21 Nisan 1933 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

21 Nisan 1933 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Haftanın filmleri Artistik: Dünyanın son erkeği - « İspanyolca - Elhamra: İsimsiz adam - - Frahsızca - Glorya: Vasiyetname - Fransızca - Melek: Bir kıza ihi baba - - Fransızca - Opera: Saadet şarkısı - - Almanca - Türk (Sabık Majik): İhtiyat zabit- leri - Almanca « Bu haftadan itibaren artık birinci vizyon gösteren Beyoğlu sinemaları yaz mevsimine girmek alâmetleri gös- | termektedir. Bu cümleden olarak O- pera sinemasi fiatleri indirmiş ve ev- velce gösterilmiş filmleri göstermiye | başlamıştır. Bu hafta Operadaki film evvelce Artistik sinemasında gösteril. miş olan (Saadet Şarkısı) (o isminde Frölich ve karısı Alpar'ın güzel bir e- #eridir. dilmiş kıskançlık £ hislerile nişanlı olan mühendise lâkayt kalmağa başlar ve bündan müteessir olan erkek kızdan uzaklaşır. salgm bir hastalık gelir ve bütün erkekler ölürler. Yalnız bir kadınları bu erkeği müzayede ile al- mak isterler. Burada güzel sahneler Vardır. — Bu erkek bizim kızım nişanlısı olan mühendistir. Kız farkma varıp Müzayedeye iştirak eder ve o boyuna arte. Lâkin mühendisin aradığı pa va değil, eski nişanlısıdır. Buluşurlar ve mesut olurlar. Elhamra'da İsimsizadam- Fransızca Oynıyan: (Firmin Gemier) Mevzuu maruf Fransız müellifi Bal. zak'ın eserlerinden (Le Colonel Cba- bert) den alinan bu filmi şimdiye ka Dünyanın son erkeği filmin- den bir sahne dar ekranda © görmediğimiz maruf Tansız artistlerinden ve Parisin (O- deon) tiyatrosu aktörlerinden (Firmin emier) oynamıştır. Ciddi ve temiz bir eser olan filmin mevzuu mazisini bir hastalık sebebile unutmuş olan bir adamın tekrar hâ- tırounı kazanması ve cski | hayatına dönmek istemesi üzerine ne gibi müj- ye karga Ve tekrar mazisini utmıya nasıl mecbur 8 terin. Cüzel ve cida hi i DE” ir, Bir kıza iki baba Fransızca (Françoise Rozay; Kowal). Bu eser eğlenceli ve şarkılı bir ope- Yettir, ki air genç kızın istemediği bir erkek İzdivaca icbar edilmesi © üzerine Kendisinin başkasından gebe olduğu- Mu itiraf etmesi ve bu vaziyetin icap Mtirdiği bir takım karışıklıklar filme celi ve güzel bir çeşni vermiştir. Artistler arasında bulunan maruf ki Française Rozay, ve Kowal gibi milk sanatkârlar çok muvaffak ol- #lardır, 'Dera'da e ğa Saadet şarkı Almanca Oynıyanlar: (Güstave Frölich, Git- Alpar). karı kocanın oynadığı bu film ta Artistik” te keme Dünyanın sonu İspanyolca İ kereslei rletik Balliükd eli Oynıyanlar: (Raul Rulyen - Rozi- | mişti, Moreno). Gilorya'da Bu film bir fantezi filmidir. Bir mü- | ———— hendisle sevişen bir kız yanlış sevke- Vasiyetname -F İ ve aşk ve gençlik hayatlarındaki eğ- a Bir kıza iki baba filminden bir sahne Oynıyanlar: (Marie Dresler, Jean Kerholt, Myrna Loy). Bu film ma rısı bir çocuk doğururken ölmesi üze- rin onun çocuklarma analık etmiş- tir. Uzun müddet sonra mühendis bu ka dın: nikâhla almıya kalkınca çocuklar müteessir olmuşlar ve biçare kadının aleyhine kalkmışlar. Ozırada mühen- dis ölmüş ve bütün servetini bir vasi- yetname ile Emma'ya bırakmış. Bu da çocukları büsbütün tahrik etmiş. Ka- dın çocukların bu hislerine karşı bü- tn serveti onlara bırakıp kendisi hiz- metçiliğe gitmiştir. Filmde bilhassa Marie Dressler çok muvaffak olmuştur. Türk (eski Majik) İhtiyat zabitleri eğleniyor - Almanca Oynıyanlar: (Paw! Horbiger, Cinire Rommer). Bu film ihtiyat zabitlerinin kışla lenceli ve gülünçlü safhaları meharet- le göstermektedir. Film, şarkılı ve mi zikalıdır. Artistler muvaffak olmuş lardır. Elhamra ve Melekte Paramount dünya haberleri 1 — Pariste (Altı gün) bisiklet ya- Fış Maarlfte Dil derlemesi —em— günü umumi bir toplantı olacak Salı günü İstanbul dil derleme umumi heyeti şehir meclisi salo- nunda bir içtima yapacaktır. İçti- maa bütün lise, ortamektep müdür leri iştirak edecektir. Şimdiye ka- dar İstanbul derleme heyetleri on bin kelime toplamışlar ve cemiyet merkezine göndermişlerdir. Salı günkü toplantıda İstanbul derleme faaliyetinin şimdiye ka- darki semereleri görüşülecektir. 44 üncü Eczacı ve dişçi mektebi muallim lerinden Hulüsi Beyin dün Gala- tasaray lisesi konferans salonunda talebe tarafından 44 üncü tedris yılı tesit edilmiştir. Tart kararı tastik edildi Geçenlerde dişçi mektebi talebe sinden Bulgar Vlâdimir Türklüğü tahkir eden bir madalya taşıdığı için hakkında tahkikata başlan» mıştı. Darülfünun divanı mektep inzibat meclisinin bu Bulgar tale- be hakkında verdiği tart kararı. ni tasdik etmiştir. Vlâdimir. birkaç güne kadar memleketi olan Bulgaristana dö- necektir. Kız talebe yurdu Kadınlar Birliği yüksek tahsilde bulunan muhtacı Muavenet kız tax lebe için bir yurt açmak için teşeb- büsata girişmiştir. Bu hususta hü- kümetten yardım rica edilecektir, Tehir edildi Zehirli gazlardan korunma ça- releri hakkında dün Darülfünun konferans salonunda halka bir konferans verilecekti. Konferans birkaç gün için tehir edilmiştir. Konferansın verileceği gün ay- tir, rıça ilân edileçekt 2 — Peru'da eğlence mevsimi baş- yor. 3 — Pariste İsveç (o Kralı Gustave Hazretleri meşhur Fransiz oyuncusu Borotra ile yaptığı çiftle hasımlarını yeniyor. 4.— 1933 Paris güzeli Mile. Coretz. 5 — Kısa haberleri A) Amerikanm Paris Sefirliğine ta- in edilen M. Jesse Straus. B) 14.000 tonluk bir vapurun tami- ri esnasında vukun gelen bir kazada 150 kişi ölüm tehlikesi geçiriyor. C) Alman Başvekil muavini (o Von Papen Romada. D) Kanadada en eski bir Fransız kilisesi meçhul #ler tarafından yakıl. mıştır. 6 — Florida tekne yarışları, 7 — Kaliforniyada 42 metre yük- seklikten yapılan tehlikeli bir dalma. 8 — Pariste ihtilâl devirlerinin yâdı i- çin yapılan ihtifallerden. Artistik ve Gloryada FoX dünya haberleri 1 — Bir med ve cezir Japon sahil- lerini tahrip ediyor. 2 — Almanyada Yahudi düşmanlı ğı tezahürleri. 3 — Fransız tayyareciliği bazı tay- yare nümuneleri gösteriyor. 4 — Kembriç, Oksfordu kürek ya- rışmda yeniyor. 5 — Mançuku birinci yıldönümünü tesit ediyor. 6 — İtalyalı Nuvoleri Tunus büyük mükâfatını kazanıyor. 7 — Paristeki (Loren) liler cümhur M. Alber Lebrun'ü tesit edi yorlar. 8 — Bira Amerikada artık serbest içiliyor. 9 — Pariste vapurlar yavaş yavaş kalkacak mı? Küçük balıkların terbiyesi. 10 Türk kültürü Rus âlimi Ankara inti- balarını anlatıyor Tarih Cemiyeti ve T. D. T. Cemi- yeti ile birlikte çalışmak üzere mem- İeketimize gelmiş olan Rus şarkiyat âlimlerinden M. Samoiloviç dün Franz -Mering vapuru ile Odesa'ya dönmüş tür. M. Samoiloviç, dün gazetecilere Ankara intibaları hakkında şu be- yanatla bulunmuştur: — Türkiye'yi ziyaretinden çok memnunum. Ankarada Tarih ve Dil cemiyetleri işlerine dair tafsiltlı ma- lümat aldım ve Dil Cemiyeti çalışma- larına iştirak ettim. Bu seyahatimde eaki dostlarım olan Türk âlimleri ştüğümden ve ayrıca tarih saniyatçi genç zatlar ile tanıştığım. dolayı çok mesudum. Türkiye'de ilk mektepten başlıyarak yüksek mek- teplere kadar olan Maarif işlerini, Edebiyat, İlim, Tiyatro, Musiki saha- sındaki muvaffakiyetleri memnuni- yetle gördüm. Reisicümhur Gazi Hz. le uzun uza" diya vâki olan ilmi musahabelerimizi hiç bir zaman unutmiyacağım. Gazi Hz. Türkiyede tarih ve dil inkılâbı. i ve kültür ordusu- mun genç kuvvetli neferlerini canlan- dıran bir kumandanıdır... Başında Reşit Galip B. bulunan Maarif Vekâletinin ilim ve kültür sa hasmdaki faaliyeti bende büyük bir tesir bırakmıştır. Bilhassa Milli Türk Akademisi tesisine ait olan kararı al- kışlarım. Arkadaşım prof. Mar ile birlikte geçenlerde Türk matbuatına karşı Türkiye Cümhuri inin dünya kültü rü hakkında izhar ettiğimiz kanaatler, Türkiyeden ayrılmakta olduğum bu: çün, bir kat daha kuvvet bulmuştur. İki dost memleket arasında mevcut ilmi ve medeni rabıtalar, Anka; bulunmamız üzerine, bir kat kuvvetlenmiştir. Memleketime döni ce iki memleketin ilmi mücsseseleri arasmda vâki olacak müşterek mesai için tedbirler almakla meşgul olaca» dim. İki millet arasında ilmi münasebet- lerin, iki dost ve komşu memleket hal kının medeni inkişafına hizmet ede- cek şekilde semere vermesi için elim- den geldiği kadar çalışacağım." Bazıları bırakı:dı, bazı- arının ist'dası çevri dı Altıncı müstantik Salih Bey eroin kaçakçılığı tahkikatına dün de devam iştir, Mevkuflardan Yorgi Bakla- u Efendinin vekilleri tahliye talebinde ısrar ile, Ağırceza mahke- mesi nezdinde yeniden teşebbüsatta bulunmuşlardır. o Ağırceza riyaseti tahliye talebini kabul etmiştir. Bunun üzerine diğer mevkuflar da birer is- tida ile kısmen Ağırceza riyasetine, kısmen de Altıncı istintak hâkimli- ğine müracaat ederek tahliye tale- İÜ | binde bulunmuşlardır. Ağırceza riyasetine müracaat eden li Yergi Baklacı oğlu, Dimitri Dimitriyadis ve Niko Andon | Efendiler dün tahliye olunmuşlardır. Bernard Jules Blümental Efendi de

tahliye istidalarmın kabul edilmekte olduğunu görünce, derhal bir istida yazdırarak Ağırceza riyasetine müra- caat etmiş, fakat istidası reddolun- muştur. İstintak hâkimliğine de tahliye için Niko ve Yorgi Camadanis bi tarafından istidn ile müracaa' miş, fakat istintak hâkimliği ber iki talebi de reddetmiştir. vkuflardan İstelyo Kosti istin. tak hâkimliğinin bu tahliye taleple- rini reddettiğini görünce, evvelce tah- liyesi için istintak hâkimliğine hita- ben yazdırdığı stidasını iptal ederek Ağırceza riyasetine hitaben yeni bir istida yazdırmış ve tevkif kararma itiraz ederek tahliye talebinde bulun- muştur. İstelyo Kostinin istidası tetkik edilmektedir. Altıncı istintak dairesi dün icap © den şahitlere celp göndermiş, pazar- tesi ve salı günleri dinleneceklerini bildirerek davet etmiştir. Pazartesi ve sak istintak dairesi münha sıran eroin kaçakçılığı tahkikatı ile meşgul olacaktır. Çocuk haftası Himayei etfal neler yapacak? 23 nisan. çocuk bayramı için hazırlıklar bitmiştir. Haftanın mü kemmel olması için bu seneki pro gramda bazı değişiklikler olmuş- tur. Himayeyi Etfal cemiyeti tara- fından Maksimde verilecek Çocuk | Balosü için birçok güzel sürprizler hazırlarimıştır. Baloda gürbüz ço- cuk miüşabakası yapılacak birine gelenlere “hediyeler "verilecektir. mmm İstanbul 4 üncü icra memurluğun- dan: Temamına 25240 lira yirmi beş bin Sultan Ahmette bin bir direk mahallesi babı humayun sokağında “divan yolu” caddesi şark mahfili yeni 165, 167, 168, 171 numaralarla murakkam yedi yüz on dokuz metre murabbamda tahtında 165 167, 171 numaralı dükkânları müştemil 169 numaralı kârgir hanenin, bağçenin “Bağçenin arka sokağa kapusu vardır” altıda bir hisse tam mülkiyetle bir his- se çıplak mülkiyeti açık artırmaya çi- karılmış olup 10 Mayıs 933 tarihinden itibaren şartnamesi herkese © açıktır. Mezkür hissenin artırması 27 Mayis 933 tarihine müsadif cumartesi saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul dördüncü icrasım- da satılacaktı Artırmaya iştirak için hisseye isabet eden miktarın yüzde yedi buçuk nisbe- tinde teminat okçası alınır, Müterakim vergi, belediye vakıf icaresi müşteriye aittir, Artırma bedeli hisseye isabet ©- den muhammen kıymetinin yüzde yet- miş beşini bulduğu taktirde ihalesi ya. pılacaktır. Aksi halde en son artıranın taakhudu baki kalmak üzre artırmanın onbeş gün daha temdit edilerek 11 Ha- ziran 933 tarihine müsadif pazar günü ayni saatten çok artırana ihale edilecek tir. 2004 numaralı icra kanununun — 126 ncı maddesine tevfikan - ipotek sahibi nlacaklılar ile diğer (o slâkadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin © dahi gayri merkül üzerindeki haklarını ve busu- siyle faiz ve masrafa dair olan iddiala- yını evrakr miüsbiteleriyle yirmi gün i- çinde icra dniresine bildirmeleri lâzım- dır. Aksi halde hakları tapu sicilleriyle sahit olmayanlar satış bedelinin paylaş- masindan hariç kalırlar. o İşbu maddei kanuniye ahkâmına göre hareket etme- leri ve daha fazla malümat slmak iste- yenlerin 932-2462 dosya © numarasiyle memuriyetimize müracaatları ilân olu- nur, (2295) Hilâliahmer İstanbul Merkezinden: 21 Nisan cuma güni on beşte Cağaloğlunda Mer- | kez binasında akdedilecek İs | tanbul Hilâliahmer Merkezi | kongresini muhterem hal- kımızın aidat o makbuzlarmı hamilen teşrifleri rica olu- nur. (1630) Gelin ve ormanını hayat mücadelesinde m” in ar in o y.. Kem İlan (1369) VEFAT Beyoğlunda, Kuledibinde, Büyük Hendek sokağında 57 numarada mukim tabip Doktor. Marko Şönmann Efendi dünkü gün sektei kalbiyeden fücceten vefat etmiş olduğunu kemali teensürle arzederiz. Cenazesi bugün saat 11,30 raddelerin- de hanesinden kaldırılacağından ken- disini tanımış olan dost ve akrabaların bu hazin ihtifale iştiraklerini rica ede- riz. 21 Nisan 933 Kederdide çocukları makine mühem- disi Romeo Şönmann Kardeşleri Edin ve Eli ve hemşiresi Mimi Şönmann. . (2286) Istanbul asliye mahkeemâi birinci ti. caret dairesinden : Imam Raşit B. veresesi vekili Andre Pirim efendinin Kadıköyünde Frerler mektebi yanında Fransız sokağında 119. No lu hanede mükim Feracullah ve İs kender Anti efendiler (o aleyhine 932- 1064 dosya numarasile ikame eylediği kongordatonun tastik davasından dola- yi müddesaleyhlerden İskender Anti 6- fendiye gönderilen davetiye mümailey- hin Halebe gittiği şerhile mübaşir tara fondan bilâ tebliğ iade kılmasına bi- 'naen mahkemeec bir buçuk ay müddet- le ilânen tebliğat icrasına karar verilmiş ve emri muhakeme 7.6933 tarihine mü sadif çarşamba günü saat 13,30 a talik olunmuştur. Mümaileyh İskender An- &i efendinin mezkür gün ve saatte mah- kemeye gelmesi ve gelmediği veya bir vekil göndermediği takdirde hakkında muamelei giyabiye icra kılmacağını mü beyyin davetiye mahkeme divanhanesi- ne talik kılınmıştır. Tebliğ makamma kaim olmak üzere keyfiyet gazetelerle de İlnâ olunur. (2218) Asliye birinci hukuk dairesinden: 8. 5. C. 1. İstanbul ceneral konsolos- luğu vekili avukat İsak Sages | Beyin müddenaleyh Beyoğlunda Tarla başın- da Macar caddesinde Agut hanımda me kim Hafız Ahmet efendi aleyhine ika- me eylediği tahliyei mecur davasından dolayi Hafız Ahmet efendinin ikamet- gâhı hazırım meçhuliyeti basebile 509 uncu madde mucibince namına tastir kılınan davetiyenin hukuk usulu muha- kemeleri kanununun 141 inci maddesi hükmüne tevfikan ilânen tebliğine ka- rar verilmiş ve emri muhakeme 10-5-933 saat 14 te muayyen bulunmuş olduğun- dan mümaileyh yevm ve vakti mezkür- de muhakemede hazır bulunmadığı ve- ya bir vekil göndermediği taktirde mua melei giyabiyeye devam edileceği ilânen tebliğ olunur. (2322) Tetanbul ikinci iflâs memurluğundan: Beyoğlunda İstiklâl caddesinde 282 No. lu mağazada şapkacı iken iflâs eden madam Kokinonun malları tasfiye edil- müş olduğundan mahkemesc | iflâsının kapanmasına karar verilmiş olduğu ilân olunur. (2318) İstanbul 6 ıcı icrasından : Bir borçtan dolayi tahti hacze alınıp paraya çevrilmesi takarrür eden meşru- tyyet caddesinde Jale bahçesinde Luna parkında mevcut sandalya ve sair eşya lar 26-4-933 tarihinde saat o 16-17 ye kadar paraya çevrilescğinden taliplerin mezkür günde hazır bulunmaları ilân olunur. (2294) Üsküdar Hukuk Hâkimliğinden: Hacer Hanım tarafından Üsküdarda Ayazmada Tulumba sokağında 17 No. Iu hanede sakin kocası Raşit efendi a- leyhine açılan boşanma davasının icra kılman tahkikat ve muhâkemesi sonun- da M. aleyh Raşit efendinin mahkemece yapılan ihtar üzerine hanesine dönmedi Zi bilbeyyine sabit olduğundan kanunu medeninin 132 inci maddesi mücibince tarafeynin boşanmalarma ve kabahatli olduğu anlaşılan Mnleyhin © 142 inci madde mucibince cezacn bir sene müd- detle ovlenememesine 19.1.5932 tarihin de karar verilmekle işbu “karar sureti ML aleyhin ikametgâhrnn meçhuliyeti hasebile tebliği makamma kaim olmak üzre gazete ile ilâm olunur. (2271) i ni görmek üzere her ogün ve 3 «ncü &o.ordu Birinci muhabere alayında- ki 100 araba gübre pazarlıkla satılacaktır. İhalesi 26 nisan 933 çarşamba günü saat 11 dedir, İsteklilerin gübreyi gör mek üzere her gün birinci mu habere alayma ve pazarlığa iş tirak için o gün ve vaktinden evvel Fındıklıda 3. K. Sa, AL Ko. na gelmeleri, (1712) 2034 vx 7 .ci K. O. hayvanları için yeni nümunesine göre 3700 gi yim nal pazarlıkla alınacaktır. İhalesi 22 Nisan 933 cumar- tesi günü saat 15 tedir. İstek- lilerin nümune ve şartnamesi- pazarlığma iştirak için mez- kür gün ve vaktinden (evvel Fındıklıda 3. K, O, Sa, Al. ko- misyonuna müracaatları. O (100) (1729) 2038 Çivi İ Çatalca Mst. Mv. için 5 ton çimento pazarlıkla alınacak- tır. İhalesi 22 Nisan 933 cu- martesi günü saat 14,30 da- dır. Taliplerin şartnamesini görmek üzere her gün ve pa- zarlığma iştirak için o gün ve vaktinden evvel Fındıklıda 3. K.O.Sa, Al, Komisyonuna müracaatları. (101) (1730) 2039 ... 3.K.0, Kıt'a ve müessese leri için 160,000 kilo odun pa zarlıkla almacaktır. İhalesi 24 Nisan 933 pazartesi günü saat 14,30 dadır. İsteklilerin şart- namesini görmek üzere her gün ve pazarlığma iştirak için mezkür gün ve saatinden ev- vel Fmdıklıda 3. K. O. Sa. Al. komisyonuna müracaatları. (102 (131 ) 2040 .. Darülfünun talim tabu ru kumandanlığından: Darülfünun ve muadili Yüksek metkeplerle lise ve muadili mekteplerden mezun olup askeri tam ve yüksek eh- liyetname almak istiyenlerin 1 Mayıs 933 tarihinde açıla- cak mezunlar kursuna 15 Ni- san 933 tarihinden itibaren kayit muamelesine başlana- cak ve 30 Nisan 933 tarihin- de nihayet verilecektir. Gir- meğe istekli olanlarm mezun diplomalarile bu müddet zar- fında Bayazıtta Darülfünun talim taburu kumandanlığı- na müracaatları. (97) (1679) İstanbul Altmer Noterliğinden: Salmona ve Şürekâs tarafından İs- tanbulda Havuzlu Handa 16 numara- da (Saltiyel Biraderlere) (| tebliği iste- nilen ve (400) dört yüz Türk lirasının ademi tediyesi ve terettüp edecek zarar ve ziyan ve güzeşte ve vaki masraflarile tazminat talebine mütedair bulunan üç nüshadan ibaret protestonamelerden bir nüshası muhalaba gönderilmiş ise de mu hatabın terki ticaretle Fransaya gittiği ve yeni ikametgühinm meçhul olduğu yapılan tahkikattan anlaşılmış olmasına ve Şirketin talebine binaen 17 Nisan 933 tarih ve 5835-540 numaralı protestöna menin tebliği makamma kaim olmak ü zere işbu ilân tanzim (ve berayi neşr Milliyet gazetesine gönderildi. ZAYİ — Askeri fabrikalar o temini is- tikbal sandığından almış olduğum 130- 450 No, lu maaş beratını zayi ettim. Zu burunda hükmü yoktur. (2314) Devlet bin Ali Istanbul 2 inci icra memurluğundan: Mahcur ve satılması mukarrer hane Oşyası 254-933 tarihine o müsadif çar şamba günü sant 9 dan İtibaren Şişlide tırma ile satılacağından talip olanların mahallı mezkürde hazır bulunmaları i- Jön olunur, (2299) |

Aynı gün çıkan diğer gazeteler