8 Eylül 1933 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

8 Eylül 1933 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MİLLİYET CUMA 8 EYLUL 1933 Bir biçki sergisi daha içildi MEMLEKET HABERLERİ Çiftçinin yüzü güldü Diyarbekir (Hususi) — Ziraat ve- köletinin nümune fındalığı çok fayda h olmaktadır. Bu sene de halka para sız yüzlerce fidan tevzi edilmiştir. Zür- Tam bu sene mahsul cihetinden yüzü gülmüştür, Düzce'de zelzele DÜCZE — 28 ağustos sabahı bu- sada üç defa hareketiarz hissedilmiş- tir, Halk büyük bir korku geçirmiştir. Hasarat ve nüfusça zayiat yoktur. Köy muhtarları mahküm oldu MALATYA — Kaçakçılığa karşı vazifelerini ihmal ettikleri anlaşılan Zahmettin köyü muhtarı Omer Efen- di ile köy ihtiyar heyeti azasından Yu- saf Ağa tie mahkemesince birer hafta bapse ve otuzar İira para ceza sma mahküm edilmişlerdir. Akhisarda kuduz köpekler AKHISAR — Vilâyetin emrile Sel- çikli köyünde iki jandarma tarafından bir hafta içinde (7) köpek itlâf vik miştir, Bunun sebebi o civarda kuduz bir beygirin köpekler emi Sare yenmesidir. Çeşme vapur isteyor meye hiç m ardı Be hal Folkimımı çe e endişeye düşür mektedir. Ercişle iki şerir yakalandı ERCİŞ — Eşkiyalara yataklık et- mekte olan Feto ve Beko isiminde iki azgın şerir yakalanmıştır. Bulnarın el- lerinde köyleri basarak alınmış 10 sığır müsadere edilmiştir. Haydarbey köyünde de yine bir ka- elleri büy ap ile hir Küle ee Bir Sıhıra karşı bir SIVAS, 5 (Milliyet) — Kabak yar zwında Swvasa gelen Amasya #por ve Sivasspor klüpleri arasmda havanın rüzgörli ve tozlu olmasına rağmen bir futbol maçı yapılmıştır, Maçta fırka almandanı İlyas Paşa hazretleri ve da- ba bir çok zevat hâzır bulunmuşlardır. Muayyen saatte maça başlandı, hava çok rüzgârl ve fırtmalı idi, birinci haf- ikinci haftayımda olmalarına rağmen bir gol almışlar ve sıfıra kar- gı birle galip gelmişlerdir. Muğlada yapılacak köprüler MUĞLA, 6. A. A. — Muğla - Köy- ceyiz » Fethiye arasında bulunan yollar üzerindeki dalman ve namnam köprüle rinin inşasına karar verilmiştir, Köprü- ler betondan yapılacaktır. Uzunlukları 120 ve 130 metre » Bu sene yollarda 20 bin mükellef amele çalıştı. rılacaktır. Amele birinci | teşrinde işe başıyacaktır, Bir çoban kendisine ameliyat yaptı YILDIZELİ — Kömit köyünde dağ- da kuzu çobanlığı yapan bir adam u- yurken koynuna bir yılan girmiş ve çe- banı sol böğründen ısırmıştır. Çoban £- sarılınca uyanmış, yılanı ellerile göm- leği: içinde sıkarak öldürmüş, fakat sol Böğründe de dehşetli bir sancı başla- muştır. Zehirlenip öleceğini anlıyan ço- ban hemen cebinden beçağımı çıkarmış ve yılanın ısırdığı yeri bıçağı ile kese rek oradan kocaman bir et parçasmı koparıp atmış, sonra da koşa koşa şeh- re gelip hastaneye müracaat etmiştir. Çoban tedavi alta alımmıştır, Yılan ısırdığı yer zehir imtisas etmeden kesi Bip atıldığı için çobanm hayatında teh- Bke yoktur, ancak yarası biraz “büyük e derindir. Tedavisi uzun sürecek- “Adana Adliyesinde iş yok ADANA — Adana bu mevsimde ye kalabalıktır. ye dört kö; den gelmiş olan binlerce amelenin teş- kik ettiği bu kalabalık arasında adi de olsa ceraim fazla olmaktadır. Nöbetçi mahkemenin vazifesi artmış- tır, Nöbetçi mahkemenin, azalıklarında münhal bulunduğu için tatil yapması icap eden hâkim si Hâdi Bey- | Iktısadi vaziyet Mardinde buğday, arpa fiatı düşük MARDİN, (Milliyet) — Mardinde iktisadi vaziyet şayanı memnuniyet bir vaziyettedir. Bu se- ve kaza dahilinde 410 “işi tüccar kaydedil- iştir. Kazalarda da aziyeti iktisadiyenin hikişafe için Ticaret Odasının teşebbüsile beş kazada mümessil demiştir. Teşkil edi- 2n mümessil azalar fe | aliyeta geçmişlerdir. Bu sene yedi ay Ticaret Odası Reisi zarfında memle- Musa Kalat Bey © kete 615,740 lira kıymetinde eşya ve yemaddı tccariye girmiş olup mu kabil 132,747 kilo sadeyağ İstanbul, İz- mir, Adana'ya 257,820 kilo buğday Kilis, Antep, Trabulus, 70,583 kilo badem içi İstanbul, Mersin ve kismen & Suriyeye 61064 kilo mazı, 80,711 kilo yapağı Suri- yeye 654,690 kilo kuru üzüm İstanbul Antep, Diyarbekir ve kısmen Suriyeye ve 45000 adet o kafak ağacı | İrak'a, azsa) adet e yn Suriyeye, 189420 tanbula © 253,673 adet Rİ tanka ve kismen Suriyeye Şimdilik stok bir halde olup sevkedik. mek üzere 80,000 kilo sadeyağ, 30,000 adet ham deri, 130,000 kilo ham yün mevcuttur. Mardinin mühim sanatlarından biri o- lan dokuma sanati gittikçe haliterikkide olup son sene zarfında 864,000 metre çe- itli dokuma ve 1,850,000 metre muhte- £ renk ve sekillerde ham bez Diyarbe- kir, Mus, Van Sirt, Erzurum ve civar mahallere sevkedilmiştir. Suriye Hükümeti buğdaylarımızdan bura fiati kadar resim almakta olduğun» dan buğdaylarımız bir tarafa gönderil miyerek zürranin elinde kalıyor. Bu ne kış mevsimi bidayette kuraklık, bilâ- hare de fazla soğuk ve yağmur yaptığı için koyunlarımız yüzde altmış nisbetin- de telefat vererek geçen senelere göre bu seneki yağ ve yapağı ihracatımız a Buğday ve arpaya mahreç dan fiati gittikçe öpmek; mütessir etmektedir. Midyat kazasına tabi kerburan nahiye sindeki petrol manbaı üzerinde mütchas- sısların yapmış olduğu tetkikat iyi bir | netice verirse Mardin iktisaden yükse- lecektir. “Derlik,, kazasında altm,, simli kurşun ve demir madenlerinin mevcut olduğu anlaşılmış ve işlenilmesi için te- şebbüs ve vekâlete müracaat edilmiştir. Eskiden derlik kazasmda zeytinyağı ip- tidai bir şekilde istihsal ediliyordu. Bu son senelerde fenni bir şekle ifrağ edil miş ve mezkür zeytinyağından Mardin ve Derlikte güzel sabun imaline başlar- mıştır. Akhisar kaymakamı AimisAR, gMiliyet) — Ezine kay- naklen tayin edilen Rauf Kİ Bey Kl gelerek vazifesine Katil .. mahküm oldu Aydın ağır ceza mahkemesinde bir zevcile geçinemiyor ve ayrı gergin Kimsesiz bir kadın olan Arife çocuğunu geçindiremiyecek mi EE mü zayika içinde idi. Çocuğun hiç bir na- fakası yoktu. Arife Hanım, kendisile birlikte ço- cuğunun da açlıktan öleceğini hisse- dince çocuğunu kendi elile kuyuya ata- rak öldürmüştür, Selendi köyü cinayeti 'ABHİSAR, (Milliyet) — Selendi kö- yü muhtarı Fahri Beyi feci bir şekilde cerh ve katleden katiller bugün mahke- meleri icra edilmek üzere jandarma ne- zareti altında Manisa ağır ceza mahke- ine sevkedildiler Belediye encümen azalıkları AKHİSAR, (Milliyet) - — Mülkiye müfettişi Nedim Nazmi Bey tarafından elleri işten çektirilen kazamız belediye encümeni azalıkları intihabatı için Mani- sa vilâyet makamından istihsal edilen müsaade üzerine belediye meclisi kesif halk tabakası huzurunda fevkalâde içti- ma ederek riyasete bankacı Neci enci men azalıklarıma doktor Cevdet, Benli oğlu Rıza Beyleri seçmişlerdir. Kurtuluş bayramı AKHISAR, (Milliyet) — Kazamızın düşmandan kurtulduğu 6 eylülde muaz- zam ihtifal yapılmak için hazırlık de- vam etmektedir. Cümhuriyet Halk Fır. kası gençlik bandosu Akhisar kurtuluş bayramını kutluladıktan sonra 8 eylül Manisa, 9 eylül İzmir kurtuluş Bayramı merasimine de iştirâk etmek üzere hazır- lanmaktadır. Turfanda incir AYDIN, (Milliyet) — Dün Nazillide Atçalı Şevket Beyin mağazasinda balcı zade Hakkı, Aydınlı İzzet Beylerle Bar- kinin oğlu Refsil ve simsar politi efem- dilerle bazı müstahsiller toplaşarak incir işleri üzerinde konuşmuşlar ve ilk tur- fandanın eylülün altıncı çarşanba günü 1500 - 2000 çuvallık bir parti (olarak sevkini kararlaştırmışlardır. 23 gündür bulutlu giden havalar dün öğleden sonra oçılmış ve incirlerin yüzü gülmüştür. Eve aleş veren hırsız BOZDOĞAN — Bozdoğana iki sa- at mesafede Kavaklı höyünde E Emin oğ- lu Mustafa Efendinin La girmiş, bir çok kıymetli li po dıktan sonra kaçarken eve ateş ver- miştir, Hırsızın ve kundakçınin Durmuş oğ- lu Bekir isminde biri olduğu anlaşıla- rak bar, Kütahyada yol faaliyeti KUTAHYA — Vilâyetimizin ber tarafında tamirat ve inşaat faaliyeti vardır, Vilâyette buhar ve motörlü olmak üzere şimdiye kadar beş silindir var- dı, Bu sene 13,000 lira verilerek biri 10,5 diğeri 12,5 tonluk silindirdaha 2- İende. Vilâyetimiz bir taraftan İzmire di- ğer taraftan da Denizliye bağlanmakla beraber Tavşanlı — Domaniç. şosesi de ikinci bir koldan daha Bursaya bağ- | lanmaktadır, Galatasaray idman yurdu SAMSUN, (Milliyet) —? Gala- tasaray takımı Samsun İde yur- du ile cuma günü ikinci " laşmıştır. Oyun tahminlerin fevkin de kırıcı geçmiş ve neticöğe'birbi- re berabere kalınmıştır. Samsun için şayanıdikkat bir derece öde e- dilmiş demektir. Cumhuriyet merkez bankasının Samsun şubesi SAMSUN, (Milliyet) — Cüm- huriyet Merkez Bankasının: Sam- sun şubesi çok sade ve samimi me- rasimle bugün açılmıştır. Vali, meb'uslar Samsunun tanm- mış zevatı bankayı ziyaretle tebri- Milliyet'in romanı: 6 ESRARSIZ HAYAT Hollywood'da sinema yıldızlarının romanı Yazan: VİCKİ BAUM — Yer mi?.. Canım o kolay mese le... Yalnız belki o kadar adamakallı olmaz... İster misiniz? Geride, yan- da, ikinci balkon... Bu vere esnasında - genç kız gözlerini geyik derisi ayakkabıları- mın ucundan ayırmamıştı. İlk defa 0- larak gözlerini kaldırım komşusuna baktı: — Benimle alay mı ediyorsumu: 7. Eğer o mesele o kadar kolaysa niçin içeri girmediniz? Delikanlı izah etti: — Evvelâ, bu haşarat aratında yol buhap. içeri girmek kabil değildi.. Sonra sizi ezmesinler diye yanınızda durmağa mecbur oldem. ii altın sarısı, gözle öve” ince kirpikleri, ufa İirdı. Ağzı iki tane i- Terceme: KAMRAN ŞERİF di: Biri nefis bir surette boyanmıştı. öteki, hafifçe hassastır. Saçları, şöphe siz, gözleriyle bir renkte idi. Saçla- odak ba beyaz parıtıyı muhafaza edebilmek için ne hadar zahmet çel tiğini, ne kadar da para arterin Allah bilir, Fakat fotoğrafa en iyi uyan renk te bu idi. Yıldızlar önlerinden geçerken ken disini, boyiyle ve adelelerinin bütün kuvvetiyle muhafaza edip ezdirmi- yen delikanlıyı ancak o zaman tanı- mış gibi sordu: — Demin Oliver Dent'le konuşan siz miydiniz? Demek biletleri size O- liver Dent verdi? — Hayır, Feniks Sinema Şirketi Mü- dürlerinin birinden eldun, kâtta bulunmuşlardır. Bankanm genç ve kıymetli Müdürü İsmet B. Samsuna ve bilhassa Gazi cadde- sine süslü bir âbide hediye etmiş bulunmaktadir. Bankanın “ tefriş tarzı her türlü sitayişin fevkinde- dir, En modern bir banka nümune- si gözümüzün önündedir. Genç bir kız ihtiyar bir hocaya kaçtı Kandra (Milliyet) — Burada zabitaya ait vak'alar arasında en ziyade kız kaçırma hâdiselerine tesadüf edilir, Geçen hafta içerisin- de burada bir kaçkız kaçırma vak'ası olmuştu. Kızın erkek tara- fa kaçması da hemen hemen kız 'kaçırma vak'aları kadardır.Bilhassa geçen hafta içerisinde bu hâdise- nin sok ere şekli burada cereyan tmişti » dedi, Kimden? Grapit'ten tanir mnasınız? Çok müfuzlu- — Hayır. Yani, onu da tanırm ama. Biletleri Eisenlohr verdi. Hürmetkâr bir tavırla; — Ya... dedi, Eisenlekir'u tanır m- sız? Şimdi daha sesiiz olan kapının önüne gelmişlerdi. Semada, daha doğrusu her gece Hollywood'un üzerine sema yerine gerilen ve ayna gibi ziyayı aksektiren şeyin üzerinde ler gene yol yol çizgiler çiziyorlardı. “Gehç kız gene a- yakkabılarının burnumu seyre daldı. A- yakkabıların sağ teki biraz salmış parlamıya başlamıştı. Bu, geyik derisi için bir inhitat alâmeti idi. Gene geyik derisinden yapılmış ufak © bir elçantası nı parmakları arasında evirip çeviriyor- du. Bu çanta da pek o kadar yeni değil- di, Yorgun ayakkabıların ne ifade ettiği- ni anlıyan delikanlı: — Eceee.... dedi, giriyor muyuz? — Eğer isteseydim, ben de bilet hu Inbilirdim. Simons beni davet etmişti. | Çemberlitaş Biçki yurdundan bu sene çıkan hanımler.. Çemberlitaştaki Teşviki Sanayi Ha- nımlar Biçki ve Diliş mektebinin sene- Bi sergisi dün merasimle açılmış ve bu sene mezun olan o banımların şahadet- nameleri tevzi edilmiştir. Sergide genç Türk Hanım kızları ta- rafından dikilmiş, kadın ve erkek elbi- seleri, roplar, ipekli ve yülnü bir çok zarif kostümler teşhir edilmektedir. Bu şında Fitnat Hanım kendi kendisi- ne kaçmış bulunmaktadır. Vak'a şu şekilde olmuştur. Se- için kazaya yakım lük bir seyahat ic- rasından sonra bir akşam üstü evi- ne geliyor. Evinde zaten seneler- denberi kimsesi yoktur. Binaena- leyh mutat sessizlik bilâfına yatak | odası tarafımda bir patırdı işitiyor. Ve oraya giderek ne olduğunu an- lamak istiyor. Etrafı” dinliye din- liye yatak odasına yaklaşın Selim boca, Fitnat Hanımı orada ev ve gece kıyafetile görünce geri çekili- yor. Ve hemen kızın yakında bu- İinan ailesi evine giderek haber veriyor. Ve vaziyetin izahı isti- yor. Fitnat Hanımı iki gündenberi aramakta olan annesi ve kardeşle- ri bu haber üzerine hemen gelerek kerslisini evlerine götürmek isti- * yorsa da Fitnat Hanım onları almı- | yor. Ve Selim hocaya kaçtığını söy liyor. Bu sırada Selim hoca da me- seleye karışıyor. Ve: — Kızım ben ihtiyarım. Bir oğ- Tum olsaydı seni alırdım. Sen genç sin. Benden çok iyi ve güzel insan- lara lâyıksın. Onun için evine git ben sana kimi istersen alırım, di- yorsa da Fitnat Hanımı fikrinden döndürmek mümkün olmıyor. Ni- hayet haber veriliyor. Meseleye hü- kümet karışıyor. Bu » şekilde kızı korkutarak evine avdete mecbur etmek istiyorlarsa da bütün bu uğ- raşmalar boşuna gidiyor. Nihayet Fitnat Hanımın istediği yerine ge- İiyor ve israrı sayesinde muamele- leri bilikmal Selim Hocanm hanımı Bandırma vapurları BANDIRMA, (Milliyet) Bandır. malıların Güzel Bandırma vapuru ile 8 seneden beri Bandırmaya işlemekte olan Fe; Salar kormiilerdir. Sebi süberieini Yaptıkları akşam iskelede tüccar, ox maf, celep ve bir çok kalabalık halk hararetli tekrar tekrar düdük ç. lede bulunmuşlardır. Haşarat mütehassısları AYDIN, (Milliyet) — Ziraat ha- şarat mütehassıslarından Doktor Ne res Ahmet Beyle Nihat Beyler yanla- rında Nazilli pamuk istasyonu müdü rü Celâl Bey olduğu halde bu: gel diler ve Boydere Çakırbekli çiftlikle rine giderek pamuk ha, talıkları hakkında tetkikatta bulun dular. Genç ve kıymetli mütehassısları- Dal — Şu senaryo © muharriri Simons, Feniks Sine stüdyosunda şalışıyor. .. demek kınca, gece yemeğine. gezintisi. Artık çorap söküğü gibi gi- der, Mubarrirler biç te aklı başında in- sanlar olmuyorlar. .. Delikanlı: — Müsterih olunuz, dedi, ben sizi ge- ce yemeğine davet etmiyeceğim. . Ne cevap verecekti? Delikanlı onu ik- na etmeğe de lüzum görmüyordu. Ruha €za veren o yalnızlık ve daussıla gece- lerinden biri olmasaydı... Genç kız birdenbire: — Zaten bir yere gitmiye niyetim ol. madığı için giyinmemiştim de. .. O vaziyette her hangi bir kız da ayni seyi söylerdi. Tanımadığınız bir Ameri- kalı kadın size daima beklediğiniz şeyi söner. İleride iyi tanıdığınız. zaman, ummadığınız bir çok şevleri kar- ete bırakanları da yok değildir. De- ikanlı gözlerini genç kıza doğru indirdi ve gayet müsterih bir tavırla: Ml bakın, Eyi Sizin bir milyon dolar değeriniz var!, sene mektepten mezun hanımlar şun- lardır: Samiye, Zehra, Emine, Meliha, Meb- | rure, Behice, Sabiha, Vedia, Sa fet, Atiye, Nesime, Nahide, biha, Salime, Nedime, Cevriye, Neza- hat, Hacer, Meliha, Timure, Adalet, Za- hide, Mhhmure, Muzaffer, Kadriye, Mukaddes, Naciye, | Hikmet, Pakize, Neriman Hanımlar, Fakir çocuklara sünnet düğünü MARDIN, (Milliyet) — Geçenler. de Mardinde on kadar fakir çocuk askeri hastahanede sünnet edilmiştir. Sünnet edilen talebeler arasında köy yatı mek- tebi talebeleri de vardı. O gün münase- | vermeleri. (245) betile Diyarıbekirden kolordunun ban- dosü getirilmiş ve çocuklar şehirde ban do ve kamyonla gezdirilmiştir. Ayrıca düğün gecesi hastahane efradı tarafm- dan mavaffakıyetli bir temsil verilmiş- Düğünde mevki kumandanı, zabitan, memurini halktan bir çok kim- seler hazır bulunmuş, çok iyi bir gece yaçanılmıştır. Başta hastahane hekimi Mehmet Ali Bey olduğu halde hastal ne heyeti sıhheyesi bu hayırlı teşebbüs- ten dolayı takdire lâyıktırlar, 180 çocuk sünnet edildi AYDIN, (Milliyet) — © Aydın memleket hastanesi operatör Dr. Mitat Bey cuma günü hususi has- tanesinde 180 fakir çocuk sünnet etmiştir. Sünnet olmak üzere na- zilli ve diğer kazalarla nahiye ve köylerden de bir çok çocuklar gelmiştir. Yanan bir köy AYDIN, (Milliyet) — Denizli- ye bağlı Kadıköy nahiyesinde ge- çenlerde büyük bir yanğın olmuş- tur. Arazi daima heyelan etmekte olduğundan Kadıköyünde ( yeni- den inşaata müsade edilmemekte ve halkın Saraköye ( yerleşmesi teklif olunmaktadır. Kadıköy halkı o dokumacılıkla meşgul ve dokudukları | bezlerin mühim bir kısmını Aydın ve hava Tisinde o sarfetmekte oldukların dan, Kadıköyü sanaikârlarının mühim bir kısmının Aydma gele- rek Ayda yerleşecekleri ve tez- gâhlarının burada kuracaklarının öğrendim. Belediyemizin memleketimiz. de dokumacılık sanayiinin uyan- masına ve ilerlemesine âmil ola- cak bu çalışkan yurttaşlara beda- va arsa vererek iskânlarnı temin edeceğini şüphe etmeyiz. Sivas - — takımları SİVAS (Mil — Amasya Spor klübü Siva: il bir kaç maç yap- mak üzere evvelki gün buraya gel mişler ve zafer bayramının resmi ge- çidine Sivassporla beraber iştirak et- mişlerdi, Kendi aralarında bir ince saz ta- kımı da bulunan Amasyalılar dün ge ce Hayat sinemasında bir konser ver- mişlerdir. Çok muvaffakiyetle yapı- lan bu konserde Ee eşhur kadın Emine pebli: da Sis Spor klubü kaptanı umumisi Şevki Beyle on da- kika alafranga güreşmişler ve bera- bere kalmışlardır. Genç kız cidden güzeldi: Delikanlı, pek büyük heyecana kapılmadan, bunu farketti. İnce kurşuni robası, en müte- nasip ve zarif bir vücudün üzerine kılıf gibi geçmişti. Fekat Hollywood'da gü- zellerin bir lokma ekmek kadar kıyme- & yoktur, Genç hez! — Öyleyse girelim, dedi. Davetinize çok teşekkür ederim. Ve Oliver Dent Donka Moresko'ya yaptığı gibi. delikan- Imın kolundan tutmasını bekledi. Fakat öteki oralı olmadı. Genç kiz sordu: — Almansınız, değil mi? — Alınan olduğuma neden hükmedi- yorsunuz? — Şivenizden derhal anlaşılıyor. .. — Sâhi mi söylüyorsunuz?.. Bu küçük ihtar onu haddinden fanla iş gibi idi, Hattâ, Arapkâri limba- larla mermer taklidi duvarlar arasından ikinci kata çıkan merdivenin ortasında var ma, dersimiz? Genç kız neşe ile cevap verdi: — Hem de nasil!,, — Daha bugün bu (meseleye dair ist. Mr. Kumandanlığı Satınalma kom. ilânları Maltepe Piyade Atış mekte bi için 80,000 kilo ekmek 18-9.933 pazartesi günü saat 14 te kapalı zarfla satın alr- nacaktır. İsteklilerin şartna mesini görmek için her gün ve münakasaya girişeceklerin bel li saatinden evvel teklif mek tuplarını komisyon riyasetine (4393) ... i “ei Harbiye ve merbutü mek- teplerin 65000 kilo koyun | 6000 İkile kuzu ve 20000 kilo | Sığır etlerine verilen fiat paha k görüldüğünden 14-9-933 perşembe günü saat 14 ten 15 kadar pazarlıkla alınacaktır. Şartnamesini göreceklerin her gün ve taliplerin belli saatte te minatlariyle Tophanede Mer kez Satm alma komisyonuna gelmeleri. (266) O, (4594) di, 6232 .”. Harbiye Mektebi için a cak 2300 çeki oduna talip çık madığından 10-9-933 pazar günü saat 15 ten 16 ya kadar pazarlığı yapılacaktır. Şartna mesini göreceklerin her gün taliplerin Pazarlık günü belli saatinde teminatlarile Merkez K. Satm alma komisyonu gel- meleri. (274) (4703) Istanbul altıncı moter dairei valâsına: Muhterem Beyefendi, İstanbulda Yeni Posta civarmda A- İalemci hanmda 4 No, da Oskar Şeh- ter efendi tarafından 4 Eylül 933 & hile keşide edilip || şirketimize bugün tebliğ olunan ihtarnameye cevaptır: Müşterii müma leyin Şirketimizden üç sandık sun'i ipek iştira etmiş ve nak tarnamesinde beyan ettiği iki kıt'a ka bili tedavül senet vermiş ve Şirketimiz cede teshilellilmaslaha © kabul edilmiş idi, Takas usulunun hükümeti Cümhu- riyetimizce ilgası üzerine sebebi muc- bir dolayısile mebin teslim hususunun. te'hir edeceğini tayakkun eden müşte- ri müessesemize gelerek © sızlanmış ve Şirketimiz mümaileyhin istirhamatını ös'af ile aktı beyi feshe muvafakat et miştir. Keyfiyeti feshin Şirketimizi fev- kalâde izrar etmesine rağmen, müşteri- , den zararın tazminini talep etmemekle beraber tedavülen aherin yedinde bulu- nan ve vadesinde Şirketimizin mes'uli- yeti kanuniyesi derkör ve malın çekil- mesine tahsis edilmiş olan (119659) liralık senedin vadesinde tarafımızdan tediye olunacağını te'yiden müşteri mü #maileyhin istirham üzerine birde mek- top verilmiştir. Şirketimize karşı me- #'uliyeti tazminatla mahkümiyeti mu- hakkak olan müşterii mümaileyhe kar $ı bu kadar eylil edildiği halde, ken- disinin mezkür protestoyu çekmesi ve gazetelerle ilân ettirmesi Şirketimizin haysiyetini ihlâl kasdile yapılmış bir ba reket olduğundan, bundan O mütevellit ber türlü hukuk kanuniye ve zararı yanı mümaileyhten talep © edeceğimi üçüncü gahislarcada malüm olmak üze- ve beş nushadan ibaret olan işbu iht mamenin aslının dairede hıfsile bir nus- hasım Oskar Şehter efendiye nüshasının da berayi meşr Cümhuriyet ve Milliyet gazetelerine tebliğini rica © deriz efendim. (7083) Dellatolla Brothers Firması İstanbul Baker Han No. 17,20 ve iki Eisenlobr'la konuştuk. o, Tisanımda hiç bir akşan olmadığını iddim ediyor, da ha su aksan addolunacak kadar bariz bir şey göremiyor... — İyi, canım ama, o da Almandır! Delikanlı hararetle: — O, şayamhayret bir vâzusahnedir! dedi. Sanki bu mütalensile Tisanındaki şive farkını gidermiş olduğuna kani gibi idi. Genç kız dalgın bir tavırla tekrar ettiz — Eisenlehr çok nüfuzlu bir adamdır. Birden bire gülümsemiye başladı. Ta- bii ve teşvikkâr bir tavırla: Almanca filmler için sizden her halde de ederler.... dedi. Delikanlı sustu, Tükrüğünü yuttu. Bu suretle tiyatronun methaline gel mişlerdi. Önlerinde, İskoçya kıyafetin- de bir memur, bir cep | âmbası tutarak önleri sıra kayar gibi yürüyordu — (Bu fevkalâde müsamere şerefine ikinci bal konda bile müstahdemin hususi kostüm giymişlerdi), Yol gösteren adam onları real rl parça çalı yordu; Oliver Schubert'in si minörde setenisla tanımakta güçlük çekmedi. (Arkası var)

Bu sayıdan diğer sayfalar: