadır kabul ediyorum, de-| Amanullah'ın ayni şerait altın-|ratuvarda zuhur eden bir yangında) fından yapılan takibat neticesinde ya| ü geei edilmiştir. |da memleketten kaçan - ecda-| 10 ilâ 20 kişi kaybolmuştur. Yangı-| kalanmışlardır.. ANKARA - İ ARİF VEİ zale etmektir, Çünkü bütün te-| Geçen hafta da izah ettiği-|dından biri — hatırımızda kal-|"M WAM bir infilâktir. BAHA ŞAKİ lı;'ı în:uıı:'ı Am:îı.’ı»: STANBUL MA., ea d minata rağmen, Fransızlar bu miz gibi bu günkü şerait altın-| dığına göre büyük pederi —| HENâlY, uu'”"n_ A_'_WM'* Ç Paraci '“ :k_n Tai lediğe ıe'—"- ANCAĞK, 4 '(u.r' ıı.uuuıı) Sa b ııh ü Çok fazla | şelen bazr haberlere nazaran İapanya | Habibullâh İle bazı taraftarları Nadir|kara İstanbul ötomatik telefon muha- kara'ya hareket ÇÜÇ iç bir T L wm&w——mewnnwmsaduwu—n-dnııııunlııll'i' d Amanullah'ın simdilik avdeti A, Ş. |olduğu bildiriliyor. bile R 'ma kadar çekilmiştir. tiş etmemiştir. Z Mebuslardan M. Mottu'nün Pa- manullah'ın memlekete yaptığı| hizmetleri anlatmış ve Krala bi at edilmesini teklif etmiş. Na-| dir han'a yardım — eden Kabile| miş. HARİÇTEN ALDIĞIMIZ HABERLER 25 — YEŞRİNİEVEL Fransadı Vaziyet karışik —— Siyast mahafil nedense pek ümitsiz görünüyor PARİS, 23. A. A, — Siyasi)| mahafil, vaziyeti son derece ka- rışık görmektedir. Yarın Reims) te açılacak olan radikal kongre- i, ilk karar değiştirilmediği ta- kdirde Pazar kadar devam ede- ceğinden bu karışıklık bir kat daha artmaktadır. Bir çok ma- hafilde meclisin M. Briand in Lahey de takip ettiği siyaseti muaheze eylediği, Marin gru- punun hareket tarzinın buna şa- hit olduğunu beyan etmekte, diğer bir kısım ise aleyhte rey vermiş olan radikaller ile sosy- stlerin M, Brinad m harici si yasetine taraftar bulundukları- nı kaydeylemektedir. Herhalde vaziyetteki — garahet na- zarı dikkati celbetmekte ve daha bir gün evel Karkasonda söylediği bir nutukta M. Blum un hükümete ta- raftar ekseriyette bir değişiklik vu- kuunu mühtemel görmediğini tasrih etmiş olduğu hatırlatılmaktadır. Bir çok gazeteler, M. Brignd m derahte etmiş olduğu vazifenin muvakkat ma hiyetini hatırlatarak meclis üzerinde kendi lehinde bir tesir yapmağa ça- Işmadığına dikkati celbetmektedi Reisicümhür M. Doumergue, mü- şaverelerine başlamış, âyan ve meb' yusan meclislerile âyan mâliye encüme ni, meb'usan mâliye encümeni ve me clisi reisi Eliza sarayından ayrılırken buhranın uzun süreceğini, kolaylıkla halledilemiyeceğini çünkü vaziyetin fevkalâde karanlık ve muğlâk olduğu nu söylemiştir. HARİCİ SİYASET DEĞİŞMEZ Sosyalist grupu bir içtima yapmış tır. M. Paul Boncourt un hüküsmete bulunduğu söyleniyor. bu buhranın harici siyaset dolayısile zuhur etmiş olmasına n M. Bri AJand m harici siyasetine bir halel v ar getirmemiş olduğunu ilâve et miştir. REİSİCÜMHOR NEZDİNDE PARİS, 23, A. A. — M. Doumer- güe siyasi müşaverelerine saat 19 ta nihayet vermiştir. Yarın sabah tek- rar müşaverelere başlıyacaktır. RADİKAL SOSYALİSTLER PARİS, 23. A, A. — M. Daladier Elize den çıkarken gazetecilere vıki olan beyanatında reisi bulunduğu # kanın gol cenah birliği âzasından mü rekekp bir ekseriyete iştinat edecek herhangi bir hükümete daima taraf. tar olduğunu, fakat bir temerküz hü kümetine iştiraki kabul edemiyece- i M. Doumerguc € hatırlatmnış ol- | duğunu ıi:îlemisü'. İNGİLİZLERİN FİKRİ LONDRA, 23. etesi, Briand yalrız Fransa Avrupa için büyük bir ehemmiyeti baiz bir vak'a olduğunu yazmaktadır. Daily Chronicle gazetesi M. Snovde- 'ne gösterilen müsaadekârlıklarınPran) sız milleti tarafından hoş görülmemiş olmasının bu muvaflakiyetsizlikte ne dereceye kadar amil olup olmadığını cayi sual görmektedir. BAHSEDİLEN İSİM PARİS, 24. A. A. — Matin gaze- tesine nazacran Başvekâlet için M. Stceğ in ismi İleri sürülmektedir. Sosyalist fırkasının takmacağı vazi-| yet ne olursa olsun M. Paul Bön- Cour un hükümete iştiraki kabul e- deceği söyleniyor. Sol cenah fırkala-| re M. Briand m hariciye nazaretinde| kalmasını israrla istemektedir. Petit Parisicn gazctesi bugün Elize ye da- vet edilecek ilk zatın M. Briand ola- cağını yazıyor. TUNUS VEBA VAR Tunus ve İsfaks de bir çok Veba vak'aları görüldüğü baber alındığın- dan tekmil Tunus limanları datı Muayene edilecektir. KOMÜNİSTLER BUDAPEŞTE, 23. A. A. — Za- bıta civar köylerden - birinde işliyen bir matbaada — taharriyat yapmış ve matbaa sahibini tevkif etmiştir. Şe- hrin iki muhtelif yerinde kornünistli- ğe ait bazı risaleler ele geçirilmistir. MÜTRHİŞ HİLEKARLIK.. ! ATİNA, 24. A. A. — Fırınlara ve- h'-lrıhı:k üzre un tacirleri tatafından it- olunan unlarda 10 ak bür hilekârlık lli meydana Ş bir| FİLİSTİNDE CEZALAR BAŞLADI | den Amerikalı HAYFA, 23. A. A. — Altı Arap Safette vuku bulan son kargaşalıklar| cenup lılıy:ı;nubbu hapse mahküm ol =g=hn mevzubahs olamaz. Memleket- te âleyhine çok şiddetli bir ce-| $iddeti M ıı.—mnm4 muvare- | Cuslar Cinde Ruslar tutuldu Karışıklık çıkarılacağı ileri sürülüyor TOKYO, 23. A. A — Harbin den bildiriliyor: Çin zabıtası Sovyet konsoloshanesinde 4 saat taharriyatta bulunmuş ve bina dahilinde bulunan üç Ru- su tevkif etmiştir. Çinliler ta- rafından neşredilen bir tebliğde komünistlerin Harbinde karışı- |klıklar çıkarmak niyetinde oldu klarına ve Rus konsoloshane- sini üssülhareke ittihaz etmek istediklerine dair Çin zabıtası- na verilen malümat üzerine bu taharriyata lürüm görüldüğü kaydedilmiştir. Taharriyat bit- tikten sonra 18 Rus daha tevkif 'cdilmî;tiı. Soövyet — konsolosu- |nun müfarekatından sonra bina kapatılmış ve Almanya konso- losunun himayesi altına veril- miştir. TRAMVAYLARA TECAVÜZ PEKİN, 23. A. A. — Bin kadar el arabacısı tramvay amelesine ve müs- tahdemlerine dün vuku bulan taar- ruzlarından dolayi tevkif ve hapse- dilmişlerdir. İHTİLAFIN HALLİ İÇİN PEKİN, 23. A.A. — Muktenden itimada şayan bir menbadan bildiril. diğine göre, Mançuri valileri arasında aktedilen bir konferansta Kinin vali- si şarki Çin şimendiferi hadisesi hak, kında Berlin ve Nankin hükümetleri arasında cereyan eden müzakereler- de bir muvaffakiyet elde edilemediği ni söylemiş ve Rusyanın Mançuriye karşı ciddi tetbirler almast muhtemel olduğundan Mukten kükümetini, Na- nkin hükümetinin fikrini almadan a- radaki ihtilâfr halle çalışmak üzre Moskova hükümetile - doğrudan do- uya müzakereye - girişmeğe davet teşvik etmiştir. | ... — | Amerikada | Kılıç ve sapan | Pai M. Hooverin sülh lehin- deki nutku LOUİSVİLLE, 24. A. A. — Bu akşam burada bir nutuk söy- liyen M. Hoover; başlıca gaye- lerinden birinin iska ameliyesi- ne yarayacak kanallar vücüde getirmek için nehir ve göller- den istifade etmek olduğunu beyan etmiştir. Burprogram, se- nevi 20 milyon fazla masraf ih- tiyarını istilzam edecektir. M. Hoover, bu paranın bir harp ge- misi fiyatının yarısı olduğunu söylemiş ve deniz teslihatımın tahdidi konferansı neticesinde Amerika bahri inşaat masarifi- nde tasarrüf yapmağa muvaffak olacakolursa kılıçların sapan de mirine tahavvül ettiğinin gö- rüleceğin! ve bunun çok hoş bir manzara teşkil edeceğinin mu- hakkak bulunduğunu ilâve et- miştir. e e— Almanyada ALMANYADA MİLLİÇİLER BERLİN, 23. A.A, — Prusya di yeti mitliciler tarafından verilen ve Prusya hükümetini Young plânının imperatorluk meclisinde müzakeresi canasında aleyhte reyi vermeğe davet 'eden takriri büyük bir ekseriyetle re| ddetmiştir. BOMBARDIMAN TAYYARELERİ MOSKOVA, 23. ÂA. A. — Tas A-; janar bildiriyor: Çita şehrinden iş'ar olunduğuna nazaran - bir takım Çin) Rus hududu boyunca u- yapmaktadır. Beyaz ruslar ta- rafından sevk ve idare edilen 12 Çin İbombardıman tayyaresi — Mi ZEPLİN SEYAHATTA Hene L ea AMERİKALI TAYYARECIİ LONDRA, 23. A. A. — Londraya gitmek ürre dün Ternövden hareket kovboy Diteman 1n| için sahillerinde bir S | çok; sahillerinin, ve cenup kızımlarında ve açıkla- Tinde | yeriti ba sabah gayet gü . Fakat wmd—mm 1020 ! S— Son Haberler - Gazi Hz.nin ziyaretleri | Divanı ali Reisicümhur Hz. Hakimiyeti Yesrinisanide 1»:3' Milliye matbaasını teşrif ve | et Muhtar pi . ; hakkında karaf makineleri tetkik ettiler. ğ vcr:üîcek | ANKARA, 24. (Telefonla) — Reisicümhür Hazretleri ev.| - ESKİŞEKİR, 24. (Milli velki gün İş Bankasını gezdikleri zaman İş Bankasında Salât. Bu sabah saat 9 da Divati tin Refik bey fabrikasımda yapılmış olan eşyayı takdir ve ora- Mahmut Muhtar paşa daVİ y da hazır bulunan Salâhatcin — Rerik beye iltifat etmişlerdi. "üYetine devam etmiştir. : ü Ce ş İrinci celsede Muhtar P Gazi Hazretleri bu gün öğleden sonra Alk köprü yolundaki Se- V 1r; tarafından müdafi lâhettin Refik bey tabrikasına giderek bütün tesisatı, atelyeyi, yapılmıştır. —Vekil Yust depo ve büroları tetkik ve Ankarada vücude getirilen bu ciddea . ya B. asabi görünüyordu. © kiymetli € >rden memnun kalarak beyanı -takdirat buyurmuş-/ set makamından bir kaç batdır. küta davet edildi. eh Gazi Hazretleri müteakiben akşam yedide Hakimiyet mil-| - İkinci celsede de ."# &. B LA . v |mumi iddia namesini * b liye'yi teşrif ve baş rmaharriflik odasında bir müddet istirahat- Mahmut Multar naparı'nı BİİR tan sonra en asri makina ve techiyatla mücehhez matbaâyi ge | ye nazırlığı zamanında zerek mütehassıslerindan izahat almışlar ve gördükleri inti-|olan paranın almarak İ zamdan dolayı beyanı takdirat eylemişlerdir. Gazi Hazretleri|faine iade edilmesini tale? p JN3 matbaada bir saat kadar kalmışlardır. Divanı âli kararını 3 t:$' ANKARA, 24. A .A. — Reisicümhür hazretleri bu gün öğle- |i hazar günü tefhim l den sonra Akköprü yolundaki Salahettin Refik bey fabrikssına ADLİYE VEKİ giderek bütün tesisatı, Atelyeleri, Depo ve büroları tetkik bu- Esx]şgnıkng ! yurmuşlar ve Ankarada vücuda getirilen bu cidden kıymetli| ESKİŞEHİR, 24. (Mil“ eserden memnuna kalarak beyanı takdirat buyurmuşlardır bu fa-| Adliye vekili Mahmut brika son zamanlarda Ziraat ve İş bankalarının tekmil tesisa-|bu sabah buraya gelmiş V tını yapmıştır. Gazi Hazretleri bilahara Anadolu Ajansı ve Ha- kimiyeti Milliye gazetesi idarehanesini teşrif buyurmuşlardır. | ve Fırka mutemedi ve meb'uslar, Temyiz mal reis ve erkânı tarafındat! bal edilmiştir. Vekil B. L el gA, Kanuni bir teklif gee el B NS cektir. MEMLEKET ALBÜMÜ 4 BURSA, 22. — Matbuat müdürlüğü, buradaki — fotoj dan birine 100 çeşit resim SiP miştir. Bu resimler ikmal c Sanat ve ticaretten imen salahiyetlerinin tahdidi için M. Meclisine teklifte bulunulacak ANKARA, 24 (Telefonla) - Bullif sahipleri en mütekâmil kanunlar- sene Meclis encümenlerinde tetkik |la mücehhez Adliyemizin şerefli var- ve müzakere edilecek teklifi kanuni- |lıği yanında bu halin adeta dahilt bir|tbuat müdürlüğüne — göndef ler meyanında Ferit B. (Kayseri) İr-| kapitülasyon demek olduğunu — ileri| Matbuat idaresi bu resimleri F © fan Ferit B. (Mardin) in — müuhtelif İsürmekte ve bu halin efrat arasında |et albümüne ithal edecektif (gPİŞİ makam ve ya hey'etlerin cezayı nak-İyer yer haksızlıklar doğurmakta ve| — Bundan başka evkaf idarcılaal ti tarh ve icrayı san'at ve ticaretten | aynı zamanda kanumu bakim kilma- İptırmakta olduğu bhususi men etmek selâhiyetlerinin refi hak- bitmek üseredir. Dun ğa masruf intizamı mesaiyi ve en mü kında bir teklifi kanunileri — vardır. |him bukuki esasatı ihlâl - eylemekte | abidelerin ve kıymet biçilmiyEi gf Hakkı kazanın usul ve kanun - daire- ÇA | olduğunu ilâve etmekte, yeni — Sulhllerin resimlerinden mürekkeP YA sinde müstekil mahkemelertarafından| bakimlikleri ihdasile bu — selâhiyetin / albümden bir nüsha cvkaf Mf istimalinin ahkâmı esasiye icabı oldu| onlara verilmesini teklif. etmektedir- | Salâheddin B. tarafından MÜSf ( Kunu esbabı mucibede söyleyen tek- | ler. zi paşa hazretlerine ı.,.ııg M n —— p t C — lerlüle Ve h © AFGANDA SAĞLAM HÜKÜMET KURULDU n glraldir n MOSKOVA, 24. A. A. — Beçe saka ve sabık Mezarı Şerif .'*Wf;?" çi valisi Seyit Hüseyin Nadir hana dehalet etmişlerdir. Afganltil maddesinden YAZNESAN çi hükümeti yeniden teessüs etmiştir. Amanullah hanım tebrikine| hanesinde mevkuf Aziz ol yi verdiği cevapta Nadir han Amanullah devrinin Afgan tarihine Bazareansulük med d ee altın yazı ile yazılacağını ve kendisi tarafından çizilen yolda ı':"wh a alfı heyeti yürüyeceğini bı'ldiıîmiçtır. DAMIZLIK KO AU ÜRİĞT Z Çee Vi ANKARA, 23. (Telefo Fransada kabine buhranı uzayacaklerdan beri “itacaristanda of J koyun mubayaasına — memivp y AAA di UA a herdredüra z bammyr aa — Reisicümhur istişarelerine devam ediyor (Şzer ae ö a fakat neticeyi kimse kestiremiyor Hİ , 24. A. A. — Reisicümhür|miş ve —müşarünileyhin takip ettiği Bu damızlıkların tevzi meri ;-ıpı::ı:ı'.—smî devam rrmiı:ı'r Bühta: siyasete cihan sulhunun menfantı ik-| <a bey harası o'-u' k“ı.'iıc nın ne suretle neticeleneceği halâ bi-|tizası olarak devam edileceğini kuv- DENİZÇİ! Co Tinemiyor. vetle ümit ettiğini ilâve :ııı_; iştir. KONFERANSII! RADİKALLER TOPLANDI İHTİYAR KAPLAN STA b REİMS, 24. A. A. — Radikal kon| - PARİS, 24. A. A. — M. Clemen-|milel denizçilik konferansı, gresi açılmıştır. Reislik müddeti ni-|cau saat ikiye kadar bulranlı bir gelrin limanlarda ikamet Hayet bulan meb'us M. Daladier alkış|eo geçirmiştir. Nefesi 'darlaşmıştır. (ht hakkında encümen lanmıştır. Saat 7 de kalkmış ve sonra koltuğun | tavsiye edilen tedbirleri kabul İNGİLİZ HARİCİYE NAZIRI tir. B H üzerine uzanarak tekrar uyumuştur. y TEESSÜF EDİYOR Doktorlar, mumaileyhin vaziyetinin *B LONDRA, 24. A. A. — Fransada-| pek fena olmadığını söylemekle bera- L'!_I_H_M Kü ki hükümet buhran hakkında soru-|ber yaşının ilerlemiş olmasına bina- lan bir sunle cevaben M. Henderson|en teşhiş hususunda ihtiyatlı bulunul M Briand m iktidar mevkiinden çe-| masının muvafık olacağı fikrindedir- kilmesine tecssüf ettiğini beyan eyle- İler. Cemiyeti akvi müracaat italya veliahtına Belçikada ;.i"â.ı’f.“"“" sui kast yapıldı BRÜKSEL, 24. A. A. — Meçhüljrek kurşunu atacağı sırada elinin ü- #akeri ziyarete giden prena Umberto| zerine bir yumruk indirmiş ve yere bir şahıa tarafından sui kasde maruz | yuvarl r. — Hemen tevkif edilen Mütcarrıza kalmıştır. Prense bir şey olmamıştır. karşı ehali hiddet ve ne ıihır.:ı tevkif .ııııı'ı’çk. fret izhar etmiştir. İtalyan olan müt- berto, meçhul askerin|âtrız protcsto mahiyetinde olmak ü- Pisle Uakürtü, are havaya ateş ettiğini söylemiştir. Prens Ümberto ya sui kasıtta bü- kunan arasından prensin üzerine a-| do de ali mektep tılmıştır. Motosikletli bir polls memu|talebesi olduğu —ve Paristen geldiği ru hemen mütcarrızın Üzerine gide-İ anlaşılmıştır. A — — — —— İSMET HZ. NUTUK ı AMASYADA FECİ BİR KÖY ,âı İYECEK YANGINI ANKARA, 24 (Telefonla) - Mec-| — AMASYA, 24 ÇA.A.) - Terzi kö-| 'f * Hisin küşadında İsmet Paşa Hazretle-| yünde çıkan bir yangında altı kişi öl- TRüştüch , # de bir nutuk iradı edecektir. Müş ve iki kişi yaralanmaştır. . M ADLİYE VEKİLİNİN AVDETİ | KAZANÇ VERGİSİNİN TADILI | Avrupa seyâ' Ça se &

Bu sayıdan diğer sayfalar: