20 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

20 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ça (Bi rüssebi), (Hafir), kum üs- türdeki bahçeler, hepsi, Kimbi.. lir kaç külçe altın ve gümüş bir serap gibi söndü. Askerimiz o kadar az ki yan yana siperlerde — oturan | iki fırkanm arasında, urban, gelen geçeni soyuyor. İki tarafında öldürecek öl İngiliz tangı bir demir olmuş, Filistin güneşi altında yatıyor. Cphemiz susuz, kuru ekmek kırıntılarını güç yetiştiriyoruz. | yan Arkasını çöle veren İngiliz or. | ğu bir kutuyu açtı ve dusu ise, siperinde musluktan ye gitti, Ordu kumandanı, tel- grafla, t& Adana taraflarından gelen bir benzin vagonunu ta. kip etmektedir. Ne yedi, ne iç- ti, bir menzil mülâzımının bü. tün gayreti ile çalıştı; ateş gibi nda. Nihayet, akşam üstü benzin vagonunun Şamdan ilerlediği- ni görerek, memnun, telgraf e çıktı ve bize döne- — Büyük Kumandanların harp zamanı soğuk kanlı olma sını tavsiye ederler; fakat elde değil! diyordu. O srrada Enver Paşa ve ma iyeti gelmişlerdi. Hep birlikte sepheye doğru (gittik. Geniş çöl Akşama doğru bilmem ne geçti? Fakat hiç kimse ne baş. ku: ne de ordu kuman danmın çadırma yaklaşamıyor. Bizden uzakta, iki çadır, dar £in ve somurtmuş Ğ Ara #rra bir rüzgâr (ikisin- den birini kıpırdattığı zaman, bir haber gelecek, bir vak'a o. Iacakmış diye bekliyoruz. Enverin çadırı ile telgraf çadırı arasında sık sık bir za. bit gidip geliyor. Çöl gecesi, mehtap gibi ışık veren yıldızları aydınlık, iki ça Zeytindağı Töre dır - Fantezi - dırın dargın profili üzerine çö- küyor. Bir aralık, zabitin ln idişinden sonra Baş- a kin bir kım dayış oldu; çadır bezi dalga- landı, söndü, kabardı ve bu ha. reket, bir rüzgür denize dalga si rayet ettirir gibi, Cemal Paşa- nın çadırına geçti. Hepimizin içimiz açılmıştı. Çadır profilleri uzamış, geniş lemiş, yayılmış ve gevşemiş gi- iskelet | bi idi. İki kumandan, karşılıklı ça- | fakat bay dırlarından çıktıl, dımlarla biribirlerine balkıştı. lar. Enver Paşa elinde tuttu. içinden bütün çöl gecesine akseden bir parıltı çıktı, Cemal Paşanın göğsüne mu rassa bir nişan takılıyordu. Dördüncü Ordu Kumanda- nı, bu nişanın Başkumandana verildiğini duymuş ve kendisi. tı. Başkumandan telgrafla sa- raydan bu müsaadeyi aldığın. dan, şimdi kendi mücevherini arkadaşı bahriye nazırmn göğ akıyordu. Bütün çadırlarda bir orkes- tra gibi, ahenkli sevinç dalga- ları ramen mışlardı. rca derin derin, top sesi (geliyor. İngiliz gül lesi, Osmanlı saltanatınm im. paratorluk tacını döğmektedir. Bu bir damla elmasm hikâ- yesil şa birinci ferik olmuştu. Bu da Dördüncü Ordu o Kumandanı için ağır bir darbe idi. Birut valisi ile Cemal Pa- şa arasında ne geçti, bilmiyo- rum, Fakat ertesi günden iti. baren kımanadana her taraftan irinci ferikliğini tebrik 6 ları yağmağa başladı. İstanbula yazdı: “ — Ne di yeyim? Olmadım desem, e çük düşerim; cevap versem ol madım ki yazayım!,, diyordu. İ İki gün sonra Enver Paşa Cemal Paşanın birinci ferikli- gini tebrik ediyordu. Bu da iki santim sırmanın hikâyesi! Falih RIFKI Karlardan bir han kısmen yıkıldı (Başı 1 inci sahifede) tile ankaz altnda kalmaktan kurtulmuşlardır. 9 numaralı dükkânda oturan 50 yaşında terzi Dimitri ankaz altında kalmış, üç yerinden a- ğir surette yaralanmıştır. Di. mitri hastanesine kaldırılmıştır. 11 numaralı dük kânda oturan tüfek © tamircisi altında kalanları kurtarmış, yi. kımtıyı da tehlikesiz £ bir hale ir. Çünkü evvelce © belediyeye tehiike ihbar edildiği balde ba yıktırılmamıştır. Yıkılan bu kısım büyük ha. | velki reketi arzda çatlamarş ve hafif tamirat neticesinde kullanıla. cak bir hale (getirilmiş, fakat bir iki sene evvel tekrar kulla. Bılamıyacak bir hale geldiği i- çin bu dört oda ve altındaki mühendis ce'bedilmiş, ( burası tetkik ettirilmiş, yıkılmasına Hü zum gösterilmiştir. Fakat yı. kılması icin de evvelâ gazeteler le ilân edilmesi şart konulmuş, bu iş yapılıncaya kadar da bina kendi kendine yıkılarak ili ki- şinin ağır surette yaralanması. pa sebep olmuştur. Trakya'da kar 2,5 metre Kar fırtınası Sarle Anmürval. İlarında tren seferlerindeki in- tizamı kaybettirmiştir. Yollarda karın o irtifar 25 metreyi bulmuştur. Bu kadar kar, trenlerin müşkülâtla seyrü seferini mucip olurken, hat bo. yunda bazı arızalar da olmuş bu meyanda Sinekli — Kabak. ça arasındaki küçük bir köprü yıkılmıştır. Bu yüzden dün Sir keci — Uzunköprü © arasında beş tren yollarına devam ede. miyerek muhtelif istasyonlarda beklemeğe mecbur olmuşlardır. Avrupa ekspresi, dün gitme miştir. Evvelki gün Sirkeciden giden ekspres ise Kabakçadan geriye dönmeğe mecbur olmuş, dün akşam geç vakit Sirkeciye muvasalat etmiştir. Bu trende- ki yolcular, karm — irtifar 2,5 metreyi bulduğunu söylemişler dir. Konvansiyonel, dün ve ev. gün Sirkeciden hareket et g7 ün öğleyin Sirkeciye gel. mesi icabeden ve dün sabah gelmesi lâzrm gelen kon vansiyonel, biri Çerkesköy ve diğeri Alpulluda kalmışlardır. Sirkeci — Uzunköprü arasm da işleyen 105 numaralı muh. telit katar, Uzunköprüden Sir. keciye gelmesi icap eden 104 numaralı muhtelit katarım ser. visini yaparak Kabakçadan av- det etmiştir. Uzunköprüden Sirkeciye ge lirken Sineklide kalan 104 nu. maralı muhtelit katar da, 105 numaralı katarın servisini ya. parak Sinekliden Uzunköprüye dönmüştür. Şark demiryolları direktö- rü M. Pozkal, dün Sirkeci istas yonu müdürlüğü odasmda biz. zat makine başma geçerek yol. lardaki trenlerin vaziyetlerini takin etmiatir. Kahelken — <1. DEE) PARİS, 19. A.A. — M. Painle- ve, Elyece sarayma azimetinden ev. vel M. Laval ile kendi siyasetine i- cap eden veçheyi verebilmek itibari- İle kati telakki ettiği bir mülâkatta bulunacaktır. Bu mülâkat M. Layalin yeni ka- bine ile olabilecek muhtemel iştiraki mesaisi ctrafın.:; cereyan edecek ve dahiliye nezaretinin tevcihi mesele sine ait olacaktır. Her iki meclisin ekseriyet kısmı va âzaları M. Painlevenin kabinesile irtibata hazır bulunmakta vekâletin ekalliyete men- suplarından birisine tevcihine mü- kabil dahiliye nezaretinin M. Lavale teklif edilmiş bulunması hasebile kendilerine verilmesini talep etmek tedirler, Eğer M. Painleve, M. Lava'in da hiliye nezaretine avdeti hakkında ra- dikellerin muvafakat ve ricalarını iş tihsal edecek olursa buhranm halli M. Tardicu (de Cencvredeki Fran- sız murahhas heyetinin riyaseti va- zifesinde devam etmek üzre harici. ye nezaretini deruhte etmiş olacak- UUMAK LES nazırlığını alıyor Intihabat arifesinde bu nazaret mühim müzakereleri icap ettirdi Dahiliye nazırlığı PARİS, 19, A, A. — M. Painle- venin deruhte © ettiği © en mühiı vazife intihabatın icrası ari- fesinde ehemiyeti aşikâr olan dahi- ye mezaretinin uhdesine tevdi edile- ceği şahsiyetin intihap ve tayininde etmektedir. Bu nezareti, uzun zeman uhdele- rinde bulundurmuş olan radikallar simdi kendi içlerinden birisine ve rilmiyeceğini görerek buna katlan- makta iselerde hiç olmazsa M. Pain- leve başvekâletle beraber bu mezare Bir müddet sonra Enver Pa | Hadırlar, Harbiye nezaretine gelince, Fran- sanın harici siyasetinin herhangi bir vaziyet muvacehesinde değişmiyece- Şanghai'de Taarruz (Beşi 1 inci sakifede) icra heyeti; sabık Çin İmperatoru ra Pouyiyi alaka yete im- tibap etmiştir, Japon elçisi nezdinde teşebbüsler ŞANGHAY,19. A. A. — Fransız orta elçisi Japon orta elçisi nezdin. mekli arasındaki kayan köprü. nün tamiri için de taş yüklü il vagon, bir Jokomotif ve lâzım gelen fen memurları ile dün ak şam Sirkeciden Kabakçaya tah rik edilmiştir, Anadolu hattmda o isedün trenler viktinde seferlerini yap mışlardır. Kar devam ediyor Havn, düzelecek derken, ge. ne bozdu. Evvelki gece tekrar hafif kar yağmadı başlamış, alinde vam etmiştir, Dün ber oldukça batırı sayılır soğuk te hüküm sürmüştür. Kandilli rasatanesinin verdiği malümata göre, dün hararet azami 1 dere ce, asgari sıfırdı, Dün rüzgâr poyrazdan mutavassıt kuvvette gibi olacak, hava kapalı geçe- cek, ara sıra kar yağacaktır, An-doluda kar TRABZON, 19 — Ofile Bayburt, arasındaki dağ yolu- na büyük çığ düşmüştür. Çığ altmda kalan dört © yolcu altı hayvan ölmüştür. Yolculardan biri Bayburtludur. Karadenizde fırfına hafifledi KASTAMUNU, 18 —İlgın İile Çankırı arasındaki yola bü. yük bir çığ düşmüştür. Yol ka pandığı için posta (nakliyatı yoktur. Kradenizde fırtma devam et mektedir. Fakat eski şiddetini kaybettiğinden vapurlar sefer. ilerine devama başlamışlardır. Marmara “a dün kar tipisi ol duğundan bazı vapurlar bu me I Tenor geliyor sinin Cenevredeki müdahalesinin w mumü surette tasvip edilmiş olması itibarile M. Tardicunün bu mezaret- te ipkası müttefikan arzu edilmekte dir. Diğer taraftan O M. Tardicunün münhasıran şahsı aleyhinde bulu- her hüsnüniyet sahi- bi insanla teşriki mesaiye hazır ol- duğunu fakat Fadikallerin o Marin grupu isimile, yadedilen cümburi- yetçi ittihadmı bertaraf etmek için bundan evvelki iki kabinenin teşek- külü sıralarında yapılmak istenilen skim bırakan usulü tee. takdirde | M. Painlere- nin teşebbüslerini neticesiz beraka- zak vahim ihtilâlet tevellöt edeceği- ni beyan etmiş bulunduğuna nazarı dikkat celbolunmaktadır. M. Painleve, öğleden sonra | ak- şama doğru veya göçeleyin teşeb. w dit ettilderi M. Painleve — M. Laval Tardisu ve M. Reynaud ârasında PARIS, 19. A. A. — Mi. Painle ve saat 1,45 te dahiliye © mezaretini kendisinin deruhte edeceğini M. La- val'e tebliğ eylemiş olduğundan bu karar üzerine M. Laval, Tardicu ve Reynaud serbestii hareketlerini tek- rar iktisap eylemişlerdir. Çünkü ek- dahiliye nezaretinin kendi âzaların. dan birinin uhdesinde bulunmasını istemektedir. Saat 3 te M. ni tevkif ettiğini ve saat 10 da tek- rar başlıyacağını bildirmiştir. Radikal sosyalistlerin bir protestosu PARIS, 19. A. A. — Fransız va dikal sosyalist fırkasının meb'usan meclisi grupu, demokrat cümhuriyet çi ittihadmmın Painleve aleyhinde ha- karsâtimiz telâleki etti; Maruf bir Tenor M. Lönis İlling Berlin, Viyana ve Prag ope. ralarında lerle temsiller veren meşhur 0- pera tenorlerinden Louis İlling bugünlerde şehrimize gelecek. İ yanda Ege vapuru da teahhur- tir. Mumaileyh burada kalaca ğı müddet zarfında bi? konser verecektir, Her zaman Ayrupanın tanm ği ve Fransız murahhas heyeti rei-|, seriyet fırkası intihabat arifesinde “ eve müzakereleri | Hr yük muvaffakıyet. | ? İrak hükümetile aktettiğimiz ikamet mukavelesi ANKARA, 19. A. A, — 9 Kânün sani 1932 tarihinde Ankarada İrak hükümeti ile akit ve imzalanan ve berayi tasdik Büyük Millet Meclisi- ne sevkedilmiş bulunan ikamet mu- kavelenamesi berveçhiatidir: Bir taraftan Türkiye Cümhuriyeti Reisi Hazretleriyle, | diğer taraftan Haşmetlu İrak Kralı Hazretleri, İli memleket arasmda © teyemmünen mevcut dostluk rabıtalarını takviye ve yüksek akitlerden her birinin te- baasmın ve şirketlerinin diğer taraf ülkesinde ikamet ve icrayi ticaret ©- debilmeleri şartlarını tesbit etmek ve kezalik kazayı umura ve mahalli te- kalife müteallik mesaili tanzim eyle- mek arzusiyle aynen mütehassis 0. ir ilenmet mukavelesi akdine karar vermişler ve murahhasları ol- mak üzre Türkiye Cümhuriyeti Rei i leri, Iktisat Vekili ve Bur- su Mustafa Şeref Beyefen i İrak Hü ksek nışanının ikincisi hamili Ferik Nuri Essait Paşa Haz retlerini tayin buyurmuşlardır. Müşarinileyhima usulüne tevfik ve muteber görülen selâhiyetname- lerini yekdiğerine tebliğ ettikten son ahkâm: kararlaştırmışlar. Ti mazharı müsaade üçüncü memlekete bahşedilmiş veya edilecek muamele- avanin ve nizamatı mereadesi yar hut iki memleketten birinin kavanin ve nizamnameler nin Dokuzuncu günü tanzim edil. Aktedilen ticaret Muahedesi metni ANKARA, 19. A, A. — 10 Kâ- 1932 tarihinde Ankarada mış opera tenorlerini dinlemeğe | nunusani muvaffak olamayan İstanbulun san'at ve musiki | âleminde Louis İlling'in vereceği bu kon İngilterede gümrük tarifeleri meselesi LONDRA, 19-A, A. — Avam Ka marası ithalât rüsumuna ait kanun ji müzakeresine — ret ser müstesna bir hâdise teşkil esmiştir. Bugün de hava dünkü | edecektir. birinci mad desini 66 muhalif reye karşı 274 rey ile tasvip ve kabul eylemiştir. Reserve Federal ban- kasının mükerrer skon- to nisbeti NEVYORK, 19. A. A. — Fede. rala Reserve Bank'asmın mükerrer skonto Fiatı değiştmemiş 've eskisi ip. HE i il ii ii : i 1 İpi il i hi Metinleri neşrediyoruz müsaade millet bahşede- Madde 3 — Her yüksek akit tarai cektir. Binaberin İrak'ın her hangi| ithalât ve ihracat üzerindeki mem > al il e tekabilen po i i z : ğ iş rE Hİ ; i i $. ; i j ; r E İ j ; i ii il ii £ LER I ti ii ii Bi Hi li ş i i i l i ş tarifesi hususunda bahşet- tikleri veya edecekleri hususi men faat ve müsandeler. NURİ ESSAİT M. Paul Boncour yeni kabinede hariciye nazırı olacak i PARİS, 19 (A.A.) — M. Painlevö, M. Paul Boncour'a hari- ciye nezaretini kabul etmesini telefonla teklif etmiştir. M. Paul Boncour bu teklifi kabul etmiştir. Ki Dempsey bir maçta mağlüpoldu iie reiki mine O e pılan dört ravuntl Dempsey rakibi King L. vinsky'e sayı hesabı ile mağlüp olmuştur. Dempsey boks âleminde tuttuğu eski mevkii tekrar ele geçir. mekten tamamen ümidini kesmiştir. Uşakta bir zelzele oldu UŞAK, 19 (A.A.) — Dün sabah saat 9 da hafif bir zelzele ol. muştur. Adanada bir kaçakçılık tutuldu ADANA, 19 (A.A.) — Dün Halepten gelen ekspres treninde polis tarafından yapılan taharriyat neticesinde 512 defter sigara kâğıdı, 25 paket çakmak taşı 12 paket tönbeki, kolanyo ve sairr kaçak eşya bulunarak müsadere edilmiş ve sahipleri mahkeme. ye verilmiştir. Yeni Adana gazetesi mahküm oldu ADANA, 19 (A.A.) — Halkı hükümet kanunlarına gelmeğe teşvik ve tahkir cürümlerinden dolayı Yenindana düz tesi sahibi Ahmet Remzi Beyin ağır cezada nakzen devam edi. len muhakemesi dün neticelenmiştir. Mumaileyh 8 ay ağır hapse ve 133 lira para cezasına mahküm Ankarada yangın ANKARA, 19 (Telefonla) — Dün gece saat 22 de Anafar talar caddesinde Moda tuhafiye mağazasının üst (kısmındaki atelyeden yangın çıkmış ve dük küânın bir kısmı yanmıştır Yeni Yunan torpitoları # ki Yunan Torpidoları ay sonunda Fa lere gelecekler ve Avtrof ile birleşe rek Adalar denizinde İlk bahar ma evrelerine başlıyacaklardır. k Yaşar (Vafa.Kumpakı) ya galip gelmiştir. Hafif söllette: Bedri (Vefa-Kum- kapı), Münür (Harbiye) yi yenmiş. tir. Karşılaşma çok heyecanlı olmus, Bedri, eski bir güreşçi olan Münür Ortn pı), Faruk (Beşiktaş) o mağlüp ot. galip ». heyecanlı olmuştur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: