17 Ağustos 1933 Tarihli Milliyet Dergisi Sayfa 6

17 Ağustos 1933 Tarihli Milliyet Dergisi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

LEYLİ - NEHARİ - KIZ - ERKEK Inkılâp Liseleri Ana - İlk - Me Müessisi : Nebi Zade Hamdi Kayit ve kabul musmelesine başlamıştır. Resmi mekteplere muadeleti Maa- #4 Vekiietince tasdik edilmiştir. Güzide ve muktedir bir talim heyetine maliketir. Ecnebi Yisanı tedrisatına ilk kısmın son ili sınıfından başlanır. Dereler haricinde ayrıca parasız lisen kurları vardır. Cumadan mada her gün saat 14 ile 14 arasında müracaat olunabilir. Cağnloğlu Yanık Saraylar Caddesi (6460) İNKILAP LİSELERİ MUDURLUĞUN DEN : Bakalorya ve sınıf ikmal imtihanlarına Eylülün ikinci cu mu olmak üzre ilân olunur. < (6459) Şişli Terakki Lisesi MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 1 — Mezuniyet ve sınıf ikmal imtihanları Eyl cak onuna kadar sürecektir. Proğr am mektepten öğrenilebi 2 — Tedrisata Orta ve Lisede 11 Eylül pazartesi ve ik kısimda 16 Eylül cumartesi günü başlanılacak tir. 3 — Her gün saat 10'dan 17. ye kadar talebe kayıt edilmektedir. Eski talebeden neharilerin birinci taksitlerini vermek ve İeylilerin pos- ta ile alelhesap 50 lira göndermek suretile kayıtlarını Ağustos nihayeti ne kadar tecdit ettirmeleri icabeder. Aksi taktirde yerlerine yeni tale- be alınabilir. 4 — Neher' ücretleri talebenin sınıflarına göre 40-110 liradır. Leyli talebe nehari ücretlerden maada daimi iseler, 250, evci iseler 225 lira iyon bedeli ödeyeceklerdir. (6435) Yüksek mühendis mektebi Rektörlüğünden: 1 — Yüksek Mühendis mektebine lise mezunları almır. 2 — Kayıt muamelesi cumartesi, pazartesi ve çarşam- ba günlerine münhasır olmak (üzere | Eylül 933 tarihinden 22 Eylül 933 akşamma kadar yapılır. 3 — Taliplerin hüviyet cüzdanı, lise ve aşı şehadetname İleri ve altı adet fotoğrafilerini obiristidaya bağlıyarak 22 Ey lül akşamına kadar mektebe müracaatları o lâzımdır. Sıhhi muayene mektep doktoru tarafından yanılır. 4 — Meccanileyliolmak isteyenlerin mıktan mektep çe kabulü tekarrür edecek adedi geçerse aralarında müsabaka imtihanı icra edilir. s— Daha fazla malümat almak isteyenlere muktazı pos takdirde kaydü kabul şartlarından bir a- ta pullu dedi gönderilir. (4138) Üsküdar kız sanat mektebi .. .. .. .. müdürlüğünden: 1 — Gündüz ve akşam kısımları yeni ve eski talebesi- nin kayıtları ve tecdidi kayıtla rı 20-8-933 tarihinden itibaren 1-9-933 tarihine kadar devamedecektir. 2 — 2 Eylül tarihinden i tibaren on gün ikmal ve kabul imtihanları yapılacaktır. 3 — Tedrisata 11 Eylülde başlanacaktır. 4 — Mektebimiz dikiş, nakış, moda satış atelyelerinde YI eylülden itibaren sipariş kabul edilecektir. (4165) İnşaat münakasası Akay İşletmesi Müdürlüğünden: Burgaz Adasında mevcut ahşap iskele ve bina yerine yeniden beton arme iskele ve üzerine kârgir bina inşaatı ka- palı zarfla münakasaya konu İmuştur, İhalesi 21 Ağustos 933 pazartesi günü icra kıla caktır. Talipler fiat mektupla rma Deniz içinde bu gibi işleri yapmış olduklarma dair vesik alarmı raptedip teminat akçası olan (1800) lira nakit veya ay ni mıktarı havi teminat mektup larmı © da ayrıca bir zarfa ko Ay vE e saat 15 şe kadar Müdüriyete teslim et Bu saatten sonra vaki olacak tekliflerin kabul edilm iyeceği gibi vesika raptedilme yen teklifler de nazarı itibara alınmıyacaktır. İnşaata süt resim ve şart nameler (on lira) mukabilinde (AKAY) İdaresinden tedarik olunabiliyor. (4052) Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: m aiie hanıma ibtiy; vardır. Şimdilik İstanbul ve bir kaç hafta sonra da Anka: ra'da ifayı vazife edecektir. Bankamızın umumi muhaberat müdürlüğüne müracaat olunm ası. (4157) MİLLİYET PERŞEMBE NM L AĞUSTOS 1933 | Kilis Askeri Satın Alma | Komisyonundan : | Kilisteki Kıt'at ihtiyacı i- çin 610,000 kilo odun kapalı | zarfla münakasaya konmuş- tur. İhalesi 21 Ağustos 933 pa ! zartesi günü saat 9,30 dadır. İ İsteklilerin şartnamesini gör- mek üzere her gün ve 'müna kasaya girmek için o gün ve vaktinden evvel teklif ve temi nat mektuplarile Kiliste Aske ri Satın Alma Komisyonuna İ müracaatları. (3218) (3685) 4989 Kilis Askeri Satın Alma Komisyonundan : Kilisteki Kıt'at ihtiyacı i- çin 14,000 kilo sade yağ ka | palı zarfla münakasaya kon- muştur. İhalesi - 21: Ağustos Y33 pazartesi günü saat &de dir.İsteklilerin şartnameyi gör mek üzere her gün ve müna- kasaya girmek için o gün ve vaktinden evvel . teklif ve te minat mektuplarile Kiliste As- keri Satın alma komisyonuna müracaatları. (3217) (3686) 4990 ... Kilis Askeri Satın Alma Komisyonundan : Kilisteki Kıt'alar ihtiyacı i- çin 60,000 kilo Sığır eti kapa- hı zarfla münakasaya konmuş tur. İhalesi 20 Ağustos 933 pazar günü saat (9,30 da- dır. İsteklilerin © şartnameyi görmek üzere her gün ve mü- nakasaya girmek içinegün vaktinden evvel teklif ve temi- nat mektuplarile Kiliste As- keri Satım Alma Komisyonu- na müracaatları. (3216) (3687) 4991 Kilis Askeri Satın Alma Komisyonundan : Kilisteki Kıt'at ihtiyacı i- çin 140,000 kilo Ekmek ka- palı dl münakasaya kon muştur. İhalesi 20 Ağustos 953 pazar günü saat 8 dedir. İsteklilerin şartnameyi gör- mek üzere her gün ve münaka saya girmek için o gün ve vak- tinden evve | teklif ve teminat mektuplarile Kiliste Askeri Satın Alma Komisyonuna mü racaatları. (3215) O (3688) 4992 ... Eskişehir Kol Ordu Satın Alma Komisyonundan : Eskişehirde bulunan kıt'at ihtiyacı / için 140,000 ki- lo un kapalı zarfla münakasa ya konmuştur İhalesi 24 A- ğustos 933 perşembe günü saat 9,30 dadır İsteklilerin her gün ve münakasaya gir- mek için o gün ve vaktinden evvel teklif ve teminat mektup larile Eskişehirde Kol Ordu Satın Alma Komisyonuna mü racaatları. (3229) — (3755) 5071 K.O. ve 1. F. Kıt'aları ihti- yacı için 12,000 kilo bulğür pa zarlıkla satın âlmacaktır. İha lesi 17 ağustos 933 perşembe Görüyor- ya, teliğini m kali yapıda. “AL cicim, sana biraz içki ge- <» sonra buyurun cenaze ma- mazmal, — Ama, Alfrod; ben sana böyle bir gey. . — Göğümün önünden çekil, elimden bir kaza çıkacak... DE Madam Bicard uzaklaşmen, komşusuna izdivaç hayatına nit il lerini anlalarak içini döktü. (Bu hi- kâye, izdivaç gününün akşamı, düğün ziyafetinde, genç (gelinin önün- boş bardağı usulca o kaynana Hastabakicısı, Bouif'in telâş ile bir nefeste dibine kadar boşalttığı şişeyi eline aldı. Şişenin üzerinde bir etiket vardı: “Balık yağı» Bicard hastabakıcısma: —Siz tazifenizi böyle mi yapıyor- doğru geldiğini gördü. . evimde etmiş gibi siyah bir giymiş, ince, uzun boylu bir adam, girenlerin sağ ei elindem'sol €- line, sol elinden sağ eline devrederek ramişan vi (ERİ dünyada ler el. Siaiileli elime leri elde gezen kimselerin ne akla hizmet ettiklerini anlıyan beri gelsin!) adamlar bulunduğuna bir de- |: doktora: — “Bir aya kadar öleceğinden 6- min misiniz? diye Mare Ku zum kimden :

— Hatırlıyamıyorum eğri — Biliyorum. Benden bahscdiyor- dunuz. müracaat kabu! olunur. “ Sartiçhanebaşı - Münir Münir Paşa | konaklarında Kız, Erkek — Leyli, Nehari — Ana, İlk, Ort. ve L.s- HAYRiYE LiSELERİ Tekmil sınıfları mevcut resmi muadeleti haiz tam devreli hisedir. İlk sınıflardan itibaren ecnebi lisanı mecburidir. Fransızca, Almanca ve İngilizce kurları vardır. Leyli talebenin sıhhat ve gıda- sına azami itina edilmektedir. Talebeler sabahları mektebin bususi otobüslerile evlerinden alinir, akşam yine ayni vesait ile evlerine gönderilir. Talim heyeti memleketin en yüksek muallimlerinden * müteşekkildir. Kayit muamelesi için Cuma ve Pazardan masda her gün saat 10'dan 17 ye kadar Sınıf ve Bakalorya ikmal imtil anlırına Eylülün ikinci günü ve tedrisata 1 inci günü başlanacaktır. KKM 2 ER Gelse İstiklâl 5— Arzu edenlere tarifname © KİRALIK DEPO Hayrettin iskelesinde met mim İlikehet Beyin 9 numaralı on vr ödzlı büyük evi depo içini kiralıktır. Taliplerim mezkür hane derünundaki- lere müracaatları, (6402) DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI « Yapıştırma etiketlere mahsus usul» hakkındaki ihtira için istihsal edilmiş olan 28 Eylül 1931 tarih ve 1320 muma ralı ihtira berati Üzerindeki hukuk bu kerre başkasına devir veya icara verile- ceğinden bu bapta fazla malumat edin- mek isteyen zevatın İstanbulda Bahçe kapuda Taş Hanında 43-48 numaralar- da kâin vekili H. W. STOCK Efendiye müracaat etmeleri ilân olunur. (6440) günü saat 11 dedir. İsteklilerin nümüne ve şartnamesini gör- mek üzere her gün ve pazarlı- ğa girmek için de o gün ve vak tinden evvel Fındıklıda üçün- cü Kolordu Satın alma komis- yonuna müracaatları. (291) (4091) 5461 Çatalca Mst. Mv. anbarın- da mevcut olup müteahhidi nam ve ohesabına satılacak 1123 adet boş tenekeye talip ! çıkmadığından ihalesi yk il ğustos 933 saat 1l e bırakılmıştır. İstekli lerin müzayedeye iştirâk t- mek üzere tayin edilen gün ve saatte3. K.O. SA. AL, KOM. nuna müracaatları, (298) (3851) K.O. Merkez ve 1.F.Kıt'a ları ihtiyacı için (o pazarlıkla 1345 kilo İrmik satın almacak tır. İhalesi 19 Ağustos 933 cu martesi günü saat 15,30 da- dır. İsteklilerin nümüne ve şartnameyi görmek üzere her gün ve pazarlığa o gün ve vaktinden evvel Fn dıklıda Üçüncü Kol Ordu Sa- tm alma komisyonuna gelme leri. (299) (4177) K.O. ve 1. F. Kıt'aları ih- tiyaer için 51,000 kilo karpuz ve kavun pazarlıkla satın alı- nacaktır. İhalesi 19 Ağustos 933 cumartesi günü saat 16 dadır. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve pa zarlığa girmek için o gün ve vaktinden evvel Fındıklıda U çüncü Kol Ordu satm alma Ko misyonuna gelmeleri. (300) (4178) — Burada rabatin yerinde mi? memnun musun? — Bundan daha rahat olmaz de mem... İçecek bir şey yok. Bir de ko- bulamıyorum. Çinliler mi7 hepsi var... Fakat kalkıp gidecek olsam, evden gidecek yerim yok. Halbuki evde de karım var, Onun için eve fazla geleceğim... ee a kürsem, orada sana prens gibi baksalar, He Taediğin ver vers seler.... İstemez misin? — Ha... Şu mesele... ben işittim o- nu... Fakat günde yüz franga patlar- mış.. O bana gelmez. — Yok efendim... Bu parasız.. sırf 1— İlk-orta ve lise kısımlarına kız ve erkek leyli ye mehari talebe kaydı 7— Mezuniyet ve snf ismal imtihanlarına Eylülün 2 inel, Tedrisata Tİ inci günü başlanacaktır. 3— Müdiriyet müracaatlırı cumartesi, pazartesi, perşembe günleri saat 10dan 18a kadar kabul eder. 4— Leyli ve nehari bütün ücretlerde mühim nisbette tenzilât yapılmıştır. Lisesi Müdürlüğünden: ma başlanmıştır. gönderilir. Adres: e Polis Merkezi arkası - Tel, 22534 yanı (6462) OSMANLI BANKASI 30 Nisan 1933 tari hindeki mali vaziyet AKTİF İmerlin, Ş. P, Hisee senetlerinin tesviyesi talep edilm emiş Olan kısmı 5.000.000 — — Kasada ve Bankalarda mevcut moju? 4.429.583 12 10 Kısa vadeli avanslar ve röporlar 841636 5 7 Tahsil olumacak senetler 5.229.600 $ 7 Cüzdanda mevcat Kıymetle 2.542.564 12 11” Borçlu hesabı cariler 4.062887 3 6 Rehin mukabilinde avansle 1745915 711 Kabul tarikile borçlular 942.808 1 4 Gayri menkul matlar ve mobilya 637.397 — 3 Müteferrik 166477 13 4 25618980 3 3 PASİF İeterlin Ş. P. Sermaye 10.000.000 — — Statü mucibince ifraz edilen ihtiyat ak çesi 1.230.000 — — Mevkii tedavülde bulunan banknotlar 368.929 11 2, Görüldüğünde ödenecek senetler ve va deli senetler 202209 — 3 Alacaklı hesabı cariler 11.197.766 16 6 Vadeli bonolar ve hesabi cariler 1.196.145 — 6 Kabuller 942.008 1 4 Müteferrik 371.011 13 1 25.618.980 3 3 » — Kayoda muvafık ol duğu tasdik olunur Müdür Umumi Müdür Muavini E. HODLER A. H.REİD Türkiye Ziraat Bankasından: Ankara'da Umum Müdürlük servislerinde istihdam edilmek üzere altı şef namzetliği için 26 ağustos 1933 cumar tesi günü sabahı saat dokuzda Ankara veİstanbul Ziraat Bankalarında bir musabaka imtihanı (açılacaktır. İmtihan neticesinde muvaffakiyet ihraz e'enlere (gösterecekleri ehli yet ve liyakatleri derecelerine (göre yüz kırk li raya kadar maaş verilecektir. Musabakaya iştirâk edecekle rin Mülkiye veya Yüksek İktisat ve Ticaret Mekteplerin den veyahut Hukuk Fakülte sinden ve bu mekteplerin ecne Mi memleketlerindeki muadil lerinden mezun olmaalrı lâzim İmtihan programını ve sair sartları havi izahnameler« An kara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebi lir. Talipler bu izahnamelerde yazılı vesikaları bir mektupla beraber Ankara'da Ziraat Bankası Memurin Müdürlüğüne veya İstanbul Ziraat Bankası Müdürlüğüne nihayet 20 A. 20 A- ğustos 1933 akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek suretile müracaat etmiş bulunmalıdır. (3921) 5262 . .. ye: yese. Beşiktaş malmüdürlüğünden: Çırağan sarayından sırkat edilerek arap camii cami 3 cü komserliği tarafından derdestedilerek gürcü kapu gümrük muhafaza kulubesine teslim edilen 4 ton kadar hurda dökme demir mahallinde bilmüzayede satılacağından taliplerin yev mi ihale olan 19-8-933 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 te mahalli mezki hazır bulunmaları. (4021) hemen bu akşam götürürüm... Hasta- haneden çıkmak için sana elbise de im. —Herif bayağı sıkıştırıyor yahu... diye düşündü. insaniyet olsun diye yapıyorlar... Kır- da bir ev... Kendi evin gibi.. İstersen O zaman pazarlığa girişmek aklıma Kağan var. Dedi. Evvelâ: İste kimi içeceğim. — Ne gibi? — Öyle ıhlamur falan değil. i- pirtolu, kuvvetli içkiler isterim. Biti- şik komşuyu dün (götürdüler. Adam cağıza lâvman yapmaktan başka bir —Merak etme... Canm ne isterse onu içeceksiniz. — Ne ise sen öteki doktorlar ka- dar avâl çıkmadım. Sonra: Karıma yehi adresim verilmiyecek... Bakalım onu da iskambil falından mek aklıma gelmemiş cila akşam Paris — Spor gazete- si saat altıda önüne - gelecek... Dedi. İşine geldi mi? A istemiyorum: Mek. tup yok, misafir yok... Tedavinin ilk şartı: İstirahati mutlaka... Fakat ora- da bulunduğunuz müddetçe sana baş- İ ka bir isim vereceğiz. Müsyö Lekont diyeceğiz. —O seye iyi?.. — Karın seni bulamasın diye... Bowif minnetle: (Devamı var)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler