27 Eylül 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

27 Eylül 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

6 - Sayfa FETH İ BEY KİMDİR? “Türk Zabitleri, Kahramanına Benziyorlardı... 5. Trablus Orada bir tek fırkamız kal- miştı ve en kabadayı taburun | da 120 kişiden fazla mevcudu yoktu. Oradakiler cidden acmacak-! bir -hzlde idiler. o Memleket üç senedir kıtlık “çekiyordu, fazla ölarak düşman istilâsı Trablusluları perişan etmişti. Fethi bey, Trablusa gider gitmez, fırka kumandanı Neş- et beyle müşterek bir hareket tarz hazırladılar. Fethi bey halkı topladı, bütün o elim şartlar içinde bile müdafaanın ne kadar elzem olduğunu, va- zifenin kutsiyetini onlara an- lattı, Sözleri balk üzerinde icap eden telkini husule ge- tirmişti. Halk gönüllü olarak sevkedildi. Orada İtalyanlardan daha büyük düşmanlarımız vardi; Mühimmatsızlık, silâhsızlık, de- ların boşluğu... Neşet bey, tablalnıdı ne kabini ortada o vardı. - İttihatçılar Divanı Âlide Alide Hesap Veriyorlar. |. Acaba, Sulh “İşinde D De Bir Emri Vaki Karşısında Mı Kalmıştık ?.. İzahatına Hararetle Devam Ediyor.. Sabik nazır ere uzun suale | olan Almanya ile Avusturyayı | « , dedi | derhal bu vaziyetten haber- Ahmet Nesimi B. Ahmet Nesimi Bey, harp seneleri içinde hükümete mün- ferit sulh için hiçbir ciddi teklif şapılmadığını, bu hususta mey- dana atılan rivayetlerin doğru olmadığını, mutlaka ispat et- mek azminde idi. Bu maksatla uzun beyanatın tamamlamak için devam etti: — Harbin son senelerinde Bulgaristanda bir kabine te- beddülü olmuş ve M. “Malinof,, Başvekil olmuştu. Bu sıralarda Bulgaristan ve Avusturya ile birleşerek Almanyayı muvafık bir uzlaşma Sulhüne ikna ve hatta icbar etmiye ve olmadığı takdirde yalnız üçümüz tara- fından düşmanlarımıza bir sulh teklif edilmesine çalıştım. Bu husustaki plânm icrasına bile girişilmişti. Fakat tam bu sırada Bulgar ordusu birdenbire inhilâl etti ve bizim bu teşebblsümüz maalesef akamete mahküm ol du. Şüphesiz bunda muvaffak olsaydık hem şeref ve haysi- yetimizi muhafaza, hem de iyi şartlarla sulh aktetmiş ola- caktık. Kudüs meb'usu Ragıp B. bazi şayialardan haberdar olmustu. Bunların doğru veyâ yanlış ol- duğunu sabık hariciye mazırının ağzından işitmek istiyordu. Bu maksatla şöyle bir sual sordu: “ — Bulgaristanda “Malinof, gi vakit güya İsviçrede mün- ferit sulk teşebbüsleri olmuştu. Ayni zamanda Türkiye tarafın- dan da münferit sulh teşebbü- sü yapıldığı söylenmişti. Hak buki bunu siz reddediyorsuunz. Fakat böyle bir teşebbüs ol- muş, hatta hükümet ricalinden bazıları da: “Maalesef Bulga- ristan bizden daha ziyade mü- samaha “görmektedir. e Onun münferit sulh teklifi bizimkin- den daha evvel kabul oluma- cak, denilmiş, Bu şayialar doğru mudur? Ora halkı, çakmaklı, kap- süllü tüfeklerle düşmanı karşı- lıyordu. GEgthi, bey, Fırka karargâ- hırta “Aziğiyeden 'mülâki “ok muştu, Aziziyede, bir han ve bir kuyudan başka'birşey yok- tu, denebilir. Burası Trablusun 21. kilometre | cenubundaydı. İtalyan'a:, şehrin «etrafındaki kavsin gerisinde 50,000 kişi bulunduruyordu. Fethi B. bu kavsin muhtelif noktalarından İtalyanlar üzerine taarruz (ediyordu. £ Böylece, harp desiselerinden birile düş- mana karşı fazla kuvvetle gö- rünmek mümkün oluyordu. Fakat bu nevi taarruzlarla hiçbir harbin kazanılmasına imkân yoktu. Bunun için, ge- rek Fethi, gerek Neşet Beyler tehlikenin azametini müdriktiler ve hiçbir şey ümit pepe İl Istanbuldan fasılasız cepane, bir kelime leş“ Mi ime ge mamış, akalliyette kalmıştır. Fakat Malinof kabinesi bu akalliyete rağmen mevkiini muhafaza etmek maksadile bir manevradan istifade etmek is- temiş, sulh için çalışacağını efkârı umumiyeye ilân etmiş ve bunda muvaffak ta olarak mevkiinde kalmıştı. Bir aralık mösyö “Mali- nof,, un İsviçreye gizlice bir takım adamlar göndererek düşmanlarla temas etmek iste- diğini işitmiştik. Bunu İsviçre- deki sefirimizden derhal sor- duk ve aldığımız cevaptan.bu- nun doğru olmadığını, yalnız muharebeye rağmen Bulgaris- tanda kalmış olan Amerika başkonsolosu vasıtasile Bulga- ristanın Amerika ile doğrudan doğruya münasebatta bulunma- sının akla daha yakın olduğu- nu anlamıştık. Fakat, biz Filistinde, Alman- larda Fransız cephesinde şid- detli müdafaa ve taarruz mu- harebeleri yaptığımiz bir sıra- da Bulgaristanın böyle bir işe girişmesi hiç te kabul edile- mezdi. Çünkü bu takdirde Bulgaristan (omilli gayelerini, şeref ve haysiyetini mahvetmek yoluna gitmiş olacaktı. Fakat Almanlar mağlübiyet eseri gösterip ric'at etmiye başladıktan sonra iş değişti. Mösyö Malinofun düşman dev- letierle temasa girişmek arzu- su hakkındaki ihtimaller kuv- vetlenmiye başladı. Tabii biz Birer Esatir mühimmat isteniyor, İtalyanla- | 1 rın büyük bir kuvvetle taarruz etmeleri ihtimali bildiriliyor, fakat İstanbulun bütün vaatleri, mücerret bir söz halinde ka- lıyordu. Ne pe ne malzeme, ne mühimmat! ? Fırkada Deri da kalmamıştı; | 7 halbuki araplar halis altından (8 ( Arkası var | dar ettik, Bundan başka Bul- garistandaki oistihbar vasıta- İarımızı da kuvvetlendirdik. Sabık Hariciye nazırı bu e. beyanatına devam re en gittikçe Açılıyordu. tafsilât arkadaşları çok alâka- dar ediyordu. Bundan evvelki su gidağ gib müp- hem cevaplar şısında gös- terilen sabırsızlık bu tafelât karşısında hiç gözükmüyordu. Yalnız bazı sıralarda hafif ka- | lem tıkırdıları oluyor, bundan | da bazı arka lüzum | gördükleri yerlerde not aldık- ları anlaşılıyordu. İ Ben, neticeyi (o sükünetle bekliyor ve kendi kendime: “Acaba, harbin ilânında olduğu sulh işindede bir emri vaki | si soruyordum : Ahmet Nesimi B. Hıfzıssıhha adi süpürgeleri ve toz almıya mahsus tüyleri mah- küm etmektedir. Çünkü bunlar tozları havaya kaldırmaktan baş- ka birşey yapmazlar ve aile o- cağımız için bir tehlike tehlike teşkil eden mikroplardan ve sair sira” yet vasıtalarından bizi koruya- "Sana mekabil ELEKTRİK una o i SÜPÜRGESİ bu vazifeyi tama- mile ifa eder. Tozu cezp ve de- feder, Malik olduğu birçok te- ferrat sayesinde bu süplirge halıları, perdeleri, parkeleri, eşyanın altı da dahil olmak üzre mükemmel temizler, aynı veç- hile Okütüpaneleri (kitapları Halledilen Bilmecemiz başka hiçbir para kabul etmi- | DİK bayvam ya bir 9 — Nota (2) “öp nidası (2) hn küçü; kaldırmıya lüzum olmadan, elbiseleri, pig ve saireyi temizler, Cereyan sarfiyatı biç mesabesindedir. Talep kuunda ikametgâhınızda bedava tecrübesi yapılır. VERESİYE, bedeli 12 ayda tediye edimek 1 2345671891011 Soldan Sağa: 1 — Bir semt (9) 2 — Meyva 6) bir peygam- © 3 — Bir edat (2) bahşiş (5) LEV 4 — Birdenbire (3) büküm, kasım (3) ecdat 6) 5 — Parça (4) mal, mülk (4) 6 — Telefon nidası (3) arka (3) 7 — Günah (4) zevce (4) 8 — Bayağı (3) bir kümes millet (3) 2). çırak (5) tase- 10 — Trabzonlu (3) evin üstü (3) 11 — Bir deniz (9) çi Yukırdan Aşağı: 1 — Bir kazamız (9) 2 — Valde (3) bir yemiş (3) 3 — Zaman ©) Acemistank (5) nota 0) 4 — Kulp (3/ renk (3) dost (3) $ — Komşu bir hükümet (4) habersiz tehlike (4) 16 — Tabak konur (3) Suriyede .bir şehir (3) 7. Koşu yeri (4) doğmuş (4) 8 — Sopa (3) bir nevi Iâmba 6) damarda dolaşan (3) 9 — Sporcu naresi (2) bakka- (5) nota (2) 10 — Ecdat (3) sima (3) 11 — Kat kat ev ©) Tertip eden: Rıdvan Hayri devam v N de v eder. ederek Bulgaristanın İsviçreye gizlice gönderdiği EN söylenilen adamların isimlerini | Dün Almanların iki defa talep etti- ğini ve bu işe AÂvusturyanın daha fazla ehemmiyet verdiğiri karşisında mı kaldık ? sualini | İ | söyledi ve sözünü Bulgaristan- la aramızdaki mahut (Meriç) sözlerine | nehri ibtilâfına getirdi. Elektrik Süpürgesi Mari Pikfort Müşkülden Kurtuldu. Yoksa Az çeviriyor. Bu filimde küçük bir çocuğun da mühim rolü var. Fakat çocuklar, ekseri kadınlar gibi değişik huylu olurlar. Tam sırasında çocuğun ya karnı acıkıyor, ya uykusu geliyor, yahut ta keyfi kaçıyor, velhasıl adamakıllı iş görmek mümükün olmuyormuş. Niha- A Kalsın Fil mini Çeviremiyecekti. (Mari Pikfort) yenibir filim yet atamış, taramış; iki ikiz çocuk bültuşlar. “O detece birbirinin benzeri ki objektif bile bu benzeyişi ayırt ede- miyormuş. İşte bu pr bi- rinin uykusu gelince öbürün- den, öbürünün keyfi kaçınca diğerinden (istifade edilerek kurdele tamamlanmış, bü su- retle mühim varta atlatılmış- tır, Baiw ELHA MRA siremasında GLARA BOW tarafından temsil edilen Canbazlar Arasında Sesli ve sözlü filim. At canbazhanelerinde yaşanılan hayatı musavverdir. İlâveten FOX NEWS halihazır havadisleri ile sesli ve şarkılı varyete Takviye edilmiş fevkalâde rubnevaz musiki Haftanın en büyük muvaffakiyeti OPERA SİNEMASINDA Gösterilmekte olan LEONCE PERRET'nin Fransızca sözlü ve şarkilı eseri miz Yalnızkentilmidi ANDRE ROANNE ve ALİCE ROBERTE Gayet eğlenceli komik sesli resimler, FLİG im Halihazır sözlü dünya havadisleri şayan e vi - YEŞİL HAYAL Temamen Fransızca sözlü filim, İlâveten: FOX NEWS le Sik m Matineler saat birden itibaren hayatı dünya ASRİ SİNEMA sm akşam yeni mevsimi De bir surette küşat eylemiştir, sevimli artist CHARLES ROGERS ve MARİON a Tarafından bir sureti mükemmelede temsil edilmiş KIRMIZI DUDAKLAR Muhteşem filmini alkışlamak için kesif ve kibar halk tabakası koşuştuğu görülmüştür. senfonik orkestra şefi Maestro POLİANSKY tarafından bu filme mahsus tatbik edilen parçaları metnuniyeti mucip olmuştur. i Varyete numaraları gayet eğlenceli idi. smmm ba akşamı amra Sinemasında Büyük gala olarak AŞK VALSI mmm BİN YÜZLÜ ADAM g > LON CHANEY > SİNEMASINDA, © Valide Lisesi Açıldı i o Pazartesi günü öğleden * ra Aksaray Valide İise | küşat resmi mi yapılacaktır. Sekizinci İcra ci İcra Dairesi lerden beri muamele dosyalar mahzene kaldırimı?

Bu sayıdan diğer sayfalar: