16 Kasım 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

16 Kasım 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

il MA ÜR RM OR, EŞ w İğ 9 ek ür, MR he Eş, e. MR e in Bir diş Hoklorunun anilari | Kauçuk dişler tarihe mi karışıyor? Şimdi birçok zenginler, platine benzer bir maddeden ve alüminyum. dan takma diş yaptırmağa başladılar. Diş doktorunun muayene odasına gi - , heyecanlı görünmemeğe çalışı - Jite.. Hepsi bu kadar. dü iç psi > Şimdi iz nerelerde işe yara « e yatıştıktan sonra, (aklıma Li i Bir diş doktorunun günleri nasıl acaba? diye düşündüm. Sabahtan kadar, yahut yarı günde, bir diş kimler gelmez? Ziyaretçiler a- kadarla sinir hastaları, sarsakd umur. Diş doktoru, bum- elin el e e li birgün, ile güle kasklı ke. £ ErER : Ee 5 ; in ; Ters yüzüne dönmek ister abii zorlamak istemeyiz. Giderler,i Biçare get eler keski gl le şeyler isterler ki, . Kalbime dor » Fani yuk bir şey sıla soğuk soğuk bir şey Ondan da istemem... Hiç a- töre ire çıkarıver!.... veb bk Dila "altmışlı bir ba - yp : Biz SAK heticelerin mes il Me doktor, aha şuracıkta bir köl Ni Onu da çek te kurtulayım-. Boş çeneyi başlarız kurcalamağı raya araya dişi buluruz. Fakat diş de; yalçın kaya. .. Öteki çürük dişler, sa bütün kuvvetini bu tek dişe bırakıp git- mişler. Hanım nineyi telâşe verip bayılt- mamak için bin dereden bin su getirerek alır Derken, günün birinde, ( bakarsınız, bir hanım girer. Tuvalet filân, ne kadar yolunda olen yaş kendini | gösteriyor. Kırkımı bir parça ça değil, epeyce aşmış, Ağ zanda da, söz aramızda kala kala altı ye- di diş kalmış. . — Ut çeneye sritlaka briç yapacak: sml diye ısrar eder. Briç, malümya, sağlam dişler üzerine kurulur. Hanımefendinin ise, üst çene - sinde sağlam bir tek dişi yok. — Size bir takım diş yapalım... diye- cek olsak, kıyametin son günü kopar: a am al b Çe gi ye nasıl ağzıma koyarım!... Yaptığı işaretlere göre hanme- fend in ağzı hokka gibidir. Böyle mini- cik ağıza da doğrusu, takma dişler hiç yaraşık almaz, Peki ama, siz bizim yerimizde olsanız, ne yaparımız. .. Teklifini kabul | edip zar zor briç yaptınız mı, dişlerin hepsi aj) tı ayına varmadan söküp ağzına düşe- Takma dişe gelince; hanrmefendi buna bir türlü yanaşmaz. Nihayet, uğraşa uğ- raşa ilna ederiz. Ederiz ama, hanrmefen- di bu sefer de, birkaç nöbet baygınlıklar geçirir. Hele o ağız ölçüsü yok mu, ağız ölçüsü... Kavuçuğu, birkaç yüz hararet derecesinde kaynatıp ta yumuşak yumu- şak ağızlara sokmaz mıyız, bir feryattır kopar ; — Aman, nefes alamıyorum! Nefes alamamak için hiç sebep yoktur ama, hastanın bir kere sinirleri bozulmuş. Durmaz, söylenir: — Çıkar, doktor fenalaşıyorum. — Yutkunamıyorum, a canım... Bereket versin ki, bu sinirli diş hasta- larının bağırıp çağırmasına aldırmayız. Aldırsak, iş görmek mümkün olmaz, Diş hekimlerini en fazla yoran kadmlardır. Yalnız, şunu da söyleyim ki bizde dişler rine en fazla itina eden de gene kadmlar dır, Biz erkekler, rastgele, ne bulsak ça Ur çutur çiğneriz. Kadınlar, öyle değil; mütemadiyen endişe içindedirler! — Aman bozulmasın!... Bir hanıma, bundan yirmi sene evvel bir takım biriç yapmıştım. Hüda, ağzında taşiyor. Çünkü, biliyor ki biriçleri kozu- lursa, bu sefer, takma diş yaptırmağa mecbur olacak. Mamafih, son senelerde Amerikada bi- riç modadan düştü. Herkes, takma dişleri tercih ediyor. ler de bu gidişle tarihe ka- ibi, .. Çünkü bir çok yerlerde şimdiden plâtin ve alüminyüm damaklar ku'lanılıyor. Istanbulda da bazı zenginler Almanya dan getirttikleri plâtine © benzeyen bir madde ile dişlerini yaptırıyorlar. Kavuçuğun rağbetten düşmesi, ağızda fazla durursa koku yapmasından ileri geliyor. Madeni damaklarda ise bu mah- Zare yokta Yeni bir hastası ile yalnız bırakmak i- çin doktora veda ederek dışarı çıktım. M. SALAHADDIN Türk Anonim Elektrik şirketi MÜHİM İLÂN t, ç Elektrik şirketi, memurlarının 1934 senesine ait (açık mavi) renk- e dale) hüviyet kartlarının 1 Kânunusani 1935 ten itibaren İp #dilerek 1935 senesi için muteb er olmak üzere (turuncu) renkte yi kar il) şekilde kartlarla değişt irileceğini muhterem müşterilerine ların baş tarafında Şirketi n unvanı yani “Türk Anonim Elekt- i ve kutren büyük harfle rle 1085 senesi yazılıdır. da gösterilen evsafa uygu n olmayan kartlar sahte addedilme- vella polise haber verilme lidir. inin bu ilâna riayet etmemelerinden çıkabile- 'uliyetini kabul etmeyeceğini şimdiden beyan eyler. Nİ MÜDİRİYET Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi MÜHİM İLÂN Be Elektrikiye Türk Ano nim © Şirketi, memurlarınm 1934 M8 ait (portakal) renginde (mustatil) hüviyet kartlarının 1 Kâ. kani 1935 ten itibaren iptal edilerek 1935 senesi için muteber ol. Mühre (yeşil) renkte (mustatil) şekilde kartlarla değiştirileceğini €re mmüşt, erilerine arzeyler. N w kartların baş tarafında Şir ketin unvanı yani (Tesisatı Elektri- bir, ürk Anonim Şirketi) ve kut ren büyük harflerle 1935 senesi ya- ard gösleri'en evsafa uygu n olmayan kart'ar sahte addedilme- illeri polise haber verilme lidir. inin bu ilân Hiayet etmemelerinden — çıkabile- etini kabul €imeyeceğini şimdiden Beyan eyler, MÜDİRİYET MİLLİYET CUMA )6 pre e Malatyada Pamuk tecrübesi Elde edilen neticeler çok memnuniyet vericidir MALATYA, (Milliyet) — Zira- at Vekületi celilesinin müsaadeleri üezrine vilâyet (merkezinin bazı köylerinde Seyhan (o pamuk ıslah istasyonu mütehassısı Mister Klark tarafından tecrübe tarlaları tesis edilmişti. Bu tarlararda ekilen A- merikan pamukları kemale ermiş ve şayanı memnuniyet neticeler a- İanmıştar. « Bu neticeleri kısaca bildiriyo- rum: Yerli pamukların 10 koza- sından 20 gram halis pamuk alın. dığı halde ayni miktardaki kleve- lânt pamı 42; Ekpresten 40 (Oldahumadan 44)den 42; (Sünsahine) (den 43 gram halis pamuk elde edilmiştir. Eskimalat. yada ekilen yarım dönümlük bir tecrübe tarlası dört toplantıda 330 kilo pamuk hasılatı vermiştir. As- gari bir hesapla 100 - 120 lira tu- tan bu varidat bütün köylüleri se- vindirmiş ve pamukçuluğun ihya ve inkişafı uğrunda pek haklı ola- rak temenniler izharına sevketmiş- | tir, Bu mmtakada ekilen pamuk fi- danları 125 santimetre dar yükselmiş, ve her fi ri 80, azami 120 koza görülmüştür. | Amerikan pamuğu kozalarmı gör. düm. Bu kozalar mübalâğasız ola- rak yerli pamuk kozalarından üç defa büyüktür. Malatya ovasının pamukçuluk için bu kadar müsait olmasına nazaran pamuk istihsali- nin artırılması için icap eden yar- dımların esirgenmemesi bütün hal- kım refah ve saadetini temin ede- GEMLİK, (Milliyet) — Gemlik muallimleri İzniğe bir tetkik seya- hati yaptılar. Gerede, Orhangazi fırka binasında ve gerek İznikin belediye bahçesinde çay ziyafetleri tertip edilmiş ve karşılıklı nutuklar la muallimler ve emi aran daki bağlar kuvvetle, lar ni Misafirlere Yillar Mustafa beyle belediye reisi Mus- tafa İsmail bey jandarma kuman- danı bey, İznik kaymakam vekili Celâl ve maliye müfettişi Şaban maarif memuru Örhan beyler çok alâka göstermişlerdir. corumd; hiç yüzünden bir cinayet ÇORUM, (Milliyet) — Dün şeh- rimizde bir hiç yüzünden bir gen- cin mezara, diğerinin de hapse gir“ me-iyle biten bir cinayet işlenmiş- tir. Akif, Hüseyin, Abidin isimli üç kişi felekten hoşça bir gece çalmak istemişler ve Arifin evinde kafa- ları duman'amaya başlamışlar. Ra- kı şişede durduğu gibi durmamış, Abidin ile Hüseyin © arasmda bir kabadaylık bahsi açılmıştır. Kabadaylık bahsi etrafında iki kişi işi evvelâ küfüre, sonra da bi- çağa havale etmişler ve Hüseyin Abidini muhtelif yerlerinden ağır surette yaralıyarak öldürmüştür. Şurasını ilâve edeyim ki Hüse- yin evvelce de, gene bir katil mad. desinden 15 sene yatarak hapisten henüz yeni çıkmıştı. Lise muallim mektebi maçı SIVAS, (Milliyet) | — Her yıl Srvaslılara bir spor günü yaşatan lise ve muallim mektebi kapak ya- Zısında bir futbol maçı yaptılar... Ttakımlar sahaya şu şekilde sıra- lanmıştı. 1 Rasih, Süleyman Ferruh, Cahit, Nedim, Bahri, Yaşar, Zeki, Kasım, Rıfat, Şefik. Muallim mektebi: Necati, Ibrahim, Hasan, yin, Halit, Nafii, Reşat, Yusuf, A- ziz, Zühtü, Yusuf, Birinci haftayımda oyun mual- lim mekt in hakimiyeti altında cereyan etti. Ve Yusuf efendi mu- a'lim mektebine bir gol (oatmakla birinci hatfayımda lireye karşı ga- lip vaziyette bulunuyorlardı. İkin- ci haftayımda liselilerin çok güzel sağdan, soldan devam eden akın- ları, neticesinde ve lisenin eleman- larından Rıfat güzel ( bir çekişle muallim mektebi kalesine takımı. nm golünü kaydettirdi. Ve oyun sonuna kadar lisenin akınlarile de- ” öttise de birer golden başka birlerine © atamadılar, Ve iki ke mektebin maçları beraber- likle neticelendi. Hüse- | Köylerde Yeni mektepler Çalışkan Kurşunlu köyün- dede birilkmektek yapıldı Kurşunlu mektebinin bir görünüşü İNEGÖL, (Milliyet) — Kaza köylerinde bir ilci sene evvel başla- yan mektep yaptrıma faaliyeti ha- raretle devam ediyor. Bunlardan Kurşunlu köyü mektebinin inşası nihayet bulmuş ve cumhuriyet bay- rammda resmi küşadı yapılmıştır. Kurşunlu; İnegöl - Karaköy $0- sesi üzerinde ve kaza merkezine on beş kilometre mesafede büyükçe bir köydür. 350 hanesi ve 7600 nü- fusu bulunan köy halkı çiftçilik ve sebzecilikle geçinirler. Milli mü cadele senelerinde köyün dörtte ü- çü yandığı halde bir iki sene için- de yeniden yapılmıştır. Bu talisiz köy iki sene evvel de bir dolu hasarı “na maruz kalarak hayli zarar gör- “süşlerdir. O zaman resmen tesbit “edildiğine göre dolunun husule ge- tirdiği zarar miktarı mahsulâtın yüzde 98 nisbetinde idi. Bu yüz- 'den köy O senenin arazi vergisin- den üç bin küsur lira muaf tutul- muştu, Bu kadar maddi zarara uğ- rayan bu fedakâr köylüler kıymeti altı bin lira takdir edilen bu mek- tep binasmı bu yıl tatil müddeti i- kide) inşa ederek bu ders tenesine yetiştirmişlerdir. Mektep küşat resmi, kaza merke zirden giden Kaymakam Haşim, şübe reisi Galip, fırka reisi Şakir, eczacı Ali beylerden mürekkep bir | heyet huzurile icra edilmiş ve köy- lülerle samimi hasbihallerde bulu- nulmuştur. Yeni Çorum Belediye reisi ÇORUM, (Milliyet) — Şehrimiz belediye reisliğine Doktor Pertev bey seçilerek yeni vazifesini gör- meğe başlamıştır. Pertev beyin güzel bir şehir için büyük emek ve feraga | ti görülen sabık Reis Baha beyin çizdiği program dahilinde yürüme- sini ister, kendisine muvaffakıyet- dileriz. Söke tütünleri SÖKE, (Milliyet) — nl 15 nisan 934 tarihinde toplanan tütün kongresinde ile edilen kanun alıcı ve satıcılar hak- kındaki tatbikatı ve belli başlı ge- lirimizin birincisi olan tütün vari- datmı yükseltmek ve ekicilere da- ha fazla kazanç temin etmek gaye- sile mıntakamızda tetkikatta bu- lunan İktisat Vekâleti Türkofisi tütün raporteri Mümtaz B. bugün. şehrimize gelmiştir. Mümtaz bey derhal faaliyete geçerek mıntaka tütünlerini tetkike © koyulmuş ve gördüğü tütünlerde işleme usulünü çok beğenmiştir. Mütehassısımızm uğurlu ayağı tütün piyasasını da hemen açmak üzeredir. Söxa Fırka kongreleri SÖKE, (Milliyet) — Cumhuri- yet Halk Fırkası köy ve nahiye 8€- nelik kongreleri bir haftadanberi | başlamış bulunmaktadır. Bütün halkın teveccühümü kazanmış 0- lan genç ve çalışkan fırka reisimiz Hulüsi bey bizzat köylere giderek köylüleri tenvir etmekte ve köylü- lerin ihtiyaç ve dileklerini yakın- | hazırlanıyor. kuru olmadığından köylünün bu yüzden dolu yaylâsının gençlerine lise tah- sili vermek için koynuna topladığı lisemiz gün geçtikçe daha ileri ha- reketlerle modern bir hale geliyor. Geçen yıldanberi lisede kurulan “sanat sevgisi, adile talebe arasın- da sanat sevgisini kuvvetlendir- mek gayesile edebiyat kuruldu. mal, Tevfik Fikret gibi büyükleri» ni anmak geceleri de (tertip etti, Ve bunlara da çok muvaffak oldu. Bu yıl da yapacağı vardır. Talebenin yaptığı resim 8e- ride toplayan bir sergi | açmıştır. Sanate karşı derin bir sevgi taşi- yan ve buna doğru koşan gençleri tebrik ederiz. Sergide kuvvetli re- sim yapan sanatkârlara da tesadüf etmek mümkündür. 4 dan dinlemektedir. MEMLEK ETA HABERLERİ Aydın Halkevi İyi çalışıyor Muhtelif şubeler bir ayda neler yaptılar? AYDIN, (Milliyet) — Halkevimizin son ay çalışmalarını yazıyorum. Dil, tarih şubesi, Firdevsi gecesi yap- t. Dil bayramı kutlulandı. Bu şube öz dille konferanılar verdi. Güzel sanatlar şabesi: Yeni muallim getirerek bandosunu kuvveelendirdi. Ve yeni uneurlarla takviye eti. Piyano İzer verdiler. Spor şubesi: Mıntaka ile elele vererek memleket sporunun yürümesi ve gençli- ğin yükselmesi yolundaki çalışmaların. da iyi neticeler alıyor. İçtimai yardım şubesi: Bir çok aceze ve kimsesiz. beledi» ve ha- yar cemiyetlerinden yardım temin etü. Bu sene de kimsesiz mektep çocukları» nın kitap ve yemek, gece işlerini temine a erer çakar Me ekteçleri, Halk dershaneleri yalancı dil kursları- Bi açmak üzeredir. zenginleştirmektedir. Brinciteşrin ayında halkevi kütüphanesine 3282 yurttaş gel- miştir. Butun 782 si maallim, 1114 tale- be, 694 memur ve 692 si sair meslekten- . roman, 106 sı edebi, 160 ilmi, 299 w i tarihi, 177 si sıhhi, 342 si muhtelif eser ve 1544 yurttaş © ta mecmua ve gazete her türbü yarıdmda bulunmaktadır. ez muk ekicilere öğüt) adir bir bröşür bas- trarak bodava dağıtmıştır. Müze ve sergi | şubesi: Halkın sıhhi 55 lük berliyesi Gideni ek EEE sir yapan sıhhi o müzeyi son ayda 176 kadın, 341 erkek (o olarak 518 yurttaş ziyaret etmiştir. Kıyafet müzesi de zen- ginleşmektedi . Vilâyet sıhhiye komisyonu dün vali Beyin başlığı altında toplandı. Bu top- lantıda şehir ve köylerin shhatini alâ- kadar eden bir çok faydalı kararlar ve rildi .Top yatağından gelen suyun ör“ tülmesini, içine kiğim karışan ark sula- rile sebze bahçelerinin sulanmasına mü- sande edilmemesi, şehir içinden geçen ve içine lâğım karışan su arıklarınn da üzerlerinin kapatılması, & mezbahanın fenni ve esaslı bir şekilde ıslahı. Bun- lardan başka komisyon özasmdan ser- best eczacı Ziya bey köylerde lâğım çu- bir çok sıhhi mahzurlara sebep olduğu- Sıvasta rasim sergisi SIVAS, (Milliyet) — Orta Ana- muallimi Fazıl beyin idaresinde bir cemiyet Bu cemiyet Namık Ke- bir çok işleri Söke Belediye meclisi SÖKE, (Milliyet) — Büyük bir sevinç ve istekle yapılan belediye intihabatı hitamını mütcakıp fev- kalâde içtimamı yapan yeni heyet, sekiz senedenberi reislik yapan ça- lışkan gençlerimizden Eyüp beyi yeniden büyük bir ekşeriyetle reis seçmiştir. Meclis teşrinisani içtima- larına devam etmektedir. Gemlik Belediye reisliği GEMLİ, (Milliyet) — Gemlik belediye reisliğine eski reis seçil- miştir. Gemliğe getirilen yeni su eski belediye reisinin sına yardım etmiştir ki âzalar ara- sında yapılan ikinci bir seçimde dahi kazanmasına buna benziyen ayni müessirler âmil olmuştur. çok rey alma- Yumurtalar Nasıl çıkarılacak? Nizamname ayın 22 sinde tatbik ediliyor Memleketimizden ecnebi memle - ketlere ihraç edilecek yumurtaların standardize edilmesi için bir kararma me hazırlanmıştı. 7 Teşrinievvelde Beşir ve ilân edilen bu kararname mu cibince, yumurtaların yalnız rabnon Ordu, Fatsa, Samsım, İnebo- |, Bartın, İzmir, Mersin, An talya Hmanlarından ve Uzunköprü is tasyonundan ihraç edileceğini yazmış tık. Yumurta ihraç edecek tüccarın bu Tunduğu mahallin Ticaret odasina, yumurta ihracat tüccarı diye kayde « dilmesi şartır. İhraç edilecek yurur. talar taze ve konserve diye iki an ayrılacaktır. Taze ye dilirken muhalekak Yilimik ve te 20 milimetreden ziyade hava boşluğunu ihtiva eden yumurtalar an- cak sanayide kullanılacak bozuk yu » murtalar kısmına dahildir. Bu bozuk yumurtalar sandıkların üzerine (sana Yide kullanılacak bozuk yumurta) dam gası ak ihraç edilecektir. Ta- Ze yumurtalar sikletlerine göre 4 kıs- ma ayrılmaktadırları ta, 50 . 55 gramlık yumurtalar iri, 56 gramdan büyük olan yumurtalar da İhracat sandıkları da büyük, kü - çük olarak ikiye ayrılmaktadır. Bü - yük sandıklar 1440 yumurta, küçük sandıklar 760 yumurta alacaktır. Kü- gük sandıklar icabında diğer daha kü çük sandık şekline ayrılabilecek kilde yapılacktır. Yumurta ihraç ni - zamnamesine muhahif sekilde hare Osmanlı bankası idare meclisi azalığı ANKARA, 15 (Telefonla) — Ni Müdafan İ idare meclisi azalığına seçilmiştir. Yedi günde yakalanan kaçak eşya ANKARA, 15 (A.A.) — Geçen İh Dünkü hav: a ISTANBUL, 15. A.A. — Sıfır derecesi ve deniz seviyesine İl ça Azami sürati saniyede (1) metre Fenerbahçe Ankaraya © gidiyor ANKARA, 15 (Kelefonla) — Fe - cnn, Çankaya | takımı ile karşılaşmak üzere ayın yirmi üçünde burada bulunacaktır. Yunanistanda bir hiya- neti vataniye davası ATINA, 15 (Milliyet) — Geçen - lerde darbei hükümete teşebbüs eden kaymakam Diamesi Zervos ve Avgeri- nos ile bir takım küçük zebitlerin hi. yaneti valaniye cürmil le mahkemeye kararnamesi çıkmıştır. kin felâketzedeleri Şehrimizdeki eski İngiliz muhariplerinin ziyafeti istanbuldaki eski muha- ripler ile İngiliz sefiri Sir Percy Loraine hazır bulunmuştur. İngiliz muharipleri her sene müta- rekenin yıldönümü olan İl teşrinisani yi takip eden ilk perşembe akşamı bu ziyafeti vermektedir. Küçük haberler * Ziraat vekâleti haşerat mütehas- dan hassıs © Büyükdere fidan enstitüsünde tekkikat yapmıştır. * Bir kaç gün evvel şehrimize gel miş olan Yunan ayan meclisi reis vek& li Mösyö Stamulis dün akşam Ankara ya gitmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: