19 Eylül 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

19 Eylül 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Zonguldak ta AMELENİN PARASI HASIL YENİYOR? Belediye İntihabatı Ve Darülbedayi Zonguldak” (Hususi) — Ge- çenlerde İktbsat Vekâletinin bir kararile lâğvedildiğini bil- dirdiğim — Deniz işçileri der- neğinin bülün işleri gene bu karar mucibince amele birğine devredilmiştir. Deniz işleri memurluğuna madenci Hayri B. getirilmiştir. Hayri B. işçiye kendini sev- dirmiş, çalışkan bir zattır. Diğer taraftan; mülga deniz işçileri kâtibi umumisi ve ar- kadaşlarının açıkta kaldıkları müddete ait biriken ücretleri- nin devlet memuru olmadıkları halde tesviyesine karar verildi- gini evvelce haber vermiş ve bu karara mes'ul muhasip tara- fından itiraz olunacağımı da ilâve eylemiştim, Dün öğren- diğime göre “ Son Posta ,, nın bu husustaki neşriyatı üzerine biraz geciken keyfiyet - her nasılsa halledilmiş, kâtibi umumi ve arkadaşlarının birik- miş Ücretleri — verilmiştir. Bu suretle, amelenin, kendi zaruri ihtiyaçları için dişinden tırna- ğından arttırdığı birer kuruş- çuklar amelenin sırtından ge- çinenlerin cebine binlerce lira halinde girmiş bulunuyor. Belediye İntihabatı.. Şehrimiz belediye intihabı hazırlıkları bitmiş gibidir. Halk fırkası — namzetlerini tesbit etmiş, fakat henüz ilân etmemiştir. Bü hususta şimdi- lik kat'i bir ketumiyet muha- aza edilmektedir, Maamafih, tereşşüh eden haberlere göre sabık, Halk fırkası vilâyet mu- temedi İbrahim ve Tayyare cemiyeti reisi Hayri Beylerin isimleri ön safta gelmektedir, Ayni zamanda Belediye işle- rindeki yolsuzluklarından dola- yı işten el çektirilmiş ve henüz muhakemesi — neticelenmemiş olan sabık belediye reisi Bed- ri Beyin de namzetler meya- mında olduğu söyleniyor. Bu seferki intihabata kadın- ların da iştirak ettiğine naza- ran Zonguldak belediye mec- lisi (22) azadan mürekkep olacaktır. Darülbedayi Artistleri Samsunda bulunan Darül- bedayi san'atkârları ayın 16 sanda iki temsil vermek üzere şehrimizde bulunacaklardır. Da- rülbedayi şehrimizde ilk defa olarak temsil vereceği cihetle şimdiden büyük bir alâka uyan- Yorulmaksızın Para Kazanmak istemez misiniz? Evinize veya işinize giderken, sokak- ia gezerken veya birisile görüşürken her hangi bir vaka karşısında kalabi- Hirsiniz... Havadis nedir biliyorsams o vakayı derhel görebilirsiniz. Bir yangın, bir katil, bir kaza birer havadistir. Ras- geldiğiniz vakalardan ertesi Tetelerde görmek istediğiz bi “okaler derhal telefonumzu açınız ve bavadisi gözetemize haber veriniz, isim ve ad- resinizi de bırakımız, Verdiğiniz hava-; | disin ebemmiyeline göre — gazetemiz || mükâfatını vermeyi vule bilir. l Telefon numaramız; * 203 , 'TÜTÜ Tütün inhisar idaresi bir ih- tisas müessesesidir. Nitekim eski reji zamanında işin başın- da bulunanlar bu işten anlıyan adamlardı. O vakit başında “Roblovski,, isminde bir mü- tehassıs, “Berisi,, isminde de bir müdür vardı. Büğün' idarenin başında bu: lunan Behçet Beyin bu işten anlamadığı bütün tütüncülerin ittifakla tasdik ettikleri bir hakikattir. Bundan maada in- hisar idaresinde bugün çalışan- ların çoğu şunun bunun hima- yegerdesi olan kimselerdir. İç- lerinde ihtisas sahibi yok gi- bidir. Bu iddiamızı tevsik için birkaç misal de zikredebiliriz: Edirne'de — başmuhasebeci Murat B., Behçet B. tarafın- dan himaye görerek Cibali fabrikasına başmurakıp yapıl- dı. Halbuki bu zat bu işten hiç anlamaz. Trabzon başmüdürüne sui istimal dolayısile işten el çek- tirilmişti. Şimdi bu zat Anka- rada başmüdürdür. Kendisine mübayaat yapan —müdürlere verildiği gibi 1000 lira ikra- miye verildi. Halbuki Ankara- da tütün satınalımı yoktur. O halde bu para niçin verilmiştir? Murat Bey — muvakkaten Trabzona — gönderildi, — şimdi levazım ve sevkiyat müdürü- dür. Murat Beyin yerine Mali- ye - Vekili Saracoğlu Şükrü Bîyiıı kardeşi Hâmit Bey CI— kumpanyasında, Dolmabahçe bali fabrikasına başmurakıp oldu. $ Bu işe tayin edileli dört ay olduğu halde hafta bile gelmedi. Fakat ma- aşını müntazaman aldi. Eski meb'uslardan Sezai Bi tütün inhisarına hukuk müşa- viri tayin edilmiştir. Bu işle hiç meşgul olmamıştır. Şube müdürlerile görüşmerz. Bu zat hukuk müşaviri olarak 200, tasarruf şandığında aza olduğu için ayda 50 İira; mübayaa — komisyonu © olarak ta prim alır. Bıı işi başına — bir | aK | Bağ gaz kumpanyasında, Terkos su şirketinde, elektrik şirketinde de - azadır. Bu isimleri daha birçok sa- abiliriz. Şimdilik bu kadannı ııydile iktifa edelim. İsraf 'Tütün inhisarı israfile meş- hurdur. Reji zamanına nisbetle satış artmış, varidat ta o nis- bette tezayüt etmiştir. Bu teza- üdün en mühim sebebi sigara âğdı inhisarıdır. Eski reji zamanında sarfiyat 3 milyon lirayı geçmiyordu. İnhisar zamanında 7 milyona Selânik bankasında, tramvay | çıktı. Bugun onmılyoıı liradır. Fakat buna ıııııkılul inhisa- rin hükümete verdiği para hiç mesabesindedir. Bu işten anlı- yan kimselerin — verdiği temi- nata göre tütün inhisarının devlete 30 milyon liradan faz- la varidat temin etmesi müm- kündür, fakat birçok yolsuzluk- lar, birçok yanlış hareketler tutulan sistemin yanlışlığı, hem birçok israfata sebep olmakta, hem de- varidatın hakiki su- rette artmasına mani olmak- tadır. İsraf için debiliriz: Umumi bir depo ve imalât- hane yapmak mümkün iken birçok müteferrik depolar tesis edilmiş, her depoya kimyahane, marangozhane ve birçok atel- yeler yapılmış, teşkilâtlar vü- cude — getirilmiştir.. Bundan maksat bazı himayeli kimselere yer bulabilmektir. İnhisar idaresinde lüzumun- dan fazla memur vardır. Mü- düriyete bağlı bir çok oto- mobil ve motörler mevcuttur. Yol masrafı olarak dehşetli paralar — israf — edilmektedir. Mübayaat — için işten çıkarıl- mış kimselere bile ikramiyeler verilmektedir. Hülâsa, inhisar idaresi bir nevi Hâm Yağma'dır. birkaç misal zikre- Ne Söylemeli ? Bir gün, çocuğun biri anne- sinden çukulata istedi, ânnesi | de verdi: Aradan birkaç gün geçince, çocuk bir çukulata daha iste- | di, fakat bu sefer annesi ver- medi. Çocuk sordu :— Niçin ver- miyorsun, anne? Annesi dedi ki : — Geçen sefer çukulatayı aldın, fakat birşey söylemeyi unuttun. Bil bakayım o nedir. Çoçuk düşündü ve: “ te- şekkür ederim , dedi, çoku- latayı aldı. Maymun Bilmecesi Doğru Halledenler Kimlerdir? 31 Ağustos tarihli ııuıhı— mızda çıkan, resimli bilmeceyi halledebilen az olmuştur. Bunların yazıyoruz. Doğru halledenler- den adresleri - sarih mükâfatları posta hayvanlara ait isimlerini olanlara ile gönde- rilmiştir. mıyanların idarehanemize uğ- aç !:bınde Zehra H. 3 — Ankara Ziraat banka- sında İhsan B.in kızı Türkân H. 4 — Kadıköy Salih Zeki B. 5— Selim Hakkı B. 6 — İbrahim Alâet- n B. ü l 7 — Kadıköy Hamdi Galip Adresleri / vazıh ol | bey. 8 — Ödemiş istasyon bak- rıyarak mükâfatlarını almala- | kalı Halil Ef. mahtumu Rasim rını rica ederiz: 1 — Topane Bostaniçi No. 8 Necati B. 2—- lıtııılıul kız orta mek- , bey 9 — Eyip Ayvansaray Hacı | Husrev cami çıkmazı No, 14 LHakkı B. Tilki Oyunu Bakçenin bir tarafına tebe- şirle dört tane dört köşeli Voda şeklinde çizgiler - çizilir. Her oda bir kafestir. Her ka- feste bir tavuk vardır, bu ka- feslerden dışarda kalan yer tarladır. Tarlada çocuklar ara- sından ayrılan birisi tilki olur. Tavuklar bir kafetsen ötekine koşarlarken onları yakalamıya çalışır, Yalnız rıyabilecegı budududa lebe.ırle çizilir. Bu huduttan dışarı çıkmamak şar- tile tavukları tutmıya çalışır. Tavuklar mütemadiyen - birbir- lerine işaretlekafeslerini degiş- tirmeleri — şarttır. Yakalanan tavuk oyundan çıkar, evvelden tavuk olmak üzere htılııp edilenlerden biri onun yerine geçer. | İ AZİZİN'KÖPEĞCĞİ | 1 — Baba, köpeği buldum, | — ? — Taydi babacığım, ça- fakat ruhsat kâğdını istiyorlar. Kâğdı gösterirsem, köpeği de verecekler. buk ok. — Dur acele etme canım. * — Ben sana başka bir | köpek alsam naml olur ? $ — Hâlâ bulamadın mu baba?.. ı N İNHİSAR İDARESİ BİR YARÂN OCAĞI OLMUŞTUR , " Tütün İnhısarııun Cibali Fabrikası Tecrübeyi Bitir- meden Atinaya Gitmemeliyiz... Balkan olempiyatlarına işti- rak etmek meselesi münakaşa edilirken yazmıştık : Âtletizm elemanlarımız kiy- metlidir, fakat kâfi derecede tecrübeleri yoktur. Çocukların tecrübelerini — memleketimizde ikmal kedelim, ondan sonra seyahatlere çıkabiliriz. demiş- tik. İşte (Paris Üıııvcrsı(e) kur lübile yaptığımız bu ilk temasta tecrübesizliğimiz — belli — oldu. Koşucularımızm hemen hepsi sinirlendi. Hepsi kendi vakit- lerinden daha fena koştular. Düşünelim ki bu koşuları Yunanlılar karşısında ve ken- dilerine aleyhtar olan bir mu hitte nasıl yaparlar. — Hiçbir koşuda Türkiye rekoru bulur namadı. Vakıa pist te biraz yumuşaktı. Fakat — koşuların cinsi de güzel değildi. Müsabakaların neticeleri: 100 metre sür'at koşusu! vakit; 10,415. Linci Tehar Fransız, 2 nci Semih Türk, 3 üncü Buke, 800 metre koşu: vakit 2,8 Vinci Besim Türk, 2 nci Vanley Fransız. 3 üncü Ziya, Gülle atma: Mesafe 12,45 1 inci Flure 2 inci Veysi 3 üncü Kangelis 200 metre koşu: Vakiti 23,3/5 1 inci Tehar, 2 inci Meb- met Ali 3 üncü Krotof 400 metre sürat koşusu: Vakit 1,4/5 D inci Ak Bahattin 2'iwr ci İbrahim 3 üncü Muhittin Yüksek atlama: İrtifa 1-75 Linci Polyos 2 inci Haydaf 100 X 4bayrak yarışı: Vaki! 45, 2/5 1 inci Fransız takımı ,2 ind Türk takımı 400 - 300 - 200 - 100 Olempi” yat —bayrak yarışı: Vakit, 2,11 2/5. 1 inci Fransız takımk 2 nci Türk takımı, Disk atma: Mesafe 35,68 1 inci Flure, 2 nci Veysi, Uzun atlama: Mesafe 6,40 1 inci Flure, 2 inci Fretek Cirit atma: Mesâfe 4615 tekrar avdet edeceğim. E $e / ——— 'evmi, Siyast, Havadla ve Halk yazet”'| İdar. : İstanbul, Nuruosmaniye Şerel sokağı 35 - 357 Tekefon: - İstanbul - 203 “Posta kutusu: İstanbul - 741 Telgraf : İstanbul SON POSTA ABONE I-İATI Gelen evrak geri verilmez. İlânlardan mesulivet alınmsı.

Bu sayıdan diğer sayfalar: