26 Eylül 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 18

26 Eylül 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 18
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

708 UYANIŞ 1728—43 Yeni Sinema mevsimi KIZIL KADIN 25 Eylül çarşamba akşamından itibaren Elhamra da göste- rilecektir . dı > - va Don Ivardo, Varue dü ve Sekiz Film İnhisari : o Hakafilm Hülâsa Lya, Rusya ehalisinin adi skini Kizi ordunun kuman- danı olan Zanereffin sevgilisid dir. Bir gün bu inklâpçı- lar bir içtima yaptıkları eee kazak yüzbaşısı ceriyle onlari mke içtimalarını dağıtıy Lya, bu güzel köylü İni kaçıp kurtularak, Prens Nikolanın odasına sak laniyor. Prens Nikola Lyayı odasında görüyor. Lya Prenst kendisini Süarmidii rica iyon kizın — arması Prens çok ho gittiğinden Telin ni bir yer bul- uncaya kadar orada kal- masına muvafakat ediyor. Prensten yüz bulan Lya bir gün bilmeyerek rens Nikolanın nışa İısına hakaret ettiğinden Prens ona derhal evi terk etmesini emrediyor . Lya bu emre itaat et- mek üzre olduğu esna- da sevğilisi zanerefi, sa raya girerek Lyaya kendi muhitine avdetini rica ediyor İhtilâlcıları aramaya Sesli | pe iz filimmlerden Operada «Aşx zambaği: P çıkan asker tarafından yakalanan zanereff kaçmağa muvaffak olu- yor, ve ya yine prensin yatağına saklanıyor. Nikola kızı tekrar kendi yatağında bu'unsa ona meylini anlıyarak, Ly aya açılıyor. Prens , karşı olan Lyanın Zanereffin Operada «İntikam» filminden bir sahne (Dolorâs del Rioj filmi. bir kaç DwG-4900-A4.76 (Wiliam Boyd) intiba kolları arasından çıkıp kendine geldiğini “uşak- larının birinden duyun- Prensle beraber Hayatı” nın en gü günlerini geçirdiği odaya yerleşiyo vallı Nikola, tebdili Mer ve tutulu a Prense özü müd- det hakaret ediyor.Fakat ni sui muamaieye ken- hissin Bes karşı olan mu- habbetine mukabele gö T- memekten oğduğunu onu sevdiğfini anla- bulunduğunu duyun Lyaya onu idam odasına getirmesini mrediyor . bu emirden memnun olmuş gibi görünerek sevgili- sini ap için fır- sat ari m Zanerefi Lyaya Ni- kolayı “kendi. eliyle öl- dürmesini teklif ediyor. Lya, o esnada Zuhur. eden bir fırsattan istifade ederek, Zanereffi öldürüyor ve Niko- laya ihtilâleiler reisinin elbisesini giydirerek (2 Teşriniewel çarşamba kaçırıyor akşamından itibaren Elhamrada ANKARA POSTASI filmi gösterilecektir. | Operada «İntikam» filmi |Dolorös del Rio| -

Bu sayıdan diğer sayfalar: