19 Eylül 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

19 Eylül 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İnanmak /slenıı'yor... M. ZEKERİYA Geçende kari sütununda bir mektup çıktı: Herkesin taz- Yik altında bunaldığı bir devir- de “boğuluyoruz, hava isteriz,, Yağışını yazdığınız zaman ce- Sareti medeniyenize hayran Olmuştum. Fakat cesareti mede- hiye gösteren, hakkı ve haki- i söyliyen ağızlara eski za- Manlarda hep kilit vurulduğunu gördüğüm için, hürriyet deni- şeye — inanışınıza — acıdım. ne zaman hürriyetten , yanımdakine “inan- Mma, kanma, aldanma,, derim, * Memlekette söz söylemek ihtiyacı vardı. Fakat berkes tski bir itiyada tebaan “Aman hava,, demek- için ağzımı - aç- Maktan korkuyordu. O sırada Fethi Bey yeni bir fırka ve Porgramla ortaya çıktı. Prog- Tamı içerisinde hürriyeti mat- buata geniş bir yer veriyordu. Alkışladık. İki fırka azaları da Yek avaz oldular, “Evet, tek firka muzırdir, — hürrüyetten gelen zarar ne kadar büyük Olsa, istibdattan gelecek zarar- dan daha küçüktür,, dediler. * Ne âlâ..,. Hepimiz sevindik. akat bütün bunlara rağmen tnirde halkın yaptığı nüma- ü anlatan yazılar da ve etin — otoritesine mu- Wıöınıdn ve bu satırların Yazılması tehyici efkârı mu- tiptir, dendi, ve gazeteciler tevkif edildi. Halk herşeyi yüksek sesle ister ve bağırır.. Bence bu ne ne ihtilâl, ne de tehyici #ikâarı mucip bir harekettir. * İnanma, aldanma, kanma, diyen karie hak verelim mi? ' nesil, hürriyetin geleceğine Üi lli hanmuye Y lanl dekie- lik tecrübe yeni nesli bedbin Yapmış, bir türlü inanamıyor. iyet denen şeyi elile tutsa Yine ğıınnuyırıltîw yır, inanmak, Cümhuriyet Ve demokrasi ile idare edildiğini şrün âleme ilân — eden memlekette hürriyete inan- Bak Jâzım. Bizi kurtaracak | “_':n hürriyet imanı ve bu ima- doğuracağı hakiki hürri- | Şettir. Hürriyetin lüzumunda | r edenler tatbıkatinda ak- iltizam etmezler. Ediyor- hürriyete iman etmeme- dendir. Mevlânzade Öldü Adana, 18 (H. M.) — Yü- '.'u:ik listeye dahil olanlardan lânzade — Rifat —Halepte, (Hnı:ı İsmail )'de “tümirda” öl- W&.. e mısırda Son Posta — Mevlanzade- Tn ölümüne ait haber Urfa irimizden aldığımız tel- | 'ı"f!ıdı teyit edilmektedir. Ik Mekteplere ehacüm Var a , 18 (Telefon) — Bu | ı.:': ilk mekteplere tehbacüm e dır. Geçen sene ilk mek- | '..îî'de 445000 küsur talebe eçE. Bu sene 500000 ni te- W Vüz edecektir. Reisicümhur Hz. nin Seyahatleri kara, 18 (Telefon) — Reisicümhurun — cumartesi | SŞ e ardae ı Közara A:uıyı gelmesi ta- Nkuk etmiştir, her yeni fikrin anasıdır derler. Şüphe etmi- yenler, herşeye inananlar, safdiller, aptallar tecrübesizdirler. Fethi Beyi Ada- naya Çağırıyorlar Adana, 17 (Hususi) — Bak- kal, manav, demirci ve saire gi- bi esnaf teşekkülü namına Fet- hi bey Adanaya gene davet olundu. Bunlar Adananın im- halinden dolayı beyanı teessür etmektedirler Bügünkü şekle nazaran belediye intihabatında Halk — fırkasının kazanacağı anlaşılıyor. Meclisin toplanması dolayı- sile Ankaraya gidecek çiftçi heyetinin hareketi tehir olun- du. Borçların tecilini meb'us- ların — Mecliste — mevzubahs edecekleri söyleniyor. Salâkhattin Antalyada Antalya, 17 (Hususi) — Serbest fırkanın Antalya mü- messili Burhan B. geldi. Bin- lerce halk tarafından karşılan- dı. Hemen teşkilâta başlandı. Halkın tezahüratı emsalsizdir. Belediye intihabatına hararet- le iştirak ediliyor. Halk fırkası her gün namzet değiştirmekle meşguldür. Ziya Manisada Manisa, 16 (Hususi) — İz- mir — hapisanesinde mevkuf gazetecileri — ziyaret — ettim Gazeteciler namma Hizmet gazetesi başmuharriri Zeynel Besim bey suallerime cevaben bana şunları söyledi : — Tevkifimiz. kanuni de- gildir. Biz gayri mevkuf olarak || pekâlâ muhakeme edilebilir- dik. Bizlerin ve Hamdullah Suphi beyle Necmettin Sadık beyin iddiamıza rağmen mem- lekette muhâlefetin sesT sus- turulmak isteniyor. Fakat görüyoruz ki bu, ka- bil değilmiş. Türk milleti si- yasi rüştünü ispat etmiştir. Artık aklı selimle hareket ediyor. Şunun bilhassa kaydini isterim ki kanun bizi mahküm edemez. Mahküm olduğumuz gün adaletin siyasetin âleti ol- duğunu kabul zarureti vardır.,, Muammer Bir Haydut Tutuldu... Urfa, 18 (H.M.)— Bir müd- det evvel cenup hudutlarımızı geçen bir eşkiya grupu (Kolu) karakolumuzu basmış, beş jan- darmamızı şehit etmişti. Bu haydutlardan biri — şehit ettiği jandarmanın elbisesini giymiş, kıyafetini değiştirerek dolaşmıya başlamış, fakat ta- nınarak yakalanmıştı, 2 — Herşeyden şüphe edenler daima | hakikati aramak ihtiyacındadırlar. Onlar hergün yeni şeyler keşfeder, yeni şeyler öğrenirler. b e İN lli BUĞÜNÜN TELGRAF HABERLERİ Aydında Belediye İntihabı Dün Başladı. Emin B. Kaybediyor.. Aydın Halkının Siyasi Terbiyesi Takdirle Kaydedilmelidir.. Aydın, 18 (H.M.)— Belediye : intihabı başladı. İntihap encü- meni, evvelce - teşkil edildiği için bittabi kâmilen Halk - fır- kasındandır. Fakat Serbest fırka buna rağmen büyük bir mevcudiyet göstermektedir. Rey verenlerin temayülüne Halk fırkasının namzetleri de bir ve nihayet iki mahal- leden başka bir yerde rey ala- mıyacaklardır. Şehrin bu üç mahallesini istisna ederseniz her yerde Serbest fırka kaza- nacaktır. Aydın Halkmın intihapta gös- bakarsanız, belediye reisi E- | terdiği siyasi terbiye şayanı min B. sadece kendi mahalle- sinde nüfuz sahibidir. şükrandır. İnlihap safhalarını her gün bildireceğim. İzmir'de Tevkif Edilen Arkadaşlarımız Bugün İstintak Edilecek Arkadaşlarımız hakkında Ağır Hapıs Cezası İzmir 18 (HM.)— Ağır ce- | za reisi Hasan bey (Hizmet) ve ( Yeni Asır ) refiklerimizin tevkif kararına yaptıkları iti- razımı reddetti. Reddin esbabı mucibesinde — arkadaşlarımıza tevcih edilen filin devlet ve bükümet nüfuzunu kıran ve hükümet asayişini borzan suç- lardan olması kanaatı zikredil- mektedir. İstenilmektedir hi Asır muharrirleri hakkında Türk ceza kanımunun 69 wn- cu maddesi delâletile 150 un- cu maddesinin matufu lehi bu- lanan 168 inci ve 161 inci maddelerinin ikinci fıkrasının tatbikini istemektedir. Bu maddelere nazaran hiz- met ve Yeni ÂAsır muharrir- lerinin üç seneden aşağı ol mamak Üüzere ağır hapse Hl_iüel umumi, Hizmet Ye- | ayrıca altı aydan iki seneye İster İnan, İster İnanma! HÜRRİYETİ MATBUAT sPRg9 keR ş_ » Artık ITT TI KI iste.. istediğimiz gibi. « Artık istediğimiz gibi yaza... » Artık istediğimiz gibi yazacağız, çünkü « Artık istediğimiz gibi yazacağız, çünkü sansör.. .. Artık istediğimiz gibi yazacağız, çünkü sansör yok. « Artık istediğimiz gibi yazacağız, çünkü sansör.. » Artık istediğimiz gibi yazacağız, çünkü.. « Artık ı'ıııdjıim_iı g_ibl 1ıncığıı...ç « Artık * Arlık iste... » Vay, vay, vay, » Vay, vay. . Vay. — Va. -—? gibi yaza.. « Artık istediğimiz Şimi gibi.. Bu yıu.rtnnyirml'ndmemdçıl:ın Kalem gaze- tesinden aldık. İster İnan, İster Inanma! 3 — Fakat herşeye inananlar hayatla- rinda mütemadi hayal sukutuna uğramıya mahkümdurlar. Anketimize De- vam Ediyoruz. (Baş tarafı Tinci sayfada | GRRERLL UAT Yoksa meclis — azalarının şahıslarına karşı —vuku — bulan ” hakaretin “ 184 üncü maddeye tatbiki icap eder.,, Hadisede cürme esas ittihaz edilen fıkralarda — kullanılan: Gördünüz mü efendiler - ilâh.. tabirleri — söylenen — sözlerin devletin şahsiyeti maneviyesine değil, — bir takım — eşhasa tevcih edildiğini göstermek- tedir. Bu itibarla 159 uncu maddeye müsteniden bir dava ikamesine imkânı kanuni ol- madığı kanaatindeyim..,, Tahkir Yoktur AVUKAT HAYRETTİN BEY DİYOR Kİ Mevzubahis meseltede “gördünüz mü, efendiler, gör- dünüz mü? Ve anladınız mı?,, diye muharrer olmasına göre bu makle muhatabının bir iyeti hükmiyeye sahip olan ümet olmadığı anlaşılmaktadır. Hu- susa bu makalenin İzinirde mukabil bir nümayiş dolayısile “yazılması da bu makale muha- tabının şahsiyeti maneviyesi olamıyacağını güs- termektedir. — Çünkü, — lâşek hükümet ve onun resmi mü- messilleri mukabil nümayiş ne tertip etmişler ve ne de tertibi düşünmüşlerdir. — Binaenaleyh bu yazılarla hükümetin yüksek olan şahsiyeti maneviyesinin tahkir edildiğine zahip olamam. kadar adi hapse mahküm edi- meleri talep olunmaktadır. Ben, istifa eden vekillerin * birer sefirliğşe tayin edilerek Avrupaya J:nduilınelu-ine taraftarım. Yalmız Darülfünun veya Akademi talebesini garba göndermek kâfi değil, Bizim vekillerin de uzun bir Avrupa tahsiline ihtiyaçları var. Git- sinler, otursunlar, görsünler, anlasınlar, Hürriyet ne demek? De- mokrasi nasıl olur? Halk na- sıl tezahüratta bulunur ? Za- bıta ahaliye nasıl hürmet eder? Gazeteler neler yazarlar?Bun- ları insan ne “Ulümu Âliyei Siyasiye,, mektebinde, ne de- — Hukuk fakültelerinde öğrene-. bilir; doğrudan doğruya siyasi hayatla temasta bulunmak, garbın devlet makinesini yakm- dan — tetkik fırsatmı bulmak gerek. Londrada, Haytparkta, kıral aleyhine nutuk irat eden bir vatandaşa karşı İngiliz - polisi- nin ne kadar lâkayt olduğu- nu bizim vekiller gözlerile ğörmelîler. vergilere en küçük ir zam yapı meclişte — birçok meb'usların hasıl şaha kalktıklarını — yakından malılar; halka “dayak ıı:î: silâh çekmek değil, terbiye haricinde — söz söyliyen bir memurun nasıl inim inim in- lediğine şahit olmalılar; her- gün bütün bir milletin hü- kümetten nasıl kesap sordu- ğunu anlamalılar ki, memle- ketlerine geldikleri vakit, mes'- uliyet hissinden her biri birer ateş kesilsin, milletin hakkımı istesin; Fethi B. gibi. Evet, o Fethi B. gibi ki, sene Pa- ris sefaretinde aldığı ders, bu- gün kendisine Türkiyeyi kur- taracak bir heyecan ve enerji tmiştir. ekiller sefir, sefirler de vekil olurlarsa, bu değiş to- kuştan memleket kazanır. Fa- kat Avrupaya in ora- da ölünciye kalmamala- rı ve bir daha memlekete dön- meleri şartile. Meşrutiyetten beri Avrupaya giden ve bir kısmı geri iyen nice dev- Tet memurları bize öğreitiler ki, gidişten gidişe çok fark var! Traktörler Ankaradaki Tecrübeler Bitmiştir Netice Meçhul ni Iıitz: bulmuş oıdnıım u h!:;er aldık. Tecrübelere iştirak etmiş olanlar : 2 tane 28 beygirlik Hofer Halkın Sesi r. fik'm'z 'çin iste-) Şrants. nilen ceza ise altı aydan iki seneye kadardır. İlk istintak yarın yapılacak- tır. Tiake İ8'ÜL Wi Şel- rimizde bulunan 10 — avukat İzmir'de mevkuf bulunan gaze- tecilere müracaat ederek mü- dafaalarını fahriyen kabule amade olduklarını bildirmiş- lerdir. BİR ALMAN GURUPUNUN ADANA BELEDİYESİNE TEKLİFİ Adana, 17 — Bugün bir Al- man gurüpü belediyeye müracaat ederek şehirde belediyenin gös- tereceği arsalar üzerinde dört yüz ev İnşasını teklif etmiş ve bele- diye için yapılacakları takaitle yirmi sene Mmüddetle yapacağını bildirmiştir. Evler her türlü caba- bi istirahati cami bulunacaktır. Belediye bu teklifi memnuniyetle karşılamıştır. Ankarada Bir - Kulüp Ankara 18 (Telefon— An- karada bir muallimler kulübü açılmıştır. 2 tane 28 beygirlik Monktel. Lanz. Monktel, ve Lanz — mazotlu trakiörlerdir. Fortson ise hem mazot, hem petrol yakabilen traktörlerdendir. Bunların tecrübeleri hbitam mubğ:lmdıâe Hofer uıll'ııgiü t üştir. Mank- tel traktörü de iade edilmek üzeredir. Bit P a kında komisyon henüz kara- rını tebliğ etmemiştir. Adana Bir Traktör İstemiyor Adana, 18 (Hususi ) — A- danada — sabık Maarif vekili İsmail Safa Beyin riyasetinde bir sanayi kongresi toplanımı: tır. Bu kongerede lnk'.öş; kollanan ziraat erbabı da bu- kunmuştur. Kongre müzakera- ti neticesinde bir tip makine- lerin Türkiye için pek zararlı olacağına karar verilmiştir. Karar İktısat vekâletine bil- dirilmiştir. Adana traktör me- selesinde sözü dinlenecek bir ’ad'll' » -

Bu sayıdan diğer sayfalar: