11 Ağustos 1931 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

Sendimizi iBEA G z0 DD A klabmz ada l Yacel. alr el P et İrida Ti PA bar y serİrered eZ Aldatmayahm ———/’#—,_W__——__—_—— Memleketin umumi seviyesi Yeni matbuat kanunu mda mübalâğaya kapıl- a tedir v menem B | Va-Nu ve I1.Fahreddin Açlarını bu seviyeye göre tes- ahi a 0: Beyler tevkif edildiler Dahiliye | Soyguncular İEsnaf cemiyetlerinin Vekili geliyor | Yakalandı e 5 d .i ..l.. ğEşyaların bir kısmı tanZIml uşunu uyor meydana cıkarıldı | C( hiyetlerin mıkdarı azaltılacak | — Yalova - Gemlik yolundaki xoy- gancnlak hödiresinin Bi vee| ve azasına faydaları çoğaltılacak Jan takibat neti- Ba Şükrü KıyanBey ve U. J. Kumandanı Yalovaya gidecekler li yapmakta olan bir arkada. zdan dikkale şayan - bir ü KT Te c ! G mlmle d Tn gi ek BU ” Üai ll G lm
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Alkan maddi ve manevi ibti- aklarını bu seviyeye göre t€s- etmek © mecburiyetindeyiz- Kendimizi Aldatmayalım Memleketin umumi seviyesi mda mübalâğaya kapı kendimizi aldatmak olur. ta Anadoluda tetkik -s€y8- Ni yapmakta olan bir arkada- hazdan dikkate şayan bir tup aldık. Bu mektupts an âdetleri, telâkkileri, 9€- iyeleri üzerinde güzel bir tet- Yapılıyor, iktısadi İN, işsizlikten, imar ve *phesine halka iş yaratmak, Zum ve imkânından bahsedi- or. Şimendiferle , biribirine i Er olan — şehirlerde ini bitidadı daha çok olduğu ilâve yor, Mektubun bir iesa deniliyor Pİ “Halkın umumi seviyesi | ikkınıda bazan fazla hay9”* pa kapıldığımız vaki oluyo” “Ger bu memleket halkının; ümhuriyet ve inkılâp prensip rini tamamen hazmettikleri- yerinde bil- he inanırsak, ileride müthiş s0| utu hayallere düşmek tehli esi başgösterir. : İyi Bilmeli ki içtimai, ikU58 inkişafımızın ilk şartı; halk iyesinin yükselmesidir. İğ lemlekette şuura, hesap ve İğ cerübeye müstenit bir hayat (Müşka yürlü teessüs edemez. Halk seviyesinin düşük biz hal He kalması, yalnız inkişata mâ Pi olması noktasından değil; bilhassa en fena telâkkilere, fezvirlere, ifsatlara kapıyı # İğik birakmak noktasından da ehlikejidir. Halkın inkişaf is- pi çok yüksektir. Yeterki bna, hakikat yoluna doğru yol Öşterilsin. Halkın doğruluğa, İYiliğe, güzelliğe derin bir te- Mayülü vardır. Gönül ister ki, bU irşar vazifesine bütün mü- lewwer gençlik canla, başlı #ılsın. Bugün bu vazifeyi Ber iç. s. zabitlerden, mektep hocg- larından, Halk Fırkası teşkil ğirdan bekliyor.. Faaliyet yo- lundayız. Fakat ihtiyacın iste Miği sürati bir türlü göze ala- yoruz, Buralatdn münevver ir gencin; şuur ve itidal ile, ikin seviye ve mâneviyatı ü- Berinde ne büyük : rol oynaya: ildiğini uzaktan hesap etmek Süçtür. Bazı şehirlerimizde ye bi açılan İş bankası şubelerin- ©ki bir kaç genç memuru, İkelerile beraber, muhitte, mu tin içtimai hayatında yaptı” il İsideli tesirler, tasavvurun- İnş Padudunu aşıyor. . Halkın İs an se viyesini yükseltmek, Nu yeni hayatın telâkkilerine iuğetcmak, doğrudan doğruya ekçir., cephesini takviye ede Bu Yazılar; acıklı bir hakika- ifade ediyor, İnkılâp neslinin te, yük meziyeti; me kadar hat ve acıklı olursa olsun her kikati cesaretle karşılamak, m karşı müessir tedbirler al- gaktır. Doğrudur; geç kaldık, uri kaldık. Fakat bu yüzden 1, adığımız zaralar telâfi edi- Giyecek bir şey değildir. veysi ğin ve bütün münevver iifilâtm © umumü (bir erberliği, © aşılmaz | görü a müşkülât £ cephelerini mi, “2€ sene içinde yarmak “mkündür. Her memlekette. vay, gevirde milleti yetiştirmek fesi, o milletin içinden ye- gençlere, güzidelere . dü- iyor Bu vazife yalnız. i ma; ile yapılabilir. İdealist ol- e gençler; uzak vilâyetle- tiyaz Zidip çalışmak mecbur: Mah deta bir felâket, bir tüç niyet sayar. Maatti taç, Pazı gençlerimizde bü: rkezlerden ayrılmamak ar üye, onlara büyük vazifelerini hi tturuyor, Balkan milletleri Uyandıran, Balkanlarda bir devlet yaratan idealistlerin kiatı. canlı bir misaldir. Ha- «, »len bir ideale bağlı olanla” ahrumiyet, zahmet, ölüm azaları aslâ meşgul ©t- Hiç bir. felâket, hiç bir Yüyor, Bülg, Mez eh, KUSHASI 5 KURUŞTUR se| Yeni matbuat kanunu Va-Nu vel.Fahreddin Beyler tevkif edildiler Arif Oruç Beye bugün tebligat yapılması muhtemeldir 2 meme — “Rahipler ve Rahibeler ,, tefrika- am ettiği için tevkif edilmiştir Matbuat kanununun neşro lunduğu 8 ağustos tarihli Res- mi Gazete Vilâyete gelmiştir. Esâsen dün de yazdığımız gibi kanun neşri tarihinden mute | ber olduğundan tatbikatına ge | çilmiş bulunmaktadır. İ Vilâyet bir taraftan da gaze te ve mecmualar hakkında tet kikata başlamıştır. Gazete ve mecmualara da tebligat yapıla rak kanunun tayin ettiği müd- dt zarfında beyannamelerin ve- rilmesi bildirilecektir Amali milliye aleyhinde ne$ | riyatta bulunduğundan dolayı mahküm olan Yarın gazetesi başmuharriri Arif Oruç Bey- den, bu gün gazetesine tebli- gat yaparak, badema neşriyat- ta bulunmayacağını bildirilme- si talep edileceği zannediliyor. Va-Nu ve İ. Fahreddin Beylerin tevkifi Akşam gazetesi muharrirle- rinden Vâlâ Nureddin ve mes- ul müdür İskender Fahreddin Beyler, istintak hâkimliği kara | rile dün sabah tevkif edilmişler Va - Nu Bey sına dev dir. Vâlâ Nureddin ve İskender Fahreddin B. lerin tevkiflerine sebep, Rahipler ve Rahibeler isimli tefrikadan dolayı aleyhle rinde âr ve hayâya mugayir neşriyat davası açılmasına rı (Devamı 6 ıncı sahifede) Üçüncü yerli mallar sergisi bugün açılıyor Bu seneki sergi ezhercihet geçen seneki sergilerden çok daha zengin ve muhteşemdi” 5 miş ye bu münasebetle sergi hey'e- ti ertibiyesi tarafından birçay ziya feti verilmiştir. Bu ziyaret meb'uslardan Vasıf Bey de bulunmuştur. ii i Milli istihsalâtn zenginliğini ve esnasında sanayici hazır vekil İsmet paşa | Üçüncü abuat ret edil | | (Devamı 6 mer sahifede) ve etile ça İdeal aşkı, bütün gençleri, zideleri sarmalıdır. Gaz inkılâbı ema- Kk budur. tikleri mihrapta İnkılâp Türkiyesi! iyesinden nat Türkiyesin : r bassa; ancak gençlikteki teş olabilir. v ii Siirt meb'usu MAHMUT hassa ve a! i hassa ve ateş Jerimizde bu ha Seocuttar: fakat bütün şümul Dahiliye Vekili geliyor Şükrü Kaya Bey ve U. J. Kumandanı Yalovaya gidecekler Ankara, 10 (Telefonla — Dahiliye ve hariciye ve killeri ve umum . jandarma kumandanı Kâzym Pş. bu akşam-posta trenile hare- ket etmişlerdiz, Vekil Beylere Kâzım Pş. nın doğruca Yalova'ya gidecekleri / anlaşılmakta dır. Şükrü Kaya B. tetkik seyahatıma bilahara çıka» caktır. Boardman ve Pollando Yeşilköyden doğruca Marsilyaya şgittiler ve orada karaya. indiler ( | f ! MARSILYA, Anı. A, — Sabah leyin İstanbul'dan 'ulman © bir tel sraf, tayyareci Boardman ile Polan- do'nun o Marsilya'ya Mmüteveccihen saat 5,40 da Yeşilköy tayyare ka rargâhımdan hareket elmiş olduklar rını bildiriyordu. En nikbinane tahı minler, onların saat 19 veya 20 de Marignane'a vâsıl olacakları merke zinde idi, Fakat tayyareciler saatte 200 kilometre katederek saat 17,20 de Marignane'n vâsll olmuşlardır. Tayyareciler, tayyare liman met losu M. »i M. Moffit ve zevcesi, tayyare W- manı müdürü M. Jecwiot ve tayya- Ye hemtrölörü M. Faye tarafımdan yönü Marilya'dan hareket edecek olan Exealibur vapuruna yükliye ceklerini ve kendilerinin de bu vapu

ra bineceklerini söylemişlerdir. Tayyareciler, Nevyork - Türkiye seyahatleri esnasında geçirmiş ol. dukları en müşkül zömanın İngilte- ve üzerinden geçerken — tesadüf et miş oldukları kesif sis tabakasını geçtikleri zaman olduğunu ilâve et- mişlerdir. Amerika'lı tayyareciler, sözleri ne nihayet verirken, şöyle demişler dir; “Avrupa'ya ilk defa olarak ge- liyoruz... Fakat geleceğiz. Ve bu gelişimizde Fransa'yı da zi yaret edeceğiz. MARSİLYA, 9 A.A. — Tasya. reci Boardman ile (o Polando saat 17,30 da İstanbuldan Merignane'a gelmişler ve yere inmişlerdir. tekrar Kahramanların kadirşinaslığı Tayyareciler Marsilyaya müva- saletlerini müteakip saat yirmi bir buçukta Tayyare Cemiysti İstan bul şubesine şu telgrafsameyi çek. mişlerdir. “On iki saat kırk dakikalık bir u- çurtan sonra salimen Marsil vâsıl olduk. Bu sabah Yeşilköyden hareketimiz esnasında yapılan Bü. yük tezahürattan mütevellit hissiya tımızı izah etmek o gayri kabildir. Bize bahşettiğiniz şerefi, terilen dostluğu ve şayanı ü hiç bir i, bize gör hayret misafirperver mutmıyacağız.” Boardman ve Polando |“ geirüiüiede bölmesi BA Şİ Wanşımuharrii: Siiri Mel NE A EEREU'E | Soyguncular i Yakalandı / Eşyaların bir kısmı meydana çıkarıldı Yalova - Gemlik yolundaki s0). gunculuk hâdisesinin failleri, yapı lan takibat neti cesinde — yakalan- tin Beyden gelen bir telgrafa göre soygunculardan ü gü köylerde yaka. lahmış ve gasbet İ tikleri eçye | meydana çıkrık. dn miştir. Diğer bir ilâ failin hüviyeti de İ tesbil edilmiştir. Muhiddin Bey | Bunlar da yakalanmak üzeredirler Bu hâdise dolayısile | tahkikata mezaret etmek üzere Yalova'ya git miş olan Vali Muhiddin Bey şöhri- mize avdet etmiştir, Haydutlar cürümlerini 1 itiraf ettiler BURSA, 10 (Hususi) — Vali Fatin, vilâyet baş müddej umemisi Muzaffer, mücavir kazalar müddei- umumilerile kaymakam ve mahal | zabıta kuvvetlerinin müşterek teda bir ve faaliyetleri meticesi © olarak Yalova - Gemlik soygunculuğunu yapanlar yakalandı. Alı kişiden ibaret olan haydut- tevkifedilmiş İ sorguya çekilmişlerdir. İ ların ikisi Gaspedilen eşyadan bir meydana 'çıkarilmış, şakiler cürüm | lerini itiraf etmişlerdir. Bunlardan birinin eski kat tamik edilmektedir. Amerikalı iş kadınları Beynelmilel federas- yonun burada bir şubesi bulunmasını isteyorlar Amerikalı iş ve meslek kadınları dün Toksth- yan otelinde Türk meslektaşlarına on beş kişilik bir çay ziyafeti ver- mişlerdir. Amerikalı kadınlar tara- fından misafirler büyük bir nezaket le karşılanıyor, kendilerini istikbal eden Türk hanımları vasitasile de ! tanışma merasimi ifa Çaydan sonra hanımlar müzakerelerde bu İ nelmilel iş kadınları federasyonu Dun Türkiyede bir şubesinin tesisini görüşmüşlerdir. Amerika kadın he- İ yeti reisesi noktai nazarını uzun u. ediliyordu. aralarında nmuşlar ve bey- rı zadıya izah etmiş ve hanımlarımız ona iştirake davet etmiştir. federa: Hanımlar geç vakte kadar bu mev- zu etrafında konuşmuşlardır. Amerikalı kadınlar bugün şebrin | müze ve camilerini gezecekler bazı mübayaatta bulunacaklardır. ve Deniz altındaki bir milyon LONDRA, 9 A. A. — London derry'den People'ya bildirildiğine batmış olan Lawrentic vapurunun enkazın- dan mezkür gemi içinde | bulunan çıkarmağa çalışan dalgıçlar işlerine devam et- mektedirler. Evvelce bu husus için göre büyük harp esnasında bir milyon altın lirayı başlamış olan mesai, 5 milyon lira sarfedildikten sonra yedi sene evvel terkedilmiş idi diğerleri kasını sabıkalı. ' lardan olduğu anlaşılmıştır. Tahki- BUGUN Akalliyet mekteplerinde hocalık edrcekter haberler 3 üncü sahifede: ” 4 üncü sahife. 1 Felek, 7 Istanbulun fik günleri Tiki; 5 inci sahifede: acağla lik gelen terteiz Hatyadır Sisem, Kadın, Çocuk “Yeni kanunun icapları tetkik edildi. , Esnaf cemiyetlerinin | tanzimi düşünülüyor Cemiyetlerin mıkdarı azaltılacak ve azasına faydaları çoğaltılacak Esnaf cemiyetleri için yeni bazı mlabat esasları hazırlanmıştı. Halk fırkası ve ticaret müdüriyetindelsi es saf murakipliği bu hususta ehem- | miyetli tetkilint yapmaktadırlar. Es | maf cemiyetlerinin daha toplu “Bir İ hale getirilmesi, muhtelif cemiyetle- rin tekrar birleştirilerek adetlerinin azaltılması mevzuu bahistir. Bu me yanda kara nakliyatına ait muhtelif cemiyetlerin bir cemiyet haline ve keza deniz nakliyatına ait cemiyet lerin de gene bir cemiyet o halinde | toplanması tekarrür etmiş gibidir Bundan başka esnaf cemiyetleri- nin haricinde kalan bazı amele ve iş gi teşekküllerinin de, esnüf gihi mu rakebe beyetinin kontrolu altında tutulması için miş, alk fırkası vilâyet idare heğe- 'evdet Kerim B. bu hususta dün bir muharririmize şu beyanatta bulunmuştur > “.— Gaye, cemiyetleri cemiyete girmesi lâzim gelen esnaf için fay dalı bir hale getirmektir. Maattees- süf bu samimi ve yerinde teşebbüs ve hareketler yıllardan beri şunun bunun sırtından geçinmeğe alışmış Rusyada üç maç yapmak içir gidecek olan Darülfünun takı- mı dün akşam Lenin vapuru ile limanımızdan hareket etti- ler. İlk ilân mucibince sporcu- lar bazıları tam saat 3 te Gal ta rıhtımında bulunuyorlardı. Saat üç buçuk olduğu halde gi deceklerin hepsi tamam değil- di. Dörde doğru Taip Servet B. diğer sporculardan bir kısmı ile geldi. Yalnız bir nokta mü- himdi, oyuncuların ekserisi gel diği halde henüz vapur ortada yoktu. Nihayet acentadan tah- “Başı Dönüklü macer. “Milliyet,, için romanı okuyacaksı yakında » RF, İstanbul idere heyeti reisi Cevdet Kerim Bey bazı kimselerin menfaatine halel xe receği için, masum ve temiz esnaf arasında karıştırıcı hareketler yap- mak istiyenler oluyorsa da artık bu gibilerini hareketlerine ne cevaz ve ne meydan kalacaktır." Bartin takımı dün hareket etti Buradan doğru Odesaya ve oradan da Harkofa gidecekler de limana gelip dokuzda hare ket edeceği anlaşıldı. Teşyie gelenler arasında İs. tanbul mıntakası ve fütbol yeti reisi Orhan Bey, ikinci reis Vamık B., Tayyare cemiy: ti rüesası, ve bir çok sporculaı vardı, Seyahat hakkında takı kaptanı Zeki Beyin fikirlerini dün yazmıştım. Bu gün de kafi le reisi Taip Servet Beyin fikirl İ lerini sordum, şunları söyledi — “Rusyaya, bu çok samimi (Devamı 6 ıncı sahifede) | kik edildi ve geminin saat yedi imama Milliyet'in yeni tefrikası “Başı Dönükler,, Muharriri : İBRAHİM NECMİ cemiyet içinde yeniliği ve inkı- lâbı hazmedemiyerek başı dönen ve böylece ken. hiçlikleri gözünden düşen zavallıların feci ve hazin unı tasvir eden bir romandır. kaleme alınan bu sahifelerimizde mama |

Aynı gün çıkan diğer gazeteler