18 Kasım 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

18 Kasım 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

li i Pi «iğ Fransız mükümeti menhalarından hac edilmiş tuzları Mavı VİCHY-ETAT arazı “eserinden cabikneri MOM STAT sariama evarma leyin YECHY-ETAT TUZU GO YICAY-ETAT PASI YICRY- ETAT KOMPRİMELERİ 5: FRANSIZ #ÜKÜMETİNİN ma mbalam VİCHY GELESTİNS “ini. marsanyo hastahıklari VICHY GRANDE-GRİLLE"-: hastalıkları. VIGHY-HOPITAL me ve care rün - Samsun-Sivas balı işleme müleşlğinder. Samsun istasyonunda yapılacak makine deposunun temini inşası bususu “kapalı zarf vusulile münakasaya konulmuştur. 1 — Münakasanın 9-19:930 tarihinde salı günü Samsunda işlet me mülettişli”; binasında yapılacağı, 9 — Ten rat'para veya Banka mektubunun bir zarfa, teklif mektubunun ayri bir zarfa ve her ikisininde diger üçüncü bir zarla konularak nihayet mezkür tarihte saat (14) de kadar müfet- tişlik idari işler kalemi amirliğine | tevdi edilmiş olması İâzim” ldiği. ir Bu bapte izahat havi şartname ve mukavele projesinin Samsunda idaremiz, Ankarada devler demiryolları ve imanları umumi ideresi ve İstanbulda da Haydarpaşa işletme müfettişliği veznelerine mürâcaatia görülebileceği hususları alâkadarlara ilân olunur, Devlet Demiryolları idaresi ilânatı Haydarpaşa ve cıvarında mukim demiryollar memurin ve müs tehdemininin musyene ve tedavileri zımnında her gün gidecek doktorlar için bir otomobil kiralanacakur. Bu işe talip olacak otomobil sabiplerinin işletme müfettişliği tahrirat kaleminden teda rik edecekleri şartnameyi okuyarak işbu ayın (20) nci perşembe günü saat 15 te Haydarpaşada icra edilecek münakasaya yüz lira teminat akçesini hâmil oldukları halde iştirakleri ilân olunur, ... Haydarpaşa eşya tahmil ve tahliyesi kapalı zarlla münakasaya konmuştur. Münakasa 8-12-930 pazartesi günü saat 17 de Ankarada Dev- Jet demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak- kat teminatlarını aynı günde saat 16,30 a kadar münukasa komis yonu baâtipl'ğine vermeleri lâzımdır. z Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada va Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. ix 750 Ton yerli çimento kapalı zarfla münakasıya konmuştur. Münakası 8-19-030 pazartesi günü sâat 16,30 da” Ankarada Delet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarıni ve muyak- kat teminatlarını aynı günde saat 16 ya kadar Münakasa komis- yonu kâtipliğine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Anka rad ve Huydarpaşada * idare veznelerinden tedarik edebilirler, | | lann gömeükleri mahafaza mailinden L — Gümrük muhafazasının 4 numaralı muşunun bazı tami- ta 90 gün müddetle açık kırdırmaya konulmuştur. 2 — Şartnamenin tasdikli suretleri gümrükler muhafaza Müdür Mğünden alınacaktır. 8 —Her istekli biçilmiş bedelin yüzde yedi buçuğu muvak- kat güvenmeleri ile birlikte birinci kânun 3 üncü çarşamba günü saat I$te muhafaza müdiriyetinde kurulacak satn alma komi- #yonunda hazır bulunmaları. Palto münakasası - Nafia fen mektebi mübayaat komsiyonundan: Talebe için yaptırılması icap eden 150 il 200 adet paltonun 30 teşrinisani 930 tarihine müsadif pazar günü saat 14 te kapalı zarf usulüyle münakasaları yapılacağından. taliplerin şertnamtsini görmek üzere eyyam tatiliyeden maada her gün ve mürakasaya iştirak edeceklerin de mezkürgün ve satte teminat akçeleri mek buzlarile mektepte toplanan komsiyonumuza gelmeleri. Emvali metruke müdürlüğünden: Salık hane ve msi hane: Ke.cıköyünde Osmanağa mahallesinde Nail bey sokağında eski 104 mükerrer yeni 25 numaralı hanenin tamamı. Bodrum kat: odunluk ve kömürlük. Birinci katk Bir sola üzerinde küçük bir ode, mutlak ve helâ İkinci kat: Bir sofa iki oda Üçüncü katı: İki oda bir helâyı havi olap bedeli muhâmmesi 2250 lira Ba kirköyünde Kartatepede Hatboyu sokağında kâin olup nısıf his- sesi lazineye ait 1 numaralı hane, Alt katı; Beş oda bir korldor, mutlak ve held, Üst katı: Bir sofa üzerinde alu eda bir belâ ve çatı arası bir odayı havi olup Hazine hissesinin bedeli muham. meni 2250 lira, 4 evsafı muharrer emval bedelleri sekiz senede müsavi tekasiz İle ödenmek üzere 7-12-980 tarihine müsadif pazar yünü saat 14 de aleni müzayede ile satılacaktır. Taliplerin *, de 7,50 teminat makbuzlarile İstanbul Milli Emlâk müdiriyeti satış komis- Kazanç vergisi müke!- İeflerinin nazarı dikkatine Kazanç vergisi mükelleflerinin itirazname- lerini, kanunun 41 inci maddesi mucibince doğrudan doğruya mensup oldukları maliye şubesi kazanç tahakkuk memurluklarına ve kazalarda zımdır. Defterdarlığa verdikleri takdirde itirazna- melerinin tahakkuk memürluğuna sevkine kadar itiraz müddeti geçerse bundan dolayı hir hak talep ve iddia edemiyeceklerdir. Key- fiyet ilân olunur. Istanbul ithalat Güm- rüğü müdirliğinden: Malmüdürlüklerine : vermeleri lâ- $ S 206 Tuzlu babk ı $ 16 o Balık konservası 7 Fıçı 1415 Tuzlu palamut balığı Transit Teli 62. Tuzlu hamsi a 1 Çuval 75 uz badem | 201 Adet 6570 14 , (496 8 , 19$ Tehi demir fıçı 9S 97 Tehi teneke KS. 710 23 Çuval'1652 Fındık İçi 37 Adet 1,440 İpek mengil ve örtü 1 Paket 2,910 Devekuşu ve hindi kanadından saplı süpürge Mütredatı- yukarda yazılı on dört kalem eşya 22.11:990 tark hinde saat ikide bilmüzayede istanbul ithalat “gümrüğü Satış ko misyonunda satılacağı ilân olunur. Mahle erzak gaz ve benzin münkasaşı: İstanbul Ziraat mektebi müdür- lüğünden: / 931 Mayıs gayesine kadar mektebe muktazi (22) kalem muh- telif erzak Gaz ve Benzin ve suire 3 kânunuevvel 930 tarihine müsadil çarşamba günü saat 14 de ihaleleri icra” kılınmak üzre kapalı zarf usulile ayrı ayrı münakisaya konulmuştur. Taliplerin şeraiti. münakasayı anlamak için her gün ve münakasaya iştirak için dahi yevmi İhalede Defterdarlık binasında müessesatı iktisediye mübaayet komisyonuna müracaatları, i TEŞİ NİSANI 1930 Istanbul Tramvay Şirketi EVKAT: TARIFESİ 1930 senesi Teşrinisaninin 25 inci gününden ilbiren İlânı ahire kadar muteberdir. ii Birinci Se Kutut “Hareket Fasıla hareket baraka : Suat at No ita Şişliden-Tünets 6a6 TAŞ 10 Şişli-Tünel *Tüneiden-Şişliye o #69 7012 2438 Tü Kortuluştan- Tünet 2110 |! Kurtuluş-Tünel | Hüneiden Kurtalaşa 0 20 3 12 Harbiye-Fatih — ( Kb var ai 9 ü in 20430 3 14 Maçka Tünel — ( Mick Mare İli ano) Taksimden-Sirkesise #5 710 > )15 Taksim-Sirkeci a - LZ Maçkadan.Boyaza (6 8 640 5 | 19 MaçkarBöyazıt | agir v Taksimden-Fatihe ıs 700 18 Taleeimek'atik - $ eirüme- Tekme OY 6 19 Kurtuluş.Beyazı e ————— i Peşiktaştan-Bebeğe 001 — Beşkştn Eminönüne işi i5 en Eminönüne 640 21.59 22 Bebek-Eminönü | Eminönünden Bebeğe ö45 22 Bebekten-Karakö 2225 2440) Kraköyden-Bebeğe 2.10 125 Bebekten. Beşiktaşa Orraköyden- Aksaraya 10” 16 Aksuraydan-Orteköye — 2 Beşiktaştan -Fatihe Fetihten- Beşiktaşa Akanraydan - Topkapıya Topkaşıdan SLDdiE 41 Sirkeciden- Topkapıya “20 23 Ortaköy-Aksaray| 34 Beşiktaş-Fatin | i : zı ,5 32 Topkapı-Sirkeci Topkayıdan-Beyazta o 60 PBeyazıttan.Topkapıya | Topkapıdan-Aksaraya Aksaraydan: Yedikuleye kei © gi g Li Slrkeciden- Yedikuleye 33 Yedikule-Sircecii Yeğkleden Beyizli “WE Beyazıttan-Yedikuleye Yedikuleden- Aksaraya Aksarayda: Edirekapıya, Edirnekapıdan-Sirkeciye 7 Sirkeciden- Edirnekapı Edirnekapıdan Be: Aksaray şebekesi —— — 37 mi Dr. İhsan Öksürük şurubu Öksürük ve nefes darlığı içn pek tesirli Waçtir. ivanyolu SultanMahmut türbesi &* Kumkapı iskelesinde maz- but 196 kilo meşe kömürü ile Haliç iskelesinde mahfuz 9/276 Metro mikaba muadil 136 meşe kerestesi 30-11-930 Pazar günü ihale edilmek üzere müzayede- ye çıkarılmıştır. Taliplerde yev mi mezkürda saat içte defter- darlık binasındaki ihale komis- yonuna müracaat eylemeleri. i- lân olunur. Piyango müdürlüğünden: Şart- name 've nümuneleri veçhile evlenme ve noter; evrakı tab ettirileceğinden tab'a talip ola cakların. 19-11-980 çarşamba günü keza 50,000 adet üçüncü sınıf evlenme Güzdenlari tab ttirileceğinden tab'a talip ola- cakların > 22-11-9830 cumartesi günü “saat (Ste pey akçaları ile birlikte piyango müdürlük günde müteşekkil tayyare ceml- yel mubaysat “komisyonuna mü ti; Dr.HORHORUNİ Frengi Belsoğukluğu vibanesi Beyoğle Tokatlıyan da Mektep sokak Na 35 Tel 3132 müzyene her gün siba'rn ai Şamar. K —| Dr. Taşciyan Zü yi | lıklar vala mesi Eminön nesi karşı sol HALİL SEZA | BASUR MEMELERİ Ve cerrahi hastalıktır mütebessısı, Divan yolu Doktor Eminpaşs sokak Tasarruf kumbaraları e. “agat yolunu aydınlatsc © birer mes'aledir 009 00 Harman, traktör, tohum ekmeye ve buğdey taneleri değirmen vesaire Ziraat Makineleri Fabrikasını temsil edecek muteber vekiller arıyor, “Zir ki adrese yazılması: e Agricola 9516 a Haasenstein et Vogler $| S.A. Wienl Schulerstrasse 11 (Autriche) 4680820002295 2 e Emniyet Sandığı emlâk müzayedesi Kat? arar ilânı ; Ş Borçlurüf ö ğ al 764 Süleymaniyede Şemsettin Mollâgürani 1 hallesinde Yoğurtçuoğlu sokağında eski W 17 mülkerrer ve yeni 4, 35 numaralı yüz mış arşın arsa üzerinde ahşap İki buçuk KâX ta yedi oda, ikl sofa, bir taşlık, bir cihanni” me, bir taş antre ve sarnıç ve kuyuyu ve İ akar suyu ve otuz arşınarsa Üzerinde i mutfak mahallini ve elli arşım bah #ltında bodrumu havi bir hanenin tamami” Hulüsi B. Sabiha H, 3054 Beyazıtta Hurma sokağında eski 4, 4 MÜ. kerrer ve yeni 24 numaralı yetmiş dört &i arsa üzerinde kârgir üç buçuk katta altı o bir daraça, bir antre, iki sofa, bir balkon, be. mutfak ve kırk sekiz arşm bahçeyi havi € mire muhtaç bir hanenin tamamı, Mah Celâlettin B.. Ortaköyde eski Ayazma ve yeni Güçeoğ” sokağında eski 24 mükerrer ve yeni 2598 maral: doksan dört arşm arsa Üzerinde alı$#f iki katta üç oda, bir sofa, bir mutfak, bir lık, bir sarnıç ve kırk dokuz arşm havi bir hanenin tamamı. Hasna Kasmpaşada Kurtçelebi mahallesinde Şe). sokağında eski 9 ve yeni 11 numaralı iki YÜ seksen dört arşm arsa üzerinde Şeyh so#” ğında bir buçuk ve bahçe cihetinden kârğe üç katta ve beş daireden ibaret olup DİŞİ sandık odası olmak üzere on yedi oda, 5 P sofa, ayrıca camekânla bölünmüş salon $€£ | inde bir sofa, bir antre, biri ufak olmak ÖĞ, ! ye üç mutfak, kömürlük ve odunluk, ici 0ĞE İli iki çimento ev altı, üç merdiven altı, bir EĞİ ridor, iki kuyu, bir sarnıç, iki şahniş ve DİĞİ üç yüz kırk bir arşın bahçeyi ve bahçe etti fnda duvarı havi harici sıvasız cüz'i noks#“ ları mevcut yeni bir hanenin tamamı. i Abdülkerim Bl Ortaköyde Yenimeyhane sokağında eski mükerfer ve yeni 37 numaralı doksan #.İi , arşı arsa üzerinde bir katı kârgir, bir Xi.) ahsap olmak üzere iki katta dört oda, iki $ fa, iki methal, bir kuyu, odunluk, kömür! ve kırk dokuz arşın bahçeyi havi yeni bir » nenin tamamı, Abdürrahman Nazik H.İ Edirnekapıda eski Allpaşada Tabakyunf İn mahallesinde Değirmenciçikmazı sokağı eski 14 ve yeni 16 numaralı yüz yirmi a9 Si arsa üzerinde'ahşap iki katta biri sofadii. tahta ile bölünmüş olmak üzere beş odâ, ei sofa, bir mutfak, bir kuyu ve on iki arşa, sa üzerinde ayrıca bir odayı ve on seki şın bahçeyi havi eski bir hanenin tamami g. 5 Rebit Fatihte Kadıçeşmesinde Sinanağa mabf' sinde Sinanağa yokuşu sokağında eski 5” kerrer ve yeni 29 numaralı yüz arşm arsâ 4 zerinde ahşap iki katta beş oda, bir sof& * mutfak, bir kuyu, bir taşlık, bahçede sü? lunun menfezini ve kırk arşm bahçeyi z mukaddema arsa elyevm bir hanenin MÜ, mi. Sadık E£,, Feridüf e Se 4345 Üsküdarda Evliyahoca mahallesinde İy oğluyokuşu sokağında eski 7 ve yeni al maralı seksen iki arşın arsa üzerinde ahi iki katta üç oda, bir sofa, bir mutfak, bİr Seyi il rak avlâ, bir kuyu ve altmışarşın baki ğ havi bir hanenin tamamı, ANE Üsküdarda Altunizade mahallesinde 7 fini İbrahimağa sokağında eski Swe yeni İt ”4, maralı yilz yirmi dört arsın arsa üze” dak ahşap üç katta yedi oda, iki sofa, bir t89 0 bir kiler, bir merdiven altı, bir kuyu kırk arşm üzerinde bir mutfak ve üç yü” sf mış altı arşın bahçeyi havi bir köşkün ÜL. mi, İffet H. ve vekili Rüştü yi Üsküdarda Altunizade mahallesinde KÜS”, çamlıca caddesinde eski 13 mükerrer VE İ je 5 za hk gil 950 2490 sonat cins ve nevi ile mevki ve müştemilât TEZİ EE İİİ, SEE EE # 800 1958 7 TE 210 900 3625 TEE 3700 12985 3796 4 « 215 1000 4057 257 1002 4247 TİE 351. 1010 184 o 650 290 1250 4743 657 3640 4787 47 numaralı üç yüz arşın arsa üzerinde iy, şap iki katta dokuz oda, bir sofa, İKİ bir taşlık, çatı katını ve kırk arşın 2183, ty rinle bir mutfak, beş dönüm, bin iki vi mış arşm bahçeyi havi eski bir haneni, mami, Fatma Seniye Yukarıda cins ve nev'ile mevkii ve el yeni en ola, Itmıs bir gün müddetle icra kılınan aleni müzayede net ie Sizi göğe bedellerle talipleri üzerinde takarrü” va rek birinci ihalesi icra ve otuz bir gün müddetle müzayfi is vazedilmiş ve 17 Kânunuevvel 1930 tarihine müsadif ça! eat gilnü saat ikiden itibaren milzayedeye mübaşeret oluna! bi a dörtte muhammen kıymetini geetiği takdirde kat'i kara! N mesi mukarrer bulunmuş olduğundan talip olanların 1 ği kür günde saat dörde kadar Sandık idaresine müracaat “de leri ve saat dörtten sonra vuku bulacak müracaatların > z dilmiyeceği ve mezkür emlâke evvelce talip olanların kat 4 rar esnasında hazır bulunmadıkları ve başka talip zuhur €Y il Şi takdirde milzayededen çekilmiş addolunacakları Tü İMANE mem nanmniilemmemmirkemme ğ Mes'nl Müdür: Bürhane“”

Bu sayıdan diğer sayfalar: