11 Ağustos 1931 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

11 Ağustos 1931 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— Sson PostTa Buharada Gazete Çıkarmak Ve Okumak Yasak Olduğunu Hayretle Öğrendik YAZAN: M. KÂZIM BEĞİ İyi amma, Buharalılar dün- ! yada olup biteni öğrenmek istememekte serbestirler, fakat biz vaziyeti öğrenmek istiyo- ruz. Hacı — İsmail ettik: — Bize Türk veya Rus gazetesi bulduramaz mısınız? Hacı İsmail Bey: — Çalışayım, dedi. Bir defa bu noktayı şöyle böyle hallettikten sonra Buha- rada gazete okumanın neden yasak olduğunu tamika koyul- dum. Maalesef karşıma Müslü- man tarihinin son devirlerinde her türlü terakkiye enğel olan | bocaların çıktığını gördüm ve Buharada bazı gençler ga- zete çıkarmak teşebbüsünde bulunmuşlar ve yeni fikir 'meşrettikleri için hocalar tara- findan yeni müslüman, Yahu- | diden dönme müslüman adde- / dilmişlerdir. Aleyhlerinde der- | hal bir de fetva çıkmış: — Bunların neşrettikleri ya- | gları okumak günahtır, denil- — miş ve o zaman bu biçarelerin “aleyhine sun"! bir galeyan icat edilmiş, içlerinden tutulanlar öldürülmüş, — kaçanlar — tekfir edilmiş. Bu hâdisenin verdiği neti- ceyi kolaylıkla tahmin ede- bilirsiniz. — Buhara, gözlerini hemdevri | olan ilim ve irfana karşı kapa- yan bu| hocaların elinde. Bir “köşeye çekilmiş, kürrei arzdan baric bir seyyare halinde / yaşamakdadır. Memleketin (118) bin kilo- metre murabbar toprağı ve (3) milyon nüfusu vardır. Basir 1 dağlarının şuabatmdan — olan Hisar dağları ile! Ümmüderya Darasında sıkışık, Asyanm koytu bir kenarında olduğu için şim- |diyaâ kadar idamei mevcu- ' diyet edebilmiştir. | Çünkü kavgasız, gürültüsüz, :w muslihane ile yavaş ya- wvaş elde edilebileceği düşü- IIİM Fakat kısa bir za- Uman sonra ne olacaktır, bunu ftahmin etmek güç değildir. * Bugün Behram Ali B. bir Laralık bizi ziyarete geldi. Öte- |den beriden konuştuk, derken hasbühal umumi vaziyete inti- kal etti. Dünyanın mutelif hâ- L(llıılıııııl gözden geçiriyorduk. 'Bn arada muhalabımız bizden: i — Yanımızda Osmanlı hü- kümeti tarafından verilmiş bir iwesika olup olmadığını sor- ;ıı.ı mı? | Bu sual bir Bubara memu- (funun — va neden sonra — irat edeceği bir sual değildi. Hiç M—ı—iymn. Behram B. bu ü&ıdn. bizi Efganistan- n beri takip etmekte olan I rlıınç bir hayale tercüman iyordu, derhal cevap vermek odi : —— Beyden rica - Türkistan şehirlerinin çarşıları umumiyetle bu şekildedir. — Tabit, dedim. Maamafih, | Memleketimize dönmek lâzım- ı şurasını da unutmayınız ki, biz | geldi, bu yolu ihtiyar ettik, size Türkiye hükümeti tara- | fakat memleketinizden geçer- fından memuren geldiğimizi | ken bir kere de müsaadeleri söylemedik, Buharayı — resmt | olursa Emir Hazretlerine arzı surette —ziyarete geldiğimizi | tazimat etmeyi düşündük.. de iddia etmedik. Behram B. bu cevabı din- Efganistanda bulunuyorduk. | lerken susuyordu, sözümü mu- Eğlence Yerinde Saç Saça Kavga Eden Ahbaplar Geçen akşam Belvil gazino- sunda mevcut müşterileri hay- rete düşüren bir hâdise olmuş- tur. Vak'a şuduür: O akşam birçok kimselerla beraber gazinoya gelen iki çift münavebe ile bir hayli dans ettikten sonra bir ara bu çiftlere mensup hanımlar- dan biri, kendisine ait erkeğin arkadaşı olan hanımla dans edişinden kıskanmış, ant bir buhrana tutulmuş, üzerine is- pazmozlar gelmiş ve bu buh- vanı saç saça suntürlüu bir kavga takip etmiştir. Fakat vak'ayı gören cazbant şefinin gürültülü bir havaya başlaması, bereket versin, bu münazaayı gürültüye getirmiş ve pek az kimse farkına var- mıştır. Eğlence yeri, kavga yeri olmamak gerektır Bir Banka Aleyhinde Dava Amerika hükümeti, kânunu- evvel buhranında iflâs eden Müttehidei Amerika Bankası aleyhine 2,5 milyon dolarlık bir dava açmıştır. Bankanın kırk müdürü basiretsizlik, sahte bir muhasebe sistemi kullan- mak ve ihmal ile maznun- durlar. I_T;'ya!ro Ve Sinemalar I ALKAZAR — Hint kanı ALEMDAR — Cezar sefahethaneleri EKLER — Son çarlar ETUVAL « Dağ çocukları OLORYA — Gece içinde Bir ışık KEMAL B. — Hacı Murat ve'elel Margiz Kolinmor tarafından MAJİK — Hacı Murat MELEK — — Gel evlenelim — Mhtelif temsiller ŞIK Üsküdar Hale — Hayat zehirleri Taksim — — Varyete Çiflikparla — Saz Kır'kulasi parla — Darüttallım 'TASHİH — Otuz kişi arasında tak- #le edilmek Üzere yapılan senetlerde 20877 yazılacağına sehven 30377 yazıl- muştır. Tashih olunur. Divanyolu Üzlt Gişeel Bugün Beklenilen Vapurlar Nilüfer - Türk - Mudanya Gemlikten Uğur - Türk - İzmitten Güzel Bandırma - Türk - Bandırmadan Afrodite - İtalyan - Triyes- teden Lamartin - Fransız - Mar- silyadan Dalmaçya - İtalyan - Tri- yesteden Merano - İtalyan - Odesa Köstenceden Bugün Gidecek Vapurlar Ege - Türk - İzmir, Pire, ikenderiyeye Mersin - Türk - Ayvalığa Mahmut Şevket Paşa -Türk- Hopaya Gülnihal - Türk - Bandır- maya Asya - Türk - Müudanya Gemliğe Albanya - İtalyan - Cenovaya Merano - ,, — -Triyesteye SEYRİSEFAİN (Mersin) 11 Ağustos salı 17 de Sirkeciden kalkacaktır. SON POSTA 'evmi, Siyast, Havadis ve Halk gazstes İdare ı İstanbul, Nurucsmaniye Şerel sokağı 35437 Yelelonı — İstanbal - 2023 Porta kutasu: İstanbul » Ti1 Telgrafi — İstanbul SON POSTA ABONE FİAT? TÜRKİYE ECNEB! 1400 Ha XI00 lar, M . we , . . 80 , 10 « W00 « 1.5Sene Gelenevrak geri verilmsz. Bânlardan mesuliyot ahanız. kabil bir sual ile ikmal ettim: — Üç buçuk senedenberi hükümetimiz namıma vazifeten Efganistanda — bulunduğumuzu biliyorsunuz, o halde bizden vesika sormaktan maksadınız nedir? Behram Beye cevap verecek kadar vakit bırakmadan ilâve ettim: — Fakat mademki vesika- larımızı görmek isliyorsunuz, buyurunuz! Derhal cebimden hüküme- timizin Bereketullah Efendiye verdiği üçüncü rütbeden bir nişanın fermanı ile Muamelâtı zatiyeden bana gönderilmiş olan bir tezkereyi çıkardım: — Buyurunuz! dedim, Bereket versin Behram Bey fermanı okuyamadı, — tezkere- den de birşey anlıyamadı, susup kaldı. ( Mabadı yarın) Orman Yangını Dikkatsizlik Yüzünden Bir Hayli Ağaç Yandı Çatalcanın Karacaköy nahi- yesine tâbi Karamandere kö- yü —bududundaki — Karatepe mevkinde — vakıf — ormanlar- da kömür yapan Kabakçalı Hacı Osman oğlu Alinin tor- luğundan — ormana — kavılcım sıçramış ve orman ateş almış- tır. Köylülerin çalışması neti- cesi olarak (10) dönüm yan- dıktan sonra yangın söndürül- müştür. Gandi Ve Hindistan Gandi Hindistanın vaziyetin- den çok müteessirdir. Birçok cemaatler, — taleplerini cebrü şiddetle kabul ettirmek İste- mektedirler. Gandi, bolşevik- lik tesirile gösterilen bu ifra- tın İngiltereye yapacağı seya- hati tesirsiz. bırakacağını söy- lemiştir. Müsssef İrtihal Otuz sekiz senelik temiz bir Adliye hayatından sonra tekalit edilen ve birkaç sene- dir Cerrahpaşa hastanesi Baş- kâtipliğini — yapan — Mahmut Sadık Bey evvelki gün vefat etmiş, cenazesi dün Topkapı- daki aile kabristanına defne- dilmiştir. Merhumun mahdumu İstanbul — Beşinci — Mustantik Mehmet Sadi Beye ve ailesi efradına taziyetlerimizi beyan ederiz. * Pederim Mahmut Sadık B. in gerek hastalığı müddetince hastane doktorları tarafından gösterilen ihtimama, gerek ce- naze merasimine iştirak eden- lere ayrı ayrı teşekküre tees- sürüm mâni olduğundan alenen teşekkür ederim. İstanbul Beşinci Müstantik Mehmet Sadi Mektebinizi Seçmeden Bize 4 * * Sorunuz, İzahat Alınız | Son Posta Karilerin Mektep Müşküllerini Hal İçin Kendilerine Delâlet Etmektedir Çocuğunuzu hangı mektebe vermek istiyorsunuz? Bu sene tahsilinizi ikmal etmek üzere hangi mektebe yirmek istiyorsunuz ? Gazetemiz gençlere ve ebeveyne rehberlik etmek Üüzere bütün mektepler hakkında her türlü malümatı vermiye amadedir. Mektebinizi seçmeden ev" vel bize sorunuz ve girmek istediğiniz mektep haxkında bizden malümat isteyiniz. Yalnız cevap için ( 6 ) kuruşluk posta pulu leffetmeyi unutmayınız. Alman Ticaret Mektebi Fikret Fuat Beye: Alman Ticaret Mektebinin tah- sil müddeti beş senedir. Mektebe müuntazam talebe olarak devam edebilmek için iyi Almanca bil. mek |âzımdır. Almanca bilmiyenler için iki sene ihzari sınıflara de- vam etmek mecburfdir. halindedir. Mektep açılmamıştır. Binaenaleyh fazla malümat - ver” mek mümkün değildir. * Askeri Mektehe Girebilirmiyim Kılıçali mahallesinde Muhar- rem Beye: Sekizinel sınıfı henüz bitirme- diğiniz için askeri liseye girmekte müşkülât çekersiniz. * Liselerden Hangisine Gireyim ? Susığırlıkta Daniş Beyes: İstanbul liselerinden her hangi birisine çocuğunuzu gönderebi- lirsiniz. Hepsinin kendine göre faik tarafları vardır. Mali kabi- liyetiniz. müsaltse — çocuğunuzu Galatasaraya vermenizi tavsiye ederiz. Senellk ücreti 400 llııdır 340 İiradır. tavsiye kat nihayet b oemabi “ atnltaki tarulk takmek lâzım gelirse, Amerikan Robert kolleji tavsiye, ederiz. Giselerin duhul şeraiti orta tahsili ikmal etmiş olmaktır. Maamafih liselerin orta kısmında mevcut olduğu İçin çocuğunuz herhangi bir sınıfa kaydedilebi- Darüşşafakaya girerek lise tah- ellinizi bitirmeniz daha muvafık olur. Sekizinci sınıfı bitirdikten sonra askeri Hselerden — birine siniz. Bu suretle emeli- ü yürümüş olursunuz. Darüşşafaka hakkında evvelki nüshalarımızda —malümat veril- miştir. O nüsha adresinize gön- derilmiştir. Askeri Mektepler Hakkında Adanadaj Lise — karşısında Rahmi Beye: İlk mektebi bitirdiğinize dalr şahadetnamenizle askeri İlselere den birine müracaat eder ve crta tahsili yapmak üzere kendinizi kabul ettirirsiniz. Asker? mektej lerin aradığı gevsafı halzs irmekte müşkülât çekmezsiniz. ğum için de şimdiden İstanbul- da Kuleli veyahut Halıcıoğlu Askeri Lise Müdiriyetlerine mü- racant ederek izahat isteyiniz. a * İstanbnl Hocapaşada Talât Beyet Askeri mektepler hakkında yukarda verilen izahatı okuyu- nuz. Askeri Senayi mektebine bu sen. talebe kabul edilmiyecektir. Bir. Yalnız şimdiden — tahriren müracaat — ederek — çocuğunuzu kaydettirmeniz ve teferrüat hak- kında tafsilât İstemeniz muvafık olur. Usta İnşaat Mektebi Uzunköprüde İbrahim Tâli B. Ankarada bir Usta ve inşaat mektebi Aaçılması henüz karar Bize Gönderiniz, * * * Size Tabiatinizi Söyliyelim... Jozef Hasit Efendi: Neş'- * eli ve uysaldır. | Birşeyin iç ta- raflarını tamik ve tetkik et- mez, zevahire 've alâyişe ve | başkalarının iradelerine tâ- | bi olur. İntizam ; Jkuyudatını lh-! ; r B v Ağırbaşlı ve ifnlırîıl müdriktir. Resminizi ->1 bey: Atılgan ve — işgüzardır. Kanaatkâr, ses- siz ve (âkayıt değildir. Gü- rültülü konuşur. Bir şeyin hata voe kusur ta- raflarıı daha evvel — görür, hürriyetini faz- sever, haval yiern — Meşgü. olmaz, men- İsreftan ciddidir. Sami- | mücteniptir. miyete l(ıpılır B « 103$ehremininde Ahmet Bed- ri bey: (Fotoğrafının dercini erzu etmiyor) Boğazını ve rahatını sever. Yorulmaktan Üşenir, Giriştiği işi azmederse hüsnü suretle neticelendirir. Takdir ve tevecr cühten hoşlanır. Çobuk ahpap olur, sesssiz değildir. Deredes tepeden konuşacak şey bulur ve " a şeyi anlamak marakındadır. g j maz. — Mes'ull- 'îye.tıuı endişe eder. — İşlerini intizamla —ne- ti celendirmek ister, Ü İsmail Üzeyir bey: Benliği- ne fazla ehem- miyet verilme- sini - İster. Ta- Hayşım Ef. Mağrurdur. | Kendisine ©- hemmiyet ves rilmesini ister. Gözü — büyöle ktedir. Mua- melesinde nezâ” ket vardır. Mu- hit ve mah' | tabına az itk -mat eder.

Bu sayıdan diğer sayfalar: