28 Temmuz 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

28 Temmuz 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e S eT 28 T: SON Son Posta'nın Müsabakalı Hikâyeleri: 2 TÜNELDE BİR YANKESİCİLİK! Bu Hikâyenin Kahıamanı Rafael Altın Saati Nerede Saklamıştır ? SUALLERİMİZİN; CEVABI N!BULUNUZI MÜSABAKA ŞARTI İ| Eıki zabıta — memurları- mız “Rafael i pek iyi tanırlar, Bu, ele avuca sığ- maz bir yankesiciydi ve bi- tün Beyoğlu zabıtası ondan Yaka silkerdi. Vaktile Rafaelin bize biz- Zat anlattığı bir vak'ayı bu- gün yazıyoruz; Rafaelin ba- Şandan geçen bu yankesicilik | vak'ası, tamamile — doğrudur ve bu makuleden insanlar elinde, yankesiciliğin ne ince bir meslek haline göslerir. Vak'ayı Rafaelin ağzından dinliyelir SE —Beyim... Işler epey zaman- dir kesat gidiyordu: parasızlık belimi bükmeğe — başlamıştı; cepte metelik yok. Her geçti- ğüm yerde bir av gözlüyordum. Bir gün tünelin Galata tarafında durüyor, gelen gi- dene alıcı gözile bakıyordum. Bilet — kişesinin önlerinde Şişman, iri yarı bir adam gördüm. Göğsünün üstünde, yeleğine boydan boya asılmış güzel bir altın kordon. Şöyle, sokağa alsan yirmi beş, otuz lira eder. Kendi kendime. Eh ... Dedim, bizim €kmek çıktı, bu kordon ve "îılle ben beş on gün geçi- Dir giderim. Hemen bir biçimine Betirdim, herifi karşı ” taraftan | ir önledim, çaktırmadan eli- Mi göğsüne doğru bir saldım, Ama... Nafile. Adamın boyu î“'“tk. Ağaca tırmanır gibi olları yukarı kaldırmak - lâ- Zim, bir 4 laha... Ta htakurusu, hastaneler, ederler. geldiğini | Fakat gözüm yılmadı, | Bu sütunda ©a gün, arka arlır ya birer hikâye bulacaksınız. Her hikdiye bir zabıta — vakasına — isti- at etmektedir. Fakat, vakanın fas HMi daima meçhal - biralalmıştır. K okuduktan sonra - sörü- cevaplarını — araştıra- kendiniz. bölretksi Bu kikâyeler on hikâyeden mü- rekkep bir serldiz. —Her hikâyenla suğllerine tam cevap verenlere “10, numbara * 5 Ön hikâyenin de cevabını. tam vesen karl birinel addedilecektir. Dokuz hikâyenin cevabını veren cevabını ikimci, sekiz — hikâyenin veren Üçülncü, yedi hikâyeye ce- vap verea dördüncü, altı hikâyeye cevap veren altıncı addedilecektir. Birinciye 1 Küçük bir - fotograf || makinesi. | İkinciye : Bir çifi potin. incüye : Bir kol saat. Dördüncüye : Bir cep Haatı. Beşinciye : Alt aylık aboncmiz. Altıncıya * Üç aylık — abonemiz; mükâlat olarak - verilecektir. Suallerin doğru cevapları onun- €u hikâyenin — intişarından — sanra meşredilecektir. Tekrar adamı bir göğüs- ledim, fakat gene bir şey be- ceremedim. Artık herkes tünele — gi- riyordu, ben de o adamla be- l raber vagona daldım. Tünel kalktıktan — sonra | bir dakika ya geçti, ya geç- | medi, altın. saati - kordenile Ü beraber cebime indirmiştim; | yüreğim ferahlamıştı. Fakat, biraz geçti, adam | elini yeleğinin cebine attı ve | | saate bakmak istedi; yerinde | bulamayınca bağırdı. “— Eyvah... bizim — altın saatle kordon gitmiş, daha | demin, vagona girerken ce- bimde idi.,, |, Herkes şüphe ile birbirine | bakmağa başladı. Ben hiç aldırış etmez gö- | rünüyordum. | İ pire, sinek, sivrisinek, güve, örümcek, hamamböceği ve sair haşaratı yumurtalarile beraber katiyen imha eden 5- : FAYDA daima birinciliği kazanmıştır. FAYDA daha müessir, daha mükemmel ve yarı yarıya ucuzdur. Kokusu lâtif olup katiyen leke yapmaz. İnsanlara, hayvanlara ve nebatata zararı yoktur. FAYDA ismine dikkat ediniz. Devairi devlet, müessesatı milliye ve hususiye, Seyrisefain, Hilâliahmer, mektepler, sıhhat yurtları, büyük otel ve lokantalar, vapur kumpanyaları FAYDA istimal Şişesi 50, tenekesi 75, pompası 75 kuruş, son derece sağlam ve 10 sene teminatlı. Hasan Ecza Deposu - Toptancılara tenzilât | leri bulsunlar. Vagon kalabalıktı. Bir sürü delikanlı, — ihtiyar, kadin ve erkek... Ötede iki polisle bir de Paşa vardı. Paşa, hirdenbire | ayağa kalktı ve ortaya ba- ö Böyle '—lerdç aramak | ayıp değildir. Araba durunca | hiç kimse kımıldamasın, üstü ararımıyan dışarı çıkmasın.,, Ben ©- vakit - sılım — tü- | kettim; “yakayı — kurtarmanın yolu yok. Gittik görültüye... D -Paşa — herkeşi #ramağa başlamıştı, — sıra — bana da geliyordu. Kafamı — patlatmağa, — dü- şünmeğe başladım. Ne yapa- yım? Araba yürürken hiç bir yere kaçılmaz; araba dür- duktan sonra da - kaçılmaz; herkesin gözü birbiri üstünde, iki de polis var.. Nihayet, bir çare buldum, hem öyle bir çare ki bugün hatırladıkça keyfimden gülerim, Paşa, geldi, yanımdakinin üstünü aradı, nihayet benim üstümü de aradı, saati bulamadı, öte yanımdakine geçti. Tünel durunca ben arabadan kollarımı sallıya sallıya çıktım ve altın saatle kördon gene cebimde idi. Bakın nasıl oldu, size — anlatayım... (Karilerimize, Rafaelin bün- dan sonra söylediği şeyleri anlatmıyacağız; bunu kendi- Aşağıdaki iki sualin cevaplarını düşününüz:) 1 — Yankesici, üstü aran- dığı vakit bu saati neröye saklamış olabilir? 2 — Paşanın eline geçir- meden saati nasıl, alıp gide- bilir? (Üçüncü hikâye yarın) TUZLA İÇMELERİ Sabahları 18 den itibaren Haydarpaşaya hareket eden vapurların trenleri menbalara kadar gidip gelirler. POSTA | PERTEV Müstahzaratı FABRİKASI Pek NEFİS olıî ve eseri san'atı mamulâ- tım — muhterem ahaliye takdim eder. KREM PERTEV Briyantin PERTEVİ Pertev diş ma- gunu, Pertev ko- | bonyaları, Per(_a Pudraları Yelkenci Vapurları Karadeniz Postası Samsun 3 Teşnı 30 Temmuz a Ra İstanbul Radyosu İşlemeğe Başladı. Akşamları Eve Dönünce En iyi Eğlence Dünya Ve İstanbül Radyosunu Dinlemektir. FİILİIPS Radyo Makinesi Elektrik cereyni Veya Pil ile işler. Çarşamba Günü akşamı 6 da Sirkeci rıhtımından hareketle doğru (Zonguldak, İnebolu, Sam- sun, Ordu, Gireson, Trabzon, 9. Sürmene ve Rizeye ) gide- cektir. Tafsilât —için Sirkecide Yelkenci hanında kâin acen- tesine müracaat. Tel. İstanbul 1515 Para rilir. Galata Şarkısı da İzmir sür'at postası ( Gülcemal ) vapuru 28 Temmuz Pazartesi 14,30 da Galata Rıhtımından kalka- rak Salı sabahı İzmire varır. Ve Çarşanba 14,30 da İz- mirden kalkarak Perşembe Sabahı İstanbula gelir. Vapurda mükemmel bir orkestra ve cazbant mev- cuttur. Trabzon birinci postası ( Reşitpaşa ) vapuru 28 Temmuz Pazartesi 12 de Galata Rihtımından kalka- rak İnebolu, Samsun, Gire- son, Trabzon, Rize'ye gide- cek ve dönüşte Sürmenc, Trabzon, Tirebolu, Gireson, Ordu, Ünye, Samsun, İne- bolu, Zongulda'ğa uğrayarak gelecektir. Hareket günü yük kabul olunmaz. Mersin Sür'at Postası muvaffakıyet Heyamola Gebze hukuk hâkimliğinden: Hali tasfiyede bulunan Da- rıcada yağcılık ve değirmen- cilik şirketinin mali olup 21 temmuz 930 — tarihinde icra | kılman arttırmada kıymeti mu- hammenesini — bulmadığından dolayı yeniden satışa vazı ta- karrür eden Darıcada Yalı- boyunda 30 numaralı emvali metrukeye ait sarsa üzerine şirket tarafından bina edilmiş olup ön ve arka divarları kâ- gir ve fevkani oluklu galvaniz saçla örtülü ve mangal kömü- rü ile müteharrik “Benz,, mar- | kalı kırk beygir " kuvvetinde | bir adet gazojen motörile iş- | liyenin uveğirmenile işbu binanın | dahilen bir kısmını işgal eden mahalle mevzu zeytin yağ ta- siri makineleri on beş gün müddetle yeniden arttırmıya vazedilmiştir. Mükemmel ve ( Mahmutşevketpaşa ) va- puru 30 Temmuz Çarşanba 11 de Galata Rıhtımından kalkarak Çanakkale, İzmir, Küllük, Fethiye, Finike, Antalya, Alaiye, Mersin'e gidecek ve dönüşte Taşucu, Anamor, Alâiye, Antalya, Finike, Fethiye, Küllük, İz- mire uğrayarak gelecektir. Çanakkale'de yalnız yol- muntazam bir halde bulunan un fabrikasına “İrüs,, markalı ve altmış santim eb'adında kalbur makinesile 500 — kilo tartan baskül de dahil olduğu halde 3000 lira kıymet tahmin edilmiş olup 2100 İiraya ve kırk adet müceddet kıl - tor- bayı 120, eb'adında yekpâre çift taşlı harmanı ve bir adet el manivelasile müteharrik 100 ton tazyikli zeytin presini havi yağane alât ve edevatına da Dikkat Sağlam hissesiz sür'atle en ehven şeraitle derhal para ve- emlâk komisyoncusu Ülviye Hanımın okuduğu Kederdenmi, neden? dyo Makinesi 10-2400 Metreye kadar olan istâsyonaları alır HELİYOS Müesseseleri Galata; Hezaran Han No. 14 Posta kutusu 400 iz emlâk terhini mukabilinde köprübaşı Bosfor han No. 7 il beye müracaat. : vürut etmiştir. GOLUMBiA Pilâklarında okuduğu eserlerde pek büyük kazanmış olan MAKBULE HANIMIN ! Sarhoş ! HOROZ ve HOCAM !! Şarkılarını bilhassa arayınız :| 500 Tira kıymet tahmin edil-. miş olup 150 liraya talip zu- hur etmiştir. Bedelâtı mezküre haddi lâyikinde görülemedi- ğinden açık arttırmanın 4 Ağustos 930 tarihine müsadif pazartesi günü mahallinde ya- Pilacağı ve ihalenin badezze- | val saat 16 da icra kılınacağı | ve arttırma esnasında fabrika- | nin çalışır bir halde bulundu- | rulacağı ve fazla - tafsilât isti- yenlerin Gebze hukuk mahke- mesine 930/86 numara ile mü- !ncnt eylemeleri ve — talip olanların da yevmü mezkürde 96 10 pey akçelerini müstashi- ben mahallinde tasfiye memur- eylemeleri luğuna — müracaat . ilân olunur. HÜLÂSASI Kullanınız her eczanede bulunur

Bu sayıdan diğer sayfalar: