25 Ekim 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

25 Ekim 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BİN Si Resmimiz Karacaahmet önünde afta yirmi gün sonra yolcu mg Şimdi sa : Beyoğl .LUVR TEF Elyevm bü; malların en müntahap çeşizlerini bu evvel ziyar KUPONLARDA, 130 ; i : in i Tetrişat : i i yy Anları Şehremaneti Şehremanetinden: Beşiktaş- ı has fırm caddesinde 9 numa- ili dükkân kiraya verilmek için ık müzayedeye o konmuştur. aliplerin şartanmeyi. görmek in her gün müzayedeye gir- ek için ihale günü olan 19 teş- »sani 929 cumartesi günü le- zım müdürlüğüne gelmeleri. çi Şehremanetinden: Cihangir angın yerinde yirmi dokuzun- 1 Adada 591 harita numaralı sa ndaki 7,20 ve 2,70 met yüzünde 18,72 metre murab- undaki arsanın metre murab- una 20 lira kıymet taktir olu- trak satılmak için açık müza- sdeye konmuştur. Taliplerin rtanameyi görmek için Ber in müzayedeye girmek için i- we günü olan 16 teşrini sani 9 cumartesi günü levazın mü irlüğüne gelmeleri vi Şehremanetinden: İğrzedil- €kte olan kanalizasyon âmeli- ıtı dolayısile Fener caddesinin nkapanı ile reji önü arasına üsadif kısmının 25 teşrinievel '9 tarihinden yalnız geceleri Icümle vesaiti nakliye kapalı! Munacağı ilân olunur. Sa Şehremanetinden: Sarıyer yanın rinde orta çeşme ve çeşme sokağın- 3,23 ve 1.70 metre yüzünde 10,50 #tre murabbamdaki arsanın metre bbama 60 Tira kıymet takdir o- Tarak satılmak için kapalı zarfla izayedeye konmuştur. Taliplerin #tname almak için her yün levazım idürlüğünc gelmeleri teklif mek- olarını da ihale günü olan 16 Teş- isani 929 Cumartesi günü saat on- kür müdürlüğe verme, BİR RESİM Dün Bağlarbaşı - Haydarpaşa tramvay huttında ilk tecrübeler yapıldı ve muvaffakiyötle neticelendi. Bütün tefrişat levazımatınızla mobil ederek zirde gösterilen tenzildiran istifade etmek menfaariniz lcabındandır. ÖZ Mülliyet tecrübe akline başlanacaktır. Doktor Celal Rasim IğBahriye hastanesi cildiye İğ ve zühreviye mütehassısı —Kadın: Erkek— Cilt, frengi, belsoğukluğu ve Idrar yolu hastalıklarını en emniyetli usuller ve en elverişli şartlarla tedavi eder. Adres : Beyoğlu, Mis sokak No 11 telefon Beyoğlu 737 her 14-20 arabası ı göstermektedir. Bu haftı tin almanın tam zamanıdır! unda ( Tokatliyan karşısında ) RİŞAT MAĞAZASINDA yük tenzilâtlı satış yapılmaktadır. mızı İuvr tiçarethanesinden tedarik ettiğiniz takdirde en İyi cinsten er yerden daha cuz alicağımza emin olal iniz. Luvr mağazasını bir an kumaşlarında, 20 gün saat 8-10 | İstanbul vilâyet Orman Başmü- | dürlüğünden Harine namına mazbut Haliç--i; HALI ve MOBİLYALARDA, © muşambalarda “10 “ yn wtnabul vildyeti defterdariığın- ya i Makamı vilâyetten: Bir milyen lira sermaye İle teşek | . kül eden Mili Reasürans Türk ano- 4 nim şirketinin ihraç edeceği beheri| Ç 25 Tesrinievel 929 cuma günü saat on dörtte dolma bahçe- beş lira kıymetinde 15200000 numara) de eski establi amire de açılacak olan hayvanatı ehliye sergisine ya kadar İki yüz bin adet hisse sene| meclisi umumi vilâyet ve cemiyeti umumiye belediye azalarının dinin Damga tesmi istifa edileceği) çazrif ilnâ olunür. an Sor > ! ... Adapazarı falim “Ticaftt bankası Kal Umum Mu 1ğUN pm tezyidi sermaye #retile” “ihraç g i z edeceği beheri beş lira kıypsetinde! o Güraba hastanesinde mevcut müstamel eşya ile keza müsta- 100001-200000. numaraya kadar yüz mel Röntgen cihazı müzayedeye vaz edilerek teşrinisanin yir- bin adet hisse senedininDarığa resmi! rpinci çarşamba günü saat on dörtte ihalesi icar edileceğinden ta Jia eSllğiği Hân olurr. lip olanlarm mezkür eşyayı görmek üzre her gün öyleden evel hastaneye ve ihale are encümenine müracaatları TA * . m. 1 7 m Tp < . hir pe yene Vilâyetdaimi encümeninden: | tası ve 316 kayın İçi tahtası! © Lâleli civarndı h inde a V üm- İde akk May azap ai isi | e YERİNDE GA halk EEE beğ bp” VR VA entari Ve 00 adet kayın hamit ve Sgek e rükde kilise sokağında 4-8 No: dükkân icare verilmek üzre 10 del odunu «© 1776 atik kıyye mah; | vesrihisanıi 929 pazar günü sast on bire kadar müzayedeye ko- İN ve Be eleliki yi em | nulmuştur. Taliplerin encümeni vilâyete müracaatları ve 10"dömer kizilerk kamçı saplığı di in Ki ra mek a İ ve 150 adet kökmür lata ve 262 adet ) İ 1 İl | İl il İ , Spa gi neç sz Delel demir yolları ve fimanları umum idaresinden: şübulu ve 72 adet kızılcık çubuğu ve " ünak aş i kilo meğe köcllirü ve 2036 adet! a Ez kei kapalı etme ai e Mü- etane çubuğu ve 3000 adet şimşir | Pekasa 10-12-29 salı günü saat 16 da Ankarada Devleta Demir- kaşık ve 445 adet mahlut saplık ve ç| Yollsrr idaresinde yapılacaktır. i köknar seren ve: 73 adet köyın.! , Müfinkasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak- İ13 adet kestane direği ve 26 adet kat temiwatlarmı ayni günde saat 15,30a kadâr Umumi müdür- köksar ve 8 adet meşe * kerestesi ki İlik kalemine vermeleri lâzımdır. çong'an 2 Skalem orman emeli ike. Talipler münakasa şartanmelerini 2,5 lira mukabilinde Anka. rinisani/929 perşembe günü ihale; rada, Malzeme'dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağazasın- | ihmal izre-müzayedeye Gıkarl-i dan tedarik edebilirler, : ila miığtır. İzahat almak isteyen taliple- mr İrina sin Istanbul orman baş müdiriyetine ve yevmü ihalede saat üç buçukda defterdarlık binasında ihale kamis- yonuna müracatları ilân olunur Samsun orman müdiriyetinden: |maları ve daha riyade tafsilât al- | Vezirköprü kazasında vaki Sarr., (4k isteyenlerin Ankarada ozman İsiçek ormanından on sene mildder, gam ey b mpi Sinop, İve kapalı zarfla beher metromükabı. eğ a geiiiiyetlerine nilira 421 kuruş bedeli muhammenle müze | Salar ilân olunur. yedesi mevkii ilâna vaz edilen 14270) İLÂN Karaköy köprüsünün Hâliç ciheti | metromükabı gayri mamul karaçam; İleri, | rk Emninönü tarafından ki eki 3i yeni| eycarının ilân müddeti görülen hu) | Osmanlı anin Öalata, numaralı oda kiraya verilmek için a-| zum üzerine iki ay olürak tesbit e-| Yenicami ve Beyoğlu devairi yık müzayedeye konulmuştur, Talip dildiğindem 27. teşrinievel 629 tari-| “ Cumhuriyet, Bayramı müna lerin mn ve «ilgi ihinde icrası mukarrer iha gün müzayedeye girmek için ihale gü; teşrinisani 929 çarşamba günü icra İmü olan 16 Teşrinisani 029 Cümârte:| kılmacaktır. Talip olanların yevmi İsi günü İevazım müdürlüğüne gelme-| musyyende saat on beşte Samsun Heri, orman müdiriyetinde hazır bulun n 27 sebetile 99 Teş. evvel 1924 tari hine müsadif Sah günü kapalı bulunacakur, SİNE ; işe EEE Tİ ATROLAR ŞEHREMANETİ vatrosunds bu ran Ailesi; Döesto, Gündüz. ve gece *“Silaharh arkadaşları. Büyük askeri dram. Amucs Beşi. Taklitli komedi 3'P sinmada. “Gece | | di Kadiköy Süreyya sinemasında Bu. günden postası, 2 zimizin İscsnbula teşrifleri intiba. Paris Bu gün Dolmabahçedeki Has ahırlarda oymak olan teşhir edilecek hayvan! ve SİNEMALAR .00004443080000000: Tepebaşı «i-) gün rpasine #4” 30 da 2100 da Meri dügan 3 perde Her comar teni akşamları için — fisrlarda tenzilât yapıl işte. - Tu Kadiköy Mısırlıoğlu tiyatrosu Şevki Bej: bu akşam Fabişenin esrarı; Faola P. Hayğa Kanto - Varyate. Miller tiyatrosu Naşit Bey srarı,, Kanto. Varyete Müllt filimler haftasi Ankara Ga itibaren; Gazi çiktigi. 3 Kadıköy Hilaâi Sineması ( Könismark 5 Hökr Döllö. ve Jak Katlen 12 Kısım Birden | Belsoğukluğu FRENGİ ve ADEMİ İKTİDAR gerine Louis) ve (Necker) Kifsiklerinden mezun ve NE Dr. SITKI NECİP Beyoğlunda İstiklai cadde- sinde 111 numaralı Istiklal a- pârtımanının bi Frengi en milessir edviy muhtelif usul ile, belsoğuklu- gu ve ihtilâtatının en muannit şekilleri aşılar ve ozonotermi gibi vesaiti elektirikiye ile ve nüksetmemek “Üzere tedavi olunur. ADEMİ İKTIDAR ve bel gevşekliğine En mücstir deva Seroin hapları r. Deposu Istanbul Sirkecide İsken eriye oteli. ittiselinde Ali Riza ce zanesinlr. aşraya 150 kuruş posta ile gön- derilir İzmirde ceza depolarında ve İr- Eat pazanndaki cezsnede | ardan İkisi, Bir. şeyin”fevaidini bizzat anlama kabil olursa bu sectübe yapilabi lecek en iyi: tariften daha ziyade kanantbahş Olur. Bu maksatla Parker Doofold un tecrilbesini bizzat yapmak frsatını size veriydruz.. En yakın kırtasiye mağazasını girir Ziyaretinize, muntuzır olan mağaza sabibi sizin çin hiç bir "emahhüdü mazammn. etmemek üzre Parker Duofoldun tecrübesini yapabilmeniz için bu kalemi sizin etarinize amade bö- lundurümaktadır. . Parker Doofold mürekkepli kalemini satmak bi bizim menfaatimizdir. Kaka ony satın almadan tecrübesini yapsanız bizim için kafi ve İsidelidir. Zira tanıdıklarınıza ahpaplarınıza kendi tecrübenizi anlatacak ve bu suretle Parker Duvloldun Şöhretine hiz met etmiş olursunuz. Parker Duofoldun Kâğıt Üzerine 4 cinsinin fiatları hayvan sergisinde pi Bir Parker Duofold ile yazi 'mağı tecrübe ediniz. O zaman bir mi halemin bütün Di anlamış olacaksıDI” # ne büyük bir hafiflikle ydi görünür. Elin kelemi tam bir ei nasıl tarruğuna, mürekk: “ muntazam bir suremte ek$i dolma ve temizleme am gi ve kadar kolay olduğunü, gigi olunuz. Parkerin kırılmaz | gt mürekkebin sızmasını geyfi a kun kilncak süreme feykali bir surette kapanir. Sön dereco güzel ve gur renkli kalemlerini w kendi. elininle yazarak bize d rübe ediniz. Parker Duof0i. yedi kında. gördüklerinizi dOrÜEE ve tanıdıklarımıza anlatın Par Duofoli SOMER Tahsilât için Istanbulda G. Dieimann ve Bİ ticarethanesin. Kr çe MESUL MUDUR: BU RHANEDDİİ i i

Bu sayıdan diğer sayfalar: