3 Ekim 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 12

3 Ekim 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

li UYANIŞ: No. 1729—44 San'atın hâkiki mahiyeti Her şeyde olduğu gibi, san'atınde sahtekârlığı , Esasen bu formül san'atın en basit bir izahıdır. tabir caizse, kalpazanl vardır. Sahte eserisan'at- lerin karakteristiklerini aramak, cazip görünüşleri al- - tında sakladıkları hiçliği meydana koymak elbet müfit ve meraklı bir şey olsa Görünüşü sevimli, anlayışı kolay, her hangi bir gerektir. eser umumiyet itibarile mütevassıtır. Fikrin, deruni Prensip itibarile san'at, muhakkak ki ahenkli olmayıp sathi olduğu bu kabil eserlerin anlaşılması e olsa çamur için, idrakediş Kabiliyeti, entelektuel seviyenin yuk- veya mermer ile şekiller ve Gisimler yapmak, yahut selişi hiçde lâzım değildir. nağmeler bestelemek, muvaffakiyetle bi (Le Titien) Venüs ve Aşk bir muşamba üzerine lâtif renkler ve mevzu çizği Resimde olsun, heykelde olsun, Ter resmetmek keyfiyeti değildir. San'atın' maksadı, muhtelif teknik ve vasıtalarla tabiatın - seceliyatın kayt ve ifade etmek değildir. Eğer böyle olmuş ol- saydı, meselâ asrımızda fotoğrafcılığın resim ile reka- bet edip, bu san'atı öldürmesi lâzım gelirdi. Bir ese- ri sanatın şekli harici ve maddisi, ancak deruni ve veya müzikte, edebiyatta olsun, mutavassıt eser, tarif ve tasvir edeceği şey'i yeknazarda anlatır ve yegâne meziyeti, yene mutâvvasıt his: ve anlayışları, az ve ya çok muaffakiyetle, her kesce hazm edilebilecek bir surette arz edişidir. Işte anlaşılmaları için sathi bir kültüre ihtiyaç göstermiyen meselâ (Toselli)nin serenadı, Tos- canın bir parçası ve ya (akademik) ressamların lev- haları bu meyandadırlar, fikri aorijinalde bir görüşü tasvir etmek iibarile na- zarı itibara alınır ve kıymettardır. Binaenaleyh, san'atın hakiki keyfiyeti şu suretle Mütanassip eser yani orijinal bir görüşü ifade izah edilebilir. edemeyen eser — kıymetinin muhim bir kısmını San'at, karakter. ve -şahsiyetleşin. muhtelif. ru'yetle- teşkil eden bazı. unsuylara müracaat eder, Bunlar rinden geçerek ifade edilen dünyanın, . tabiatın. umumi sentimenlalisme, anecdotisme, yani <hass tecellileridir. yetcilik» <hikâyecilik», ayni zamanda da virtuosilö, yani tek-

Bu sayıdan diğer sayfalar: