17 Eylül 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

17 Eylül 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Makalemiz Mündereca Çokluğundan Dizile- medi. Özür Dileriz Bası olmadığı cevabını ver- MÜDDEİUMUMİ KENAN BE- YİN FETHİ BEYE CEVABI İstaabul Cümhuriyet Müddeiumumi- *— Bu sabah intişar eden gazete- Terdeki “tebliğ,, ve bazılarında da “pro- dolayı ikame edilmiş hiçbir. dava yok- tur. Yalmır burada çıkan Son Posta Gazetesinln B eyllil 980 ve G numuralı Bununla beraber gu cihete de İşaret etmek isterim ki: B, M. M. Tiyaseti — celilesinden — mezuniyet h:ı'." icra edilebileceği ceza mu- emeleri usulü kanununun 104 Üncü maddesinde musarrah bu- masına mebni bu esbabı mu- '_': ile tahkikatın mevkufen ie- müstantiklikçe — tensip ve Mahkeme reisi tarafından da tev- kararı tasdik ile tekemmül et- Tiş ve netekim, bugün müstan- Tğin tevkif kararına karşı vaki tahliye E Memuriyetimiz kanına mugayir ve” bitaraflığı bir cihet bulunmadığını #mumiyeye karşı — tavzihe H in UA tufeyli nebatlar derler. Gazi Hz. Ankmadaf.-Eçk- ş5 lenmektedir Ankara, 16 (H.M) — Gazi Hazretlerinin teşriflerine intizar edilmektedir. Kalemi mahsus- larından bazı zevat şimdiden liste riyaseti cümhur dairesi hazırlanmaktadır. Bir Çocuk Bulundu Beyazıt'ta Çatalçeşme cad- desinde tahminen bir buçuk | aylık bir erkek çocuk bulunmuş ve Necati bin Abdullah tesmi- ye edilerek Darülâcezeye gön- derilmiştir. ğ lüzum hissettiğini — maalihtiram beyan ve bu izahnamenin gazete- nizde neşrini rica ederim efendim. İstanbul C. Müddeiumumisi KENAN ERENKÖYDE KENAN BEYE Size hassatan teşekkür ede- riz. Evet bizde ümit ediyoruz ki tevkifimiz. muvakkat ola- caktı. b BALIKESİRDE İBRAHİM SÜRURF BEYE İzhar ettiğiniz. teessür duy- duğumuz acıyı - tadil etti. Size hararetle teşekkür ederiz. GAZETELER NE DİYORLAR Cumhuriyet başmuharriri Nadi Bey bugün yazısını gazetecilerin tevkifi hadisesine hasretmiştir. Nadi Bey makalesinin başına Gazi Hazretlerinin bir vecize- sini koymuştur. Bu vecize şu- dür: “Hürriyeti matbuattan mütevellit mahazirin — vasıtai izalesiyine binnefis matbuattır.., Nadi bey Gazimizin bu ve- cizesine tebaan neşriyata neş- riyatla cevap vermek imkâ- nının daima mevcut olduğunu söylemekte ve nihayet “ mut- lııı bir muhakeme lâzım ise bu, tevkifsizde olabilirdi ,, ne- ticesine varmaktadır. Nadi bey diyor ki: “Eğer matbuat davalarında jüri usulü cari olsaydı da önü- müzdeki meselede heyeti dahil bulunsa - idik - Ğî:m:çık söylüyoruz - vere- ceğimiz hüküm herhalde gaze- tecilerin tevkifine müncer o mazdı. Maahaza tevkif usule ait birşey- dir. Mahkemenin vereceği hükmü henüz bilmiyoruz. Caizdir ki mah- keme dahi hükmünde bizim (üri heyetimiz gibi hareket etsin. Unü- müzdeki muayyen meselede te- mennimizin bundan ibaret bulun- duğunu söylemiye bacet pile yok- tur. Mutlaka bir muhakeme lüzımsa farara bu tevkifsiz de yapdabilirdi deriz. Bu bizim meslekf içtihat ve temayülümüzün zarurf bir netice- idir. " Mazhaza bu temennimizin hü- kümet vö adalet küvvetlerini © suretle harekete - vevkeden telâk- kilerinde T:ce(iıl'hm dâmlaılı ka- dar lemiyı lıııi:ıM mecbuarur.., Be WiT YAsB Çati NCZ 5 —1 .— Barı nebatlar vardır ki başkalarının hayatını ve kanını emerek yaşar. Bunlara Üi ÖÜ LT — a tufoyli insanlar Bir 2 — Ban insanlar vardır ki çalışmaksı- zın başkalarının sığından geçinirler. Bunlara BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ efq Daha T ekrar Edelim! let Meclisi Fesh Edilecek. Değildir.. Şayialara İnanmamak Lâzımdır. Ankara, 16 (H.M.) — Dün Millet Meclisinin feshedilerek burada bulunmaktadırlar. Mec-| yeniden intihap yapılacağı hakkında evvelce çıkmış olan şayia bir defa daha tazelendi. Serbest Cümhuriyet fırkası henüz her tarafta teşkilât yapmamıştır. Meclisin ise esasen bir sene müd- deti kalmıştır. Binacnaleyh bugünlerde dört senelik yeni bir meclis intihap ettirmek her halde Halk fırkasının lchinde bir harekettir. Fakat ben emin bir menbadan aldığım haberlere istinaden diyebilirim ki, bu ihtimal ilk zamanlarda düşünülmüş ise de bilâ- hare terkedilmiştir. Şimdi meclisin feshedilmesi ihtimali yoktur. Buna nukabil Cemal Hösnğ Beyin! kabineden ayrılması ha- ricinde, bir iki vekilin daha>çekilmeleri imkân dahilindedir. Halk Fırka_sı_ndh Hareket Var Nizamnamenin Tadil Edilmesi Mümkündür kasının — kuüvvetli bir istihale rinden birinin birinci nüs- hasının üçüncü sayfasında (İbret Aynası) diye bir bent okuduk. Bu fıkrada: “Ali Kemal mezarından kalkıp memleketi dolaşsa Türkiyede olduğunu anlı- yamaz. Çünkü - herşey ta- nınmıyacak kadar — değiş- Fakat, Babıali yokuşun- dan geçerken bir muhalif gazete — alıp okusa, derhal anlar ki Türkiye- dedir. Çünkü herşeyi de- gişen Türkiyenin muhale- fet lehçesi değişmemiştir!,, * Hükümet taraftarı yani rüz: “Bazı itlerle dalaşmak... Havlamıya başladılar.. geçirmesine intizar edebilirsi- | tahlil etmi; İster İr_ıan, İster İnanma! Birkaç gün evel intişara | gözleri o kadar dönmüş başlıyan sabah gazeteler| Ki — Sarhoş ke lei de o muvafık gazete- in — sütunlarından Bazı Mutemetler Tebdil edilecektir Ankara, 16 (H. M.) — Şu |Gniz” Halk fırkasını idare eden- birkaç hafta içinde Halk fır- | ler”Serbest Cümhuriyet fırka- sı liderinin tenkitlerini dikkatle şler, muahazelerden narasından farkı olmuyan bu herzeye.. Pislik gibi: süpürdüğü... Yamağı.. Bu herifler.. Bu Paçavra.. Sabıkah.. Bu sefer gemi azıya alıp işi şirretliğe götürmekte.. Çok şeni bir ruha malik olma- sı.. Mendeburuna.. Tulum- bacı taarruzları... Mantar gibi yerden biten.. Bu it- lerle dalaşmak.. Sokak köpeklerinden — korkumuz yoktur.. İşitiyor musun.. itlerden korkmuyoruz.. Se- nin gibi şunu bunu vur- muyoruz.. Kafese koya- rak.. Bin dalâvere ile.. Evet itlerden korkmuyoruz ve altta kalanın canı çık- Sın.,, * Ne o, inanmadmız mı, muhterem kariler?.. Evet bu satırları da bu küfür- nin lettik, nak- 3 — Tufeylilerin ea tehlikelileri “çalışmaksızın, mukabilini ödemeksizin devlet hazinesinden geçi- ::::Cı.lııl-wMMH.-iM yaşarlar. Fırkg_lşleri Ağaoğlu Şehri- mize Geldi Ankara 16 ( H. M. ) — Ağa- oğlu Ahmet bey dün akşam İstanbula hareket etti. İstas- yonda — kendisile — konuştum, dediki : — Meclisin fevkalâde içti- manda hazır bulunmak üzere birkaç gün sonra avdet edece- ğgim, Bu içtimada Fethi bey de hazır bulunacaktır. Fırkanın Ankara teşkilâtı Millet — Meclisinin — fevkalâde içtimamdan sonra yapılacaktır. Fevzi Paşa Şark Vilâyetlerinde Ankara, 16 (H. M.) — Bü- yük Erkânı Harbiye reisi Fevzi Paşa dün Şark vilâyetlerine hareket etmiştir. Refakatlerinde bı'w'"m -U!_Glmel tara- fından — yapılmış — hareketleri istihdaf — ettiğini — görmüşler, bunları tebdil etmiye, a) zamanda da umumi bir h.iı!:: yapmıya karar vermişlerdir. Bu arada mutemetlerin ta- mamile kaldırılması da hatıra elen tedbirlerdendir. Fakat u takdirde nizamnamenin de- Şişmesi icap edecektir. Halk meclisin açık- masından evvel ağlebi ihtimal cumartesi ü umumi bir içtima aktederek bu noktalar üzerinde müzakerede buluna- caktır. — Başvekil İsmet paşa bu içti- mada mübim bir nutuk söyli- yecek, Fethi Beyin tenkitlerine cevap verecektir. Fakat asıl münakaşalara Millet Meclisi açıldığı. zaman intizar edilmelidir. Maamafih kuv- vetsiz bir rivayet teeyyüt eder de şu veya bu sebepten — dolayı Gümüşhane meb'usluğu açılmaz ve Fethi bey meclise girmezse münakaşa pek hafif geçecektir. Adliye Vekilini Pro- testo edecekler Adliye Meslek mektebi me- zunları bwhpı.ı:ıumbqem ğ toj e toplantıya sebep Adliye ei sreklenleriğ olanların münhallere tayin edil- memesi ve bunlara ehemmiyet verilmemesidir. Toplanma yapacak olanlar Adliye — Vekilini itlerini l tııunıdığını ve kendilerini mağ- İ dur ettiğini ileri sürerek veki- Hi protesto edeceklerdir. dım Ne Yapardım? Ben Başvekil olsaydım, aca- ba bazı gazetelere bu kadar içerler midim? — Meselediri İltifata, p:khlîöhı. beyime, pa- eteklenmi! . het gören ae e fakiyetimden bahseder. Daha kulağım hiç ters, aksi bir söz duymamış. Ben bu halde iken, bir sa- bah kalkıyorum, bir de bakı- yorum ki ev kalkında bir de- gişiklik. Bize o eski iltifat yok. Hatta gözlerde müstehzi bir parıltı. çevirdiğim T V e. n ve lr » Nihayet kilerden biri bana soruyor : kara berbat etmiş çıkmış, O gün akşama kadar, kime rasgelsem, hepsinde bana kar- Fransız Atletleri Geldiler... gencinden mürekkeptir. Günün Tarihi ( Baş tarafı 2 inci sayfada ) tinde içtima ederek B. M. Meçlisine arrolunacak kanun tetkika- Kat ilamal HEYİ EDEN çıxı:_ Ankara, 1$ — Aldığımız malü Srtlam a amelar aa GğKE İK Htmlir istikrarı ve kanun İâyihası heyeti vekileden çıl tır. Hükümet tüetarlarımı- b Hrası ihtiyacım temia için mumaralı kararnama- nin İlinci maddeşini evelce ilga etmişti. Şimdi de paramızın kıymetinl z yani İngiliz Hrasını 1030 dan daha aşağı düşürmemek fazla döviz satın almak sure- tile piyasaya hâkim olmak esası mevzubahistir ki — bununla çiftçi- mirla zarardide olmamaları temin edilecektir. Proj göre satın alınmakta çlan İngiliz lirası için mevcut Türk evrakı maktiyesi kâfi gek- mediğinden “ihtiyat evrakı nakti- yeden muayyen miktarının sarfe- dilerek İngiliz. kambiyosu müba- ı:rm 'ılııınkhl. çin sabm alınan ve ae Glş oĞ kl"lhk Iw rilecektir. ö

Bu sayıdan diğer sayfalar: