25 Temmuz 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 23

25 Temmuz 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 23
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kafama aim al a a. ama ai ai ai. a m a a MV Türkiye İş Bankası : Sermayesi: tediye edilmiş 4.000.000 liradır N UMUMİ MÜDÜRLÜK: ANKXHDARA k ŞUBELERİ: ANKARA, İSTANBUL, BURSA, İZMİR, ADANA, N a a. a lr. 4 TRABİZON, BALIKESİR, GİRESUN, AYVALIK , ZONGULDAK , k 4 KAYSERİ, MERSİN, SAMSUN, EDREMİT , 7 : K 4 ISTANBUL ŞÜBESİ: k ş Bağçe Kapusunda. Telefon: 3657/9 ve 36039 k : Müsait muamelat, kumbaralar, kasalar P. k KN A ÜN TÜTÜ AA AÜ İŞ İÜ İŞ İŞ A A ai mim ai ab a İL İZL NİL a a al a a il e il İZ ağa a A k MANLI BANKASI “ 7 N ş Sermayesi : 10,000,000 İngiliz lırası Ni : Istanbul Acenteliği — Telefon : Istanbul 1948 k 4 Beyoğlu dairesi — Telefon Beyoğlu 1803 k j Senedat ve poliça mukabilinde imuayyen ve vadeli veya hesabı cari suretiyle avanslar, k d P poliça ve iscontosu. k 9 'Türkiye cumhuriyetinin başlıca şehirlerine ve memaliki ecnebiyeye senedat, çek, itibar N 3 mektupları ve telgraf emirnameleri irsalatı. ( Hesabı cari) küşadı, senedat ve kıymetli eşya k. P iy. . muhafazası, kupon tahsılatı, Türkiyeye ve memaliki ecnebiyeye keşide edilen poliçalarin tes- ) e K il viyesi, borsa muamelatı icrası, akçe bey ve şerası, sair bilcümle banka muamelatı, kasa K icarı. . 9 k Yİ AE İŞE İŞ ŞE ME İNAN Vala ala a a a A AY A İZ İZL İZ. A e A . a a ğer Doyçe Oriant Gü Deutsche Orient Bank AŞI A katına mükemmel ve müzeyen kasalar vazolunmuştur. Fiyatlar ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapısında Aşir Ef. caddesinde Yeni k Vakıf Han karşısındaki bankaya müracaatları lâzımdır. P.9 KE ÜRÜ AN eş le aaa e e e Ihsan Matbaası Limitet Şirketi v ! Istanbul şübesinin müceddeden küşat olunan dairesinde, bodurum k j

Bu sayıdan diğer sayfalar: