3 Ekim 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 8

3 Ekim 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

714 UYANIŞ No. 1729—44 Dahiliye Vekilimizin avdeti Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. Yalovadaki tefti; seyahatından avdet ederken vapurda Cumhuriyet gazetesi muharrirlerinden birine atideki beyanatta bulunmuştur. Ezcümle şunları söylemiştir: — Memleketimizin her tarafında asayiş borkemaldir. Türkiye hudutları dahilinde eli silâh hiçbir şaki ka'mamıştır. Herhangi bir zaman baş kaldırmağa çalışan şekilerin derdestinde halk bütün kuvvetiyle jandarmaya yardım etmektedir. Memleketin inzibatı ile istihsalâtı arasında çok sıkı bir münasebet vardır. Canından emin olamıyan köylü pek tabüdirki tarlasında rahatça çalışamaz, ve binaenaleyh östihsalde o nisbette az olur. Biz Türkiye hudutları dahilinde tam bir asayiş temin etmek istiyorduk; ve buna bugün tam manasiyle muvaffak olmuş vaziyelleyiz. Jandarmamız eli si- lâhlı tek bir şeki bırakmamıştır. Beyanatta bulunan Şükrü Kaya Beyefendi Türk Kadınları Biçki Yurdu Sergisi Bundan evvelki nushamızda Beşiktaş Biç ki yurdunun açılan sergisinden yine bu sa- hifelerde sitayişle bahsetmiştik. Memleket kadınlığının terakki ve tekemmül yolundaki bu gibi kiymetli hadiselere her zaman ehemmiyet vermiş olan mecmuamız bu san'at hareketiyle de lâyık olduğu kadar meşgul olmaği bir vazife bilmiştir. Vatana 16 senedrnberi binlerce aile ka- dinı yetiştiren bu faydalı müessese bu dev- resinde de bir çokğhanım kızlarımıza diplome vermiştir. Mektebin geniş salonlarında küşat edilen sergi çok muntazam bir surette tan- zim edilmiştir. Yurdu idare eden kiymetli insanlar sergide hiçbir şeyin eksik olma- masına bilhassa dikkat etmişlerdir. Bu hu- susta sarfedilen emekler cidden yerine mas- ruf olmuştur. Sergi bir Biçki Dikiş Müzesi mahiyetini haizdir. Kuvvetli bir tasnife inzi- mam eden kiymetli eserler nazırı dikkata çarpmaktadır. Yrırdun idare ve tedris hey'eti ile mezun hanımlari samimiyetle taktir ve tebrik ederiz. İlkmektep müdür ve muallimlerinin içtimaı afta zarfında şehirmizdeki ilk mek tep nüdür ve wilidiz Beşinci mekte pte içtima ederek müaddel talimatnamenin tarzı tatbiki hususunda görüşmüşlerdir. Bu yeni talimatname eskisine nisbetle birçok tebed- dülâtı thtiva etmesi ilkem çok mühimdir. it Eski talimatname talebenin tarzı idare ve ve esi i eanda vs olduğu bahis ii çok nakıstı. Bugün bu yeni vaziyet karşı- sında ünlülerin hazırlanabilmesi için bu içtima pek lüzümlü idi. im da bazı maddelerin iie tatbiki tesbit e Ş ayrıca bir de nr teşkil edilmi kumisyon; Üçüncü mektep müdürü Ş ve mu ianterieilen İsmail; Beşinci ül p müdürü Sabri ve muallimlerinden Nedim 3e ylehiön mürekkepti Kumisyonun vazifesi; Talim ve Terbiye hey'eti azasının, Garptaki son terbiye sis- temlerinden bahseden muhtelif mecmualarda ve bilhassa Terbiye m salsa mekaleleri tetkik etmek ve İhalkladi bütün uğ alimleri Geli ile bu hasusa ait mevzu ve vasıtalar hazırlaya- ödülü. Müdür ve muallimlerden bir gurup Foto Cumhuriyet ve

Bu sayıdan diğer sayfalar: