27 Haziran 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 4

27 Haziran 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YOLDAN. .. . İİ Ta n Mütercimi: AHMET IHSAN Seyahatname — Roman — Umumi harpden sonraki iş adamları — Seyar teyatrocular alemi— $ Suveyişten Aksayı Şarka kadar malümat —— ea —— Sahibi imtiyazımız Ahmet İhsan Bey tarafından tercüme edilip «Ser- veti Fünumda tefrika edilmiş olan YOLDA!... romanı neşrolundu. ver Fiyatı 7/5 kuruştur m 'Taşradan arzu edenler 75 guruş gönderirlerse kitap teahütlü olarak postaya verilir. P 92 8 0084 00000000 Servetifünün ( Servetifunün )ın tekrar intişarından sonra tevzi olunan 212 nci nusha ile 8 inci cilt ikmal olunmuştur. Bu ciltlerden pek mahtut olarak matbaamızda mevcuttur. Zarif bir kap içinde fiatı: 500, taşraya 525 kuruştur. —i— | Pek az kalan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci altıncı ve yedinci ciltler dahi | aynı fiatla satılmaktadır. P.2| EEEEEEMEİ rel eee) EE EEE a RAPA-NUYVİ ADASİ Fenni ve Asri Roman Mütercimi: AHMET IHSAN Sahibi imtiyazimiz Ahmet İhsan Bey tarafından tercüme edilen fenni ve asri bu roman matbâamız tarafından neşr idilmiştir. gay” . Fiyati /b5 Küruştur a Taşradan arzu &denler 75 kuruş gönderirlerse kitab tahütlü olarak postaya verilir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: