11 Ağustos 1931 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

11 Ağustos 1931 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— 8 — VAKTT 10 Ağustos 1931 ——.mm - — —— — > me YöKSEK ORMAN MEKTEBİ Istambulda e Boğaziçinde Büyükderede Bahçe köyündedir. Tahsil müddeti üç sene “Altı s#ömester,, dir. Leyli ve meccanidir. Talebenin her türlü ihtiyacı temin olunur. Mektebi ikmal edenler Orman mühendisi diplomasını alırlar. ORMAN MüHENDiSi OLMAK iÇiN: | Yüksek Orman mektebine yazılma ve alınma şartları Kader'sizi bahtiyar edecektir. Kader: Sizi zenginleştirecektir. Kader'inürüin kederleriniz izale edecektir. Kader: sii saadete götürecektir. Vakıt Kaybetmeden Tayyare Biletinizi Eminönünde Valide Han ittisalinde 42 numaralı KADER (Ventura) Gişesinden alınız, ve taliinizi tecrübe ediniz. KADER (Ventura) GiŞESİi Büyük Tayyare piyangosunun en eski ve en emin serbaşiletinden ölüp inti- 88 hap edeceğiniz numarayı her keşidede ve arzu ettiğiniz günde almak Üzere smuhalaza edileceğine emin olabilirsini, i 2 - — — — — dg 1— Taliplerin Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmaları, g 2— Yaşlarının 18 den aşağı ve 25 ten yukarı olmaması, İİ 3— Tam devreli lise mezunu, yahut o derece tahsilde bulundukları Maarif Vekâletince E tastikli lise ve muadili şahadetnameli olmaları, > 4— iyi ahlâklı olduğu ve hiçbir güna cezaya çarpılacak iş ve hareketlerde bulunmadı. E ğın beyan eden ve mahalli zabıtasınca tasdikli olan ihtiyar heyeti mazbatasına malik olmaları, Ss - Ez — : z — u #i 4— Her türlü hastalıktan salim ve billhassa görme, duyma ve söyleme uzuyları tam ve diğer poksanlardan beri, gezip yürümeğe, biniciliğe dayanıklı olduğunu açıkça tasdik eden doktor raporu almaları lâzımdır. 6— Talipler yukarda yazılı vesikaları, en son mektep şahadetnamesini hüviyet cüzdanını aşı kâğıdını Istambulda Yüksek Orman mektebi Rektörlüğüne yazdıkları bir istidaya iliştirerek mektebe, yahut bulundukları maballerin Orman müdürlüklerine veyabut en büyük mülkiye merüriyetlerine nihayet İ teşrinievvel 931 tarihine kadar verirler. 7— Talipler mektebe yazıldıktan sonra alınabilmek için usuli dairesinde ve nümunesi gibi Noterlikten musaddak taabhaüt senedi vermeleri lâzımdır. 8— Taşradan gelecek talebenin yol masrafı mektebe yazılıp alındıktan sonra mektepçe verilecek ve dersler başlayıncaya kadar yemek ve yatmaları mektepçe temin edilecektir. İ basan as00uam000000000800s0000000uunreaısuessnsusasanasısosussusesiinasn Sivas. vilâyeti maarif mü- dürlüğünden: 'Taşradan gelecek talebe yol masraflarına ait vesikaları ve hareket ettiği mahalden Yüksek sap > mi area leniye ii Tİ edam Yüksek Orman mektebine girmek üzere hareket ettiğini beyan eder bir vesikayı beraberlerinde rl tidirler. : alınacaktır. getirme A A A 2 — Haritaların ihalesi vasıl olduğu hat muvafık görüldüğü takdirde 20-8-931 tarihine müsadif perşembe gününedir. 7 EA omisyonu | Zonguldak vilâyetinden: 3 — Kıtaat haritaları 5 kıt'a ile Cenubi Amerikayı ve birer kürrei musattahayı ihtiva etmek üzere yedişer adettir. As, M. Zonguldak Merkez vilâyetinde idarei hususiye atelyesinde b 4 — Türkiye Cümburiyeti haritalarının eb'adı 100 X 204 ve Kilo a mevcut kabili istimal ve istifade torna, planya, fireze tezgâhı 5 kıtaat haritalarınının eb'adı da 90 X 1,25 olacaktır. — İner em 4 ve saç delme makinesile sair edevat maliyet bedellerinden yüzde 5 — Haritalar her halde bezli ve kornişli bulunacaktır. a e ellisi tenzil suretile kalacak yeküna baliği kıymeti muhammene 6 — Müteahhidin haritaları Sivasta teslim etmesi şarttır. 7800 Kuleli İisesi ad ve itibar edilerek ; bedeli. 8 senede ve 16. müsavi taksitte

7.— Taliplerin 591 kuruşluk teminatı muvakkate mektuplarile | 3500 Çengelköy orta Mp ödenmek şartile müzayedeye çıkarılmıştır. 26-8-931 tarihine mü- Sivas daimi encümenine müracaatları ilân olunur, - -İS4l 33000 Baytar Mp. sadif çarşamba günü ihalesi icra kılmacağından talip olanların 133700 Yekün encümeni vilâyete müracaat eylemeleri ilân olunur. £ (1538) 110000 ( Süvari Mp. m ————ğ—ğ———— << ——-—— 150000 Topçu nakliye Mp. Çanakkale 3 üncü jandarma efrat mektebi müdürlüğünden: 100000 Topçu Atış Mp. 165000 Kilo Ekmek 80000 Ölçme taburu 1 — Çanakkale 3 numaralı jandarma mektebi talebe ef- 11000 Gülhane hastanesi radının 1-9-931 tarihinden itibaren 932 senesi ağuslos gayesine Maltepe lisesi kadar bir senelik iaşelerine muktazi 165 bin kilo ekmek 1-9-931 “7000 Gedikli Kç. Z. ih. Mp. tarihinden iibaren 74 gün müddetle kapalı zarfla münakasaya 70000 Harbiye Mp: eee 533000 Mi di 2 — Ekmeğin ihalesi 25-8-931 salı gir! zevali saat 14 te Yukarıda isim ve miktarları ya- vr dairesinde A bap > ği e iğ i di içi iki şartnamı yl İairesine müracaat eden plere derhal şartnameler verilir. b in > hi ei iv mi e e e 3 — Münakasaya iştirak edecek taliplerin verecekleri tek- munlazam bir hazim lâzimdir. lığı 15 ağustos 031 cumartesi gü) lifnameler şartnamedeki şerait dahilinde verilecek fiat yazı ve Tatli müleyyin ve taami Jâtif nü saat 14 te Harbiye mektebinde- rakkamla okunabilmesi için açık yazılacaktır. olan Eno's “Fruit Salt” size ki mahalli mahsusunda icra edile- 4 — Bedeli muhammeninin yüzde 7,5 teminatı muvakkatası bunu temin, mideyi takviye cektir. Taliplerin şartnamesini gör) sandık makbuzu veya hükümetçe maruf banka makbuzu kıymeti : idadi mek için komisyona müracaatları muharreresi üzerinden istikrazı dahili tahvilâtile borsa fiatından ere e A ve iştirak için de vakti muayyenin- yüzde 10 noksanile sair esham ve tahvilâtın teklifname ile bir- de hazır o bulunmaları ilân o-| Jikte ikinci bir zarfa koyarak komisyona birer makbuz mukabi- lunur. (1503) linde verilecektir. — (1510) RR, Sed a Nafia vekâletinden: 49000 (o Harbiye MP. gason Sür Köprü inşaat münakasası Üzüm müzayedesi 40.000 Ölçme taburu Keğif bedeli 92487 lira 5g kuruş olan Şarkikarahisar vilâyeti 60.000 Topçu atış MP. dahilinde Suşehir “ Koyulhisar 3X28 metre açıklığında betonar- Yeşilköy civarında Halkalıda kâin Istanbul Ziraat mektebi- 85W O Gülhane hastanesi me Akçaağıl köprüsü “inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya nin ekserisi çavuş ve penbe çavuş ve kokulu misketlerden ibaret 4000 — Maltepe Lisesi konmuştur. * Münakasa, Ağustosun 29 una müsadif cumartesi olan nefis bağlar mahsulü 1l ağustos 931 çarşamba günü saat 9 Gedikli küçük zabit Mp. günü saat 15 te Nafia vekâletinde yapılacaktır, . Mânakasaya 15 te Galatasaray binası mes'ul muhasebeciliğinde aleni müza- SON Eber M gireceklerin teklif o mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni yede ile satılacaktır. Bağları görmek istiyenler Ziraat mektebine ed belimi tatili Mp. zün ve saata kadar Nafia vekâleti müsteşarlığına (vermeleri ve şeraiti anlamak için mezkür muhasebeciliğine müracaat edil- 50000 © Piyade mektebi lâzımdır. mesi (1535) o. 4.000 o Kuleli Tisesi Talipler © münakâsa” evrakını görmek üzere Nafia vekâlet T h l 180 o Çengelköy orta Mp. yollar umum e ve Şebinkarahisar o başmü- l iri 30.000 Baytar Mp. hendisliklerine müracaat edebilirler. MMünakasa evrakı 5 lira anvı satışı tehiri 94500” “Yeküin bedel mukabilinde Nafia vekâleti yollar umum müdürlüğünden Yukarıda isim ve miklarları yazılı Sali “ahnisbilir. (1496) Emniyet sandığı müdürlügünden mahallere teslim şartile 378.500 «(kilo i kapalı zarf ve 94.500 kilo saman Sandığımız namına merhun olup vadesi. hululünde borcun bnn yapin ile ve 70000 kilo sade Kepir dokuzuncu jandarma efrat mektebi müdürlüğünden: ödenemediğinden dolayı İl ağustos 931 tarihinde satılacaklar: |, til U kkale 9 No, jandarma mektebi talebe efradının İ-ey- övvelce ilân edilmiş olan muhtelifülcins tahvilât satışının haspel- yartmamede art suretile Mi Are © lüL93L tarihinden ağustos 931 932 gayesine kadar bir. senelik lüzum tehir edilerek 18 ağustos 93İ tarihine müsadif salı günü | ihaleleri 5 eylül 901 cümartesi; günü iaşelerine muktazi 165000 kilo ekmek 2-8-931 tarihinden itiba i i i bindeki i 4 gün müddetle kapalı zarf ile münakasaya vezedilmiştir. saat lâ te esham ve tahvilât borsasında piyasa mucebince satıl. |sant 14 te Harbiye mektel i ma.) ren 2 nüddi kapi a iy. iŞ EE iz : ilecektir. Ta- 2— Ekmeğin ihalesi 25-8-931 salı günü zevali saat on dörtte malârımın mukârrer bulunduğu ilân olunur. (1521) halli mahsusunda icra edilecektir. Ta GMİGİL “daiiöelüde Hire“ Üllnacağından ihaleden »€Bi mahlep tiplerin şartnamelerini görmek için) “ d z Ni y & İP ea miracaatları ve iştirak için) idaresine müracaat eden taliplere derhal şartnameler mektep Arnavutköyünde - tramvay caddesinde Gm maa veçhile hazırlıyacakları müdüriyetinden verilir. a0 , : ' . : Bile eie teklif mektuplarını komisyon Riyase- 3— Münakasaya iştirak edecek taliplerin verecekleri teklif- | | | | #ine vermeleri ilâm olunur. (43) - 1846 Dameler şarlnamedeki şerait dahilinde verilecek fiyat yazı ve , erkek bra su rakkamla ve okunabilmesi için açık yazılacaktır. 4— Bedeli muhammeninin * 7,5 teminatı muvakkatesi sandık .makbazu veya hükümetçe maruf banka makbuzları kıymeti mu- harieresi üzerinden istikrazı dahili tahvilâtile borsa fiyatından 95 10 | noksanile sair milli esham ve tahvilâtın teklifname'ile (birlikte Leyli ve nehari Ana sınıfı-ilk kısım-Lise sınıfları Kayıt için cumartesi, pazartesi, çarşamba günleri saat 12 den | 17 ye kadar müracaat edilebilir. ZE : : EZ ; ” , ikinci bir zarfa koyarak komisyon riyasetine birer makbuz muka- Telefon edenlere mektep larifnamesi gönderilir. Türbe, eski Hilâliahmer binası bilinde verilecektir. (1509; 'İİ No. 10 Tel, Istanbul; 2622 Telefon. Bebek 210 gpuamuızumuzıncğ dili Arma 181 1 e Üğelimeyama Vğ Mes'ul Müdür: Refik Ahmet

Aynı gün çıkan diğer gazeteler