11 Ağustos 1931 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

11 Ağustos 1931 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hergün Münderecatımızın çok- luğundan dercedileme- miştir. Köylünün Buğdayı Ziraat Bankasının Son Verdiği Karar Fiatleri Yükseltti. Ziraat Bankasının, köylüden 'day mubayaasına ait bir talimatname hazırladığını yaz- mıştık, o Talimatname bitmiş ve bankanın bütün şubelerine tebliğ edilmiştir. Bu suretle dünden itibaren bankanın bü- tün şubelerine, borçlu olan köylüden bu borca mukabil buğday satın almak salâhiyeti verilmiştir. Talimatname mu- <cibince köylüden hem buğday, bem de arpa satım alınacaktır. Mubayaat, her yerin borsa fiati üzerinden £ yapılacaktır. Banka memurları köyleri dola- şarak malları bizzat satın ala- caklar ve köy ihtiyar heyetleri- nin mes'uliyetleri altında köy ambarlarına konulacaktır. Fakat bankanın verdiği fiati az bu- lanlar buğday veya arpaların istediği şekilde satabilecek- lerdir, Banka bu buğdayları müsait bir zamanda ve piyasada panik olmamasına dikkat ede- rek satacaktır. Ziraat Bankasının bu kararı fiatler üzerinde güzel bir tesir müştür. Yerli Mallar Sergi Bu Akşam Küşat Ediliyor Üçüncü Yerli mallar sergisi bu akşam 4 te Galatasaray salonlarında Millet Meclisi Rei- si Kâzım Pş. tarafından küşat edilecektir. Sergi dün hükümet ve matbuat erkânma gezdirilmiş- tir. Serginin umumi çehresi çok güzel ve teşhir edilen €şya çok zengindir. Esnaf Cemiyetleri Halk Fırkası esnaf cemiyet- lerile tekrar alâkadar olmuya başlamıştır. oFırkann Oo yeni Projesine (o göre şehrimizdeki *snaf cemiyetleri yeniden ten- sik edilecektir. Iş Ve Meslek Kadınları Evvelki gün şehrimize gelen Yaelmilel iş ve meslek ka- dınları birliği azası tarafından dün akşam Türk iş kadınla nna bir çay ziyafeti verilmiş, hasbuhal edilmiştir. Ecnebi Mekteplerinde Ecnebi mekteplerinin Türk- çe, tarih ve coğrafya muallim- likleri için yeni bir talimatna- me hazırlanmıştır. Bu talimat” SON POSTA 2 — Dünyada en kıymetli şey insan zekâsıdır. İnsan, xekâs sayesinde bir ma- kine yapabilir, fakat bir makine İnsan yapamaz. TEM 1 — Sürat devrinde yaşıyoruz. Makine, hayatımızda mühim rol oynuyor. Fakat inakine biçbir zaman dimağın yerine kaim olamamıştır. Ve olamiyacaktır. un Elektri! BiR REKABET Menemende Kanlı Bir Hâdiseye Sebep Oldu İzmir, 11 (Hususi) — Dün Menemenin zgğrrağme ünde bir hâdise oldu ve 60 yaşlarında Sütçü EU Kadın tabanca ile üç yerin den yaralandı. İddiaya göre, kadıncağızi, süt satmak raka- betinden komşusu Alı Çavu- şun oğlu Ahmet yaralamıştır. Yeni Harcırah Kanunu Ankara, 11 (Hususi) — Ye- ni harcırah kanununa ait izab- name hazırlanmıştır. Bu ka- nunla bir buçuk milyon lira tasarruf temin edilmektedir. uriye Hükümeti, Dürzü Isyan » * * Mürettiplerini Affetti Şam, (Hususi) — Suriye Fransız Komiserliği Dürzü isyanı mürettiplerine ait bir affı umumi ilân etti. Bu karardan mem- leket haricinde bulunan 80 kadar Suriyeli istifade etmektedir. Aralarında mühim kimseler de vardır. Bunlardan bir kısmının isimleri şunlardır: Suriyeden: Hasanülhakim, Mahmut Hamdi Humut. Yahya Hayati (elyevm İstanbuldadır.) Eşşeyhül Kâmilülkasap, Doktor Abdurrahman Şehbender, Nebiyülszeme, Fatihülmeraş, İhsanül- cabiri, Doktor Mehmedüşşevaf, Halidülhatip, Saidülas, Cebeli Druzdan; Sultanültraş, Aliyyületraş, Sababhuletraş, Fazlullahületraş, Selâmetületraş, İkletülkıtami, Ferhan Abdul- lah, Ali Milham, Mehmet Abdülkerim ve Sait İzzettinülcami, Lübnandan: Sait Haydar (elyevm İstanbuldadır), Tevfik Haydar, Âdil Arslan, Şekip Arslan, Şekip Vahap, Fevrl Kavukçu. Lazkıyeden: Mehmedülşerifi, doktor Revihe, Toprak Ka ge ana: istifade edenler. yakında buraya dönecekler, eski Zengin Bir Köylünün | haklarına sahip olacaklardır. | Ba Yardılar : Li lu > Facialar Bıçak Yarası Cuma ovasınm Çakallar köy | Bir Gemiden Ancak İki | Ev Sahibinin Bıçakla zenginlerinden Mehmet Ağa sat Ba Yardıl. dün akşam “Bir dipçik: darbe» Kişi Kurtuldu e e Ceneve, 10 (A.A) — Am gelin Madra yö ü Civita - Vecehia el etmiş idi. Yolda ka- zaya © uğramıştır. o Tayfadan iki kişi, bir şalopeye binmiş- lerdir. Bir vapur, bunları Pro- tofinoda bularak almıştır. Bir Tayyare Kazasi Sincinnati, 10 (A.A) — Bir tayyarenin hareket m» iörü patlamıştır. Altı kişi ök- müştür, bunlardan biri kadın ikisi de pilottur. sile Obaşındun ağır surette yaralandı. ii Mehmet Ağa bir arazi me- selesinden komşusu Osmanla imiş, Akşam kavgaya m din Osma- nın kardeşi Mustafa Mehmet Ağayı yaralamıştır. Yeni Kanun Dün Vilâyet Ve Adli- yeye Tebliğ Edildi Yeni Matbuat Kanununu neşreden resmi gazete dün Vilâyete tebliğ edilmiş ve bü- tün dairelere dağıtılmıştır. Ay- rıca Müddeiumumiliğe de teb- iğ edilmiştir. Müddeiumumi! Kenan B. bu hususta bir mu- harririmize demiştir ki: “Resmi gazete Mz resmen “edilmiştir. Binaenaleyh ni neşri tarihinden itiba ren mer'iyete geçmiştir. Ayr” ca bir tebliğelürum yoktur. Muallimler Ve Kitapçılar Maarif Vekili Esat B. bugün isminde birisi dün akşam kiracılarile kavga ediyormuş. Osman isminde bir terzi ara- larna girmiş ve kavganın kızgın bir zamanında Osman biçağını çekmiş, Şefiği başın- dan ağır surette yaralamıştır. Bir Gülle Patladı Tiryeste, 10 (A.A) — Dört çocuk bir mermi bularak bo- şaltmak istemişlerdir. Mermi, infilâk Oederek (çocuklardan birinin ölümünü intaç etmiştir. Diğer biri ağır yaralıdırlar. İster İnan, İster İnanma! Dün şehrimize Ameri- | yalist harplerinin kurbanı kalı iş ve meslek kadın-|olan şarkta değil, garpta larından mürekkep (bir | çalışmaktır. grüp geldi. Bunlar çocuk-| O Harplerin okadar mü- ları ve kocaları üzerinde | him iktısadi, ve (siyasi müessir (olduğuna kasi 1 ebepleri vardır ki, bun- oldukları anneler arasında ! ları kaldırmadıkça harbin barp aleyhinde propagan- | önüne mümkün da için dolaşıyorlarmiş ve | olmu X anlamıyan Mİ — İşleten motör, piston sep Bazalı Dökülme e yakl a ır. kimya, makine, bunlar sadece insanın kullandığı aletlerdir. ŞARLO İspanyada Boğa Gü- reşi Seyrediyor Salnt-Sebastlen, 10 (A.A)— Charele Baco landa, OBarrea, (O Bienvenida ve Villatla'nın © programda isimleri vardı. İlk boğaların Şarlo'ya ithaf ettiler. U O da her birine birer ithaf kelimesi yazılı gümüş birer sigara kutusu verdi. Halk, Şarlo'yu © tanıyarak alkışlamıştır. Kübada Hükümet, Asileri Ten- kile Muvaffak Oldu Nevyork, 10 (A. A.) — Havana'da (oAsosyate Presse bildirildiğine göre Küba hü- kümeti 1917 senesinden beri adada yapılmış olan irtica hareketlerinin en mühimmini bastırmış oldugunu bildirmiştir. Tenkil esnasında iki şahıs telef olmuş, birçokları da yara- lanmıştır. Birçok kimseler tev- kif edilriiştir. Nümayişler Almanlar Fransa İle Uyuşmak İstiyorlar Coblencs, 10 (A. A.) — İm- peratorluk bayrağı mensupla- rından 60,000 kişi dün Cob- lende Vaymar Kanunu esi sisinin yıl dönümünü tesit etmişler (Ove ayni zamanda cümhuriyete olan merbutiyet- lerini, Almanyanın Fransa ile itlâf yoluna girdiğini görmek arzusunu izhar eylemişlerdir. Pamuk Ziraati Suriyede o Çiftçiler Teşvik Görüyor İhracat ofisine gelen malâ- Sözün Kısası İ Son Posta'nın Resimli Makalesi x Zekâ Ve Makine * İ Gemlik Yolundaki Hay: || Sayfa 3 Tenkit Ve Muhalefet Sabık Adliye Vekili Mahmut Esat Beyin İzmirde çıkan Ana- dolu gazetesinin başında ya- zısını ve imzasını gördük. Bu azmın adı “İnkılâp ve Mu- alefet,, tir. Daha birkaç ay evvel İstan- bulda çıkardığı “Halkın Dostu, gazetesinde, muhalefetin en koyu ve kızıl derecesine çıkan Mahmut Esat Beyin bugün verdiği büküm şudur! İnkılâp içinde muhalefet olamaz. Dün: İ — Hırsızlar, teslim olunuz! Kumandasını veren Mahmut Esat Bey, bugün, o hursızlar aleyhine “az çok bir cidal başladığı , fikrindedir. Sabık Adliye Vekiline göre: * “İnkılâp içinde muhalefet daima tehlikelidir. Bir nesil* değişinciye kadar, yeni esas” lara millet ve memleket" isınınciya kadar tehlikelidir. Bununla beraber tenkitlere hararetle taraftarız., Tenkit ve muhalefet keli- melerinin belirsiz ve kaypak hududu nedir? Mahmut Esat Bey, burasını pek hafif geçi yor. Fakat Şekspirin ve Mah- mut Esat Beyi: met Bana öyle geli Adliye Yeklinir senli ve muhalefetten (anladığı şudur! Kendisi omuhalefet yapmıya kalkarsa, bu, sadece “Tenkit, tenkit almış, kurşun karşısında otu- | ran fırın amelesi Cemalin bas | cağina saplanmıştır. f Soyguncular * dutlar Yakalandılar © Yalova - Gemlik yolunda bit kamyon soygunculuğu yapan | haydutlar dün ele geçirilmiş, çaldıkları eşyalar da bulum © muştur. f . Vali Muhiddin B. Yalova dan dönmüş ve (hâdiseniz alelâde bir hırsızlıktan başka birşey olmadığını söylemiştir. | Sopalı Kadın (| Bir Kadın. “Komşusu p Tarafından Yaralandı. © Galatada oturan Fatma Fİ f/ Sabahat isminde bir kadınlı © dün akşam muştur. Bu sırada araya gi ği | Ayşe isminde bir kadın sop XX Dahiliye Ve Hariciya Vekille j il Dahiliye Vekili Şükrü Kayi Hariciye Vekili Tevfik Rüşl (4) Beylerle Umum Jandarma Kı | mandanı Kâzım Paşa bugü (© öğle trenile şehrimize gelmel || memleketimize de bunun Bunu için gelmişlermiş. kadınlar arasında Zaten siyaseti, dahilde | propaganda İle menede- ve bariçte sulh olan bu| ceklerini zanneden bu kadınlara memleketimizde | safdil kadınların, gayele- öğretilecek şey, bu pro-İrine varacak yolu iyi Maarif müdürlüğünde mualli- ler ve kitapçılarla bir yapacaktır. Poliste Değişiklik Ankaradan gelen bir habe- mata nazaran, Suriye hükümeti pamuk zeriyatını teşvik için bazı esaslı tedbirler ittihaz et- mektedir. İlk tedbir olarak Suriye Ziraat Bankasına 230 is müdür- agandayı A emper- | intihap ettiklerine artık k ge ae Pİ e e e z bin lira tahsisat vermiştir. Bu | tedirler. Dahiliye Vekili ĞX Eskişer polis İster İnan, İster İnanma para müstahsillere yardım ola- | Kâzım Paşa Yalovaya gid ga iştir. rak dağıtılacaktır. caklerdir. j

Bu sayıdan diğer sayfalar: