3 Kasım 1931 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

3 Kasım 1931 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SALI 3 TEŞRİNİSANİ 1931 6 ncı sene, No. 2058 NUSHASI 5 KURUŞTUR Türk - Alman Ticareti Alman gazetelerinin yazdığı na göre Almanya ile Macari n ve Romanya arasında imza İsnan yeni ticaret mukaveleleri bu ayın on beşinde mevkii mer iyete girecektir. Bu mukavele- er ile Macaristan ve Romanya buğday, arpa ve mısırına, güm rük tarifelerinde yüzde yirmi Mukaveleler o imzalandığı zaman, bu mesele ile alâkadar vlan diğer memleketlerin mu- vafakatleri alındıktan ve Al MmanReichstagınm da tas te o geçöcekleri bildi Alman gazetelerinden anlıyo- İruz ki, hükümet Reichstag'ın İtasdikma lüzum görmüyor.Bu, tabif Alman teşkilâtı esasiyesi ile alâkadar bir meseledir. Ve bir ecnebinin bu nokta hi kında söz söylemeğe hakkı ol- ğını takdir ederiz. Ancak Alman meclisi gelecek şubata kadar tatil edildiğine nazaran icaret mer selelerinde en ziyade > bi gelecek seneye miyecekle yüzde 25 nisbe- İtinde tercih yapan bu mukavc- İrecikmiştik, Bu t kalmaksızın iki hafta sonra Gerçi bu ticaret mukavelele- ile isti i İmanyaya oldukça mühim iktarda arpa ve mısır ihraç fttmekteyiz. Ve bilhassa mısır -atımız son seneler zarfı iki bin tona geçen sene sekiz in tonu tecavüz etmiştir, Al- yadaki zirai istihsalâtım va iyetine göre, bu sene gerek ar a ve gerek mısır ihracatımı- mn mühim bir mikdarda artma bekleniyordu. Bize en zi ie mazharı müsaade muamele 'adeden bir ticaret muakevele- rağmen, bu Romanya ve acari mukaveleleri ihra- trmızı hiç mesabesine indire- tir. Gene Alman gazetelerinde uduğumuza göre, bu mesele yakından âkadar olan ve u- ların da bu tenzilâtlı tarife- Acer etmelerine karar ı tazammun etmeyeceği ihmal veya zuhulden de i geçmezden evvel, Reichs- sdikına iktiran edecek » O zamana ihracat tüccarlarımızın muhafaza edecek in derhal tatbikına geçilmesi İman kükümeti tarafından an verilmiş bir karar netice- bizim gibi bir çok Alman- iri da hayrette bırakmış ol tar, Hiç şüphe etmiyoruz ki imiz, bu yeni şerait al- iccarımızın hukukunu hafaza etmek için lâzım ge- teşebbüsatta bulunmakta iyecektir. Alman o hükümetinin de, aristan ve (Yugoslav - ilmişti. | Büyük Millet Meciisinin küşadından ve Reisicumhur Hazretlerinin nutuklarını irad edişlerinden kıymetli intibalar: Gazi Hz. Meclise geliyorlar. Kürsüden Millet vekillerine hitap ediyorlar. Mebuslar heyecan ve dikkatle Büyük Reisin nutkunu dinleyorlar. Kâzım Pş Hz. ve İsmet Pş. Gazi Hz. nin natuklarını dinleyorlar. eeremeraeeresarsamarareaserase) ya Heimwehren'leri yeni bir | | Tütün inhisarı Arnavut murahhiaslar bugün gidiyorlar Şehrimizdeki Arnavut kolonisi dün şereflerine bir çay verdi Dün İstanbul Palasta şehri- mizdeki Arnavut kolonisi tara- fından Balkan konferansına iş tirak eden Arnavut murahhas - ları şerefine bir çay ziyafeti ve- rilmiştir. Ziyafette nutuklar söylenmiş ve hasbihalde bulunulmuştur. Arnavutluk murahbasları i- kinci Balkan konferansının ne- hakkında yaptığı gibi, ümetimizin bu teşebbüsü- nü hüsnü telâkki edeceğini kuv vetle ümit ederiz. Diğer mem- leketlerin Almanyaya yaptıkla etli mikdarda mısır ve arpa ihracatı ile mukayese edi- lecek olursa, bizim bin ton ar- pamız ve sekiz bin to siri mız büyük bir rakam ifade et- mez. Fakat bu, bizim ticaret | muvazenemizde ihmal edemiye ceğimiz bir paradır. Sene başm dan beri Almanyada tatbik edil mek teolan bir ti ya h lâkini çoğalttığından, esa- ticelerinden ve şehrimizde gör dükleri samimiyet ve hüsnü kabulden memnun ve mütehas sis olduklarını söylemektedir. ler. Murahhaslar bugün memle- ketlerine döneceklerdir. Murah hasları Balkan komitesi heyeti ve şehrimiz Arnavut kolonisi teşyi edecektir, sen Almanyaya olan tütün ih- racatımız baylı mutazarrır ol- muştu, Gerçi bu kanun son za- manlarda değişmiş ise de arada Almanların tütün zevki de de- ğiştiğirden tütünlerimiz için eski müsait vaziyetin bir defa daha geri geleceği bir mesele- dir. Şimdi tepeden inme bir dar be ile harici bir rahne açılmak mevzuu ba- histir. Türk - Alman ticari mü- nasebatının inkişafına taraftar olduğuna asla şüphe etmediği. miz Alman hükümetinin buna razı olmayacağını ümit etmek isteriz. Ahmet ŞÜKRÜ ticaretimize yeni, | Kanunu | ; Tezyili istenen maddede tayin edi.en müddetler ANKARA 2 (Telefenla) — Tü. na cetveline âtideki cetvelin de ilâvesi- niteklif etmektedir: Çankırı Silvan Osmaniye Gus (Mardin) Hasan Mansur Adana baş müdür- lüğü ve Silifkeden maada mülhakatı Silitlee 31 kânunuevvel Antalya merkez müdürlüğü ve İs- parta 15 şubat Kutahya, Uşak 31 mart Kastamoni ve mülhakatı 31 mayıs Ordu, Fatsa 31 mayıs | Ayvalık merkez müdürlüğü ve Agon yadan maada mülhakatı Agonya Zonguldak ve mülhakatı 15 mayıs Tekirdağ ve mülhakatı © 3 mayış Hastalıklı Etler

Sıhhıye Müdürü Ali Rıza Bey ne diyor? Bazı hastalıklı hayvanların, resimden istifade o maksadile, mezbahaya götürülmiyerek şe- hir haricinde kesildiği ve sonra tılmak üzere şehre getirildi. ği yazılmıştı. Bu vaziyet karşısıda Sıhhi. ye müdürü Ali Rıza Beyin fik- rini sorduk. Bize dedi ki: — Eğer böyleyse © meselâ i hastalıklı etlerin de 31 mayıs 28 şubat 31 mart 31 mart 31 mart | 31 kânunuevvel | ederek, mezbaha damgası olm yan etleri satm #lmamalarmı tavsiye ederim, Damgasız et sa tanlar hakkımda da belediyece takibat yapıldığını şüphesiz ad dederim, ———ome— M. Von Hosech Parise döndü PARIS, 1 (A.A) — ri, Von Hoeseh bugün öğleden #08 va Berlinden avdet etmiştir. Fakiriere | Yardım Leydi Klark mi müsamere hasılatını dün Belediyeye verdi İngiliz sefiresi Leydi Klark, İngiliz konsolosu ve belediye reis muavini Hâmit B. dün Da rülâcezeyi, Himayei (o Etfali, gocuk bakım evini, Yıldız şehir yatı mektebini gezmişler © ve kimsesiz çocukların hatırlarını sormuşlardır. Leydi Klark se- sefarethanede yapılan müsame redeki 2 bin lira hasılâtı da bu İ müesseselere tevzi edilmek üze re belediyeye vermiştir. İngiliz sefiresinin bu müşfikane hare- | ketinden dolayı belediye kendi. lerine şehir namma beyanı te- Karışıyor mu? te çıkan bir ga- zele şayanı dikkat ifşaatta bulunuyor. PARİS,2 A.A. —Leon Blum, Le Populaire gazetesi- | nin yazdığı bir makalede bu ga zetenin Macaristan'dan ve çok emin bir membadan “Son dere- ce vahim” haberler almış oldu ğunu yazmaktadır. Bu haberlere göre Avustur- Macar. tahtına getirilmesi İstenen arşidük Otto de Habsburg darbe hazırlamaktadılar. Bun- ların 9 * teşrinisanide umumi taarruza geçmek emrini almış oldukları söylermektedir, Kont Karolyi'nin harbiye nazırı M. Comboes'e mevkiini terkedece ği beyan olunuyor. M. Gombo- es'in diktatörlüğü. Hababourg hanedanının yine anat ma- kamına gelmesinin bir mukad- demesi olacaktır. Le Populsire gazetesi, Fran sız hariciye nezaretinin lâzım gelen sür'atel hareket edip et- miyeceğini ve Prague ve Lon- dra hükümetleri nezdinde te- Sahip ve Başmuharrıri Siirt Meb'usu MAHWUT Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü ETEM İZZET Kıbrısa asker taşıyan İngiliz tayyareleri ve tayyarenin içinde sevkiyat... Selânikte Kıbrıslılara iane toplanıyor Kıbrıs kıyamı nasıl tertip edildi, mevkuflar arasinda kimler var? Rumlar vergi vermiyecek ve silâhsız isyana devam edecekler Kabristan verilen malümata göre, son kıyam hâdisesinde âmil olanla rn başmda tevkif edilip te adadan ihraç edilen Baf piskoposu | bulun- maktadır. Bu piskopos, adanm Ya- nanistana ilhakı için geçen sene bir e heyetile beraber Londraya git Kiyma iki hafta kadar evel Lefkoşa'da baş pikoposun evinde toplanarak şu kararları vermişler: 1 — Hükümete vergilerin tediye edilmemesi, 2 — İngiliz emteasma karşı boy- kot yapılması. 3 — Kavanin azası tarafından mee Hste hükümete karşı obstrüksiyon yapılması, Bu tedbir cümlesinden olmak üzere kavanın mecli n Rum azası istifaya karar vermişler. (Devamı 6 mer sahifede ) Kıbtıs valisi Sir Ronald Storrs refikası ile beraber 8inci ilk mektep yandı Mektepteki 450 talebe. açıkta kaldı. Bina niçin ve nasıl yandı? şebbüsatta bulunup bu unmıya cağı sualini sormaktadır. Yeni Balıkesir valisi BALIKESİR, 30 (Milliyet) Samsun valiliğinden naklen gelen valimiz İbrahim Bey dün istasyonda Kolordu kumanda- iaşe blzretlerile mektiiiçi ve defterdar Beyler, devair ve müessesat müdirani, belediye reis ve azaları ve şehrimi ile ri gelenleri tarafından istikbal edilmiştir. Telefon Numaralarımız Otomatik telefon müna- sebetile gazetemizin numa- raları da değişmiştir. Yeni Evelki gece Süleymaniyede 8 inci ilk mektep binasnın üst katından yangın çıkmış, bina ve yanındaki ahşap ev kısmen yandıktan sonra söndürülmüş- tür. Yangının neden ve nasıl çıktığı anlaşılamamıştır. Bir ri- vayete göre, hademeler üst kat taki odalarma mangal çıkarmış lar, bu mangaldan sıçrayan kı- vılcını yangına sebep olmuştur. Fakat hademeler bunu inkâr etmekte, odalarma mangal al- madıklarını söylemektedirler, Bunlar yangının elektrik telle- rinin kontak yapmasından ileri İ geldiğini söylemektedirler, numaralarımız şunlardır; Yanan mektepte 450 talebe mevcut idi. Bu çocukların açık- ta kalmamaları için Maarif ida resi derhal faaliyete geçmiştir. Bu talebenin civar mekteplere yerleştirilmelerine imkân bulu namamıştır. Çünkü bütün mek teplerin kadroları esasen dolu- dur. Mekteple beraber 3500 li- ralık kadar sıra, iskemle ve ve- saiti tedrisiye yanmıştır. Açıkta kalan çocuklar için o civarda başka bir bina aranmak tadır. En kısa bir zamanda ye- niden bir mektep açılarak ders lere devam olunacaktır. Mektebin müdürü o Maarif müdürlüğüne raporunu vermek le beraber müfettişler ayrıca tahkikat yapmaktadırlar. Tale dan kitap alınmak üzere topla- nan ve hademlerin tahtı muha- fazalarmda mektepte bırakılan 200 lira kadar parada ortada yoktur. Bu noktanm © yangın çıkmasının sebepleri ile bera- ber tahkik edilmesine | lüzum görülmüştür.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler