3 Ekim 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 9

3 Ekim 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No. 1729—44 “deniz yarışları UYANIŞ 715 Beykoz aa ER 5 Senelik (o deniz birinci gelen beş, şampiyonası müsa- A 1 : ikinci gelen üç, ve bakaları 2 üylül . ; İ aj m ED üçüncü (o gelende Cuma günü Bey- koz sahasında icra edilmiştir. <4 Yarışlarda baş- ta Ismet Pş. olduğu halde bir çok meb'uslarımız bulunmuşlardır. Ez- cümle Galata mo- törü ile İstanbul meb'uslarından Te- vfik Kâmil, Ziya- ettin, Akçora oğlu Yusuf, HüseyinBey lerle Cevdet Kerim Ri fırka idare hey?e- tinden Rüknettin Beyler yarışa gel- mişlerdir Hakkı şinasi Hş. ile reftikaları Hİ. de yarış muhallinde bulunmuş lardır. Yarış; iptidasından hitamına ka- dar büyük bir heyecanla takip edil- miştir. Havanın soğuk olmasına rağ- men keşif bir kalabalık Beykoz sa- hasına, saat sekizden itibaren akın etmege başlamıştır. Yarışlara saat tam onbir buçukta iptidar edilmiştir. Seyirciler Seyrisefain idaresinin ve Şirketi hayriyenin vapurlarından yarışı takip edebilmişlerdir. Yapılan müsabakalar arasında yalnız dört danesi puyvan kazanabi- liyordu. Bunlarda bir çifte kıdemli, iki çifte kıdemli, üç çifte kıdemli, iki çifte dirsekli. Bu müsabakalarda Foto Cumhuriyet Galipleri alkışlayanlar İSMET Pş. Hz. yarışları takip buyuruyorlar Yarıştan bir intiüa; Üç çifte futalar “ bir puvan kazana- caktı. Bn suretle ya- pılan yarışm pu vanlı olanlarının hitamında Galata- saray 20 pnvanla birinci, 10 puvan- la Beyköz ikinci üçer opuvanlada Beylerbeyi ve Ak tnordu üçündü olmuşlardır.: Bun- lardan mada pis vana dahil ol miyan yarışlar . i icra edilmiştir, Foto Cumhuiyet * di Bu müsabakalarda Cn 4g Foto Cumhuriyet / Beykoz Altınordu bir birincilik, iki ikincilik kazanmıştır. üç wbirincilik iki ikincilik; Bunlardan başka Hanımlar ara- sırida yapılan yarışar çok alâkabahş olmuştur. Temiz ve çok muntazam formalariyle nazarı dikkatı celbeden bu müsabakalar büyük bir heyecanla takip edilmiştir. Her yarışın hitamını müteakip mükâfatlar İsmet Pş. Hz. tarafından verilmiştir. Yarışların nehâayetinde bütün klüpler İsmet Paşanın önünden mu- vaffakiyetli bir geçit resmi yapmış- lar, ve pek çok alkışlanmışlardır. H.R.

Bu sayıdan diğer sayfalar: